دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پايان­نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد((M.Sc.))

گرایش: زراعت

عنوان:

تاثیر اسانس گیاهان باریجه،آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا

استاد راهنما:

دکتر محمد مهدی رحیمی

 استاد مشاور:

دکتر حسین صادقی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1- مقدمه 3
1-2-  فرضيه ها ي تحقيق 6
1-3- اهداف تحقیق 6
فصل دوم: مروری بر منابع 7
2-1-  آنغوزه 8
2-1-1-  گیاه شناسی آنغوزه 8
2-1-2- صمغ آنغوزه 9
2-1-3- برداشت آنغوزه 10
2-1-4-مناطق انتشار آنغوزه 10
2-1-5- انواع آنغوزه 11
2-1-6-  شرایط اقلیمی رویشگاه های آنغوزه 11
2-1-7- دوره رشد وخواب آنغوزه 12
2-1-8- تکثیر  آنغوزه 12
2-1- 9- ترکیبات شیمیایی  آنغوزه 13
2-1-10- خواص آنغوزه 14
2-2- باریجه 16
2-2-1- گیاه شناسی باریجه 16
2-2-2-ریشه 16
2-2-3- برگ 17
2-2-4- ساقه گل دهنده 17
2-2-5- گل آذین 17
2-2-6- میوه 17
2-2-7- گلدهی و گرده افشانی 18
2-2-8- مناطق رویش و پراکنش جغرافیایی 18
2-2-9- اهمیت باریجه 19
2-2-10- شرایط اقلیمی مورد نیاز 20
2-2-11- خاک های مناسب کشت باریجه 20
2-2-12- زمان مناسب کاشت بذر 21
2-2-13- رطوبت مورد نیاز 21
2-2-14- توليد و برداشت بذر باريجه 22
2-2-15- دوره خواب باريجه 22
2-2-16- نحوه استخراج شيرابه باریجه 22
2-2-17- صمغ و اسانس باريجه 23
2-3-  دافنه 24
2-3-1-  دافنه 24
2-3-2- گیاهشناسی دافنه 24
2-3-3- مناطق انتشاردافنه 25
2-3-4 – خوشک 25
2-3- 5- ویژه گیهای ریخت شناسی خوشک 25
2-3- 6- پراکندگی خوشک 26
2-4- شته ها 27
2-4- 1- طبقه بندی شته ها 27
2- 4-2- شته ها 27
2-4-3- منشا شته ها 28
2-4-4- رده بندی شته ها 28
2-4-5- تنوع شته ها 28
2-4-6- بیولوژی شته ها 29
2-4-7- پراکنش جغرافیایی 30
2-5- شته سیاه باقلا 30
2-5-1- شته سیاه باقلا 30
2-5-2- گیاهان میزبان 30
2-5-3- شکل شناسی 31
2-5-4- خسارت 31
2-5-5- زیست شناسی 32
2-6- آشنایی با اسانس های گیاهی، خواص درمانیو مکانیسم اثر آنها 34
2-6-1- اسانس های گیاهی 34
2-6-2- محل اسانس در گیاهان 35
2-6-3- ویژگیهای فیزیکی اسانس ها 35
2-6-4- تفاوت اسانس ها با روغن غیر فرار (ثابت) 35
2-6-5- موارد استفاده اسانس ها 36
2-6-6- اثرات اسانس ها 36
2-6-6-1- استعمال خارجی اسانس ها 36
2-6-6-2- استعمال داخلی  اسانس ها 37
2-6-7- مکانیسم اثر اسانس ها 38
2-6-7- 1- مکانیسم اثر ضد باکتری و ضد قارچی اسانس ها 38
2-6-7- 2- مکانیسم اثر ضد التهابی و ضد اسپاسم اسانس ها 38
2-6-8- عوارض اسانس ها 39
2-6- 9-نگهداری  اسانس ها 39
3-6-مروری بر تحقیقات گذشته 40
فصل سوم: مواد و روش ها 50
3- مواد و روش ها 51
3-1- محل اجرای پژوهش 51
3-2- زمان جمع آوری نمونه ها 52
3-3- روش اسانس گیری از نمونه های گیاهی 53
3-4-تیمارهای آزمایشی 54
3-5- نحوه انجام آزمون ها 55
3-6-تجزیه و تحلیل آماری 56
فصل چهارم: نتایج 57
4- نتایج و بحث 58
4-1- نتایج حاصل از اثرات گیاه باریجه 58
4-1-1-اسانس برگ باریجه 58
4-1-2- اسانس بذر باریجه 59
4-2- نتایج حاصل از اثرات گیاه آنغوزه 60
4-2-1- اسانس برگ آنغوزه 60
4-2-2- اسانس بذر آنغوزه 62
4-3- نتایج حاصل از اثرات گیاه دافنه 63
4-3-1- اسانس برگ دافنه 63
4-3-2- اسانس بذر دافنه 64
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 66
4-4- نتیجه گیری 67
4-5- پیشنهادها 67
 فصل ششم: منابع 69
منابع 70

چکیده

 

به منظور بررسي اثر سطوح مختلف اسانس گیاهان باریجه، آنغوزه و دافنه بر کنترل شته سیاه باقلا پژوهشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در سال 1391 انجام گرفت. تیمارها شامل اسانس برگ و بذر گیاه باریجه در سطوح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 میکرولیتر بر میلی لیتر)، اسانس برگ و بذر گیاه آنغوزه در سطوح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 میکرولیتر بر میلی لیتر) و اسانس برگ و بذر گیاه دافنه(خوشک) در سطوح (0، 100، 200، 300، 400 و 500 میکرولیتر بر میلی لیتر) بود. گیاهان از مراتع دناي شرقي (كاكان) جمع آوري و پس از خشك كردن و آسياب كردن به روش تقطير با دستگاه كلونجر اسانس ها استخراج شد. آزمايش در شرايط دمايي 1±25 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 10 ±60 درصد و 16 ساعت تاريكي و 8 ساعت روشنايي به روش   Topical test انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمامی اسانس ها بر میزان مرگ و میر شته سیاه باقلا در سطح 1  % نسبت به شاهد اختلاف معنی دار داشتند. بيشترين ميزان مرگ و میر شته سیاه باقلا در تيمار 500 میکرولیتر بر میلی لیتر اسانس برگ و بذر گیاهان باریجه، آنغوزه و دافنه بدست آمد. کمترین تلفات شته سیاه باقلا در تیمار شاهد مشاهده شد. با توجه به خاصيت حشره كشي اسانس این گياهان، مي توانند به عنوان يك حشره كش كم خطر براي كنترل شته سياه باقلا كه علاوه بر پلي فاژ بودن عامل انتقال بيماري هاي ويروسي است  توصيه شوند.

کلمات کلیدی: اسانس، آنغوزه، باریجه، دافنه، شته سیاه باقلا، کنترل.

 1-کلیات تحقیق

 مقدمه

 غلات و حبوبات از مهم ترين نيازهاي غذايي انسان مي باشند و پس از برداشت تا زمان مصرف اين محصولات در انبارها نگهد اري مي شوند. با توجه به اهميت جايگاه حبوبات و غلات در رژيم غذايي انسان ها، همواره از سوي متخصصان تلاش فراواني صورت گرفته تا اين محصولات طي دوره رشد و نمو در مزرعه و در انبار از گزند آفات و عوامل بيماري زاي گياهي مصون بمانند.  اما به رغم تمام اين فعاليتها، غلات و حبوبات مورد حمله انواع مختلفي از آفات و بيماري ها  قرار مي گيرند كه در اين میان نقش حشرات آفت از همه بارزتر است. هر ساله 10 تا 25 درصد از محصولات انباري در اثرحمله حشرات آفت در جهان از بين مي روند. خسارت آفات در كشورهايي كه تكنولوژي پيشرفته کاشت، داشت، برداشت و انبارداري ندارند، بين 10 تا 40 درصد محصول می باشد که این مهم در بعضي از مناطق روستايي ايران، به علت وجود کشاورزی سنتی و  انبارهاي ابتدایی وسنتی، خسارت ناشي از آفات گاهي تا 80 درصد برآورد شده است (کوچکی 1386).

      طبق آمار  سازمان  ملل  متحد در سال 2000، جمعيت جهان تا سال 2050  بيش از 70 درصد افز ايش خواهد داشت در اين بين يكي از مشكلا تي كه بروز خواهد نمود سوء تغذيه بخصوص در كشور هاي در حال توسعه است، و  برآورد نیاز غذا یی با استفاده از  تركيب هاي شيميايي امری غیر قابل انکار در این کشورها ا ست. استفاده مكرر از آفت کش ها و ترکیب های شیمیایی طي دهه هاي متوالي باعث از بين رفتن دشمنان طبيعي، اختلال در كنترل بيولوژيكي، اثر روي موجودات غير هدف، آلودگي محيط زيست، در خطر قرار گرفتن سلامت انسان،  طغيان آفات و برو ز مقاومت در آفات هدف گرديده است (باقری زنوز، 1375).

این سموم که برای کشتن ارگانیسم‌ ها طراحی می‌شوند، یک خطر جدی برای سلامت انسان محسوب می‌شود. طبق اعلام انستیتوی ملی سرطان ۳۰ درصد حشره‌کش‌ها، ۶۰ درصد علف‌کش‌ها و ۹۰ درصد قارچ کش ها سرطان‌زا هستند. این تنها یکی از اثرات جانبی منفی این مواد است، چرا که  مواد شیمیایی می‌توانند به سیستم عصبی و هورمونی نیز آسیب برسانند، در این میان کودکان بیش از بزرگسالان در برابر سموم کشاورزی آسیب‌پذیرند، در واقع آن‌ها نسبت به اندام کوچک شان در معرض درصد بالاتری از این مواد قرار دارند (نصیری محلاتی1386، کوچکی1386).

بر اساس نتایج به دست آمده در ایران سرانه مصرف سم در محصولات کشاورزی به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم می‌باشد و هم چنین میزان مصرف کود شیمیایی از ۵/۲ به ۵/۳ میلیون تن در ۱۰ سال گذشته افزایش یافته‌است. در کشاورزی رایج بیش از ۳۰۰ نوع ترکیب شیمیایی خطرناک نظیر آفت‌کش‌ها، علف‌کش‌ها و کودهای شیمیایی به منظور کنترل آفات، حشرات و بارورسازی خاک استفاده می‌گردد، که بازمانده‌های این مواد علاوه بر آلوده کردن آب‌های زیرزمینی و هوا، جذب گیاهان و درختان شده و بخشی از آن در محصولات کشاورزی به عنوان نمونه میوه‌ها و سبزی‌ها رسوب کرده و در طی مصرف به بدن انسان منتقل خواهد شد (باقري زنوز 1375، نصیری محلاتی1386، کوچکی1386). استفاده از سموم سنتتيك كه براي حفاظت محصولات از صدمه حشرات به كار مي رود منجر به افزايش مقاومت حشرات آفت به حشره كش ها شده است. پيدايش مقاومت به بعضي از سموم، به ويژه  سموم کلره و فسفره ای هم چون مالاتيون و فستوكسين، در اكثر آفات، و عوارض ناشی از تجمع این سموم شیمیایی در محصولات کشاورزی و انواع بیماری های ناشی از آن و مسمومیت هایی که به دنبال دارد باعث شده است که این سموم کم کم جای خود را به سموم طبیعی و روشهای بیولوژیک کنترل آفات دهند. (باقري زنوز 1375، نصیری محلاتی1386، کوچکی1386).

خوشبختانه امروزه  نیاز به غذای زیستی، غذای عاری از ترکیبات شیمیایی و فرآیند شده، بدون افزودنی‌ها و فاقد سموم دفع آفات به سرعت رو  به افزایش است. استفاده از روش هاي مبارزه غير شيميائي مانند روش هاي كنترل طبيعي، فيزيولوژيكي، بيولوژيكي و ميكروبي عليه آفات توجه بيشتر محققان را  به خود جلب كرده است. ازجمله اين تركيب ها مي توان به فرآورده هاي حاصل از درخت اكاليپتوس، اسانس انواع گیاهان دارویی مانند  Artemisia scoparia waldst  و  Artemisia sieberi Besser  عصاره های گیاهان خرزهره، اسطوخودوس و آنغوزه، اسانس گیاهان زنیان و هنده بید اشاره کرد (باقري زنوز 1375، مدرس نجف ابادی1385. ناظمی 1386).

سموم شیمیایی به دلیل عوارض ناشی از تجمع در محصولات کشاورزی و انواع بیماری های ناشی از آن و مسمومیت هایی که به دنبال دارد کم کم جای خود را به سموم طبیعی و روشهای بیولوژیک کنترل آفات می دهند و براي مبارزه با آفات، اولويت نخست حتي پيش از اقتصادي بودن هر فعاليت، سالم نگه داشتن محيط زيست انسان ها است. بنابراين تقاضا جهت استفاده از حشره كش هاي گياهي به دليل باقي مانده كم خطر سموم روي محصولات زراعی رو به افزايش است. گياهان عالي داراي متابوليت هاي  ثانويه اي هستند كه در روابط اكولوژيكي گياه به خصوص برهم كنش گياه و حشره نقش حياتي داشته و گاهي باعث بروز مقاومت گياه در مقابل حشره مي شوند. بخش مهمي از اين تركيبات ترپنوئيدها هستند. كه در اسانس گياهان وجود داشته و براي پستانداران كم خطر بوده و به نظر مي رسد جايگزين مناسبي براي سموم شيميايي در كنترل آفات هستند، تحقيقات مختلف نشان داده است كه اسانس تعدادي از گياهان اثرات حشره كشي قابل توجهي دارند (باقری زنوز 1375).

يكي از منابع بالقوه براي توليد آفت كش هاي جديد، مواد توليد شده به وسيله گياهان مي باشند. اسانس هاي استخراج شده از گياهان معمولاً در طبيعت زودتر تجزيه می -شوند، بنابراين سميت كمتري براي انسان و ساير پستانداران دارند و اثرهاي مخرب كمتري در محيط زيست بر جا می گذارند (مدرس نجف ابادی1385).

 متاسفانه با توجه به اینکه ۲/۱ درصد اراضی کشاورزی جهان در ایران قرار دارد، اما  3 درصد سموم مصرفی جهان نیز در ایران مصرف می‌شود که به عنوان یک خطر جدی مطرح است. طبق اطلاعات کمیته محصولات زیستی، سطح کشت محصولاتی که در ایران بدون استفاده از سموم و کودهای شیمیایی تولید شده‌اند، حدود ۲۳۹ هزار و ۳۶۴ هکتار است، که شامل ۱۲۵ هزار و ۸۰۲ هکتار محصولات باغی و ۱۱۳ هزار و ۶۵۹ هکتار محصولات زراعی است. به طور کلی میزان سطح کشت محصولات کشاورزی و باغی که تولید آن‌ها بدون استفاده از کود و سم انجام می‌گیرد، به ترتیب یک و ۲/۷ درصد از کل سطوح زیر کشت محصولات زراعی و باغی ایران را شامل می شود  .لذا با توجه به اهمیت سلامت غذایی جامعه و با توجه به تقاضای روز افزون برای مصرف فرآورده‌های کشاورزی زیستی، که در نتیجه مدیریت درست مزرعه می باشد، می بایست به گونه‌ای عمل ‌شود که در تغذیه گیاهان و درختان، تعادل بین عناصر مورد نیاز در خاک به هم نخورد و در هنگام رشد نیز، نیازی به استفاده از سموم و آفت‌کش‌ها نباشد. علاوه براین در تغذیه خاک کشاورزی، به جای استفاده از کود شیمیایی از کودهای طبیعی نظیر خاک برگ، جلبک و کودهای حیوانی و بیولوژیکی استفاده شود و در صورت نیاز به مبارزه با آفات‌ نیز به جای کاربرد سموم و آفت‌کش‌های شیمیایی، از شیوه‌های زیستی هم چون ریز اندامگان کارآ، پریداتورهای (کفشدوزک ها)،  پارازیت ها (زنبورها) و باکتری‌ها و یا ارقام مقاوم به آفت‌ها در کشت و زرع و یا سموم طبیعی با منشاء طبیعی و گیاهی بهره‌ جست تا محصول نهایی که به دست مصرف کننده می‌رسد به دور از باقیمانده‌های سمی و شیمیایی و مواد نگه‌دارنده باشد (عالیچی1376، کوچکی1386).

فرآورده‌های غذایی  با کیفیت، که محصول کشاورزی  زیستی است نه تنها باعث رضایت مصرف کنندگان می‌شود بلکه تأمین و تضمین  کننده سلامت جامعه بوده که خوشبختانه به سرعت رو به افزایش است. که برای پایه‌گذاری سیستم کشاورزی زیستی در ایران هم زمان با توسعه وتولید این محصولات ایجاد زمینه‌های زیر ساختی نهادهای زیستی  نیز می بایست فراهم و مهیا گردد. زیرا شناخت نهادهای مورد نیاز ازجمله سموم مورد استفاده کم خطر که منشاء طبیعی و گیاهی داشته باشد برای توسعه و گسترش کشاورزی زیستی امری بدیهی و ضروری است و آنچه در مدیریت مبارزه با آفات مهم است،  این است که  از مصرف سموم تا حد ممکن اجتناب و روشهای  نوینی را جایگزین  سموم شیمایی نمود. یکی از این روشها کاربرد سموم با منشاء گیاهی و طبیعی است، چرا که بعضی از گیاهان دارای منابع غنی از موادی هستند که خاصیت کشندگی، ضد تخم- ریزی، ضد تغذیه و ….در برابر آفات را دارا می باشند، که در عین حال استفاده از آنها ساده وارزان بوده و به عنوان یکی از اصول کشاورزی زیستی می تواند مد نظر قرار گیرد (کوچکی،1386).

فرضيه ها ي تحقيق

 1- اسانس بذر گیاهان باریجه، آنغوزه ودافنه به عنوان یک آفت کش گیاهی برکنترل شته سیاه باقلا تاثیرمثبت معنی دار دارند

2– اسانس برگ گیاهان باریجه، آنغوزه ودافنه به عنوان یک آفت کش گیاهی برکنترل شته سیاه باقلا تاثیرمثبت معنی دار دارند

اسانس بذری وبرگی گیاهان مورد استفاده در این آزمایش با یکدیگراز نظر خاصیت کشندگی متفاوت می باشند.

اهداف تحقيق

     جهت دستیابی به عملکرد مناسب در رابطه با پژوهش انجام شده اهداف زیر مد نظر است.

1-شناسایی اسانس گیاه مناسب در بین سه گیاه مورد استفاده در کنترل شته سیاه باقلا

2- تعیین بهترین اسانس برگ یا بذر جهت کنترل آفت شته سیاه باقلا

 

فصل دوم

مروی بر منابع

 2-1- آنغوزه

نام فارسي نام علمي خانواده نام انگليسي
آنغوزه Ferula assa-foetida Apiaceae Stinkingassa

نام هاي مترادف فارسي : انگرد ، انگوزاکما ،  خوراکما ، انگوژه ، انگژد

 2-1-1-گياه شناسي آنغوزه

 آنغوزه یا آنغوزه از گیاهان دارویی مهم تیره چتریان با خواص فراوان است. گیاه تولید کننده آنغوزه با نام‌های فارسی خوراکما، آنگوزاکما و کورن کما، بوته ای است بزرگ، علفی و چند ساله که ارتفاع آن گاهی به 2/5 متر می‌رسد. ساقه آن نسبتاً محکم و ضخیم با سطحی خشن است. برگ‌های قاعده بزرگ و ضخیم هستند، به طوری که طول آن‌ها تا 60 سانتی متر می‌رسد. این برگ‌ها تقسیمات زیادی دارند به طوری که به قطعاتی(لوب- دار) دندانه دار تبدیل می‌شوند. گل‌های این گیاه زردرنگ هستند و به صورت گل آذین چتری در انتهای ساقه قرار می‌گیرند. میوه ها دوفندقه ای، بیضی شکل و تقریباً مسطح می‌باشند که روی هر کدام پنج خط وجود دارد و کناره ها بال مانند هستند. رنگ میوه‌ها قهوه ای تیره است. از ریشه یا قاعده ساقه این گیاه بر اثر تیغ زدن ماده ای به نام اولئوگم رزین به دست می‌آید که به آنغوزه مشهور است. آنغوزه ابتدا شیری رنگ است و مزه ای تند و تلخ و نیز بوی بد و متعفنی دارد که تهوع آور است، به همین دلیل از قدیم به نام مدفوع شیطان معروف شده است. این گیاه در ایران در استان های خراسان، بلوچستان، کرمان و نواحی جنوبی کشور وجود دارد. آنغوزه در چند سال اولیه سن خود ساقه ی قابل رویت  ندارد و برگهای آن گسترده روی زمین است که در مراتع به نام « کماه » و « انگزاکماه» چوپانان آن را می شناسند و مورد توجه و علاقه ی گوسفندان است. دام را چاق می کند ولی گوشت گوسفند کمی بدبو می شود، میوۀ آنغوزه دارای دو تخم به رنگ قهوه ای تیره و سیاه، بیضی کمی پهن و بسیار بدبو می باشد. از ریشۀ این گیاه یا قسمت پایین ساقه و یقه ی گیاه با تیغ زدن یا قطع در ناحیه یقه دراواخر بهار، شیرۀ بسیار متعفنی در طول تابستان خارج می شود که درمجاورت هوا به تدریج سفت می شود که همان آنغوزه است. آنغوزه در اراضی بائر و خشک و آهکی مناطق گرم آسیا می روید. بومی استپ های ایران و افغانستان است.

از نظر شکل گیاه گونه ها خیلی شبیه می باشند ولی طول  آنها مختلف است و بعلاوه در بعضی گونه ها رنگ گل سفید و رنگ میوۀ آن وقتی که برسد مایل به سفید  می گردد و پهن شبیه سکّه است و خوشبو می باشد. این نوع اخیر که بی وزا گفته می شود در کتب طب سنتی انجدان طیب یا انجدان سفید نامیده می شود. نام‌های دیگر آن: آنقوزه، آنغوزه هراتی، انگژد، انگژه، انگشت کنده، حلتیت، حلتیت منتن، حلتیت طیب، صمغ الانجدان، انگدان، انجدان سفید، انجدان، انجدان طیب، کوله پر، انجدان سیاه، ویه، انجدان منتن، کمات، کما، کماة.، انگوزاکماة، آنغوزه کما و بی وزا است  (عماد1378).

2-1-2-صمغ آنغوزه                                           

 آنغوزه صمغ اولئورزيني يا شيره حاصل از برش و يا زخم طبيعي يا مصنوعي ريشه و يا مقطع ساقه كياه كما ( آنغوزه)  بوده كه بوي تند گوگردي شبيه به بوي سير متعفن و غير قابل تحمل و طعم زننده دارد. عليرغم استفاده وسيع از آن تاكنون اثر سوء يا احتمال خطري از آن گزارش نشده است. تركيبات مشابه آنغوزه از گياهان ديگري از قبيل F.alliacea Boiss, F.kumma Boiss, F.kurdica Pol, F.foetida بدست مي آيد. از اسانس آنغوزه به طور عمده به عنوان چاشني در صنايع غذايي به ويژه تهيه انواع سس استفاده مي شود. صمغ آنغوزه در سابق ادويه مرسوم رومي ها بوده و امروزه در هند به طور وسيع به عنوان ادويه در تهيه غذاها، انواع ماهي، سبزيجات و انواع سس مصرف مي شود. بخشهاي سبز گياه نيز بعنوان سبزي خورده مي شود. از صمغ گياه علاوه بر مصارف دارويي در صنايع عطر سازي و تهيه ضماد استفاده مي شود. در ايران قديم از آن در درمان انگل های دستگاه گوارشی انسان و دام و مبارزه با آفات خاکزی استفاده مي شده است، تاثير ضد تشنج، ضد کرم، رفع بيماري های عصبی، اشتها آور، رفع تنبلی روده، رفع درد کليه، تقويت حافظه، ضد روماتيسم، رفع ضرر اغذيه چرب ، ضد گرفتگی عضلات و تاثير بر فشار خون از اثرات ديگر آنغوزه ميباشد (پیرمرادی، 1381).

تعداد صفحه :91

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --