دانلود پایان نامه ارشد: تحليل رابطه‏ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران : مطالعه‏ موردي كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی

عنوان : تحليل رابطه‏ ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران : مطالعه‏ موردي كارگاه ‏هاي بزرگ صنعتي

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

پایان نامه کارشناسی ارشد  (MA) رشته علوم اقتصادی

عنوان:

تحليل رابطه ‏ي آزاد سازي تجاري و اشتغال زنان در ايران : مطالعه‏ موردي كارگاه‏هاي بزرگ صنعتي

استاد راهنما :

دكتر عليرضا اميني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه

  • بیان مسأله و اهمیت تحقیق…………………………………………………….1
  • واژه‏های کلیدی………………………………………………………………..5
  • اهداف تحقیق…………………………………………………………………..6
  • فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………..7
  • پرسش‏های تحقیق……………………………………………………………..7
  • متغیرهای تحقیق………………………………………………………………7
  • نوع مطالعه، روش و نحوه اجرای تحقیق……………………………………8
  • ابزار گردآوری داده‏ها و جامعه آمار ی……………………………………..8
  • محدودیت‏های تحقیق………………………………………………………….9
  • نتیجه‏گیری…………………………………………………………………….9

فصل دوم- مبانی نظری و ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1- مفهوم تقاضای نیروی کار……………………………………………………13

2-2- مروری بر تئوری‏های تقاضای عامل کار…………………………………..15

2-2-1- تئوری‏های ایستای تقاضای عامل کار…………………………………….15

2-2-2- تئوری‏های پویای تقاضای عامل کار……………………………………..22

2-3- مروری بر تئوری‏های حاکم بر بازار کار زنان…………………………….25

2-3-1- رویکرد نئوکلاسیک………………………………………………………26

2-3-2- مدل تراکم جمعیت یا ازدحام جمعیت…………………………………….28

2-3-3- نظریه رویکرد سرمایه انسانی…………………………………………..32

2-3-4- مدل تقسیم مشاغل در بازار کار داخلی………………………………….35

2-3-5- مدل بازار کار دوگانه…………………………………………………….37

2-3-6- انتخاب منطقی و عوامل غیرتبعیض‏آمیز………………………………..38

2-4- فرصت‏ها و چالش‏های جهانی‏شدن………………………………………….41

2-4-1- اشتغال و جهانی‏شدن……………………………………………………..41

2-4-2- جهانی‏شدن و اشتغال زنان……………………………………………….44

2-5- نتیجه‏گیری…………………………………………………………………..45

فصل سوم- پیشینه تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………..49

3-1- مروری بر مطالعات انجام شده در ایران………………………………….50

3-2- مروری بر مطالعات انجام شده در خارج از کشور……………………….60

3-3- نتیجه‏گیری……………………………………………………………….66

فصل چهارم- ساختار اشتغال در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشور

4-1- مقدمه……………………………………………………………………..69

4-2- تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………70

4-3- بررسی ساختار اشتغال زنان در کارگاه‏های بزرگ صنعتی کشو…….72

4-4- بررسی وضعیت دستمزد نسبی زنان در کارگاه‏های صنعتی………….85

4-5- نتیجه‏گیری………………………………………………………………..91

فصل پنجم- برآورد مدل و تحلیل نقش آزادسازی تجاری بر اشتغال زنان

مقدمه

5-1- تصریح مدل تجربی تابع اشتغال زنان…………………………………..95

5-2- نحوه جمع‏آوری و محاسبه داده‏های آماری مورد استفاده در مدل……..97

5-3- روش اقتصادسنجی بکار رفته در تخمین مدل………………………….98

5-4- نتایج تخمین مدل و تفسیر نتایج آن…………………………………….105

5-5- نتیجه‏گیری………………………………………………………………110

فصل ششم- نتیجه‏گیری و پیشنهادات

6-1- نتایج تحقیق……………………………………………………………..113

6-2- توصیه‏های سیاستی…………………………………………………….117

فهرست منابع و ماخذ

چکیده انگلیسی

فهرست جدول‏ها

4-1-جدول……………………………………………………………………………….73

4-2-جدول……………………………………………………………………………….75

4-3- جدول………………………………………………………………………………78

4-4- جدول………………………………………………………………………………81

4-5- جدول………………………………………………………………………………82

4-6- جدول………………………………………………………………………………83

4-7- جدول………………………………………………………………………………84

4-8- جدول………………………………………………………………………………86

4-9- جدول………………………………………………………………………………89

4-10- جدول……………………………………………………………………………90

5-1- جدول…………………………………………………………………………… 106

5-2- جدول……………………………………………………………………………107

5-3- جدول……………………………………………………………………………108

5-4- جدول……………………………………………………………………………10

فهرست نمودارها

2-1- نمودار………………………………………………………………………………..14

2-2- نمودار……………………………………………………………………………….31

چکيده

جهاني‏شدن که از آن به‏عنوان فرايندي از ادغام سريع اقتصادي بين کشورها که شامل آزادسازي تجاري، جريان سرمايه‏گذاري و نيز تغييرات تکنولوژيکي است، ياد مي‏کنند و آزادسازي تجاري به‏عنوان مهم‏ترين نيروي پيش‏برنده جهاني‏شدن محسوب مي‏گردد . در اين ميان، يکي از پديده‏هايي كه تحت تأثير جهاني‏شدن قرار مي‏گيرد بازار كار است. يكي از شاخص‏هاي کليدي بازار مربوط به عدم تعادل‏هاي جنسيتي در بازار کار است که با اختلاف نرخ بيکاري زنان و مردان اندازه‏گيري مي‏شود و مي‏تواند تحت تاثير آزادسازي تجاري قرار گيرد، لذا در اين پژوهش به بررسي رابطه اثرات آزادسازي تجاري بر اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي پرداخته شده است. هدف اصلي اين مطالعه بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر سهم اشتغال زنان در کارگاه‏هاي بزرگ صنعتي کشور و شناسايي راهکارهاي افزايش اشتغال زنان است. در اين پژوهش از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا براي سال‏هاي نمونه 85-1373 و طبقه‏بندي هشت‏گانه بر حسب کد دو رقمي ISIC (104 مشاهده) استفاده گرديد و نتايج بر اين موضوع که آزادسازي تجاري پنجره فرصتي براي اشتغال زنان است دلالت دارد. نتايج بدست آمده نشانگر آن است كه نسبت سرمايه فيزيکي به ارزش‏افزوده و نسبت دستمزد زنان به مردان تاثير منفي و نسبت‏هاي سرمايه تحقيق و توسعه به ارزش‏افزوده، صادرات به ارزش‏افزوده و واردات به ارزش‏افزوده  تاثير مثبت و معناداري بر سهم اشتغال زنان داشته‏اند. به‏عبارت ديگر، نيروي كار زن با سرمايه تكنولوژيكي رابطه مكملي و با سرمايه فيزيكي رابطه جانشيني دارد. افزون بر اين، نيروي كار زن و مرد در فعاليت‏هاي صنعتي مكمل يكديگر هستند.

مقدمه

آمارهاي رسمي نشان مي‏دهد که فقط 11 درصد زنان نيروي کار جامعه را تشکيل مي‏دهند و اين وضعيت طي سال‏هاي 1335 تا 1375 تغيير چنداني نيافته ‏است[1]. همچنين، در گزارش‏هاي توسعه انساني سازمان ملل نوشته شده که زنان بهره بسيار کمي را از منافع توسعه داشته‏اند. گرچه نيمي از جمعيت دنيا را تشکيل مي‏دهند ولي سهم آنان در جمعيت فعال اقتصادي حدود سي درصد و در برخي از کشورها بسيار کمتر از اين رقم برآورد مي‏شود[2]. همچنين سوابق تحقيق، نشان مي‏دهد که مسئله اشتغال دانش آموختگان طي سالهاي اخير در ايران به عنوان يکي از چالش‏هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمره مهم‏ترين تهديدهاي امنيت و توسعه ملي مطرح شده‏است[3].

زنان دربازار کار ايران صد سال بعد از زنان در جوامع صنعتي جهان، حضور يافته‏اند، اين تاخير تنها ماهيتي نيست، بلکه از لحاظ کميت هم واجد نکات و جنبه‏هاي منفي است. به سخن ديگر، آن دم که مديران و کارفرمايان ايراني به ضرورت حضور نيروي کار زنان در بخش‏هايي از صنعت و خدمات پي برده‏اند و بدان متقاعد شده‏اند، تا زماني که اين حضور انبوه و متراکم شده‏است، سير تحولات کند و آهسته پيش رفته‏ است زيرا شرايط براي توليد انبوه که با ساخت يا ورود تکنولوژي ارتباط مستقيم دارد، تا مدت‏ها مهيا نبوده و بازار کار ظرفيت جذب نيروي کار زنان را نداشته‏ است. براساس آمارهاي سال 2004 ، رتبه جنسيتي ايران در بين 144 كشور جهان كه هر ساله [4]UNDP منتشر مي‏كند و مربوط به توسعه پايدار است، 82  مي‏باشد. حتي در بين كشورهاي همسايه از همه عقب‏تر هستيم. در همان سال، رتبه تركيه 70، اردن 76، مالزي 51، عربستان72  و بحرين 39 بوده است.
رتبه جنسيتي از سه شاخص بهداشت، آموزش و اقتصاد و كسب درآمد زنان تشكيل شده است. وضعيت بهداشت و آموزش زنان در ايران هر سال رو به افزايش است. بنابراين وضعيت اقتصادي و درآمدي زنان ايران است كه كشورمان را در رتبه پايين‏تري قرار داده‏است.

جهان امروز با تنش‏هاي ناشي از بحران‏هاي اقتصادي، فرهنگي، قومي و سياسي که خود را به صورت‏هاي گوناگون نشان مي‏دهند همراه است. در جوامعي که غلبه بر بحران‏ها هدف سياست‏گذاران است، توجه همه جانبه به نيروي کار زنان البته و لاجرم در دستور کار قرار مي‏گيرد، زيرا در عمل ثابت شده‏ است که بي‏اعتنايي به اين نيرو بر شدت بحران‏ها افزوده ‏است .

خوشبختانه زنان در عرصه فعاليت‏هاي شغلي، فرهنگي، خانوادگي و سياسي ديگر آن شي زينتي و تجملي نيستند که پيش از اين به شمار مي‏آمدند. در گذشته زنان دست‏آويزي مي‏شدند تا احزاب و گروه‏هاي سياسي براي زينت بخشيدن به شعارهاي تبليغاتي خود به آن‏ها بها بدهند. اما اکنون به رسميت شناختن نيروي کار زنان در تمام امور فرهنگي، اقتصادي و سياسي خواست و نياز جوامعي است که قرن‏ها اين نيرو را زير انواع پوشش‏هاي اخلاقي و سنتي ناديده گرفته‏اند.

تعداد صفحه : 108

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --