دانلود پایان نامه ارشد: تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

عنوان : تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم اداري و اقتصاد

پايان نامه­ کارشناسي ارشد رشته علوم اقتصادي

عنوان:

تحليل نظريه مقداري پول (ديدگاه موريس اله)

استاد راهنما:

دکتر رحيم دلالي اصفهاني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- شرح وبيان مسأله پژوهش 2

1-3- هدف پژوهش 4

1-4- فرضيه­هاي پژوهش 4

1-5- اهميت و ارزش پژوهش 4

1-6- روش پژوهش 5

1-6-1- داده­هاي استفاده­شده در پژوهش 6

1-6-2- ابزار گردآوري و تحليل داده­ها 6

1-7- واژگان کليدي 7

1-8- جمع­بندي فصل 7

 

فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش

مقدمه 8

2-1- رهيافت­هاي مختلف در تعريف پول 9

2-1-1- رهيافت­هاي نظري تعريف پول 9

2-1-2- رهيافت تجربي تعريف پول 13

2-2- وظايف پول 15

2-2-1- پول به عنوان وسيله مبادله 16

2-2-2- پول واحد حساب يا سنجش 16

2-2-3- پول به عنوان ذخيره ارزش 17

2-2-4- پول، وسيله­اي جهت پرداخت­هاي آتي 17

2-2-5- وظيفه و نقش پوياي پول 1

2-3- نظريه­هاي پولي 18

2-3-1- نظريه کلاسيک­ها 18

2-3-1-1- نظريه مقداري پول کلاسيک­ها 21

2-3-1-2- نظريه کمبريج 23

2-3-2- نظريه نئوکلاسيک­ها 26

2-3-3- پول­گرايي 27

2-3-4- موريس اله: بيان مجدد نظريه مقداري پول 30

 

فصل سوم: الگوي نظري پژوهش

مقدمه 32

3-1- اصل نسبيتي 33

3-2- اصل موروثي 35

3-3- اصل منطقي بودن 40

3-4- فرمول­بندي اصول موضوعه 41

3-5- تفسير اقتصادي نتايج حاصله 42

 

فصل چهارم: تجزيه و تحليل الگو بر اساس مشاهدات تجربي

مقدمه 44

4-1- پارامترهاي ثابت الگو 44

4-1-1- توضيحاتي درباره نرخ بهره خالص 46

4-2- مقادير نظري و داده­هاي تجربي 47

4-3- معياري براي خوبي برازش 58

4-4- جمع­بندي فصل 59

 

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه 62

5-2- نتايج پژوهش 63

5-3- آزمون فرضيه­ها 64

5-4- محدوديت­هاي پژوهش 65

5-5- پيشنهادات ………………………………….. 65

5-5-1- پيشنهادات پژوهشي ………………………….. 65

5-5-2- پيشنهادات کاربردي …………………………. 65

پيوست 66

منابع و مآخذ 71

 

فهرست شکل­ها

شکل 4-1: تابع تقاضاي نسبي پول.. 45

شکل4-2: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 5% = F  50

شکل 4-3: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 10% = F  51

شکل 4-4: مقايسه تقاضاي نسبي پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 15% = F  53

شکل 4-5: مقايسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 5% = F. 54

شکل 4-6: مقايسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 10% = F  55

شکل4-7: مقايسه حجم پول مشاهده­شده و محاسبه­شده به­ازاي 15% = F. 56

شکل 4-8: هزينه ناخالص ملي به قيمت­هاي جاري.. 57

شکل 4-9: حجم واقعي پول.. 58

 

فهرست جدول­ها

جدول 4-1: حجم پول محاسبه­شده و تقاضاي نسبي پول محاسبه­شده.. 49

جدول 4-2: مقدار  به­ازاي نرخ­هاي فراموشي مختلف.. 5

چکيده

حجم پول يکي از متغيرهاي مهم اقتصاد کلان و نيز يکي از ابزارهاي اصلي سياست­هاي کنترل تقاضا به­شمار مي­رود. با اين حال اختلاف ريشه­داري بين مکاتب اقتصادي در مورد نحوه به­کارگيري و ميزان تأثير بخشي آن برمتغيرهاي واقعي وجود دارد. در طول تاريخ اقتصاد، بسياري از انديشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظايف، اهميت، انواع، عوامل تعيين­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغيرهاي اقتصادي، تحقيقاتي نموده و نظريه­هاي مختلفي ارائه­کرده­اند. به جرأت مي­توان گفت نظريه مقداري پول، معروف­ترين نظريه­اي است که در اين زمينه توسط انديشمندان مختلف ارائه­شده­است، به­طوري که قبل از دهه 1930، نظريه مقداري پول، نظريه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند مي­توان بزرگ­ترين و مهم­ترين پيام نظريه فوق را رابطه حجم پول و سطح قيمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه اين رابطه، ثبات و متغير بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طي ساليان درازي بيان و بررسي شده­است.

در اين پژوهش با تکيه بر مقاله « بيان مجدد نظريه مقداري پول » موريس اله (1966) سعي شده تا با بررسي عوامل موثر بر  تقاضاي پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنين ثبات يا عدم ثبات اين نسبت در طول زمان مورد بررسي قرار گرفته است. به عبارت ديگر با توجه به پيام­هاي نظريه مقداري پول و همچنين روش اله براي بيان اين نظريه، تفاوت ديدگاه­ها در مورد تقاضاي پول، مسئله شکل­گيري ذهنيت، و ريشه تورم مورد بررسي قرار گرفته­است.

داده­هاي مورد استفاده در اين مطالعه، از اطلاعات سري زماني بانک مرکزي استخراج گرديده­است و از نرم افزار Excel براي محاسبات رياضي داده­ها و به­طور بسيار محدودي از نرم افزار MATLAB براي رسم نمودار استفاده­شده­است.

نتايج اين پژوهش نشان مي­دهد در هر زمان معين، يک رابطه نسبي بين سطح قيمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضريب اين نسبت، ثابت نيست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­هاي رشد مخارج اسمي کل گذشته بستگي دارد. سرعت گردش پول ثابت نمي­باشد، اما تابع ثابتي از نرخ رشد مخارج اسمي کل گذشته­است. بنابراين تنها در شرايط سکون[1]، نسبت  (ضريب کمبريج) ثابت است. رشد توليدات تأثيري مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. رشد قيمت­ها (نرخ تورم) تاثيري مثبت بر سرعت گردش پول و تأثيري منفي بر تقاضاي نسبي پول دارد. نرخ بهره خالص تأثيري مثبت بر تقاضاي نسبي پول و تأثيري منفي بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمي در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثير حجم پول بر سطح قيمت­ها بيشتر خواهد­بود.

1-1- مقدمه

قبل از دهه 1930، نظريه مقداري پول، نظريه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کينز، ديدگاه­ها در مورد روابط متغيرهاي کلان و همچنين تاثير پول بر اين متغيرها تغيير کرد، تا اينکه در اواخر دهه 1960 و با شکل­گيري مکتب پولي شيکاگو، نظريه مقداري پول مجدداً احيا شد.  اگرچه معادله مبادله ايروينگ فيشر-شکل کلاسيک نظريه مقداري پول- و مطالعه فريدمن –شکل نوين نظريه مقداري پول- معروف­ترين مطالعاتي هستند که در اين زمينه انجام شده­اند، اما از آنجا که مطالعات موريس اله در ادبيات اقتصادي داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنين مطالعه وي در زمينه نظريه مقداري پول، شامل نکات و پيام­هاي بسيار ظريفي مي­باشد، لذا اين پژوهش به بررسي و تحليل ديدگاه موريس اله در زمينه نظريه مقداري پول مي­پردازد.

اين فصل به کليات پژوهش خواهد پرداخت و در اين زمينه به بيان مسأله پژوهشي، اهميت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضيه­هاي پژوهش، روش تحقيق، ابزار گردآوري و تحليل داده­ها، داده­هاي استفاده­شده در پژوهش و در نهايت به بيان تعريف کليد واژه­ها مي­پردازد.

تعداد صفحه : 91

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --