دانلود پایان نامه ارشد: تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

عنوان : تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

موضوع پایان نامه:

تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري

(مطالعه موردي شهر بندر عباس)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول

1–1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-2-بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………………….15

1-4-سوالات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..19

1-5-قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………19

1-6-اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….20

1-7-فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….21

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………24

2-1-1-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………..24

2-1-2-مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………27

2-2- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه…………………………………………………………………………………………….28

2-2-1- تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..29

2-2-2- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………31

2-2-3- ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..34

2-3- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی…………………………………………………………….35

2-3-1- پیر بوردیو…………………………………………………………………………………………………………………..35

2-3-2- جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………………………….40

2-3-3- رابرت پانتام………………………………………………………………………………………………………………….46

2-3-4- فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………………………………………………………53

2-4-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار…………………………………………………………………………………….59

2-4-1- مفاهیم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………59

2-4-2- انواع توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….66

2-4-2-1-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار…………………………………………………………………66

2-4-2-2- توسعه پایدار ضعیف……………………………………………………………………………………………….68

2-4-2-3- توسعه پایدار قوی…………………………………………………………………………………………………..69

2-4-2-4- مدل ایده آل توسعه پایدار……………………………………………………………………………………….70

2-5- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری…………………………………………………………………………….72

2-5-1- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر……………………………………………………………………………..72

2-5-2- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر………………………………………………74

2-6-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………..88

2-6-1- نظریه قطب رشد…………………………………………………………………………………………………………89

2-6-2- توسعه اگروپلیتن………………………………………………………………………………………………………….91

2-6-3- رشد شهرهای کوچک و متوسط……………………………………………………………………………………94

2-7- شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..96

2-8- نگرش اجتماعی به پایداری شهر………………………………………………………………………………………99

2-9- پایداری و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………….101

2-10- خاستگاه بوم- شهر………………………………………………………………………………………………………102

2-11- مفهوم بوم شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………106

2-12-1- اطلاعات بندرعباس………………………………………………………………………………………………….107

2-12-2- تاریخچه بندرعباس………………………………………………………………………………………………….107

2-12-3-موقعیت جغرافیایی و وسعت………………………………………………………………………………………110

2-12-4- آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………111

2-12-5- ویژگیهای طبیعی……………………………………………………………………………………………………….112

2-12-6- خلیج فارس……………………………………………………………………………………………………………..113

2-12-7- تنگه هرمز………………………………………………………………………………………………………………..113

2-12-8- آب و هوای هرمزگان………………………………………………………………………………………………..114

2-12-9- ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..114

2-12-10- سابقه تاریخی………………………………………………………………………………………………………..115

2-13- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………..116

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..120

3-2- شرح واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………….121

3-2-1- تعاریف نظری…………………………………………………………………………………………………………..121

3-2-1-1- سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………121

3-2-1-2- اعتماد…………………………………………………………………………………………………………………122

3-2-1-3- مسئولیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………….123

3-2-1-4- آگاهی عمومی…………………………………………………………………………………………………….123

3-2-1-5- مشارکت…………………………………………………………………………………………………………….124

3-2-1-6- پایداری………………………………………………………………………………………………………………124

3-2-1-7- پایداری شهری…………………………………………………………………………………………………..125

3-2-1-7-1- شاخصهای توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………..127

3-2-1-8- توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………136

3-2-1-9- توسعه پایدار شهری……………………………………………………………………………………………137

3-3- تعریف عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………………………….140

3-4- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….146

3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..147

3-6- نمونه آماری حجم نمونه مورد پژوهش……………………………………………………………………..148

3-7- روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………….149

3-8- اعتبار و پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………….149

3-9- ابزارجمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………………151

3-10- روش جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….151

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………153

4-2- اطلاعات توصیفی………………………………………………………………………………………………..154

4-2-1- متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………………………………….154

4-3- تجزیه و تحلیل……………………………………………………………………………………………………169

4-3-1- آزمون فرضیات……………………………………………………………………………………………..169

4-4- تجزیه و تحلیل چند متغیره………………………………………………………………………………….188

4-4-1- تحلیل چند متغیره(رگرسیونی)…………………………………………………………………………188

فصل پنجم: نتیجه گیری و بحث

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………190

5-2- خلاصه پژوهش………………………………………………………………………………………………..190

5-3- تفسیر روابط متغیرها………………………………………………………………………………………….193

5-4- استنتاج آماری…………………………………………………………………………………………………..194

5-5- استنتاج تئوریکی……………………………………………………………………………………………….199

5-6- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………..200

5-7- پیشنهادات پژوهشی…………………………………………………………………………………………200

فهرست منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………201

فهرست منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………205

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

سرمايه اجتماعي از حوزه هاي نو ظهور و جنجال آفرين در مطالعات ميان رشته اي جامعه شناسي و اقتصاد تلقي مي شود. وضعيت بسامان اقتصادي، بهره مندي از سلامت و تندرستي و داشتن روابط دوستانه با ديگران بخشي از عناصر اساسي مورد نيازي هستند که در بهبود کيفيت زندگي موثرند. بعد از جنگ جهاني دوم بيشتر تئوريهاي توسعه و نظريه هايي که در ارائه مسيري جهت نيل به توسعه اقتصادي و حرکت به سمت “جامعه رفاه” سعي داشتند، بدون در نظر گرفتن متن اجتماع و چگونگي روابط انساني نهفته در آن ، برنامه ريزي هاي اقتصادي دولتها را تحت تاثير قرار مي دادند، در حاليکه تحقيقات اخير نشان داده که شيوه تعامل مردم با يکديگر ، نحوه و ميزان مشارکت آنها در امور مدنی و باورها و ارزشهاي مشترک آنها مي تواند در کاهش زمان و هزينه هاي اقتصادی و اجتماعي تاثير به سزايي داشته باشد؛ از اين رو مفهوم سرمايه اجتماعي ( در کنار سرمايه طبيعي ؛ اقتصادي و انساني ) مطرح شده که شامل نهادها، روابط؛ نگرشها و ارزشهايي است که تعامل مردم را هدايت مي کند و آنها را در توسعه اقتصادي و اجتماعي مشارکت دهد(شارع پور، 106:1380).

از آنجا که انسانها از طريق روابطي که با يکديگر برقرار مي سازند سعي دارند تا نيازمندي هاي خود را تامین و اهداف مورد نظر خود را محقق کنند ، پديده اي بنام “جامعه ” شکل مي گيرد. برقراري رابطه ميان افراد باعث مي شود تا اطلاعات بين آنها مبادله شود و افراد جامعه در قالب شبکه هاي مختلف اجتماعي از قبيل همسايگان، دوستان، شبکه هاي خويشاوندي، خانواده و… به تعريف و تحقق منافع جمعي اقدام کنند و با مشارکت فعال اجتماعي در بهبود کيفيت زندگي فردي و جمعي خود بكوشند ، هر چه اين روابط از استحکام بيشتر و از کيفيت و کميت بالاتري برخوردار باشد و نظام مندتر و هماهنگ تر عمل کند شاهد دستيابي به اهداف جمعي در مدت زماني کوتاهتر و با صرف هزينه اي کمتر خواهيم بود. در اين حالت ما مي توانيم از ” سرمايه اجتماعي” صحبت به ميان آوريم که ترکيب ويژه اي از روابط اجتماعي و کيفيت اين روابط است. اين نکته را بايد خاطر نشان ساخت که ارتباطات اجتماعي هنگامي مي توانند به مثابه ” سرمايه اجتماعي ” عمل کنند که مبتني بر اعتماد متقابل و تحت تاثير ارزشها و هنجارهاي مشترکي که افراد جامعه در آن شريکند؛ باشند. در نتيجه سرمايه اجتماعي به عنوان عامل اساسي در روابط بين فردي مي تواند از سطحي خرد به سطحي کلات تسري يابد و توسعه اقتصادي و اجتماعي را به همراه آورد.

گروهي از دانشمندان علوم اجتماعي که احيا کننده سنت توکويل هستند طيف وسيعي از قرائن تجربي را جمع آوري نموده اند که نشان مي دهد کيفيت زندگي عمومي و عملکرد نهادهاي اجتماعي عمقاً متاثر از هنجارها و شبکه هاي مشارکت مدني است. سرمايه اجتماعي به تدريج به عنصر حياتي توسعه اقتصادي در سرتاسر جهان تبديل مي شود. دهها پژوهش توسعه روستايي نشان داده است که شبکه نيرومند انجمنهاي مردمي محلي براي رشد اقتصادي به اندازه سرمايه گذاري فيزيکي، تکنولوژيکي، با دستيابي به قيمت مناسب اهميت دارد.

2-1- بیان مسأله

در حال حاضر رشد و توسعه روز افزون در تمامي عرصه هاي اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي در همه جوامع خصوصا جوامع در حال توسعه مشهود و ملموس است. بنابراين همه جوامع براي دستيابي به توسعه همه جانبه پايدار بايد الگوهاي مناسبي را چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ فرهنگي_ اجتماعي براي خود فراهم سازند تا بتوانند به اين مهم دستيابند.

مطالعات توسعه به صورت محدود در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم در اروپا با تمرکز بر روي مشکلات کلان اقتصادي؛ ارتباط جهاني و نابرابري بين کشورهاي فقير و غني آغاز شد(براهمن،4:1381). در اين سالها مفهوم توسعه را مترادف با رشد اقتصادي بکار مي بردند( ساعي،18:1388) و بالا بردن توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه را اهداف اصلي توسعه قرار مي دادند؛ اما با تشديد مسائلي چون فقر، بيکاري، نابرابري، تخريب منابع طبيعي و … کاربرد متغيرهاي اقتصادي به عنوان تنها عامل موثر در بخش توسعه مورد ترديد قرار گرفت( پور محمدي و زالي،38:1383). همين امر باعث شد که از دهه 1970 به بعد توجه به توسعه پايدار با محوريت توسعه انساني و حفظ منابع طبيعي براي نسلهاي آينده مورد توجه قرار گيرد.

تا اينکه در سال 1992 ميلادي در “کنفرانس زمين” توسعه پايدار بدين صورت تعريف شد: رفع نيازهاي نسل حاضر بدون به خطر انداختن توانايي نسلهاي آينده در برآورده کردن نيازهايشان، بعلاوه در کميسيون جهاني  محيط زيست ، توسعه پايدار را اينگونه تعريف مي کنند: توسعه پايدار فرآيند تغيير در استفاده از منابع، هدايت سرمايه گذاريها، سمت گيري توسعه تکنولوژي و تغيير نهادي است که با نيازهاي حال و آينده سازگار باشد. همچنين کمسيون”براتنلند” در باره توسعه پايدار مي گويد: توسعه پايدار به عنوان يک فرآيند، لازمه بهبود و پيشرفت است، فرآيندي که اساس بهبود وضعيت و از ميان برنده کاستيهاي اجتماعي، فرهنگي جوامع پيشرفته است و بايد موتور حرکت پيشرفت متعادل، متناسب و هماهنگ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تمام جوامع بويژه کشورهاي در حال توسعه باشد( عباسپور،1008:1386).

بنابراين، توجه به توسعه پايدار با تمرکز بر توسعه انساني مورد توجه قرار گرفت و در سالهاي اخير توجه به سرمايه اجتماعي به عنوان عاملي تاثير گذار در توسعه پايدار اجتماعي شناخته شده است. اما منظور از سرمايه اجتماعي هنجارها و شبکه هايي است که مردم را قادر مي سازد تا دست به کنش جمعي بزنند( پورستن،1998). بانک جهاني سرمايه اجتماعي را پديده اي مي داند که حاصل تاثير نهادهاي اجتماعي، روابط انساني و هنجارها بر روي کميت و کيفيت تعاملات اجتماعي است، بنابراين با استفاده از شناخت سرمايه هاي اجتماعي و شيوه هاي بکارگيري آن مي توان نيروها انساني را بسوي دستيابي به توسعه پايدار هدايت کرد.

 شهر بندر عباس یکی از شهرهای کهن و سابقه دار در تارخ کشور است که بخاطر موقعیت جغرافیایی و شرایط طبیعی و زیست محیطی خاصی که دار د از یک سو و به دلیل مشارکت انسان آن در طول تاریخ اهمیت ویژه ای در توسعه کشوری داشته است. منابع طبیعی؛ نفت، و موقعیت تجاری و مرز آبی مشترک این شهر با کشورهای مجاور موقعیت ویژه ای برای آن ایجاد کرده است. توسعه پایدار چنانکه گفته شد بر استفاده از منابع طبیعی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با حفظ آن برای نسل های آینده تاکید دارد  بنابراین سنجش این امر که شناخت مردم شهر از ابعاد توسعه تا چه اندازه است  اهمیت بسزایی در برنامه ریزی های آینده در جهت توسعه پایدار شهر بندرعباس خواهد داشت،  بعلاوه تحقیقات جدید در سطح دنیا نشان می دهد که سرمایه اجتماعی عاملی مهم در مشارکت انسانی در جهت توسعه پایدار است بنابرابن پرداختن به سرمایه اجتماعی و سنجش همبستگی آن با توسعه پایدار شهری اهمیت بسزایی در برنامه ریزی و دستیابی به این مهم است.

تحقيق حاضر ضمن شناخت هر يک از اين عوامل قصد دارد با بررسي تاثیر متقابل سرمايه اجتماعي و توسعه پايدار، دريابد که ايندو تا چه اندازه از يکديگر متاثر مي شوند؟ بهترين شيوه ها در بکار گيري ايندو عامل در کنار يکديگر براي دستيابي به توسعه پايدار شهري چيست؟ در صورت بها ندادن به سرمايه اجتماعي آيا توسعه پايدار شهري بطور کامل محقق خواهد شد يا خير؟

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

ما در دنيايي زندگي مي کنيم که حرکت رو به جلو در آن اجتناب ناپذير است و پيشرفت و توسعه هر روز تمام جوانب زندگي ما را تحت تاثير قرار مي دهد. پيشرفت روز افزون تکنولوژي، روابط انساني، تغييرات اجتماعي و اقتصادي، همه و همه دست بدست هم مي دهند تا هر روز تغييراتي را در شيوه زندگي، کاربرد منابع و… پيش روي ما قرار دهند، بنابراين شناخت منابع، راههاي استفاده بهينه از آن و ضمن حفظ آنها براي نسلهاي آينده اهميت بالايي در مطالعات دارد؛ بعلاوه چون جمعيت انساني از تاثيرگذارترين عوامل در اين راستاست بايد طوري شناخته و هدايت شود که بالاترين و بهترين بازدهي و کارکرد از منابع را براي خود فراهم سازد؛ بنابراين شناخت سرمايه هاي اجتماعي و يا ايجاد آن به انسان کمک مي کند تا روابطش با جامعه را طوري برنامه ريزي کند که بهترين و بالاترين بهره وري را کسب نمايد، بنابراين توجه به سرمايه هاي اجتماعي و تاثير آن بر توسعه پايدار اقتصادي چه در سطح کشور و چه در سطح شهرها اهميت ويژه اي دارد چنانچه مطالعات گوناگوني در نقاط مختلف دنيا و يا حتي کشور خودمان در اين مورد صورت گرفته است.ضمن اينکه سعادت(1387) در مقاله اي به تعيين روند تغييرات سرمايه اجتماعي در ايران پرداخته است، بدين منظور با استفاده از ميزان سرمايه اجتماعي که براي يکسال (1380) براي ايران تخمين زده شده بود، به استخراج روند سرمايه اجتماعي در ايران اقدام نمود و براي اينکار از روش فازي استفاده کرده است.

همچنين اميري و همکاران(1385) در مقاله خود ميزان تاثير سرمايه اجتماعي درون گروهي و برون گروهي را بر رشد اقتصادي استانهاي کشور مورد بررسي قرار دادند و نتايج حاصله نشان داد که سرمايه اجتماعي برون گروهي با افزايش تعاملات باعث افزايش اعتماد و کاهش هزينه مبادلاتي از جمله رانت جويي مي شود که از اين طريق اثر مثبت بر رشد اقتصادي دارد( سعادت:1387). بالاخره سوري(1385) در مقاله خود از تعداد چکهاي بلا محل سرانه بعنوان شاخصي براي کاهش سرمايه اجتماعي به اين نتيجه رسيده است که بين کاهش سرمايه اجتماعي و اغلب متغييرهاي مربوط به سطح فعاليتهاي اقتصادي رابطه منفي و معناداري وجود دارد(سوري،1385).

همايش ملي سلامت ، محيط زيست و توسعه پايدار با پذيرش 285 مقاله علمي با حضور استادان برجسته محيط زيست كشور به ميزباني دانشگاه آزاد اسلامي بندرعباس در اسفند ماه سال1389 برگزار شد. اين همايش به همت معاونت پژوهشي واحد بندرعباس و با همكاري اداره كل استاندارد هرمزگان ، پخش فراورده هاي نفتي هرمزگان ، پژوهشكده اكولوژي خليج فارس ، اداره كل محيط زيست هرمزگان ، اداره هواشناسي بندرعباس ، پژوهشكده هواشناسي كشور ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد هاي همدان ، جهرم ، شبستر ، پرند ،علوم وتحقيقات خوزستان ، دماوند به مدت دو روز در واحد بندرعباس برگزار شد . اهداف اين همايش از نظر برگذار كنندگان : توجه به محيط زيست و توسعه پايدار براي ادامه حيات ، از ضروريات قرن معاصر است و عدم توجه انسان به عنوان بزرگترين آلوده كننده محيط زيست خطري جدي است كه كره زمين و حيات را به شدت تهديد مي كند و در صورت تجديد نظر نكردن در رفتار زيست محيطي و پيدا نكردن راه حل صحيح و مناسب ضربات جبران ناپذيري بر پيكره محيط زيست وارد خواهد شد، بالا بردن آگاهي مردم از عواقب آلودگي محيط زيست و خطرات ناشي از عدم رعايت اصول زيست محيطي به طور حتم ما را در رسيدن به محيطي سالم ، پاك و بهداشتي كمك خواهد كرد و راه رسيدن به توسعه پايدار را هموار خواهد كرد.

حميدرضا عامري سياهويي, ابراهيمرستم گوراني,مريم بيرانوندزاده درتحقيقي در زمستان سال 1389 تحت عنوان”سكونتگاههاي غير رسمي، امنيت و توسعه پايدار شهري (مطالعه موردي شهر بندرعباس)” نشان داده اند كه شهر بندرعباس در سال هاي اخير بواسطه موقعيت استراتژيک و وجود بنادر و همچنين صادرات و واردات كالا رشد و توسعه بي سابقه اي را يافته است. جمعيت اين شهر در سرشماري 75 معادل 273578 نفر بوده كه اين تعداد در سال 85 به 379301 نفر افزايش پيدا كرده است. بر اين اساس مشخص است كه جمعيت اين شهر طي دوره 75 تا 85 بالغ بر 105 هزار نفر افزايش يافته است. از طرفي مهاجرت از ساير استان ها به اين شهر سبب گسترش شهر و ايجاد محلات حاشيه اي و فرسوده شدن بافت قديمي اين شهر شده است كه اين محلات توسعه پايدار را در شهر بندرعباس به چالش كشيده اند.

نتايج اين تحقيق بيانگر اين است كه در ميان محلات داراي بافت حاشيه اي مورد بررسي در شهر بندرعباس محلات داماهي و اسلام آباد داراي پايداري نسبتا قوي هستند و شاخص امنيتي در اين محلات به نسبت رضايت ساكنان خوب ارزيابي شود. از طرفي محله شهناز به عنوان محله ناپايدار شناخته شد. اين محله و همچنين محلات با پايداري ضعيف داراي وضعيت نابساماني به لحاظ امنيتي هستند. بر اساس آمارها حدود نيمي از دزدي ها ومزاحمت هاي خياباني در اين محلات صورت مي گيرد كه محله شهناز و دوهزار در صدر اين محلات قرار دارند.برنامه ريزي جهت جلوگيري از مهاجرت ساكنان بومي و همچنين ارائه خدمات و اقدامات جوامع بشري مي باشد. وجود ابعاد مختلف توسعه دلالت بر پيچيدگي آن دارد. يکي از ابعاد مهم توسعه، توسعه اجتماعي است که در واقع عبارت است از بهبود کمي و کيفي شاخصهاي اجتماعي به منظور دستيابي به توسعه کلان( تشکر و معيني،1381). بنابراين چنانچه در بالا اشاره شد با توجه به اهميت روز افزون سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار تحقيق حاضر ضرورت ميابد تا بتوان ضمن شناخت هرچه بيشتر سرمايه هاي اجتماعي در منطقه و ظرفيتهاي توسعه اي شهر بندر عباس جهت برنامه ريزي و سياستگذاري های کلان اقتصادي چه در سطح استاني و چه در سطح کشوري بالاترين ميزان بهره وري را ايجاد کرد. شناخت موقعیت اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی منطقه در کنار شناخت ویژگیهای فردی ساکنان آن از قبیل مشارکت اجتماعی، شکافهای اجتماعی، اعتماد اجتماعی، هنجارهای فرهنگی روابط خانوادگی و همبستگی اجتماعی بعنوان شاخصهای سرمایه اجتماعی به برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران کمک خواهد کرد تا بهت بتوانند روند توسعه را در این شهر مشخص کنند و آن را به سوی شهری پایدار سوق دهند.

تعداد صفحه : 207

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --