دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : برنامه ریزی گردشگری – اکوتوریسم

عنوان : تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم انساني و اجتماعي

پايان نامه دوره کارشناسي ارشد: رشته ی برنامه ریزی گردشگری–اکوتوریسم

موضوع:

تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم 

(مورد مطالعه :دانش آموزان مقطع متوسطه ی شهرستان میاندرود)

استاد راهنما:

دكتر فرامرز بریمانی

استاد مشاور:

دکتر مهدی رمضان زاده لسبویی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………….. ‌ب

مقدمه……………………………. 1

فصل اول: کلیات

1-1- بيان مسئله……………………………. 5

1-2-اهداف پژوهش… 7

1-3-اهميت وضرورت پژوهش… 7

1-4-سؤال‏های پژوهش‏…………………………… 8

1-5 -فرضیه های پژوهش…………………………… 8

1-6- پیشینه پژوهش……………………………… 9

1-6-1-پژوهش هاي خارجي…………………………….. 9

1-6-2-پژوهش هاي داخلي…………………………….. 11

1-7مشکلات ومحدویت های پژوهش…………………. 12

1-8-نتیجه……………………………. 12

فصل دوم: ادبیات و مبانی نظری

مقدمه……………………………. 14

2 -1-ادبیات پژوهش……………………………… 16

2-1-1-پيشينه  وتعاریف اکوتوریسم…………………………… 16

2-2-تعريف گردشگر و اکو توریست…………………………….. 23

2-2-1-طبيعت گردهاي تنها…………………………… 24

2-2-2-طبيعت گردهاي شركت كننده در تور ……………….. 24

2-2-3-گروه هاي مدرسه اي يا علمي…………………………… 24

2-3-گونه هاي اکوتوریسم……………………………. 25

2-4- اثرات گردشگری و اکوتوریسم……………………………. 27

2-4- 1-پيامد هاي زیست محیطی…………………………….. 27

2-4-2-اثرات اقتصادی…………………………….. 28

2-4-3-اثرات اجتماعی و فرهنگی…………………………….. 29

2-5 – مبانی نظري پژوهش……………………………… 30

2-5-1-مفهوم ادراك…………………………….. 31

2-5-1-1-ادراك در فرهنگ فارسی…………………………….. 31

2-5-1-2-تعاریف ادراك و شناخت…………………………….. 31

2-5-1-3-رویکرد های ادراک و شناخت………………………… 33

2-5-2-عوامل موثر در ادراك……………………………. 33

2-5-2-1-نقش عوامل فرهنگی در ادراک……………………….. 34

2-5-2-2-نقش تفاوتهای فردی در ادراک………………………… 35

2-6 -ادراك محيطي…………………………….. 36

2-6-1-عوامل موثر در ادراک محیط…………………………….. 36

2-6-2-نظريه هاي ادرك محيط ……………………………37

2-6-2-1-کنش گرايان احتمالاتي (برو نسويك )……………… 37

2-6-2-2-نظريه ي ويژگي جلب كننده (برلاين )………………… 37

2-6-2-3-نظريه بوم شناختي بروفنبرنر……………………………37

2-6-2-4 -نظريه روانشناسی بوم شناختي گیبسون…………… 38

2-6-2-5-مکتب گشتالت…………………………….. 38

2-6-2-6-نظريه جغرافيدانان رفتاري…………………………….. 38

2-7-مدل تحلیلی پژوهش…………………………….. 41

2-8-نتیجه……………………………42

فصل سوم: روش شناسایی و معرفی عرصه پژوهش

مقدمه……………………………. 44

3-1-روش شناسی…………………………….. 44

3–1-1-روش تحقیق…………………………….. 44

3-1-2-تكنیك گرد آوری داده ها…………………………… 44

3-1-3-جامعه آماری…………………………….. 44

3-1-4- حجم نمونه……………………………. 45

3- 1-5-روش نمونه گیری…………………………….. 45

3-1-6-پایایی و اعتبار پرسشنامه……………………………. 45

3-1-7-روش های تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 46

3-2 -تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها………………………. 47

3-2-1-مفهوم نظري ادراك زيستي…………………………….. 47

3-2-2-مفهوم عملياتي ادراك زيستي………………………… 47

3-2-3-مفهوم نظري  ادراك اقتصادي………………………….. 47

3-2-4 -مفهوم عملي ادراك اقتصادي…………………………… 47

3-2-5 -مفهوم نظري ادراك فرهنگي و اجتماعي……………….. 48

3-2-6-مفهوم عملياتي ادراك اجتماعي و فرهنگي…………… 48

3-2-7-ادراك اکوتوریسم……………………………. 49

3-3-معرفی عرصه پژوهش……………………………… 49

3-3- 1-موقعيت جغرافيايي ،ويژگي هاي طبيعي و انسانی مورد مطالعه……..49

3-3-2- ويژگي های جمعيتي…………………………….. 52

3-3-3وضعيت اشتغال……………………………. 53

3-4-ظرفيت هاي گردشگري و اکوتوریسم شهرستان مياندرود……… 54

3-4-1-پناهگاه حیات وحش دشت ناز…………………………… 54

3-4-2 – ساحل گهر باران……………………………. 55

3-4-3-مناطق ييلاقي و جنگلي…………………………….. 58

3-4-3-1-كوهدشت غربي (محدوده جنگل روستاي دارابکلا)………. 58

3-4-3-2-كوهدشت شرقي (محدوده ي روستاي جامخانه و اسرم)……59

3-4-4-ظرفیت های فرهنگی اجتماعی…………………………….. 60

3-5-تسهیلات رفاهی و اقامتي و حمل ونقل……………………….. 60

3-6-ظرفيت هاي اکوتوریسم شهرستان مياندرود به عنوان يك سيستم……61

3-7-خلاصه ونتیجه گیری…………………………….. 62

 فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه……………………………. 64

4–1- بخش اول: سیمای نمونه آماری، ویژگی های جمعیت شناختی……. 64

4-1-1-جنسيت…………………………….. 64

4-1-2 -سواد سرپرست خانوار ……………………………64

4-1-3-شغل سر پرست خانوار ……………………………65

4-1-4- محل اقامت…………………………….. 65

4-1-5-فاصله از جنگل و حيات وحش……………………. 66

4-1-6-درآمد  سر پرست خانوار…………………………… 66

4-1-7- معدل درسي دانش آموز…………………………. 67

4-1-8-رشته تحصيلي…………………………….. 67

4-1-9-تجربه ي سفر……………………………. 68

4-1-10-نوع مدرسه……………………………. 68

4-2-بخش دوم توصيف آمار ه ها مربوط به ادراك زيست محيطي ،اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي دانش آموزان از اکوتوریسم……68

4-2-1- ادراك زيست محيطي دانش آموزان……….. 68

4-2-2-ادراك اقتصادي دانش آموزان…………………. 69

4-2-3- ادراک اجتماعي فرهنگي دانش آموزان………… 69

4-3-تحلیل نتایج آزمون تی برای درک مولفه زیست محیطی،اقتصادی واجتماعی و فرهنگی………73

4-3-1-درک تنوع زیستی…………………………….. 73

4-3-2-ادراک  ازآلودگي…………………………….. 73

4-3-3– ادراک ازاساس منابع محلی………………… 74

4-3-4-ادراک  زیست محیطی…………………………….. 75

4-3-5-درک اشتغال زایی…………………………….. 75

4-3-6-درک درآمد زایی……………………………. 76

4-3-7-درك اقتصادي…………………………….. 77

4-3-8-درک فرهنگي…………………………….. 78

4-3-9-درک اجتماعی……………………………. 78

4-3-10- درك اجتماعي و فرهنگي…………………..79

4-3-11- درك اكوتوريسم……………………………. 79

4-4 -نتایج آمار استنباطی برای متغیرهای با دوگروه وبیش از دوگروه مستقل با متغير هاي وابسته……..80

4-4-1-درک مولفه های اکوتوریسم  با دو گروه مستقل………….80

4-4-1-1درک جنسیتی از مولفه ی زیستی اکوتوریسم…………..80

4-4-1-2-درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم……………83

4-4-1-3 –درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم……..84

4-4-1 –4-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………85

4-4-1-5- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………86

4-4-1-6 درک مولفه اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  برحسب محل اقامت…………….87

4-4-1- 7-درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان……………88

4-4-1 -8- درک مولفه اقتصادی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان……………89

4-4-1-9- درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان………90

4-4-2-درک مولفه های اکوتوریسم  با بیش از دو گروه مستقل………….91

4-4-2-1-درک مولفه های اکوتوریسم برحسب درآمد سرپرست خانوار……91

4-4-2-2- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب شغل سرپرست خانوار…….92

4-4-2-3- درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب سواد سرپرست خانوار……..93

4-4-2–4-درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب تجربه سفر دانش آموزان……..94

4-4-2-5–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب رشته تحصیلی  دانش آموزان…………95

4-4-2-6–درک مولفه های اکوتوریسم  برحسب فاصله محل اقامت جوانان باجنگل و حیات وحش………96

4-4-3-ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط ادراکی…………….97

4-4-3-1–ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط شخصی………..97

4-4-3-2-ا دراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط زمینه ساز……….98

4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان………………………. 98

4-4-4-1- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب تجربه سفر…………98

4-4-4-2- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب رشته تحصیلی………99

4-4-4-3- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب معدل درسی…………..99

4-4-4-4- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب فاصله  محل اقامت…………..101

4-4-4-5- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب شغل سرپرست خانوار……….102

4-4-4-6- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب درآمد سرپرست خانوار………103

4-4-4-7- تفاوت ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب سواد سرپرست خانوار……….104

4-5-خلاصه نتیجه:…………………………… 105

فصل پنجم: آزمون فرضیه ها و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………… 107

5-2-تحلیل فرضیه ها ……………………………107

5-2-1-فرضیه اول …………………………… 107

5-2-2فرضیه دوم ……………………………108

5-2-3 فرضیه سوم …………………………… 109

5- 3 – خلاصه و نتیجه گیری…………………………….. 110

5-4-پیشنهادات…………………………….. 112

منابع و مآخذ……………………………115

چکیده:

از دهه 1990 رويكردهاي سنتی توسعه گردشگري به چالش كشيده و با تاكيد همزمان بر پيامدهاي مطلوب و نامطلوب گردشگري، حركت از گردشگري انبوه به سوي رويكرد توسعه پايدار گردشگري آغازشد. رویکرد به اکوتوریسم، به عنوان الگوي فضایی گردشگري در طبیعت، امروزه مورد توجه فراوان قرار گرفته است .علّت این توجه نه فقط به خاطر گردشگري و لذّت بردن از آن بوده، بلکه به عنوان یک وسیله ي حفاظت محیط و توسعه ي اقتصادي نیز محسوب شده است.در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد. فعاليتهاي اکوتوريستي درجامعه ميزبان منجر به آثار مثبت و منفي زيست محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي می شود . گردشگري پيش از آنکه يک فعاليت اقتصادي باشد،گويای يک ارتباط فرهنگي متشکل از عناصر: گردشگر، جامعه ميزبان يا مواجهه شوندگان و بستر مي باشد. گردشگري و اکوتوریسم به صورت چشمگيري به حسن نيت جامعه ي ميزبان بستگي دارد و حمايت آن در توسعه وعملكرد موفقيت آميز گردشگري و اکوتوریسم ،امري ضروري محسوب مي شود. يكي از قديمي ترين موضوعات جغرافيا در ارتباط باروابط انسان درمحيط، درك واكنش بشر نسبت به تغيیرات محيط است. در همه فرهنگ ها ،ادراكات محيطي ،در تصميم گيريهاي شخصي ،نقش اساسي دارد. استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور محسوب می گردد. با توجه به ویژگی های جغرافیایی و طبیعت گردی شهرستان میاندرود، این پژوهش، با هدف تحلیل ادراک و تصورات جوانان از اکوتوریسم انجام شد. مورد مطالعه دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندروددر استان مازندران می باشد که بر اساس فرمول کوکران 275 نفر به صورت تصادفی در رشته های مختلف انتخاب شدند .در این پژوهش با روش پیمایشی با ابزار پرسشنامه از دانش آموزان نظر خواهی شد.بااستفاده از آزمون رگرسیون و ضریب همبستگی وبا نرم افزار آماریspss ،تحلیل فرضیه های پژوهش انجام شد. نتایج آزمون های آماره استنباطی، حاکی از وجودرابطه ی معنادار بین محیط های شخصی و پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  است.همچنین تاثیر محیط پدیداری در ادراک جوانان از اکوتوریسم  را هم نشان می دهد.

مقدمه:

یکی از بخشهایی که درصنعت توریسم مورد توجه گردشگران و جهانگردان قرار گرفته است، صنعت اکوتوریسم است. توسعه اکوتوریسم می تواند با ایجاد فرصت هاي شغلی، منافع اقتصادي بی شماري را به طور مستقیم متوجه مردم بومی کشورها کند .همچنین اکوتوریسم، از بنیان هاي توسعه پایدار جوامع وراهی براي حفظ چشم اندازها و ذخایر طبیعی است .رشد صنعت گردشگري در جهان سالانه حدود 4 درصد برآورد می شود. دراین میان سفرهاي اکوتوریستی داراي رشد 30 درصدي هستند و این نشانه توجه روز افزون به اکوتوریسم است(تقوایی وهمکاران ،1391: 151).رويكرد به اكوتوريسم به عنوان الگوي فضايي گردشگري در طبيعت، امروزه مورد توجه فراواني قرار گرفته است. اكوتوريسم مي رود تا در قرن بيست و يكم بسياري از فضاهاي جغرافيايي را تحت تاثير قرار داده و الگوي فضايي جديدي را در نواحي مختلف ايجاد نمايد(جلال پور ،1391: 4). از دهه ی 1930مکتب امکان گرایی یا اختیار ،با تاکید برآنکه انسان به عنوان یک عامل فعال و مختار می تواند محیط را از طریق برقراری سازگاری های خود باآن مورد بهره برداری قرار دهد ،ارائه شد .جغرافیای رفتاری، محصول ورود اندیشه های روانشناسی به حیطه ی مباحث جغرافیایی است . ارتباط این علم را با جغرافیای انسانی از آنجا می توان ملاحظه کرد که جغرافیای انسانی در مورد اهمیت ادراک ،خلاقیت،تفکر و عقاید مردم که در فرموله کردن دیدگاه های آنها نسبت به محیط ودر نتیجه روابط انسان با محیط تاثیر می گذارد (پور احمد ، 1389: 162). در جغرافیای رفتاری کل مکان علاوه بر اینکه صحنه ی عملکرد های اقتصادی، تاریخی، واجتماعی است ،در عین حال فضای روانشناختی است . این فضا هویت ،ساختار و مفهوم خاص خود را دارد که به مقتضیات و خصوصیات فردی (سن ،جنس ،زمان سکونت ،مکان اقامت ،کار .یا پایگاههای اجتماعی و اقتصادی) وبر حسب شرایط زندگی (درک فضا و فرهنگ و میزان آگاهی فرد )تغییرمی کند (پور احمد ،1389: 164).از آنجا که در گردشگری تمرکز بر سفر و جابجایی مردم ،کالا و خدمات در طول زمان و مکان است. عمدتا پدیده­ی جغرافیایی محسوب می شود ،وبنابراین دیدگاه جغرافیایی به طرق مختلف می تواند به تبیین گردشگری کمک کند (ویلیامز،1388: 21). براساس تعاریف سازمان جهانی گردشگری وسازمانهای مرتبط درارتباط با تعریف مفهوم اکوتوریسم، انگیزه ی اصلی گردشگران مشاهده ی طبیعت و درک اررزش های واقعی آن است ودر آن گردشگر و همچنین جوامع محلی در حفاظت محیط زیست مشارکت می کنند (نیازمند،1388: 23). تاکنون طي چند دهه ي گذشته مطالعات متعددي در زمينه ي سنجش ديدگاه و ادراكات ساكنان نسبت به گردشگري در جامعه ي ميزبان انجام شده است (علیقلی زاده ،1386 :34).از آنجا که با تدریس دروس جغرافیا و دروس مرتبط با آن در مدارس شهرستان میاندرود، شناخت نسبی از ویژگی های رفتاری و خصوصیات جوانان به خصوص دانش آموزان کسب کردم .وهمچنین ازطرفی دراین شهرستان، مکانهای طبیعی بالقوه ی گردشگری از قبیل: مناطق ییلاقی وجنگل، مکان های حفاظت شده و ساحل جنگلی و تاحدودی دست نخورده ودنج به نظر می آیدوجود دارد. و همچنین تاکنون تحقیقات کمی از جاذبه های گردشگری این شهرستان، به طور جامع آنهم بارویکرد اکوتوریسمی انجام نشده است. لذابا راهنمایی دکتر بریمانی و دکتر رمضان زاده، در اين پژوهش با استفاده از نظریه جغرافیدانان رفتاری كوشش شده است تاادراك و برداشت هاي ذهني جوانان به عنوان جامعه ي ميزبان و هم به عنوان گردشگر را از اكوتوريسم ،تحليل ومشخص كنيم.و از طرفی دیگر قابلیت های بالقوه گردشگری این شهرستان را شناسایی کرده باشیم . اين پژوهش در پنج فصل مي باشد .

در فصل اول، كليات بحث در مورد بيان مسئله و سوالات و ضرورت و اهميت بحث و درادامه فرضيات پژوهش و پیشینه تحقییق ،یعنی مرور تحقیقات انجام شده در ارتباط با موضوع وهمچنین مشکلات ومحدودیت های این پژوهش بيان مي شود.

در فصل دوم ،ادبیات موضوع ، تعاریف گردشگری و اکوتوریسم از نظر جامع بین المللی و صاحب نطران رشته های گردشگری و اکوتوریسم  ارائه شده است .در ادامه به مبانی نظری پژوهش پرداخته ودر نهایت با استفاده از چارچوب نظری و تجربی پژوهش، مدل مفهومی این پژوهش ارئه شده است .

درفصل سوم مباحث روش شناسی  این پژوهش،  تکنیک و ابزار های پژوهش ارائه شده است ودر ادامه ویژگی های جغرافیایی و جاذبه های گردشگری و طبیعت گردی  مورد مطالعه (شهرستان میاندورود) ارائه شده است .

درفصل چهارم با استفاده از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی و همچنین آزمون های آماری
یافته های پژوهش  بوسیله ی جداول ونمودار هاارائه شده است .

در فصل پنجم با استفاده از آزمون های آماری استنباطی در جهت رد یا تایید فرضیه های پژوهش اقدام شده و در ادامه، بحث ونتیجه گیری و در پایان پیشنهادات این پژوهش ارائه شده است .

بی شک این پژوهش دارای کاستی های زیادی می باشد. امید است، پژوهشگران و دانشجویان دیگر این مباحث را تکمیل ویا از زوایای دیگر این موضوع و موضوعات مرتبط با آن را بررسی و کنکاش کنند .

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله

اكوتوريسم گرايشي نوين در صنعت گردشگري است. مناظر زيباي طبيعت از كانون هاي جذب توريست اين نوع از گردشگري مي باشند . لذا اهميت دادن به نقش آن در حفاظت از محيط زيست به منظور توسعه پايدار امري ضروري است. اكوتوريست ها كه با انگيزه هاي خاص خود به نواحي طبيعي و بكر كره زمين مسافرت مي كنند، تجارب سودمندي به دست مي آورند. آنان با كسب معرفت درباره ابعاد فرهنگي،زيست محيطي طبيعت هر منطقه و كشوري، به حافظان و دوستداران طبيعت مي پيوندند.(سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري،1385: 1 ). جامعه بین المللی اکوتوریسم[1] (2006) بر این واقعیت است که پیاده سازی اکوتوریسم  سبب ارتباط بين حفاظت محيط، مشارکت جوامع بومی و کسانی که درگردشگری مسئول، فعالیت دارند مي شود و شش اصل را در پي دارد: 1) به حداقل رساندن اثرات2)ساخت های زیست محیطی و آگاهی و احترام فرهنگی3)ارائه ي تجارب مثبت برای بازدید کننده و میزبان4)ارائه منافع مالی مستقیم برای حفاظت از محیط زیست5)ارائه مزایای مالی و توانمند سازی  برای مردم محلی6)حساسیت به مسائل سیاسی کشور میزبان(ريورا[2]وهمكار ،2010 :86).با افزايش اگاهي مردم از فوايد و اثرات مثبت تجربه ي مستقيم طبيعت ،اهميت اکوتوریسم بيشتر مي شود .اکوتوریسم به تنوع زيستي ،ارزش اقتصادي مي دهد (زاهدي ،1390 :91 ). اکوتوریسم با دوروش مستقيم يعني حفظ و حراست از منابع طبيعي و غير مستقيم يعني ايجاد درآمد براي جوامع محلي درا مر حفاظت و بقاي گونه ها وزيستگاههاي مهم طبيعي گام بر مي دارد .اکوتوریسم با استفاده از ابزار آموزشي و تبليغاتي، مي تواند منابع طبيعي حفظ شده رابه عنوان يك منبع درآمد زا جهت ساكنان محلي معرفي كند ،در نتيجه افرادمحلي به مناطق موروثي حيات وحش و محيط زيست به عنوان منبع درآمد،با ديده ي احترام نگريسته و از اين مناطق بيشتر حفاظت مي نمايند(فنل،1388 : 63). يكي از اصول مهم اکوتوریسم از نظر وايت[3] ارتقاي درك ارزش زيست محيطي دست اندر كاران و جامعه ميزبان و اكوتوريستها  است(زاهدي ،1390: 124).رمز موفقیت اکوتوریسم  ایجاد مشارکت و همکاری تنگاتنگ است تا بتواند به اهداف ممتد حفظ و نگهداری و توسعه معقولانه دست یابد. مشارکت مورد نیاز اکوتوریسم برای موفقیت با همکاری جوامع محلی ،سرمایه گذاران ،آژانس های دولتی و سازمان های مردم نهاد،آموزش وپرورش ،اکوتوریست ها ایجاد می شود(آلن مور[4] و همکار،1387 :19). توسعه ي گردشگري و اكوتوريسم به صورت چشمگيري به حسن نيت جامعه ي ميزبان بستگي دارد و حمايت آن در توسعه وعملكرد موفقيت آميز گردشگري و اکوتوریسم ،امري ضروري محسوب مي شود(.بدري و همكاران ،1391 : 44 ). از دهه 1990 رويكردهاي سنتی توسعه گردشگري به چالش كشيده و با تاكيد همزمان بر پيامدهاي مطلوب و نامطلوب گردشگري ،حركت از گردشگري انبوه به سوي رويكرد توسعه پايدار گردشگري آغازشد (قدمی  و همكار، 1391: 80( .باتوجه به اثرات گردشگری در چند دهه گذشته ،گردشگری توده ای به عنوان عامل تخریب سامانه های زیست محیطی و ساختار های فرهنگی واجتماعی جوامع بومی ،مورد انتقاد قرار گرفته و برای تغییر این وضع ،مفهوم گردشگری بدیل ،مطرح شده است . این اصطلاح انواعی از رویکردهای مربوط به گردشگری را پوشش می دهد که گردشگری در طبیعت و گردشگری زیست محیطی از آن جمله اند . در این دیدگاه اکوتوریسم  در وهله نخست ناظر بر ملاحظات زیست محیطی و مفهوم توسعه پایدار است ودر آن طبیعت گردی در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد (رضوانی ،1389: 21). طي چند دهه ي گذشته مطالعات متعددي در زمينه ي سنجش ديدگاه و ادراكات ساكنان نسبت به گردشگري در جامعه ي ميزبان انجام شده است .اثرات گردشگري درك شده ي ميزبان، در سه طبقه ي اساسي هزينه و فايده ي اقتصادي ،اجتماعي و محيطي قرار دارد . دراين خصوص ،محققان معتقدند كه ميان رونق گردشگري و معيار هاي عيني و ذهني اثرات اقتصادي ،اجتماعي و محيطي جامعه ي ميزبان رابطه مستقيم وجود دارد (عليقلي زاده و همكار ،1386 : 34). تخمین  زده می شود نیمی از جمیعت فعال در صنعت گردشگری کمتر از 25 سال سن دارند و بر اساس گزارش سازمان جهانی کار 13 تا 19 میلیون نفر از شاغلین در این صنعت کمتر از 18 سال سن دارند ( رنجبران وهمكار،1390 :26). برآورد هاي سازمان مطالعات گردشگري هم تایید می کند كه علاقمندان به سفر به طبيعت عمدتا جوان و تحصيل كرده اند (ميراث فرهنگي وگردشگري،1385 :1 ). این گروه های سنی که یک عامل فعال (کنشگر اجتماعی) نامیده می شود نماینده نسلی است که نظام ارزشهای مخصوص به خودش را دارد(نیک گهر ،1391: 92).جوان با فرهنگ مصرفي در پي كشف حوزه هاي جديد وپذيرش نشانه هاي آن براي باز توليد و غني كردن زندگي خوداست.آنهاجوياي تجربه هاي تازه هستند(كلانتري ،1387 :174). آنان بيشتر فرد گراهستند تا جمعگرا(فيروز جاييان وهمكار ،1391 :198 (.استان مازندران با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی در بخش طبیعت گردی جزء استانهای برتر کشور محسوب می گردد.نزدیک به 12 میلیون گردشگر داخلی و بیش از 100هزار توریست خارجی هرساله به منظور گذراندن اوقات فراغت ازاین استان دیدن می کنند (شیدفروهمکار،1383: 1) مناطق واقع درسواحل استان ،ماسه ای است و عمق مناسبی دارد. (رمضاني دارابي ،1382 :48 ).یکی از مناطق پرجاذبه مازندران،که با وجود دریای گهرباران و دامنه های البرز ومناطق ییلاقی و جنگلی تا حدودی بکر و دست نخورده، شهرستان میاندروداست.این مجموعه از ویژگی ها موجب جذب گردشگران زیادی مي شود. و هرگونه بی توجهی از سوی گردشگران، بسیاری از این جاذبه ها در معرض تخریب قرار گرفته و پیامدهايی را از جنبه های زيست محيطي،اقتصادي ،فرهنگي –اجتماعي، برمحیط وجامعه محلی می گذارد. به جهت گستردگی (وسعت جمعیت و پدیده های گردشگری) شهرستان  میاندورود برای انجام پژوهش انتخاب شد. . بيشترين گروههاي سني جمعیت منطقه مورد مطالعه (میاندورود) را میانسالان با 25/37درصد وجوانان با 28/20درصد قرار دارند(سالنامه آماری مازندران،1389 :15). بی شک گردشگری به طور عام و اکوتوریسم به طور خاص تا حدود زیادی متاثر از این گروه سنی است  که می توان از آنان به عنوان جامعه میزبان و یا گردشگران آینده یاد کرد. و متولیان صنعت گردشگری نباید از آنان غافل باشند، بدین معنی که از امروز باید نسلی را برای فردا تربیت کرد تا  مسئولانه با طبیعت برخورد کند . این امر مستلزم آشنایی از نوع ادراک آنان از محیط(محیط پدیداری،شخصي وزمينه ساز ) است که زندگی می کنند ویا در آن سفر می کنند. گروه هدف نیز از میان دانش آموزان دوره متوسطه که سهم قابل توجهی از جوانان منطقه را تشکیل می دهند انتخاب شده اند. آشنایی با ادراک محیطی این گروه سنی
می تواند در تعیین راهبرد برای جامعه میزبان، حفاظت از محیط زیست و پدیده های گرشگری مهم باشد.

[1]– The International Ecotourism Society(Ties)

[2] -Manuel Antonio Rivera

[3] -Pamella Wight

[4] -Alen moore

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --