دانلود پایان نامه ارشد: تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته الهیات

عنوان : تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا

دانشگاه قم

دانشكده الهيات

پايان نامه دوره كارشناسي ارشدرشته الهیات

عنوان :

تبيين مقايسه اي آغـازآفرينش جهـان دركيهان شناسي جديد با تأكيد برآراء ملاصدرا

استاد راهنما :

دكتر عسكر ديرباز (زيد عزه )

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

تعریف مسئله. 1

سؤالات اصلی.. 2

سابقه و پیشینه تحقیق.. 2

ضرورت انجام تحقیق.. 3

فرضیه ها 3

هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…. 4

بیان روش تحقیق.. 4

فصل اول : کلیات

1-1 . معناي كيهان شناسي.. 6

1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی.. 6

1-3.  معناي عالم.. 8

1-3-1. عالم در لغت… 8

1-3-2. عالم در اصطلاح كيهان شناسي.. 9

1-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا 9

1-4 . مهبانگ يا انفجار بزرگ…. 10

1-5 . معنای حدوث وقدم. 11

1-5-1. حدوث در لغت… 11

1-5-2.قدم در لغت… 11

1-5-3. معناي حدوث و قدم در اصطلاح.. 12

1-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا 12

1-5-5.  حدوث عالم.. 13

1-6 . مبادي نظريه حدوث در عالم.. 13

1-7 . زندگي نامه. 14

1-7-1. اينشتين.. 14

1-7-2. هابل.. 15

1-7-3. ملاصدرا 16

1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا 18

1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا 19

1-7-3-3 .آراء خاص او. 20

1-7-3-4. برخي از آثار ملاصدرا 20

فصل دوم : آغاز آفرينش جهان در كيهان شناسي جديد

2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی.. 23

2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم.. 24

2-3. آغاز کیهان شناسی جديد. 25

2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جديد. 26

2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ…. 28

2-4-1.جهان در حال انبساط.. 29

2-4-1-1. طیف امواج.. 29

2-4-1-2 .پدیده دوپلر. 30

2-4-1-3 .انبساط ‌عالم‌ و قانون ‌هابل‌ 32

2-4-1-3-1 . ماهيت‌انبساط‌ 36

2-4-2. فراوانی هسته هاي سبك ( هليوم و دوتريم ) 40

2-4- 3 . تابش زمينه ای كيهاني.. 43

2-4-4. نوترينو هاي زمينه اي.. 46

2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی.. 51

2-5- .1عالم ايستاي اینشتین.. 51

2-5-2  .جهان پايا 52

2-6 . برخي از اشكالات و پرسش هاي بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ…. 53

2-6-. 1 مسئله­ي توزیع ماده. 53

2-6- 2 . مسئله­ي پاد ماده. 54

2-6-3 . مسئله­ي تشكيل ساختار كهكشان ها 56

2-6-4 . مسئله­ي  افق.. 58

2-6-5 . مسئله­ي  همواري.. 59

2-7. جهان تورمي  ، موفقيت ها و مشكلات… 60

. 8-2آغاز آفرينش جهان. 64

2-.9  چگونگي تحول  عالم.. 67

2-9-1  .هندسه عالم.. 68

2-9-2 . نقش چگالي در تحول و تعیین  سرنوشت عالم.. 73

فصل سوم :  آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا

3- 1 . بررسی مسئله­ي آغاز قبل از ملاصدرا 80

3-1- 1 . بررسي مسئله­ي آفرينش در فلسفه يونان. 80

3-1-1-1. آفرينش در دوره­ي  ما قبل  سقراط.. 80

3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط.. 82

3-1-2 . بررسي مسئله آغاز از ديدگاه متكلمان و فيلسوفان اسلامي.. 84

3-1-2 -1. بررسي مسئله­ي  آغاز از ديدگاه متکلمان. 86

3-1-2-1-1 . تصوير حدوث عالم از ديدگاه متکلمان. 86

3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان. 87

3-1-2-1- 3. چاره جويي متکلمان. 88

3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه درباره­ي  عالم.. 89

3-1-2-2-1 . نظريه­ي  ابن سينا در باب عالم.. 90

3-1-2- 2-2 . ديدگاه ميرداماد درباره عالم.. 94

3-2 . بررسي مسئله آغاز  از منظر ملاصدرا 97

3-2-1. رابطه­ی حدوث زمانی و آفرینش…. 97

3-2-2. جایگاه  حركت جوهري در نظام هستی شناسی صدرا 98

3-2-2-1. تبيين حرکت جوهري ملاصدرا 99

3-2-2-2. دلايل وقوع حرکت در جوهر. 99

3-2-2-3 . بررسي آيات دال بر حرکت جوهری.. 102

3-2-3. حرکت جوهري و حدوث عالم.. 105

3-2-4.  اثبات حدوث زماني عالم از طريق حرکت جوهري.. 109

3-2-4-1.  حادث بودن جهان. 109

3-2-4-2.  حادث زماني بودن جهان. 111

3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زماني کل عالم.. 111

3-2-5. جايگاه زمان در نزد ملاصدرا 113

3-2-6.  دلایل حکما برعدم  تناهی زمان. 116

3- 2-7 . بررسي چند اشکال بر حدوث زماني عالم.. 117

3-2-7-1 . پاسخ اشکالات… 119

3-2-8.  حدوث يا قدم ماده نخستين عالم.. 123

3- 2-9 . بررسي آغاز آفرينش جهان. 126

3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظريه تکامل داروين.. 134

فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه

4 -1. بازتاب نظريه انفجار بزرگ…. 177

4-2 . نقاط مشترک و اختلاف  نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم.. 141

4-2-1 . رويكرد هماهنگي.. 141

4-2-2. رویکرد تقابل………………………………………………………………………..  142

4-3. تأثير نظريه انفجار بزرگ بر اثبات خدا 143

4-3-1 . اثبات  فرازماني و فرا مكاني بودن خدا 143

4-3-2. اثبات خدا از طريق نظم موجود در جهان. 144

4-4 . تأثير نظريه حدوث زماني عالم بر اثبات خدا 146

پیشنهاد های برای آینده. 147

فهرست منابع و مآخذ :    148

فهرست واژگان  :     …………………………………………………………………                 156

فهرست اشکال ، فرمول ها و نمودارها
35
شکل( 2-1) . ( توصیف انبساط جهان به کمک بالن )
45
شکل( 2-2 ). ( تصویر انفجار بزرگ )
15
فرمول ( 1-1). ( نسبیت عام اینشتین، رابطه جرم و انرژي )
29
فرمول ( 2-1) . (رابطه بین فرکانس و طول موج )
32
فرمول (2- 2 ). (رابطه بین تغییر طول موج وسرعت دور یا نزدیک شدن منبع)
32
فرمول ( 2-3) . (رابطه بین تغییر طول موج و سرعت دوریا نزدیک شدن منبع ، در سرعتهای بالا)
46
فرمول ( 2-4) .( قانون هابل)
47
فرمول ( 2-5) . (قانون هابل  )
47
فرمول ( 2-6) . زمان حاصل از دور شدن كهكشانها در مسافت هاي مختلف)
33
نمودار( 2-1 ).( نمودار هابل ، سرعت بر حسب فاصله)
68
نمودار( 2-2 ).( شکل خطی نمودار هابل ، نمودار سرعت بر حسب فاصله)
69
نمودار( 2-3) . ( نمودار هابل در آینده وقتي فضا زمان به علت حضور ماده اندكي خميده است )
71
نمودار( 2-4) . (نمودار فاصله – زمان وقتی خميدگي فضا زمان 1- است )
71
نمودار( 2- 5 ). (نمودار فاصله – زمان وقتی خميدگي فضا زمان 1+ است )
72
نمودار ( 2-6) . (نمودار فاصله –زمان وقتی خميدگي فضا زمان ، صفر است )
73
نمودار (2-7 ) . (آينده جهان وقتي چگالي و درجه حرارت بالاست )
74
نمودار (2-8) . (آينده جهان وقتي چگالي و تراكم پايين است )
چکیده

آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه است ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند،  اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به  فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جديد که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع شد،  آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید است ، آفرينش آغازي ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده است . این پژوهش درباره هر دو دیدگاه به تحلیل و بررسی پرداخته است و نهایتا بین دو دیدگاه مقایسه کرده است ؛ این مقایسه به منظور تعامل بین علم فیزیک و فلسفه است که طی سالهای اخیر به نظر می­رسد بین این دو علم فاصله افتاده است  ؛ در این پژوهش ، مطالب از طریق  کتابخانه و سایتهای اینرنتی فراهم  شده است  و شیوه داوری توصیفی – تحلیلی بوده است . بر طبق این پژوهش  ، در کیهان شناسی جدید ، جهان بايد يك نقطه‌ي آغاز داشته باشد. جهان نه تنها هميشه موجود نبوده، بلكه داراي گذشته‌هاي نامتناهي نيز نبوده است،  در غير اين صورت، بايد بسيار پيش از اين دچار مرگ حرارتي مي‌شد. اين گونه تأملات علمي راه را بر معقوليت پرسش‌هايي درباره‌ي آفرينش آغازين و فرجام‌شناسي نهايي مي‌گشايد. به نظر می­رسد آنچه که به خلق ماده انرژی ( فضا زمان) انجامیده است  ، افت و خیزهای خلأ کوانتومی در لحظه­ی انفجار یا شاید قبل از قبل از انفجار بزرگ باشد. در فلسفه ملاصدرا  اساسا جهان دارای نقطه آغاز نیست ؛ اگرچه ازلی هم نیست ، پدید آمدن جهان (حدوث ) نامتناهی بوده است البته این رخداد( حدوث) در زمان نیست بلکه زمان قسمتی از این مجموعه است ( یعنی زمان نیز مخلوق است ).

مقدمه

موضوعات بسیاری وجود دارد که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک است از جمله این موضوعات بحث جهان و “آغاز آفرینش جهان ” است ؛ البته روش تحقیق در فیزیک و فلسفه متفاوت است اما این دلیلی بر عدم رابطه و تعامل  دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان می­دهد که علوم به طور نسبي وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر می­گیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و بررسی حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی است که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از مباحث جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی است .

 

تعداد صفحه : 205

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --