دانلود پایان نامه ارشد : تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادي

عنوان : تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايران

دانشگاه صنعتي شريف

دانشکده مديريت و اقتصاد

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

رشته علوم اقتصادي

عنوان:

تخمين تابع تقاضاي گاز ‌طبيعي مصرف خانگي و تجاري در ايران

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا کشاورز حداد

خرداد 1385

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده

بيشترين سهم مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور است. تقاضا براي گاز طبيعي در ماههاي سرد بيشتر از ماههاي گرم سال است؛ نوسانات اصلي تقاضاي گاز به نياز گرمايي اين بخشها مربوط مي‌شود.

علاوه بر تغييرات دما و شرايط جوّي که عامل اصلي نوسانات فصلي تقاضاي انرژي محسوب مي‌شوند، عوامل ديگري نظير شوکهاي فصلي غير‌قابل مشاهده بر نوسانات فصلي تقاضاي انرژي تأثير مي‌گذارند. همچنين غير از عوامل اقتصادي قابل مشاهده مانند قيمت و درآمد، عوامل غير‌اقتصادي مثل تغيير سليقه مصرف کنندگان و پيشرفت تکنولوژي و عوامل ديگري که قابل مشاهده نيز نيستند، بر روند اصلي تقاضاي انرژي اثر مي‌گذارند. بکار‌گيري روش مدل ساختار سري زماني ، اين امکان را مي‌دهد که بتوان هر دو مؤلفه روند تصادفي و فصلي تصادفي را در تقاضاي انرژي به منظور برآورد صحيح کششهاي درآمدي و قيمتي، وارد و مدلسازي کرد. سپس با استفاده از فيلتر کالمن با روش حداکثر راستنمايي برآوردهاي نااريب پارامترهاي تابع تقاضا محاسبه مي‌شود.

در ايران براي اولين بار برآورد تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري کشور با روش  انجام شده است. در تابع تقاضاي برآورد شده مؤلفه روند مشاهده نمي‌شود. ماهيّت مؤلفه فصلي تصادفي بوده و کشش مصرف سرانه گاز طبيعي نسبت به دما 26/0- درصد برآورد شده است. کششهاي بلندمدت قيمتي و درآمدي نيز به ترتيب حدود 13/0- و 17/0 درصد محاسبه شده‌اند.

کليد واژه‌ها:

تقاضاي گاز طبيعي، نوسانات فصلي، روند اصلي، مدل ساختار سري‌ زماني و فيلتر کالمن

فهرست مطالب

 

 
عنوان   صفحه
پيشگفتار   ج
فصل ا- موضوع شناسي پژوهش   1
1-1. عوامل مؤثر در تقاضاي کوتاه‌مدت گاز طبيعي   5
2-1. عوامل مؤثر در تقاضاي بلندمدت گاز طبيعي   5
3-1. سؤالات تحقيق، فرضيه‌ها و هدف‌هاي پروژه   9
4-1. سازمانهاي بهره‌بردار از نتايج تحقيق   9
فصل 2- مرور اوليه ادبيات   10
2-1. انگستد و بنتزن   12
2-2. تيلور   14
2-3. کلمنتس و مادلنر   15
2-4. لستر-جاج-نيوميا   17
2-5. هيلبرت، ليو و لين، ونجرندال و جيومرا   19
2-6. ليو و کابودان   19
2-7. سارک و ستمن   21
2-8. نيل آرس و حيدر آرس   22
2-9. اس‌‌جيل و جي‌‌دفراري   24
2-10. جمع بندي فصل   28
فصل 3- روش تحليل و ارائه اطلاعات   30
3-1. تحليل الگوي روند اصلي تقاضاي انرژي   31
الف- پيشرفت تكنولوژي   31
ب- سليقه مصرف كننده   34
ج- ساختار اقتصادي   34
3-2. تحليل الگوي نوسانات فصلي تقاضاي انرژي   38
3-4. مدل مؤلفه‌هاي غيرقابل مشاهده   39
الف- معرفي روش   39
ب- تصريح نظري مدل   42
3-5. داده‌ها و روش گردآوري   43
فصل 4- حالت-فضا و فيلتر كالمن   44
4-1. ارائه يک سيستم پويا بصورت حالت-فضا   45
4-2. فروض بکار رفته در فيلتر کالمن   47
4-3. چند مثال از ارائه يک سيستم پويا بصورت حالت-فضا   47
4-5. استخراج فيلتر كالمن   49
4-6. برآورد پارامترها به روش حداكثرراستنمايي   52
فصل 5- تخمين مدل و نتيجه‌گيري   54
5-1. تخمين مدل   55
5-2. تفسير ضرايب   62
5-3. تفسير نتايج   65
5-4. پيش‌بيني   65
5-5. خلاصه و نتيجه‌گيري   68
فهرست منابع   70
پيوست   73
فهرست جداول
عنوان   صفحه
2-1. برخي از مطالعات انجام شده در تقاضاي انرژي که روش هم انباشتگي را بکار گرفته‌اند   15
2-2. تعريف متغيرهاي وارد شده در سيستم معادلات همزمان   20
3-1. طبقه‌بندي عوامل مؤثر در روند اصلي تقاضاي انرژي   34
3-2. طبقه‌بندي حالتهاي ممكن الگوي روند تصادفي   41
5-1. خلاصه تخمين تابع تقاضاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري ايران   59
5-2. نتايج تخمين تقاضا در بعضي از حالتهاي مختلف مؤلفه روند   61
   
فهرست نمودارها
عنوان   صفحه
1-1. سهم حاملهاي مختلف انرژي در تأمين انرژي بخش خانگي و تجاري سال 83   3
1-2. سهم مصرف کنندگان نهايي از کل مصرف گاز طبيعي سال 83   3
1-3. سهم حامل انرژي گاز طبيعي در تأمين انرژي بخش خانگي و تجاري   3
1-4. سهم بخش خانگي و تجاري از مصرف گاز طبيعي   3
1-5. کل مصرف انرژي بخش خانگي و تجاري   4
2-1. مصرف ماهيانه گاز طبيعي در مقابل مقدار درجه گرمايش روز در شهر اسكي شير تركيه   24
نمودارهاي تخمين‌هاي اريب‌دار کشش قيمتي تقاضاي انرژي   35
3-1. افزايش در قيمت و  با شيب نزولي (منفي)   35
3-2. افزايش در قيمت و  با شيب صعودي (مثبت)   35
3-3. كاهش در قيمت و  با شيب نزولي (منفي)   36
3-4. كاهش در قيمت و  با شيب صعودي (مثبت)   36
نمودارهاي تخمين‌هاي اريب‌دار کشش درآمدي تقاضاي انرژي   36
3-5. افزايش در درآمد و  با شيب نزولي (منفي)   36
3-6. افزايش در درآمد و  با شيب صعودي (مثبت)   36
3-7. كاهش در درآمد و  با شيب نزولي (منفي)   37
3-8. كاهش در درآمد و  با شيب صعودي (مثبت)   37
5-1. مصرف سرانه گاز طبيعي   56
5-2. لگاريتم طبيعي مصرف كل گاز طبيعي   56
5-3. نسبت قيمت اسمي گاز بر برق   57
5-4. متوسط دماي هواي تهران (فرودگاه مهرآباد)   63
5-5. نمودار همبستگي نگار پسماند‌هاي تقاضا   64
5-6. پيش‌بيني لگاريتم طبيعي مصرف سرانه گاز طبيعي بخش خانگي و تجاري ايران   67

پيشگفتار

ايران با در اختيار داشتن 26740 ميليارد مترمكعب گاز و مالكيت 15% از ذخاير گاز طبيعي جهان دومين رتبه پس از روسيه را به خود اختصاص مي‌دهد. عمر ذخاير گاز ايران با توجه به سطح فعلي توليد آن حدود 179 سال برآورد شده است اين در حالي است كه نسبت ذخاير به توليد يا عمر ذخاير گازي دنيا به طور متوسط 65 سال است. بر پايه اين برآوردها، ايران مي تواند به راحتي اقتصاد خود را بر مبناي گاز سامان دهد. اين ويژگي سبب مي‌شود كه گاز به عنوان يك منبع انرژي استراتژيك مورد توجه قرار گيرد.

مصرف گاز طبيعي در ايران هر ساله با رشد فزاينده‌اي روبرو است كه اين امر از ويژگيهاي منحصر به فرد اين حامل انرژي ناشي مي‌شود. فراواني نسبي و ذخاير گسترده اين حامل انرژي در كشور و قيمت پايين آن نسبت به ساير حاملهاي انرژي انگيزه لازم را براي جايگزين آن با ساير سوختها فراهم مي‌سازد.

بخش خانگي و تجاري كشور بيشترين سهم مصرف گاز طبيعي در اختيار دارد. بنابراين مطالعه تقاضاي اين حامل انرژي در بخشهاي مذكور جايگاه ويژه‌اي دارد. برآورد صحيح تابع تقاضاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري كشور سياستگزاران را در تصميم‌گيري بهتر و برنامه‌ريزي دقيق‌تر براي واردات، صادرات، ذخيره سازي و توليد گاز طبيعي و نيز در برقراري توازن بين عرضه و تقاضاي گاز طبيعي براي پرهيز از زيانهاي اقتصادي ياري مي‌كند. به همين دليل تابع تقاضاي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري ايران را با روش مدل ساختار سري زماني برآورد كرده‌ايم. با بكارگيري اين روش در تخمين تقاضا، روي دو واقعيّت موجود در تقاضاي انرژي يعني روند اصلي و ماهيّت نوسانات فصلي متمركز شده و برآوردهاي نااريبي از پارامترهاي تقاضا بدست مي‌آيد. ساختار اين تحقيق به اين صورت است:

در فصل اول مختصري در مورد بيان مسئله، اهميت و اهداف تحقيق بحث و به عوامل تأثير گذار در تقاضاي بلندمدت و كوتاه‌‌مدت گاز طبيعي پرداخته مي‌شود. فصل دوم به مطالعات انجام شده در تقاضاي انرژي با تأكيد بر تقاضاي حامل انرژي گاز طبيعي در بخش خانگي و تجاري بصورت خلاصه مي‌‌پردازد. در فصل سوم در مورد دو واقعيّت موجود در تقاضاي انرژي يعني روند اصلي و نوسانات فصلي تقاضاي انرژي بحث و الگوي تحليلي تحقيق ومعرفي روش مدل ساختار سري زماني همراه با تعريف متغيرهاي استفاد شده در تخمين تقاضا ارائه مي‌شود. فصل چهارم صرف توضيح مختصر حالت-فضا و استفاده از ابزار فيلتر كالمن در برآورد پارامترهاي تقاضا به روش حداكثرراستنمايي مي‌گردد. در فصل پنجم جداول نتايج تخمين را ارائه كرده و به تفسير ضرايب و نتايج تخمين اشاره نموده و تقاضاي مصرف گاز را براي دو دوره آتي پيش‌بيني مي‌كنيم. در پايان فصل پنجم نيز خلاصه و نتيجه‌گيري تحقيق ارائه مي‌شود.

تعداد صفحه : 94

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --