دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

پایان نامه برای دریافت مدرك کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافيا

عنوان پایان نامه:

تاثیر فرم کالبدی بر کیفیت زندگی

(مطالعه موردی: شهر ساری)

استاد راهنما:

دکتر مصطفی قدمی

استاد مشاور:

دکتر اسداله دیوسالار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………..2

1-1- بيان مساله……………………………………………………………………………….2

1-2- پرسش هاي تحقيق…………………………………………………………………….6

1-3-پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………..6

1-4- ضرورت اهميت تحقيق…………………………………………………………………14

1-5-  فرضيه هاي تحقيق……………………………………………………………………17

1-6- اهداف تحقيق…………………………………………………………………………..18

1-7- روشهاي تحقيق………………………………………………………………………..18

1-8- قلمرو تحقیق (زمانی،مکانی،موضوعی) …………………………………………19

1-9- روش و ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………20

1-9-1-روش كتابخانه اي واسنادي……………………………………………………………20

1-9-2- روش ميداني………………………………………………………………………….20

1-10- روش تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………21

1-1 1- جامعه آماري و روش نمونه گيري……………………………………………………21

1-11-1-جامعه آماري………………………………………………………………………….21

1-11-2- روش نمونه­گيري………………………………………………………………….22

1-11-2-1- اعتبار وپایایی……………………………………………………………………..23

2-11-2-2- تعیین حجم نمونه آماری……………………………………………………..24

فصل دوم ………………………………………………………………………………………26

 مقدمه ……………………………………………………………………………………..27

2-1-1- کالبد……………………………………………………………………………..27

2-1-2- شهر ……………………………………………………………………………..27

2 – 1-3-كالبد شهر………………………………………………………………………29

2-2-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………29

2-2-1- فرم شهر با دواير متحدالمركز…………………………………………………….30

2-2-2-فرم  قطاعي…………………………………………………………………….31

2-2-3- فرم  ستاره ای (شعاعي ) …………………………………………………….33

2-2-4- فرم  چند هسته اي…………………………………………………………….35

2-2-5- فرم  اقماری………………………………………………………………………36

2-2-6-فرم خطي (کریدوری) …………………………………………………………37

2-2-7- فرم شطرنجي (گسترده ) ……………………………………………………..38

2-2-8- فرم شبكه محوري باروكي…………………………………………………………39

2-2-9- فرم مشبك ( توري شكل ) ……………………………………………………..40

2-2-10- فرم متمركز( درون گرا) ………………………………………………………….41

2-3-پارادايم هاي  جديد توسعه شهري ……………………………………………….41

2-3-1-راهبرد پراكنش شهري ……………………………………………………………42

2-3-2- تجربيات پراكنش شهري در كشور­هاي مختلف……………………………….47

2-3-2-1- امريكا…………………………………………………………………………….47

2-3-2-2- چين…………………………………………………………………………….47

2-3-2-3-کشورهای جهان سوم ………………………………………………………..48

2-3-2-4- ایران………………………………………………………………………………49

2-4- راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………..49

2-4-1- اهداف راهبردهاي شهر فشرده ……………………………………………..49

2-4-2- سیاست­های اجرايی راهبرد شهر فشرده……………………………………..51

2-4-3- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده…………………………52

2-4-3-1-اسپانیا…………………………………………………………………………..52

2-4-3-2-سوئیس…………………………………………………………………………53

2-5- روشهای تعیین میزان فشردگی وپراکندگی شهری …………………………….53

2-6-کیفیت زندگی…………………………………………………………………………56

2-7- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………57

2-8- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………59

2-9-  اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری…………………………………………….62

2-10-  مدل مفهومی کیفیت زندگی……………………………………………………65

2-11- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی …………………………………….71

2-12-  تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی……………………………73

2-13- شهر پایدار و شهر پرتراکم…………………………………………………………76

2-14- شهر فشرده و كيفيت زندگي …………………………………………………….77

2-15- كيفيت زندگي و توسعه پايدار……………………………………………………..78

خلاصه مباحث فصل دوم………………………………………………………………..82

فصل سوم………………………………………………………………………………..84

مقدمه ……………………………………………………………………………………..85

3-1- جایگاه شهر ساری در سلسله مراتب شهری استان مازندران ………………..85

3-2- موقعيت سیاسی ،جغرافیایی وریاضی شهر ساري …………………………..87

3-3-  وجه تسمیه شهر ساری………………………………………………………….88

3-4- موقعیت طبیعی شهر ساری ……………………………………………………..89

3-4-1- وضعیت آب و هوای شهرساری …………………………………………..89

3-4-2- درجه حرارت درشهر ساری …………………………………………………..90

3-4-3- وضعیت بارندگی درشهر ساری………………………………………………..90

3-4-4- رطوبت هوای شهر ………………………………………………………………91

3-4-5- سیستم حرکت آبهای سطحی (باران)و موقعیت مسیل ها در شهر………..92

3-4-6- نحوه دفع آبهای سطحی( آب باران)در شهر و معایب آن…………………….92

3-4-7- ساختمان زمین شناسی……………………………………………………….93

3-4-8- جنس خاک………………………………………………………………………..93

3-4-9- آبهای زیر زمینی…………………………………………………………….93

3-5- شناخت ويژگي‌هاي جمعيتي /اجتماعي /اقتصادي……………………………94

3-5-1- ساختار جمعيتي محدوده مطالعاتي……………………………………….94

3-5-1-1- بعد خانوار……………………………………………………………………95

3-5-1-2- نسبت جنسي …………………………………………………………….97

3-5-1-3-گروه سني …………………………………………………………………..98

3-5-1-4- میزان تولد و وفات در شهر ساری ……………………………………100

3-5-1-5-  میزان سواد………………………………………………………………101

3-5-1-6- تراکم واحدمسکونی وتراکم خانواردرواحد مسکونی…………………102

3-5-1-7- بررسی روند مهاجرت شهر ساری…………………………………….103

3-5-1-8- چگونگي پراكنش جمعيت در محدودة مطالعاتي……………………..105

3-6- ويژگي‌هاي وضعيت اقتصادي ساكنان در محدوده مطالعاتي ………………106

3-6-1- جمعیت فعال و غیر فعال ساری……………………………………………106

3-7- ویژگی کالبدی شهرساری……………………………………………………107

3-8- تقسیمات منطقه ای و ناحیه ای شهر ساری……………………………….110

خلاصه مباحث فصل سوم ……………………………………………………….114

فصل چهارم…………………………………………………………………………..115

مقدمه………………………………………………………………………………..116

4-1- روش تعیین فرم کالبدی ……………………………………………………..117

4-1-1- شاخص تراکم خالص مسکونی……………………………………………..119

  4-1-2- تراکم خالص جمعیتی (تراکم خالص شهری )   ……………………120

4-1-3-تراکم ناخالص جمعیتی( ناخالص شهری) ……………………………….120

4-1-4-اختلاط کاربری ……………………………………………………………..121

4-1-5- تعداد خانوار………………………………………………………………..121

4-1-6- بعد خانوار ………………………………………………………………….122

4-2- شناسايي مشخصات فردي نمونه آماري…………………………………….122

4-2-1- جنسیت ……………………………………………………………………123

4-2-2- سن سرپرست…………………………………………………………….123

4-2-3-تعداد افرادخانوار……………………………………………………………..124

4-2-4-ميزان تحصيلات…………………………………………………………..125

4-2-5-سابقه سکونت……………………………………………………………..126

4-2-6-شغل سرپرست…………………………………………………………..127

4-2-7-عمر منزل مسکونی……………………………………………………….128

4-2-8-نوع منزل ……………………………………………………………………128

4-2-9-درآمد خانوار ……………………………………………………………….129

4-2-10-تعداد مالکیت اتومبیل…………………………………………………….131

4-2-11-مساحت منزل مسکونی………………………………………………..132

4-2-12-نوع تصرف ملک…………………………………………………………….133

4-2-13-ساعات امنیت اجتماعی………………………………………………..134

4-2-14-عوامل موثر در انتخاب محل سکونت ………………………………….135

4-2-15-درخواست ساکنین محله……………………………………………136

4-3- ابعاد و شاخص های پیشنهادی کیفیت زندگی شهر ساری با تاکید برفرم فشرده و پراکنده…….137

4-3-1- آمار های توصیفی و استنباطی مولفه هاومعرف های کیفیت زندگی کل شهر ساری براساس فرم فشرده و پراکنده وتشریحات مربوط به آن ………………………………….137

4-3-1- 1-کیفیت کالبدی……………………………………………………………137

4-3-1-1-2- روشنایی معابر …………………………………………………..138

4-3-1-1-3- مراکز آموزشی ……………………………………………………….138

-4-3-1-1 -4-وضعیت ایستگاه های حمل و نقل عمومی به لحاظ وجود نیمکت و سقف ورواق…139

4-3-1-1-5-تعداد پارک های شهری وکیفیت تاسیسات و تجهیزات آن………..139

4-3-1-2-کیفیت اجتماعی …………………………………………………………139

4-3-1-2-1-وضعیت پارکها از لحاظ امکانات  و تجهیزات مناسب برای معلولان و سالخوردگان…..139

4-3-1-2-2- جرم وبزهکاری اجتماعی………………………………………………140

4-3-1-3-کیفیت حمل و نقل………………………………………………………..140

-4-3-1-3-1-وضعیت پیاده رو های شهرجهت رفت و آمد افراد معلول و سالخورده…..140

4-3-1-3-2-وضعیت ترافیک در ساعات خاصی از روز …………………………..142

4-3-1-3 -3- دسترسی به پارکینگ ………………………………………………..142

4-3-1-3-4-دسترسی به وسایل حمل و نقل عمومی ………………………….143

4-3-1-4-کیفیت محیطی…………………………………………………………….143

4-3-1-4-1-آلودگی صوتی ………………………………………………………….144

-4-3-1-4-2-کیفیت آب آشامیدنی …………………………………………………144

-4-3-1-4-3-وضعیت زیرساخت ها جهت هدایت ودفع آب های سطحی………..145

-4-3-1-4-4-نحوه جمع آوری و دفع زباله در شهر مورد مطالعه…………………145

4-3-1- 5 -کیفیت اقتصادی…………………………………………………………146

4-3-1-6-کیفیت نگرش………………………………………………………………146

4-3-1-6-1-آپارتمان و آپارتمان نشینی …………………………………………..146

4-4نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی شهر ساری براساس آزمون لیکرت………147

4-5-نتایج آزمون توصیفی کیفیت زندگی براساس فرم کالبدی بااستفاده از طیف لیکرت…150

4-5-1-  بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم فشرده  (Compact city)…..150

4-5-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی شهری براساس فرم پراکنده  (Urban sprawl)….154

4-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی به تفکیک محله……………………….159

4-6-1- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله  میرزمانی……………………159

4-6-2- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله ی  قلیچ…………………….162

4-6-3- بررسی مولفه های کیفیت زندگی محله صاحب زمان………………..166

  4-6-4-  بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی برق………………………..169

4-6-5- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی ارم…………………………….173

4-6-6- بررسی مولفه های کیفیت زندگی کوی شهید قاسمی……………….176

خلاصه مباحث فصل چهارم………………………………………………………..179

فصل پنجم……………………………………………………………………………..181

مقدمه …………………………………………………………………………………182

5-1- بررسی آزمون فرضیات ونتایج به دست آمده از پژوهش …………………….182

5-2-بررسی تکمیلی پژوهش………………………………………………………….200

5-2-1- بررسی تفاوت محله هادر بعد کالبدی کیفیت زندگی……………………200

5-2-2- بررسی تفاوت محله هادر بعد حمل و نقل کیفیت زندگی………………201

5-2-3- بررسی تفاوت بین محلات ازبعدکیفیت اجتماعی……………………….202

5-2-4- بررسی تفاوت بین محله­ها در بعد محیطی کیفیت زندگی شهری……….203

5-2-5- بررسی تفاوت بین محله­ها در بعد نگرش به محل سکونت ………………204

5-2-6- بررسی تفاوت بین محله ای در کیفیت زندگی شهری …………………….205

5-2-7- مقایسه استنباطی کیفیت زندگی شهری برحسب جنسیت…………….206

5-2-8- بررسی ثعداد خانوار در محلات نمونه مورد پژوهش…………………………207

5-2-9- بررسی تفاوت بین محلات براساس میزان تحصیلات……………………….207

5-2-10- بررسی تفاوت بین محله ها براساس درآمد خانوار…………………….208

5-2-11- بررسی تفاوت بین محله ها براساس شغل سرپرست خانوار……………208

5-3- نتایج فصل پنجم…………………………………………………………………209

منابع……………………………………………………………………………………….213

نمونه پرسشنامه…………………………………………………………………………224

چکیده:

شهرها ، سیستم پيچيد ه و پويایی هستند كه درگذر زمان دستخوش تحولات  كالبدي،اجتماعي،اقتصادي و … گردیده اند. در راستای نیل به توسعه شهری دستیابی به رفاه اجتماعی و ارتقاء کیفیت زندگی از حقوق مسلم هرفرد وجامعه است ؛بدین منظور کاهش فاصله میان آنچه هست و آنچه باید باشد از اهداف مهم برنامه ریزان شهری است .

باتوجه به موضوع تحقیق یعنی تاثیرفرم کالبدی شهر برکیفیت زندگی نمونه ی موردمطالعه شهرساری،قابل ذکراست که هدف اصلی تحقیق حاضر تاثیر دو پارادایم و الگوی توسعه ی شهری یعنی فرم فشرده و پراکنده برکیفیت زندگی شهروندان باتاکید برابعاد کالبدی،حمل ونقل،محیطی ،اجتماعی ،اقتصادی ونگرش است.بدین منظوربرای شناخت الگوی توسعه در نمونه های پژوهش از توزیع تراکم خالص مسکونی ،تراکم خالص و ناخالص شهری ، اختلاط کاربری ، بعد وتعدادخانوار استفاده شد .

همچنین به منظور ارزیابی کیفیت زندگی درمحلات شهرساری به تولید پرسشنامه ای60 سوالی وتوزیع آن ها بین 385 خانوار (براساس مدل کوکران)درشش محله ی مجزای شهرساری وتحلیل آماری پرسشنامه های جمع آوری شده باکمک نرم افزار Spss  پرداخته ایم .نتایج حاصل ازآزمون بااستفاده از روشهای آماراستنباطی همچون تحلیل واریانسی ،آزمون های T مستقل، آزمون تعقیبیLSD وآزمون توکی نمایان می سازند که دوالگوی فشرده و پراکنده درمحلات شهرساری ، تاثیری درکاهش و افزایش کیفیت زندگی شهروندان ندارد.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

فصل حاضر نگاهی براساس و شالوده اصلی تحقیق دارد وتحولات پیش رو را که در گذر ذهن پرورانده می شود را کنکاشی گذرا می نماید .امید است مباحث پژوهش با طرحی درست وگویا پی گیری شده و به نتایجی در خور دست یابد.

1-1- بیان مسأله

شهر ، پديده اي پيچيد ه و پوياست كه درگذر زمان همواره دچار تحولات كالبدي،اجتماعي،اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي شده است. چنين تحولات وسيعي متأثر از رشد گسترده جمعيت شهري است که انتظار مي رود تاسال 2020 رشدی 60  درصد ی يابد ,2012:1-16)   Stavel &  Beck)    

اگر چه رشد شهری در نفس خود خصلتی سرکش داردو نیازمند مهار وهدایت است. سیاست­گذاریهای آن نیز بامسئولیتی خطیرهمراه است، زیرا از یک طرف باید به زدودن نابسامانی­ها بپردازد و از سوی دیگر با هدایت عقلایی ساخت و سازها از بروز و پیدایش ناهنجاری­ها ی آن نیز جلوگیری نماید ( حمیدی ، 1376 :الف).

لذا سیاست های شهری حاضردوگونه توسعه را تشویق نموده که هریک به گونه ای متفاوت وبا عملکردهای گوناگون سعی در تغییرنواحی شهری وتوزیع جمعیت آن دارند .  

–  سکونت در پیرامون شهرها زمينه­ساز گونه­اي از الگوی گسترش شهري است كه برآيند آن را مي توان در ارتباط با نوعی از فرم ساخت ارزیابی نمود که در اصطلاح آنرا پراكنش شهري[1] می­نامند. در واقع گسترش افقی ،بر اساس عوامل متعددي چون : افزايش جمعيت، مهاجرت، دگرگوني بنيان اقتصادي شهر وفراهم شدن امکان بورس بازي زمين، طرح­هاي توسعه شهري ،قوانين و برنامه­هاي ناکارآمد شهري  و.. .شکل مي­گيرد (عباس­ زادگان، و همکار،1387). دردهه های اخیرالگوی پراکندگی موجب پیدایش پيامد­هاي ناگوار زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي گردیده و به مسئله اي مهم تبديل شده است. 

– سياست توسعه شهري فشرده ويا راهبرد نگاه به درون گونه ای دیگر ازتوسعه ی شهری است که به جاي گسترش افقي، به رشد عمودي توجه بیشتری نمود ه وبيشترين توجه معطوف به استفاده مؤثرتر از زمين هايي است كه تحت پوشش توسعه شهري است. حامیان الگوی فشرده بر این باورندکه بخش اعظم رشد آينده جمعيت و نياز مسكن درمنطقه را از طريق پركردن بافت موجود شهر،افزايش متعادل تراكم، نوسازي و بازسازي مناطق متروكه وفرسوده و احياء و تغيير كاربري بناهاي قديمي موجود برآورده می سازد. اساسا سياست توسعه شهري در دنيا به مفهوم ارتقاي بهره وري و بهينه سازي استفاده از زمين و امكان توسعه درون شهري (به ويژه در شهرهاي بزرگ و كلانشهرها) و ارتقاي سطح دسترسي ساكنان بافت قديمي و فرسوده شهري به خدمات شهري و اجتماعي است (سازمان عمران و بهسازي شهري،1384) .

در سالهای اخیررويكرد صرف شهر سازي به ابعاد كالبدي و كاركردي شهر ، بدون توجه به ارزشها و اهداف اجتماعي و اقتصادي مترتب بر آن ، فلسفه وجودي شهرها ، به عنوان محلي براي زندگي را با ترديدهاي جدي مواجه نموده است .  رويكرد كيفيت زندگي شهري ، لزوم تجديد نظر اساسي در اهداف و روشهاي برنامه ريزي و چاره انديشي براي مقابله با اين پديده را به ضرورتي مبرم مبدل ساخته است .

الگوهاي جديد توسعه شهري در راستاي توسعه پايدار شهري و رفع نيازمنديهاي انساني شكل گرفته و نمي تواند معياري كاملا استاندارد براي تمام شهرها با شرايط متفاوت فرهنگي و ويژگيهاي طبيعي، ارائه دهند. اما می توان میزان بهره مندی شهروندان از کیفیت محیط شهری رادر هریک از الگو ها بررسی و بهترین پارادایم توسعه ی شهری بر اساس ابعاد کالبدی ،زیست محیطی ،اقتصادی ، اجتماعی وحمل ونقل رااز منظر شهروندان جستجو نمود .

مساحت محدوده مورد مطالعه ،براساس گزارش طرح جامع 1389،معادل6/4208 هكتاربرآورد شده است.

جمعیت شهر در سال 1375 معادل 195882 نفر و بر اساس سرشماري 1385 معادل 261293 نفر بالغ گرديد . طبق برآورد جمعيت شهر ساري در سال 1389 معادل 293212نفررسیده است . نرخ رشد جمعيت شهر ساري طي دهه 1385- 1375 حدود 9/2 درصد بوده است (مشاورين مازند طرح، 1389).

در يك جمع بندي كلي در نيم قرن اخير مساحت شهر ساري به 16 برابروجمعيت آن 12 برابر گرديده است . با توجه به مركزيت سياسي – اداري ، اين امر فشار مضاعفي بر پيكره ي اين شهر وارد نموده است.

 تلویحا ساری از جمله شهر­هاي است که در دهه­هاي اخير با گسترش زياد در سطح و در عين حال به شدت تحت تاثير نامطلوب رشد نامتعادل و بي­قواره خود به خصوص در طي 30 سال گذشته قرار گرفته است؛ از جمله وجود هكتارها اراضی رها شده و بلا­استفاده واقع در محدوده طرح كه بر اثر افزايش محدوده طرح­هاي توسعه به شهر الحاق گرديدند، نابودی اراضي کشاورزي و باغات شهر ، نبود زير ساخت­هاي مناسب در مناطق مختلف، تراکم­هاي پايين خا لص وناخالص که سبب هدر ­روي زمين شهري وبالا رفتن هزينه ی ايجاد زير­ساخت­ها گردیده است ؛ همه اينها در جهت مخالف با اهداف توسعه پايدار است و هر چند به نظر مي­رسد تلاش­هايي براي کنترل روند رشد ناموزون و بي­برنامه ی شهر صورت مي­گیرد، مانند: بازنگري در طرح­هاي جامع وتفصيلي، جلوگيري از ساخت وساز­هاي غير مجاز، ممنوعیت ساخت در اراضی کشاورزی و باغات، امابدليل عدم استمرار اين تمهيدات اجرايي ونبود برنامه­هاي مدون مبتني بر مباني نظري مشخص، وهم چنين وجود پديده­اي به نام مهاجرت ومكانيابي سكونت گاه­هاي خانوار بر مبناي عوامل متفاوت، ضوابط ساخت و ساز نامتناسب با شرایط روز ودر نتيجه ساخت وسازهاي بي­برنامه در اينگونه اراضي و بورس بازي زمين، مشکل رشد پراکنده شهر همچنان به قوت خود باقي مانده است و آثار ناشي از آن، بار سنگيني را از نظر اقتصادي، اجتماعي و کالبدي بر شهر تحميل مي­کند. تداوم اين روند مي تواند به تدريج به تضعيف مديريت شهري و ناتواني در برنامه­ريزي در ارائه خدمات رساني بهينه به ساکنين وکاهش روز افزون توانايي آن براي رفع اين مشکل ودرنهایت نزول روزافزون کيفيت زندگي و كاهش پايداري در توسعه شهري منجر شود.

  بنابراين  پايان نامه ي حاضر درپي آن است  كه علاوه بر شناخت فرم شهري به بررسي نقش موثر آن بر كيفيت زندگي شهروندان  درشهر ساري بپردازد .با توجه به اهميت موضوع متاسفانه ، كمتر مورد توجه محققين ، مسئولان و دانشجويان مرتبط بر امور شهري قرار گرفته است . اميد است يافته هاي پژوهش در برنامه ريزي هاي آتي سکوی پرشی برای ارائه ایده به ارائه دهندگان خدمات وطرح های توسعه شهری وافزایش عملکرد آنان جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان گردد.

2-1- پرسش های تحقیق

سوال اصلي تحقيق

آیا بين فرم فشرده و پراکنده در كيفيت زندگي شهروندان رابطه وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

1- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد کالبدی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

2- آیابین فرم فشرده و پراکنده دربعد حمل ونقل کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

3- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد اجتماعی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

4- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعدمحیطی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

5- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعد نگرش کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

6- آیا بین فرم فشرده و پراکنده دربعداقتصادی کیفیت زندگی شهری تفاوت وجود دارد؟

  1. Urban Sprawl

تعداد صفحه : 261

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --