دانلود پایان نامه ارشد: تبيين سيره سياسي و راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدرسي معارف اسلامي

گرایش :  انقلاب اسلامي

عنوان : تبيين سيره سياسي و راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت

دانشگاه معارف اسلامي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مدرسي معارف اسلامي

گرايش انقلاب اسلامي

عنوان:

تبيين سيره سياسي و راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت

استاد راهنما:

دكتر نجف لك‌زايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه. 1

طـرح تحقيـق.. 1

1- بيان مسأله. 2

2- پيشينه تحقيق.. 2

3- پرسش اصلي تحقيق.. 3

4- سؤالات فرعي تحقيق.. 3

5- فرضيه تحقيق.. 4

6- اهداف تحقيق.. 4

7- جنبه نوآوري تحقيق.. 5

8- روش انجام  تحقيق.. 5

9- مفاهيم. 5

1-9- سيره 5

2-9- سياست… 6

1-2-9- مفهوم لغوي سياست… 6

2-2-9- مفهوم اصطلاحي سياست: 7

3-2-9- تعريف خاص سياست… 9

4-2-9- سياست در فرهنگ اسلامي.. 9

3-9- سيره سياسي.. 11

10- سازماندهي تحقيق.. 11

فصل اول: كليات و چارچوب نظري.. 13

مقدمه فصل اول. 14

1-1- محيط پيدايش اسلام. 15

1-1-1- وضعيت شبه جزيره عربستان. 15

1-1-1-1- مفهوم جاهليت و ويژگي‌هاي آن. 15

2-1-1-1- اوضاع جغرافيايي عربستان. 20

3-1-1-1- اوضاع فرهنگي عربستان. 24

4-1-1-1- اوضاع اقتصادي عربستان. 27

5-1-1-1- اوضاع سياسي و مذهبي عربستان. 28

1-5-1-1-1- اوضاع سياسي عربستان. 28

2-5-1-1-1- اوضاع مذهبي عربستان. 32

2-1-1- وضعيت اديان الهي در شبه جزيره عربستان قبل از ظهور اسلام. 34

1-2-1-1- وضعيت دين مسيحيت… 34

2-2-1-1- وضعيت دين يهود. 37

3-1-1- وضعيت سياسي جهان در آستانه ظهور اسلام. 39

1-3-1-1- دولت فارس به هنگام ظهور اسلام. 40

2-3-1-1- امپراطوري روم. 44

2-1- چارچوب نظري.. 45

جمع بندي فصل اول. 48

فصل دوم: راهبردهاي پيامبر اعظم (ص) در تشكيل حكومت… 50

مقدمه فصل دوم. 51

1-2- موقعيت شبه جزيره عربستان در زمان بعثت پيامبر (ص) 52

2-2- شرايط شكل گيري انقلاب… 53

1-2-2- ويژگيهاي پيامبر(ص) به عنوان رهبر انقلاب… 54

3-2-2- ايدئولوژي اسلامي.. 57

3-2- راهبردفرهنگي پيامبر(ص) 58

1-3-2- تربيت انسان. 58

1-1-3-2- اصل رهایی انسان از ذلت و خواری.. 63

2-1-3-2- اصل برابری و تساوی.. 64

3-1-3-2- کرامت ارزشی انسان. 64

2-3-2- رفتار پيامبر(ص) در مقابل قريش در مكه. 65

4-2- راهبرد سياسي پيامبر(ص) 73

1-4-2- انتخاب مركز حكومت… 73

2-4-2- بيعت… 76

1-2-4-2- بيعت عشيره 79

2-2-4-2- بيعت عقبه اول. 79

3-2-4-2- بيعت عقبه دوّم. 79

4-2-4-2- بيعت رضوان. 80

5-2-4-2- بيعت نساء. 81

6-2-4-2- بيعت غدير. 82

3-4-2- انتخاب مسجد به عنوان پايگاه حكومت… 83

4-4-2- ايجاد نظام برادري.. 84

5-4-2- تدوين قانون اساسي مدينه. 85

6-4-2- تعیین مرز مدینه. 89

7-4-2- سازماندهي نظام اداري.. 89

1-7-4-2- كار. 90

2-7-4-2- علم و قدرت و شايستگي.. 90

3-7-4-2- مساوات… 90

4-7-4-2- انتخاب واليان و فرماندهان و كارگزاران. 91

8-4-2- گسترش دعوت اسلامي.. 92

5-2- راهبرد امنيتي پيامبر (ص) 93

1-5-2- انعقاد پيمان هاي سياسي.. 93

2-5-2- تشكيل نيروي نظامي……………………………………………………………………. 96

3-5-2- برقراري عدل و قسط.. 97

4-5-2- رفتار پيامبر (ص) در مقابل منافقان. 98

1-4-5-2- موعظه. 99

2-4-5-2- دعوت به تدبر در قرآن كريم. 99

3-4-5-2- انذار و تهديد. 99

4-4-5-2- مدارا 100

5-4-5-2- افشاگري.. 100

6-4-5-2- حذر (هوشياري و احتياط) 101

7-4-5-2- اعراض…. 101

8-4-5-2- غلظت… 101

9-4-5-2- جهاد. 102

جمع بندي فصل دوم. 103

فصل سوم: ساختار نظام سياسي در سيره نبوي(ص) 104

مقدمه فصل سوم. 105

1-3- ضرورت تأسیس دولت اسلامی در سیره نبوی(ص) 106

1-1-3- تعریف دولت و حکومت… 106

2-1-3- ضرورت اصل حکومت… 109

3-1-3- ضرورت حکومت اسلامی.. 113

4-1-3- نسبت سياست و رسالت در سيره نبوي(ص) از ديدگاه انديشمندان اسلامي.. 118

5-1-3- تفكيك ناپذيري سياست و رسالت در سيره نبوي(ص) 127

2- 3- مرزهای قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 134

3-3- عناصر و نهادهای نظام سیاسی در سیره نبوی(ص) 141

1-3-3- نهاد رهبري.. 141

2-3-3- دستگاه اداری.. 143

3-3- 3- دستگاه قضایی.. 143

4-3-3- دستگاه دبیرخانه. 144

5-3- 3- دستگاه اقتصادی.. 145

1-5-3-3- تشکیلات گردآوری زکات… 146

2-5-3-3- واگذاری منابع طبیعی.. 147

3-5-3-3- قراردادهای اقتصادی.. 147

4-5-3-3- کنترل بازار و تجارت: 147

6-3-3- دستگاه دیپلماسی.. 149

7-3-3- دستگاه نظامی.. 151

8-3-3- دستگاه آموزشی و تعلیمی.. 154

4-3- شبکه قدرت در سیره سیاسی پیامبر(ص) 155

1-4-3- اقلیت‌ها یا افرادی بی‌طرف… 156

2-4-3- حمایت کنندگان منفعل.. 163

1-2-4-3- مردان مسلمان خارج از دارالخلافة.. 164

2-2-4-3- زنان مسلمان. 168

3-4-3- فعالان سیاسی.. 175

1-3-4-3- جریان سیاسی مهاجران. 176

2- 3-4-3- جریان سیاسی انصار. 180

3- 3-4-3- جریان سیاسی بني‌امیه. 182

4- 3-4-3- جریان سیاسی بنی‌هاشم: 182

جمع بندي فصل سوم. 184

فصل چهارم: كار ويژه‌هاي نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 186

مقدمه فصل چهارم. 187

1-4- مرکز تصمیم‌گیری در سیره نبوی(ص) 188

1-1-4- نقش شورا در سیره نبوی(ص) 189

2-1-4- مشورت در سیره عملی رسول خدا(ص) 194

2-4- دامنة قدرت در سیره نبوی(ص) 203

1-2-4- ولایت تکوینی.. 203

2-2-4- ولایت تشریعی.. 205

3-2-4- ولایت بر حکومت… 207

3-4- جريان قدرت در سيره نبوي(ص) 211

1-3-4- منشأ قانون در دولت نبوي (ص) 211

2-3-4- جایگاه مردم در حکومت پیامبر(ص) 214

1-2-3-4- تعریف دموکراسی.. 215

2-2-3-4- اسلام و دموکراسی.. 216

3-2-3-4- نقش مردم در حکومت پیامبر(ص) 216

4-4- بازخورد نظام سياسي در سيره نبوي(ص) 218

1-4-4- عملكرد پيامبر (ص) به عنوان رهبر مسلمانان. 219

2-4-4- عملكرد واليان حكومت نبوي(ص) 223

1-2-4-4- اصل امر به معروف و نهي از منكر. 223

2-2-4-4- اصل نصيحت… 224

جمع بندي فصل چهارم. 226

فصل پنجم: نتيجـه گيـري.. 228

1ـ كليات و چارچوب نظري.. 229

2ـ راهبردهاي پيامبر اعظم (ص) در تشكيل حكومت: 230

3ـ ساختار نظام سياسي نبوي (ص) 232

الف)ضرورت تشكيل حكومت توسط پيامبر (ص) 232

ب) مرزهاي قدرت در سيره نبوي (ص) 233

ج) عناصر و نهادهاي نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 233

د) شبكه قدرت در سيره نبوي (ص) 234

4- كار ويژه هاي نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 235

الف- مركز تصميم گيري در سيره نبوي (ص) 235

ب- دامنه قدرت در سيره نبوي (ص) 236

ج- جريان قدرت در سيره نبوي (ص) 237

د- بازخورد نظام سياسي در سيره نبوي (ص) 237

فهرست منابع و مآخذ. 240

فهرست كتابها 240

فهرست مقالات… 247

نرم افزارها 250

نمايه. 252

اصطلاحات… 252

اشخاص…. 259

كتاب‌ها 263

چكيده

پژوهش حاضر، در پي پاسخ گويي به اين سؤال اصلي است: جايگاه سياست و حكومت در سيره نبوي(ص) چيست؟

در دوره‌هاي اخير، با روي كار آمدن نظام هاي سياسي جديدي مبتني بر تفكر مدرنيته و تبليغ تز جدايي دين از سياست، بعضي از متفكران اسلامي در مواجهه با اين نظام‌ها، وجود سياست و حكومت در اسلام را منكر شده و حتي به نفي حكومت ديني پيامبر(ص) پرداختند.

براي پاسخ به اين متفكران و پاسخ به سؤال اصلي، اين پژوهش بر اساس تحليل سيستمي شكل گرفت.

تحليل سيستمي نظام سياسي را مجموعه‌ايي به هم پيوسته از فعاليتهاي سياسي تلقي مي‌كند كه شمار بزرگي از كار گزاران نظام و با هدف خاص آن را تعهد كرده و انجام داده اند.

در اين پژوهش با بررسي راهبردهاي پيامبر اعظم(ص) در تشكيل حكومت و سيره سياسي ايشان گفته شد كه: پيامبر(ص) در دوره مكه به فرهنگ سازي روي آورد و با نهادينه ساختن انديشه توحيدي به جاي شرك و بت پرستي، فرهنگ جاهلي مردم را تغيير و با ايجاد وحدت ميان قبايل متشتت عرب سرانجام موفق به تشكيل حكومت اسلامي شد.

حكومت اسلامي ايشان داراي ساختار و كار ويژه‌هاي يك نظام سياسي منسجم و هدفمند بود.

در ساختار حكومت نبوي (ص) با بررسي، ضرورت وجود دولت، عناصر و نهادهاي قدرت، مرزهاي قدرت، شبكه قدرت و در كار ويژه‌هاي حكومت ايشان با بررسي، مركز تصميم گيري، محدوده قدرت، جريان قدرت، باز خورد قدرت، اين نتيجه به دست آمد كه: نظام سياسي پيامبر(ص) بر پايه ولايت الهي شكل گرفت و نمونه كامل و عيني يك دولت اسلامي مقتدر بود. اين نظام سياسي به تفكر جدايي سياست از رسالت مهر باطل زد و به اثبات سياست و حكومت در اسلام پرداخت، حكومت پيامبر(ص) مكتب هدايتي بود كه براي اجراي احكام اسلامي و رساندن جامعه به سعادت اخروي تشكيل و الگويي كامل براي حكومتهاي اسلامي در طول تاريخ شد.

مقدمه:
1- بيان مسأله

مسلمانان در طول تاريخ با دو نكته هميشه مواجه بوده اند: از سويي مثل ساير ملت ها و دولت ها براي تدبير امور جمعي نياز به سياست ورزي، تأسيس حكومت و دولت، داشته اند و از سويي ديگر به عنوان يك مسلمان، دغدغه حجيت اقوال و اعمال خود را داشته اند و در اين ميان اسوه ترين و اجماعي ترين و اولي ترين شخص، رسول اكرم (ص) بود كه همه مذاهب و فرق، اسلاميت خود را از طريق او مي جستند و لذا در امور سياسي نيز در قرون متمادي، شيعه و سني با ارجاع به سيره نبوي (ص) و جانشينان او، به حل معضلات خويش مي پرداختند.

اما در طي قرون اخير و با پيدا شدن انديشه ليبرال دموكراسي و ساير انديشه هاي سياسي غرب، نوع برخورد با اين انديشه ها در بين متفكران مسلمان، متفاوت بود.

عده ايي از آنها در اين مواجهه بر اصول اسلامي و انديشه سياسي اسلام پاي فشردند و محكم ايستادند و عده ايي ديگر با جذب شدن به انديشه هاي سياسي غرب، به طرد انديشه سياسي اسلام پرداختند تا جايي كه مدعي شدند، حضرت رسول اكرم (ص) داراي سياست الهي نبوده و مثل ساير حكام يك حاكم دنيوي بودند و مردم ايشان را به حكومت منصوب كردند، بعضي ديگر پا را از اين هم فراتر گذاشته مدعي نفي سياست در سيره نبوي (ص) شدند.

مراد از تبيين سيره سياسي، در اين پژوهش اثبات اصل حکومت براي پيامبر اسلام(ص) است.به اين صورت که با بررسي مهمترين راهبردهاي ايشان در تشکيل حکومت و بررسي حکومت ايشان از جهت ساختار و کارکرد بر اساس تحليل سيستمي روشن شود که پيامبر(ص) داراي حکومت و نظام سياسي کامل و روشمندي بوده اند.

تعداد صفحه : 283

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --