دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش :علوم اقتصادي

عنوان : تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دانشكده علوم اجتماعي

گروه اقتصاد

پايان نامه جهت اخذ درجه کارشناسي ارشد رشته اقتصاد

گرايش علوم اقتصادي

موضوع پایان نامه

تحلیل رابطه و تاثیر نا اطمینانی تورم بر ساختار سر مایه سهام در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما

دکتر علی فلاحتی

استادمشاور :

دکتر کیومرث سهیلی

شهريورماه١٣٨٨

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

چکیده :
شرکتهاي توليدي به جهت رقابتي که با هم دارند بمنظور کاهش بهاي تمام شده، بهبود کيفيت و افزايش توليد کالا و نهايتا افزايش قدرت سودآو ري مستلزم استفاده از تجهيزات و ما شين آلات جديد مي باشند. براي سرمایه گذاري در چنين دارا ئي هاي سرمايه اي نيازمند تامين مالي است. يکي از اين منابع مهم تامين مالي شرکتها، انتشار و فروش سهام است، که بورس واوراق بهادار بازار مناسبي براي اين امر محسوب ميشود. ازطرفي تورم بعنوان يکي از شاخصهاي بي ثبات درسطح اقتصاد کلان مطرح است که ميتواند يکي از عوامل موثر در تصميم گيري اقتصا دي و ما لي تلقي گردد و بر بازده سرمايه گذا ري تا ثيرگذار باشد. به همين منظور مديران شرکت ها، سهامدارن و سرمايه گذاران آتي توجه خاصي به تورم و انتظارات تورمي دارند. بنابرين مشخص بودن رابطه بين تورم و بازده سهام ميتواند راهگشائي براي مديران و سرمايه گذاران آتي جهت تص ميم گيري محسوب گردد. در اين زمينه تحقيقات متعددي در کشورهاي مختلف جهان اعم از کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه انجام شده، که نتايج متفاوتي بدست آمده است. در بعضي از اين تحقيقات، محققين تحقيقات خود را در به طور مستقيم برروي تأثير تورم بر بازده سهام متمرکز کردهاند. گروه ديگري از اين تحقيق تأثير تورم را به طور غيرمستقيم مورد بررسي قرارداده اند. در اين دسته از تحقيقات تأثر تورم بر متغيرهاي ديگري بررسي ميگردد و سپس با توجه به رابطه بين متغيرها با بازده سهام، به طور غير مستقيم تأ ثير تورم بر بازده سهام برر سي ميشود که اثر زنجيره اي نيز نا ميده ميشود. از آنجائي که بازده سهام با شاخصهاي بورسي ارتباط مستقيمي دارد، به اين منظور با بررسي تأثير تورم بر شاخصها ميتوان به چگونگي تأثير آن بر روند رشد يا نزول بازدهي سهام پيبرد. در اين راستا، در اين تحقيق اثرات تورم بر شاخصهاي بورسي بررسي و نتايج آن به بازد هي سهام مرتبط مي گرد د. در اين پايان نامه از داد ه هاي مربوط به تعدادي از شاخصهاي عمده بورس که از جمله سه شاخص “کل” ،”بازده نقدي” و “بازده نقدي و قيمت” استفاده شده است از داده هاي مربوط به اين سه متغير در طي دوره 1377 تانيمه اول ١٣٨٧ به صورت فصلي بهره گرفته شده و اثرات تورم فصلي بر اين شاخصها بررسي گرديده است

 

فهرست مطالب
چکیده: ‌أ
فهرست مطالب ‌ب
فهرست جداول ‌ه
1- فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله پژوهش 3
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 4
1-4- فرضیات پژوهش 4
1-4-1- فرضیه اصلی: 4
1-4-2- فرضیه های فرعی: 5
1-5- اهداف تحقیق 5
1-5-1- اهداف علمی: 5
1-5-2- اهداف کاربردی: 5
1-6- قلمرو تحقیق: 6
1-6-1- قلمرو موضوعی: 6
1-6-2- قلمرو مکانی: 6
1-6-3- قلمرو زمانی: 6
1-7- تعاریف اصطلاحات ومتغیرهای تحقیق 6
1-8- خلاصه فصل: 7
2- فصل دوم: ادبیات تحقیق 8
2-1- مقدمه 9
2-2- تورم 11
2-2-1- تعریف تورم 11
2-2-2- انواع تورم 12
2-2-3- ریشه ها و عوامل مؤثر بر تورم 14
2-2-4- بررسي تورم از ديدگاه مکاتب مختلف اقتصادی 17
2-2-5- پیامدهای تورم: 20
2-2-6- اندازه‌گیری تورم 23
2-3- نااطميناني تورم 24
2-3-1- تعریف نااطميناني تورم 24
2-3-2- منابع نااطميناني تورم 24
2-3-3- مدلهاي تجربي اندازه گیری نااطميناني تورم 27
2-3-4- معيارهاي اقتصادسنجي نااطميناني تورم 27
2-4- ساختار سرمایه 30
2-4-1- تعریف ساختار سرمایه 30
2-4-2- نظریه های ساختار سرمایه 31
2-4-3- عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه 46
2-4-4- نسبت های ساختار سرمایه 47
2-4-5- سه استفاده عمده از نسبت‌هاي ساختار سرمايه 50
2-4-6- شيوه‌هاي تأمين مالي 51
2-4-7- هزینه سرمایه 53
2-5- بررسی تحقیق های انجام شده 57
2-5-1- پیشینه تحقیق در خصوص نااطمینانی نرخ تورم. 57
2-5-2- پیشینه تحقیق در خصوص ساختار سرمایه 60
2-5-3- پیشینه تحقیق در خصوص تاثیر نااطمینانی تورم بر ساختار سرمایه 64
2-6- خلاصه و جمع بندی 64
3- روش تحقیق 65
3-1- مقدمه 66
3-2- روش تحقیق 67
3-3- فرضیه های تحقیق 67
3-3-1- فرضیه اصلی : 67
3-3-2- فرضیه فرعی دوم: 68
3-3-3- فرضیه فرعی سوم: 68
3-4- جامعه و نمونه آماری 68
3-5- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات 69
3-5-1- آمار توصیفی 70
3-5-2- آمار استنباطي 70
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 73
3-7- خلاصه و جمع‌بندي 73
4- داده ها 86
4-1- مقدمه 75
4-2- آمار توصیفی 76
4-3- آمار استنباطی 77
4-3-1- برآورد نااطميناني تورم 77
4-3-2- آزمون فرضیات 78
4-4- خلاصه فصل 87
5- نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5-1- مقدمه 89
5-2- بحث و نتیجه گیری در خصوص فرضیات 89
5-3- نتیجه گیری نهایی 90
5-3-1- خلاصه آمار توصیفی: 90
5-3-2- خلاصه بخش استنباطی: 91
5-4- پیشنهادات تحقیق 94
5-4-1- پیشنهاد مبتنی بر نتایج تحقیق 94
5-4-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی: 94
5-5- خلاصه و جمع بندی 94
6- منابع 95
6-1- منابع فارسی 95
6-2- منابع انگلیسی 96

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :95

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --