دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر عصاره برگ گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی

گرایش : ژنتیک

عنوان : تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)

دانشگاه زابل

مديريت تحصيلات تكميلي پردیس خودگردان دانشگاه

دانشکده علوم پایه

گروه زیست شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی- ژنتیک

تاثیر عصاره برگ  گیاه جغجغه( prosopis farcta)بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز-1در موش های صحرایی دیابتی (نوع1)

 

اساتید راهنما:

دکتر حمیدرضا میری

دکتر محمد رضا حاجی نژاد

اساتید مشاور:

مهندس داوود نادری

مهندس هادی صبوری

مهر ماه 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

ديابت قندی يكي از مشكلات مهم پزشكي در همه كشورها مي‌باشد. امروزه، درد و رنج انسان نه تنها در مورد این بیماری به خودی خود، بلکه شامل عوارض مرتبط با دیابت است.  گیاهان نشان دهنده منبع عظیمی از مکمل­های غذایی بالقوه مفید برای بهبود کنترل قند خون و جلوگیری از عوارض دراز مدت دیابت هستند. با توجه به تنوع گياهان داروئي در ایران و با توجه به پتانسيل درماني گياهان داروئي و همچنين خطراتي كه داروهای شیمیایی ممكن است در حال حاضر يا آينده براي بیماران ايجاد كنند، با بررسی تاثیر گیاهان دارویی در بیماری دیابت می­توان راه­هاي درمان مناسبي در پيش رو قرار داد.آنزیم  فسفو فروکتوکیناز -1 از آنزیمهای سیتوزولی در مسیر گلیکولیز می باشد که نقش کلیدی در روند تنظیم گلیکولیز دارد.عوارض ناشی از نقص موروثی آنزیم pfk-1 در عضلات اسکلتی بصورت خستگی و کاهش توان حرکات عضلانی می باشد. در مواردی هم نقص آن باعث رشدسریع سلولهای سرطانی می شود. درتحقیق حاضر به  تاثیر عصاره هیدر الکلی برگ گیاه جغجغه (با توجه به دارا بودن اثرات ضدالتهابی، ضد میکروبی و ضد دیابتی ) بر بیان ژن pfk-1در موشهای دیابتی نوع 1می پردازیم.

در این مطالعه 45 سر موش صحرایی نر به طور تصادفی در سه گروه شاهد سالم، شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار تجویز عصاره جغجغه تقسیم شدند. با تزریق استرپتوزوتوسین (mg/kg 60) در موش­های صحرایی نر (300-150 گرم) دیابت نوع 1 ایجاد شد.گروه دیابتی تحت تیمار به صورت روزانه (mg/kg 300) عصاره برگ گیاه جغجغه را به صورت گاواژ به مدت 30 روز دریافت نمودند. گروه شاهد سالم و شاهد دیابتی آب مقطر دریافت کردند. سپس در روز قبل از تجویز عصاره و روزهای 15 و 30 بعد از تجویز عصاره میزان گلوکز خون اندازه­گیری شد و بیان ژن PFK-1 بافت کبدی توسط روش Real-Time PCR بررسی گردید. نتایج نشان داد گلوکز خون در روز 15کاهش می یابد اما بین گروه شاهد دیابتی و دیابتی تحت تیمار تفاوت معنی داری مشاهده نشد میزان بیان ژن PFK در گروه دیابتی تحت تیمار در روز 15 تفاوت معنی داری نسبت به شاهد دیابتی ندارد در بین گروهها تفاوت معنی داری برای بیان ژنPFK  وجود ندارد. بنابراین تجویز عصاره هیدروالکی گیاه جغجغه بر بیان ژن فسفوفروکتوکیناز -1 در بیماران دیابتی نوع 1 بی تاثیر می باشد.

 

 

 

کلمات کلیدی: جغجغه، ژن فسفوفروکتو کیناز-1، دیابت نوع1

 


فصل اول: مقدمه وکلیات

1-1- مقدمه—————————————————————— 2

2-1-کلیات تحقیق———————————————————— 3

1-2-1-دیابت—————————————————————- 3

2-2-1- انواع دیابت———————————————————– 3

3-2-1- علائم بروز دیابت—————————————————— 4

4-2-1- درمان دیابت :——————————————————— 5

3-1- گیاه جغجغه ((Prosopis farcta——————————————— 8

1-3-1- خواص دارویی جغجغه————————————————– 8

4-1- فسفوفروکتوکیناز 1(PFK-1):———————————————– 9

5-1- ضرورت و اهداف تحقیق :———————————————— 13

فصل دوم: مروری بر منابع

1-2- اثرات ضد دیابتی گیاهان————————————————- 16

1-1-2- انار—————————————————————- 17

2-1-2-مكانيسم اثر انار در ديابت:———————————————- 17

2-1-2- سیر————————————————————— 19

2-2- اثر گیاه برفعالیت وبیان ژن———————————————– 21

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- موادو روشها———————————————————– 25

2-3- تهیه عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه———————————– 27

3-3- حیوانات آزمایشگاهی—————————————————- 28

1-3-3- نحوه گروهبندی:—————————————————– 28

2-3-3- روش القای دیابت تجربی:———————————————- 29

3-3-3- اندازه گیری قند و وزن موشها:—————————————— 29

4-3-3- مراحل انجام تشریح:————————————————– 29

4-3- بررسی بیان ژن——————————————————— 31

1-4-3- مشخصات توالی ژن PFK-1——————————————– 31

2-4-3- طراحی پرایمرها—————————————————– 35

3-4-3- آماده سازی پرایمر—————————————————- 35

5-3- استخراج RNA:——————————————————– 36

1-5-3- استخراج RNA از نمونه های تازه کبد توسط کیت Geneall Hybrid Rtm—— 36

1-5-3- بررسی کمیت و کیفیت RNA  استخراج شده—————————– 38

6-3- سنتز cDNA———————————————————- 39

1-6-3- سنتز cDNA توسط کیتThermo SCIENTIFIC————————- 39

7-3- واکنش های PCR—————————————————— 41

1-7-3 – PCR شیب دمایی————————————————— 41

2-7-3- PCR معمولی——————————————————- 43

8-3- الکترفورز————————————————————– 45

1-8-3 – مواد مورد نیازجهت تهیه ژل الکتروفورز———————————– 45

1-1-8-3- آگارز———————————————————— 45

2-1-8-3- اتیدیوم بروماید—————————————————- 46

3-1-8-3- لودینگ بافر——————————————————- 46

4-1-8-3-طرز تهیه محلول Tris-Hcl——————————————- 46

4-1-8-3- شناساگرهای اندازهDNA——————————————– 47

9-3- روش کار با ژل الکترفورز————————————————- 47

10-3- رسم منحنی استاندارد:————————————————- 48

10-3- واکنش Real-Time PCR———————————————– 48

11-3- Threshold و مقدار CT:———————————————— 50

12-3- تعیین توالی محصولات  (Direct Sequencing) PCR———————— 51

10-2-3- آنالیز بیان ژن—————————————————— 52

13-3- تجزیه وتحلیل داده ها————————————————– 52

فصل چهارم: نتایج و بحث

1-4- جمع آوری نمونه :—————————————————— 54

2-4- بررسی نتایج وزن موشهای مورد مطالعه————————————- 54

3-4- بررسی نتایج گلوکز ناشتای سرم موشهای مورد مطالعه————————- 56

5-4- نتایج استخراج RNA:————————————————— 57

6-4- نتایج حاصل ازساخت cDNA بر روی ژل آگاروز—————————— 59

7-4-  نتایج تعیین غلظت و کیفیت RNA توسط اسپکتروفتومتری——————- 61

1-7-4-  نتایج مربوط به PCR شیب دمایی————————————– 61

8-4- نتایج منحنی استاندارد————————————————— 62

1-8-4- منحنی استاندارد ژن TBP——————————————— 63

2-8-4-منحنی استاندارد ژن PFK-1——————————————– 63

9-4- نتايج واكنش  Real Time PCR——————————————- 64

1-9-4- تکثیر ژنPFK——————————————————- 65

2-9-4-تکثیر ژن TBP——————————————————- 66

10-4- ارزیابی  کارایی تکثیر ژنهای مور مطالعه از طریق آنالیز منحنی ذوب:———— 66

1-10-4- منحنی تغییرات ذوب بر حسب دمای ژن  PFK————————– 67

2-10-4-منحنی تغییرات ذوب بر حسب دمای ژن TBP—————————- 67

11-4-  آنالیز منحنی ذوب ژن PFK——————————————– 68

12-4-آنالیز منحنی ذوب ژن TBP———————————————- 68

13-4- نتایج حاصل از Real timePCR ژن PFK 1 بر روی ژل آگارز—————— 70

14-4- نتایج بررسی بیان ژن PK———————————————– 70

15-4- بحث:————————————————————— 71

16-4- پیشنهادات———————————————————– 73

منابع:———————————————————————- 75

 

 

جدول1-3- تجهیزات و دستگاهها……………………………………………………………………………………………….. 26

جدول 2-3 پرایمرهای طراحی شده…………………………………………………………………………………………… 35

جدول3-3- لیست اجزای کیت استخراج RNA……………………………………………………………………….. 36

جدول 4-3 موادلازم برای PCR………………………………………………………………………………………………….. 42

جدول 5-3 برنامه PCR شیب دمایی برای تکثیر قطعه حاصل از TBP…………………………………. 42

جدول 6-3 برنامه PCR  شیب دمایی برای تکثیر قطعه حاصل از PFK-1…………………………… 43

جدول7-3 مواد مورد نیاز برای تهیه بافر Tris-Hcl……………………………………………………………………. 47

جدول8-3 مواد و میزان مورد نیاز برای یک واکنش در Real-Time PCR…………………………….. 49

جدول9-3 مراحل، دما و زمان مربوطه در یک واکنش Real- time PCR  برای ژن TBP……… 50

جدول10-3- شرایط دمایی و زمانی واکنش Real time PCR برای ژن PFK-1………………….. 50

 

شکل 1-1- محل قرارگرفتن فسفوفروکتوکیناز 1 در کروموزوم شماره 21 انسان…………………. 10

شکل2-1- فروکتوز 2-6 بی فسفات مهمترین فعال کننده آنزیم فسفوفروکتوکیناز 1…………. 11

شکل3-1- مراحل گلیکولیز…………………………………………………………………………………………………………. 12

شکل 1-3- نحوه گاواژ دادن عصاره…………………………………………………………………………………………….. 28

شکل 2-3-  تشریح موشها…………………………………………………………………………………………………………… 30

شکل 3-3- توالی ژن pfk-1…………………………………………………………………………………………………………. 34

شکل 4-3- دستگاه اسپکتوفتومتری…………………………………………………………………………………………… 39

شکل 5-3 دستگاه PCR  (Eppendorf –mastercyc gradient)…………………………………………….. 44

شکل 6-3 دستگاه الکتروفورز وعکس ژل…………………………………………………………………………………… 48

شکل 7-3 دستگاه Real-Time PCR…………………………………………………………………………………………. 49

شکل 1-4- فراوانی موشهای مورد مطالعه………………………………………………………………………………….. 54

شکل 2-4- اثر مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر وزن موشهای صحرایی……….. 55

شکل 3-4- اثر مصرف عصاره هیدروالکلی برگ گیاه جغجغه بر گلوکز ناشتای موشهای صحرایی 57

شکل 5-4- نتایج استخراج Total RNA……………………………………………………………………………………. 59

شکل 6-4- تکثیر قطعه (bp190)مربوط به ژن PFK…………………………………………………………… 60

شکل7-4- تکثیر قطعه (bp126) مربوط به ژن TBP.…………………………………………………………….. 60

شکل 8-4- نتایج شیب دمایی PCR  برای ژن  PFK…………………………………………………………….. 61

شکل 9-4- نتایج شیب دمایی  PCR برای ژن TBP…………………………………………………………………. 62

شکل 10-4- منحنی استاندارد ژن  TBP………………………………………………………………………………….. 63

شکل11-4- منحنی استاندارد ژنPFK……………………………………………………………………………………… 64

شکل 12-4- منحنی تکثیرژن PFK………………………………………………………………………………………….. 65

شکل 13-4- منحنی تکثیرژن TBP………………………………………………………………………………………….. 66

شکل 14-4 تغییرات فلورسانت بر حسب دما برای ژن TBP و PFK……………………………………… 68

شکل 15-4- منحنی ذوب ژن PFK و TBP………………………………………………………………………….. 69

شکل 16-4- عکس ژل  برای ژن PFK1 نتایج حاصل از real- tim PVR…………………………….. 70

شکل 16-4- تغییرات بیان ژن TBP…………………………………………………………………………………………. 70

 

 

 مقدمه

دیابت یک بیماری ساده نیست، بلکه سندرم پیچیده­ای است که بارزترین ویژگی آن افزایش قند خون است. بنابراین، بیماران دیابتی هر چند در یک ویژگی به هم می­مانند، اما هم از نظر بالینی و هم از نظر آسیب شناسی و ژنتیکی ناهمگون هستند. این بیماری در سال 1980 میلادی این گونه تعریف شد: گروهی از نارسایی­ها که ویژگی اصلی آن­ها افزایش بیش از اندازه­ی گلوکز در خون و کاهش تحمل به گلوکز است و پیامد کمبود انسولین یا نارسایی در کارکرد انسولین و یا آمیزه­ای از این دو است. عوارض ناشی از دیابت در 25% موارد، نارسایی کلیه و در 50% موارد قطع عضو و نابینایی است (Tehranipour et al., 2008). گیاهان دارویی از قدیم به منظور کنترل قند خون، کاهش عوارض، افزایش کیفیت و طول زندگی در افراد دیابتی به کار گرفته شده است. با توجه به این که گیاهان دارویی نسبت به داروهای شیمیایی اثر جانبی کمتری دارند، بنابراین پژوهشگران به دنبال یافتن ترکیبهای گیاهی برای درمان و یا پیشگیری از این بیماری هستند. گیاه جغجغه (Prosopis farcta) گیاهی با خواص ضد التهاب و ضد دیابتی است. اهمیت فعالیت فسفوفروکتوکیناز 1 نه تنها از این جنبه است که واکنشی به شدت انرژی زا را کنترل می کند بلکه اولین مرحله در واکنش­های گلیکولایزیز است که واکنش یکطرفه بوده و برگشت ناپذیر است. این باعث می­گردد که کنترل شدیدی بر روی میزان گلوکز و دیگر مونوساکاریدها مانند گالاکتوز و فروکتوز بوجود آید.. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ گياه جغجغه بر میزان بیان ژن پیروات کیناز و کاهش سطح گلوکز خون در موش‌های صحرايی نر ديابتی می‌باشد.

تعداد صفحه : 92

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --