دانلود پایان نامه ارشد : تعیین مولفههايتاثیرگذاربر مشارکتشهرونداندر انتخابات ریاستجمهوري

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

عنوان : تعیین مولفههايتاثیرگذاربر مشارکتشهرونداندر انتخابات ریاستجمهوري 

دانشگاه آزاد اسلامی  واحدرشت 

دانشکده علوم انسانی،گروه جغرافیا 

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد((M.A  جغرافیاي سیاسی عنوان: 

تعیین مولفههايتاثیرگذاربر مشارکتشهرونداندر انتخابات ریاستجمهوري 

(مطالعهي موردي شهرتهران)  

استاد راهنما: 

دکتر زهرا شیرزاد  

 

تابستان 1393 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                                        فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………………………

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول:کلیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………

1-1 بیان مسئله…………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

1-3اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………2

1-4 سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-5 فرضیههاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………2

1-6 روش گرد آوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-6 1 تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-6-1.جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-8  حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-9- روش نمونه گیري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-9 موانع ومشکلات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..3  فصل دوم:مبانی نظري …………………………………………………………………………………………………………………………….4  2-1پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

2-1 مشارکت……………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

2-1-1 انواع مشارکت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9

2-1- 1- 1 مشارکتبراساسسطوح مشارکت……………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1-2 مشارکت بر حسب چگونگی دخالت مردم………………………………………………………………………………………………………………………….9

2-1-1- 3   مشارکت بر حسب نوع سازماندهی………… …………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-1-1- 4 مشارکت بر حسب چگونگی عضویت(کیفیت دخالت مردم…………………………………………………. ) ………………………………………………….9

2-1-1- 5 مشارکت بر حسب موضوع…………………………………………………………………………………………… …………………………………………………….10

2-1- 1- 5-1 مشارکت سیاسی…………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………….10

الف

 • 1-1- 5- 1-1 پیشینه ادبیات مشارکت سیاسی در جهان……………………………………………………………………………… ……………………………12

2-1- 1- 5-1- 2 پیشینه ادبیات مشارکتی در ایران…………………………………………………………………………… ………………………………………………………13

2-1- 1- 5-1- 3 اهمیت مشارکت در انقلاب اسلامی……………. ………………………………………………………………………………………………………………..16

2- 1-1- 5- 1-4  انواع مشارکت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..17

 • 1- 1-5- 2 مشارکت اقتصادي……………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………….17

2-1- 1-5-3 مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………17

 • 1- 1-5- 4 مشارکت فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………….18
  • 1- 6 مشارکت بر حسب کارکرد مشارکت……………………………………… ……………………………………………………………………………………………18

2-1- 1- 7 پیامدهاي میزان مشارکت شهروندان  در انتخابات ریاستجمهوري……………………………………………………………………… ………………………18

2-1- 1- 7-1  در صورت مشارکت حداکثري………………………………………………………………………………………………………………………………………….19

2-1- 1- 7-1- 1 در سطح داخلی………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1- 1- 7-1- 1- 1 از بعد سیاسی…………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………..19

2-1- 1- 7-1- 1- 2 در حوزه اقتصادي………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………….19

2-1- 1- 7-1- 1- 3 در حوزه نظامی-امنیتی………………………………………………………………………………………………… …………………………………………..19

2-1- 1- 7-1- 1- 4  در حوزه روانی- اجتماعی…………………………………………………………………………………………… …………………………………………..20

2-1- 1- 7-1- 2  در سطح منطقهاي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-1- 1- 7-1- 2- 1 در حوزه سیاسی………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………19

2-1- 1- 7-1- 2- 2  در حوزه اقتصادي……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………19

2-1- 1- 7-1- 2- 3  در حوزه نظامی-امنیتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

2-1- 1- 7-1- 2- 4  در حوزه روانی- اجتماعی……………………………………………………………………………………….. ……………………………………………..20

2-1- 1- 7-1- 3  حوزه فرامنطقهاي…………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..20

2-1- 1- 7-1- 3- 1  از بعد سیاسی……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….20

2-1- 1- 7-1- 3- 2  در حوزه اقتصادي………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………20

2-1- 1- 7-1- 3- 3  در حوزه نظامی-امنیتی…………………………………………………………………………………….. …………………………………………………….20

2-1- 1- 7-1- 3- 4  در حوزه روانی- اجتماعی………………………………………………………………………………… ……………………………………………………..20

ب

2-1- 1- 7-2  مشارکت محدود و حداقلی شهروندان…………………………………………………………………………………. ………………………………………. ..2

 • انتخابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

2- 2-1 انواع انتخابات……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………24

2- 2- 1-1 انتخابات مستقیم و غیر مستقیم………………………………………. ……………………………………………………………………………………………….24

2- 2- 1-2 انتخابات محدود و همگانی……………………………………………………………………………………….. ………………………………………………..24

 • 2- 1-3 انتخابات اکثریتی یک مرحله اي (ساده )ودو مرحلهاي………………………………………………………….. …………………………………………..24

2-2- 1- 4 انتخابات علنی و مخفی…………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………….25

2- 2- 1-5 انتخابات اختیاري واجباري………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………25

2- 2- 1-6 انتخابات فردي یا جمعی……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2- 2- 1-7 انتخابات لیست بسته ولیست باز…………………………………………………… …………………………………………………………………………………..25

2- 3  انتخابات در جمهوري اسلامی ایران……………………………………………………………………… ………………………………………………………………..26

2- 3-1   انتخابات مجلس شوراي اسلامی…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………26

 • 3- 2 انتخابات شوراي شهر……………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………..28

2-4 هدف از انتخابات ریاستجمهوري…………………………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-4- 1  مسئولیت اجراي قانون اساسی اصل 113………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4- 1- 1 نظریه مسئولت گسترده…………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………..29

2-4- 1- 2 نظریه مسئولیت محدود…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4- 2 وظایف واختیارات رئیس جمهور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-4- 2- 1 مسئولیت اجراي قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4- 2- 2 در امور بینالملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-4- 2- 2-1 امضاء قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-4- 2- 2-2-  اعزام و پذیرش سفیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

2-4- 2- 3 ریاست و مسئولیت شوراي عالی کشور……………………………………………………………………………………………………………………………………29

2-4- 3 وظایف و اختیارات رئیس جمهور در ارتباط با قواي مقننه و قضائیه ………………………………………………………………………………………………….29

2-4- 3- 1  رئیس جمهور و قوه مقننه…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………….29

پ

2-4- 3- 1-1 – همهپرسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

2-4- 3- 1-2 عزل و نصب وزیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4- 3- 1-3  توقف انتخابات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4- 3- 1-4  حضور و احضار در مجلس……………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-4- 3- 2-رئیس جمهور و قوه قضائیه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………30

2-4- 4  وظایف و اختیارات رئیس جمهور درریاست و اعمال قوه مجریه……………… ……………………………………………………………………………………..30

2-4- 4- 1 ریاست هیئت وزیران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….30

2-4- 4- 2  نظارت بر کار وزیران…………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………30

2-4- 4- 3  تعیین سرپرست براي وزارتخانههاي بدون وزیر……………………………………. ………………………………………………………………………………….30

2-4- 4- 4  هماهنگی تصمیمات وزیران…………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….30

2-4- 4- 5  تعیین خط مشی  دولت با همکاري وزیران……………………………………. ………………………………………………………………………………………..30

2-4- 4- 6  اعطاي نشان دولتی……………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………30

 • 4- 7 ریاست عالی سازمانهاي وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………….31
 • حاکمیت……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………….31
 • گزارش میزان مشارکت مردم در دورههاي مختلف انتخابات ریاست جمهوري……….. …………………………………………………………………………….32
 • چالشهاي انتخابات ریاست جمهوري…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….36
 • -8 انگیزههاي مشارکت مردم در انتخابات…………………………………………………. ……………………………………………………………………………………38
  • 1 انگیزههاي مشارکت مردم بر اساس نوع حکومت……………………………………. …………………………………………………………………………………..38

2-8- 2  انگیزههاي مشارکت مردم بر اساس نظریات مختلف………………………………. ……………………………………………………………………………………39

 • مشارکت در انتخابات……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………40

2-12  عوامل موثر در مشارکت انتخاباتی…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………41

 • عوامل محیطی و سیستیماتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41

2-12-1- 1 سطح نوسازي……………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………41

2-12-1- 2 عوامل فرهنگی………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………….  42

2-12-1- 3 گروههاي ذي نفوذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….42

ت  2-12-1- 4 شرایط اقتصادي………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

2-12-1- 5 آداب و رسوم…………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-12-1- 6  نظام حزبی………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-12-1- 7  تاثیرگذاري شهروندان در انتخابات…………………….. ……………………………………………………………………………………………………………..43

2-12-1- 8  اهمیت انتخابات…………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………  43

2-12-1- 9  رقابتی بودن انتخابات…………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………43

2-12-1- 10  تفاوت آشکار دو کاندیدا………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..43

2-12-1- 11- هزینه انتخابات……………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………44

2-12-1- 12  حجم تبلیغات……………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-12-1- 13  تبلیغات انتخاباتی…….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-12-1- 15 تهدید عوامل بیگانه………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………44

2-12-1- 16 مدت زمان فاصله دو انتخابات….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-12-1- 17 رايدهی استراتژیک…………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-12-1- 18 رسانهها………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-12-1- 19 گفتمان سیاسی……………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….47

 • عوامل فردي و اجتماعی……………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

2-12-2- 1 تعهد مدنی………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………47

2-12-2- 2 هویت حزبی…………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

2-12-2- 3 خلقیات ایرانی………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

2-12-2- 4 احساس تاثیر گذاري سیاسی…………… …………………………………………………………………………………………………………………………………49

2-12-2- 5 اعتماد سیاسی……………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….49

2-12-2- 6 تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

22-12-2– شغل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………50

-12- 2- 7 درآمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

ث       2-12- 2- 9 سن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

2-12-2-  10 تنوع جنسی………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50فصل سوم :موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………52

3-1 موقعیت………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

3-1- 1 موقعیت نسبی…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-  متغیر هاي تحقیق………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………55

3-3-    مواد و روش ها………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………….56

3-2 پیشینه تاریخی………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-3 اقلیم (آب و هوا…………) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-4 منابع آب………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………58

3-5 توپوگرافی……………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………59

3-5- 1 ناهمواري………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………………59

3-5- 2 شیب………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………60

3-6 جمعیت……………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………….60

3-6- 1 تعداد جمعیت…………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………60

3-6- 2 توزیع جمعیت……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………….60

3-6- 3  تراکم نسبی………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………..61

3-6- 4  توزیع جنسی……………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-6- 5  مهاجرت………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….62

3-6- 6  سطح سواد……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………..63

3-6- 7  اقوام و نژاد…………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………….63

3-6- 8 زبان………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………63

3-7  جاذبههاي محیطی………………………………….  ………………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-7- 1  وضعیت اقتصادي……………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………63

ج  3-7- 1- 1 جذب سرمایه…………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………63

3-7- 2  موقعیت ارتباطی………………………………………………..  …………………………………………………………………………………………………………………64

3-7- 3  مرکزیت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64  فصل چهارم :یافته هاي تحقیق ………………………………………………………………………………………………..66

4-1 توصیف دادهها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-2 تحلیل دادههاي میدانی…………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………….99

فصل پنجم :ارزیابی فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………..104

مقدمه………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………….105  5-1 ارزیابی فرضیهها………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………..106

5-1- 1 ارزیابی فرضیه اوّّل……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..106

5-1- 2 ارزیابی فرضیه دوّّم……………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..107

5-2 نتیجهگیري ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

5-3ر پیشنهادها………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………111

فهرست جداول  

2-1 تعداد راي دهندگان با میزان مشارکت در انتخابات ریاستجمهوري…………… ………………………………………………………………………………………..22

2-2 میزان مشارکت در انتخابات مجلس شوراي اسلامی از ابتدا پیروزي انقلاب……….. …………………………………………………………………………………..27

2-3 یازده دوره انتخابات در جمهوري اسلامی ایران………………………………………….. …………………………………………………………………………………….35

2-4 – تعداد داوطلبان انتخابات ریاست جمهوري………………………………………………… ……………………………………………………………………………………36

3-1 آب و هواي تهران………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………..60

3-2 جغرافیاي انسانی………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………60

3-3 جغرافیاي طبیعی……………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………… 60

3-4 آب وهوا……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….60

ح

فهرست نقشهها  

3-1 نگاره مهواره تهران …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-2-  نقشه شهر تهران………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………54

3-3 نقشه مناطق تهران  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..55

فهرست نمودار

2-1-   مشارکت محدود و همگانی…………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-2-  نمودار یازده دوره انتخابات………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………..34

2-3-  آرایش واجدان شرایط راي دادن……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………..40

2-4-  عوامل موثر بر مشارکت………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….41

 

ر

چکیده:  

مشارکت در انتخابات و رأيدادن از مولفههاي اساسی رفتار سیاسی شهروندان محسوب میشود.رفتار راي-دهی پدیدهاي است که به تعداد زیادي مولفه با وزن و تاثیر متفاوت وابسته است پژوهشحاضر  ،

در صدداست به این سئوال پاسخ دهد که مولفههاي تاثیرگذار بر مشارکت مردم در انتخابات ریاستجمهوري کدامند؟در این راستا،فرضیههاي زیر مطرح شدند.

 • انتظار میرود میان برخی از مولفه هاي منابع اجتماعی، با مشارکت شهروندان در انتخابات رابطه معنا داردرجهت مثبت وجودداشته باشد.
 • انتظار می رود میان منابع انگیزشی و آموزههاي دینی با مشارکت شهروندان درانتخابات همبستگی معنادار در جهت مثبت وجود داشته باشد.

تاثیر برخی از مهمترین مولفههاي منابع اجتماعی،آموزههاي دینی و عوامل انگیزشی بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاستجمهوري مورد سنجش قرار گرفت.

جهت ارزیابی فرضیههااز روش پیمایشی در تابستان 93 در شهر تهران استفاده گردید.ازآنجا که جامعه آماري تحقیق 6521547 نفر بود براساس روش خوشهاي و فرمول کوکران پرشسنامه بین حجم نمونه متشکل از 530 نفر واجد شرایط رأي دادن توزیع گردید و بین آنها 530 یرسشنامه صحیح جمعآوري گردید.نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد. انگیزههاي چون حمایت از نظام،تقویت همگرائی و انسجام ملّّی،منافع ملّّی و پیروي از مقام رهبري رابطه معناداري با مشارکت شهروندان تهرانی در انتخابات دارند و پاسخدهندگان انگیزههاي مذکور را مهمترین دلایل شرکت در انتخابات عنوان کردهاند.

مولفههاي چون دینداري، انجام تکالیف شرعی و عدالت اقتصادي از بین آموزههاي دینی و از میان منابع  اجتماعی  علاقهمندي به سیاست ، اعتماد سیاسی و رسانهها رابطه معناداري با مشارکت شهروندان تهرانی  در انتخابات وجود دارد امّّا تأثیر مولفههاي درآمد، تحصیلات مثبت ارزیابی نمیشود.

واژههاي کلیدي:انتخابات،رفتار انتخاباتی، مشارکت سیاسی،ریاستجمهوري و راي دادن.

 

مقدمه

انتخابات از ابزارهايتحقق مردم سالاري و ازمولفههاي مشارکتسیاسی است،کهیکی از معیارهاي سنجش مردمسالاري بهشمارمیرود.ازجمله دلایل مطاله وتحقیق،بررسی مولفههاي تاثیرگذار برحضور شهروندان در پاي صندوقهاي راي وراههايافزایش این حضور است.برگزاري انتخابات آزاد ومبتنی برقانون از مهمترین مشخصههاي -آزادي و مردمسالاري درکشور وجوامعیکه درآنها نهادهاي برخاسته ازمردم ارکان اصلی تصمیمگیري وکارگزاران آنهادرغیاب مردم اجازه ندارندسرنوشتکشورشانرا رقم بزنند.بنابراین یکی ازمولفههاي مشروعیت نظامهاي سیاسی درسراسر جهان میزان مشارکت سیاسیمردم درآن است،بدون شک انتخاباتمنظومهاي است متشکل ازاجزاي مختلفکه اراده وخواست یک ملتدرآن تجلی پیدا میکند.در نظام جمهورياسلامیایران براساسنظر امامخمینی(ره) میزان راي ملت است.از طریق انتخابات است که مردم میتوانند بهصورت مستقیم نظرات خودرادرباره تصمیمات مهم ابراز نمایند علاوه بر این معمولا حضور مردم در پاي صندوقهاي راي یکی ازشاخصهاي توسعه سیاسی درهرکشور استکه نمایانگر تعلق خاطر مردم به کشور و سرزمین میباشد.

رايدهی ومشارکت در انتخابات به عنوان مهمترینعرصه حضورمردم درتصمیمگیري برايتعیین سر نوشت خویش درجوامع مردم سالار شناخته میشود.تا شهروندان افکار وعقاید خود را در اداره امور عمومی واجتماعی اعمال نمایند.اساسیترین عملکرد مشارکت رايدهی فرصت دادن براي جانشینی وانتقال مناصب ومسئولیتها درجامعه است.

با پیروزي انقلاب اسلامی واستقرار نظام جمهوري اسلامی در ایران مشارکتسیاسی در شکل شرکت در انتخابات بسیار مهم وحساس تلقی شد وحضور گسترده مردم در انتخابات به نقطه قوت نظام درعرصه ملی وبین المللی بدل شد.لذا سیاست مخالفان بهکاهش مشارکت وسیاست نظام بهتشویق احادملت بهمشارکت حداکثري در انتخابات بوده است.در مجموع یازده دوره انتخابات ریاستجمهوري در ایران برگزار شده.از ویژگی مهم این انتخاباتمشارکت بالاي پنجاه درصدي رايدهندگان است.

مشارکت بالاي هفتادونه درصدي درانتخابات ریاستجمهوري سال هفتادوشش ومشارکت بالاي هشتادوچهاردرصدي دهمین دوره اتنخابات ریاستجمهوري وکاهش مشارکتدر انتخابات ششم علاوه بر تغییردرگرایشهاي سیاسی واجتماعی رايدهندگان مطالعه وبررسی تعیین مولفههاي تاثیرگذار برمیزان مشارکت راي -دهندگان در انتخابات نظام جمهوري اسلامی را به یک موضوع حساسدر جامعهایران بدلکرده است.علیرغم این درجمهوري اسلامی ایران انتخابات عمداً بامشارکت وسیع مردمی برگزار می شود.اولین انتخابات جمهوري اسلامی تنهاچهلوپنج روز پس ازپیروزي انقلاب اسلامی برگزار گردیدکهکوهتاترین زمان برگزاري انتخابات در یک کشور پس از به ثمررسیدن انقلاب درآنکشور محسوب میشود.جمهوري اسلامی ایران مدل و ساختاري از حکومت مبتنی بر مردم سالاري دینی معرفیکردهکه دو شاخص اصلی آن مردم و دین می باشد.این الگو امروز به عنوان رقیبی براي نظام هاي دمکراتیک غربی درآمده است.بانگاه آماري به میزان مشارکت مردم درانتخابات ریاستجمهوریایران نشان میدهد همواره مردم حضورگستردهاي درپاي صندوقهاي رايداشتهاند واین حضورکمتردچارنوسان شده است.

انتخابات شرایط رابرايکنترل مردمی مهیا میسازدومتضمنآن هستندکهحکومتکنندگان درچهارچوبگزینههاي که براي راي دهندگان ارائه میگردند مشهورومقبولترین افرادهستند.این مساله به نوبهخودحاکی ازآن استکهحمایت شهروندي لازم براي حکومت تامین میشود.اگر انتخابات به صورت منظم برگزار شوند مسئولیتهاي حکومت نیز مورد تاکید قرارمیگیرند.برایناساس انتخابات مجرايارتباطی میان حکومتکنندگان ومردم تحت لواي حکومت هستنند.بیگمان راي یکی ازمهمترین نمودهايرفتارهاي سیاسی میباشد.

بیان مسئله

یکی ازاساسیترین مباحث مربوط بهانتخابات ریاستجمهوري بررسیپیامدهایسیاسی،اقتصادي،روانی واجتماعی -نظامی میزان مشارکتعمومی شهروندان درانتخابات مزبور میباشد. پرسش محوري این است که میزان مشارکت شهروندان در انتخاباتچه پیامدهايرا دربرداشته و متضمن چه فرصتها و چالشهاي براي ایران در سه سطح داخلی،منطقهاي وبینالمللی خواهد داشت. اهمیت میزان مشارکت شهروندان درانتخاباتریاستجمهوري درآن استکه درصورت تحقق مشارکت حداکثريحجم تعهدات وفشارهاي خارجیکاهشیافته وتاثیر شایانتوجهی برآینده ثبات وامنیت درایران خواهد گذاشت.

از جمله دلایل مطالعه مشارکت انتخاباتی اولاًبررسی علل وعوامل موثربرحضورشهروندان درپاي صندوقهاي راي وراههاي افزایش اینحضور است.دوماًچه عواملی سبب مشارکت افراددر انتخابات میشود یا چه عواملی شهروندان را به شرکت در انتخابات برمیانگیزد.سوماً چه عواملی سبب میشودرايدهندگان به این نتیجه برسندکه به حزب-،گروه ویا به فردخاصی راي بدهند.چهارماً راهکارهاي تقویت وگسترش حضور مردم در صحنه سیاسی واجتماعی جامعهاسلامی ایران چیست.پنجماً شهروندان براي راي بهیک نامزد انتخاباتی به چه صفات او بیشتر اهمیت می -دهند.ودرنهایت اینکه چه عواملی موجب افزایش مشارکت در انتخاباتریاست جمهوري میگردد.و بهعبارتی مولفههاي تاثیرگذار برافزایش مشارکت شهروندان درانتخابات ریاستجمهوري چیست.

اندیشمندان علمسیاستراهکارهاي براي تقویت وگسترشمشارکت مردمدرجوامع ارائه دادهاند.آشکار استکه برخی از این شیوهها با ویژگی اجتماعی -فرهنگی ایران تناسب ندارد.از اینرو،روشهاییکه با شرایط اجتماعی ایران -سازگاري بیشتري دارندموردبررسی،تجزیه وتحلیل قرارخواهندگرفت.

 

تعداد صفحه : 149

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --