دانلود پایان نامه ارشد: تاثير اختلالات ذهني و شخصيتي در ارتكاب جرم با مطالعه ي زندانيان شهرستان شيراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسي

عنوان : تاثير اختلالات ذهني و شخصيتي در ارتكاب جرم با مطالعه ي زندانيان شهرستان شيراز

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین المللی خلیج فارس هرمزگان

 

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق (M.A)

 

گرايش: حقوق جزا و جرم شناسي

 

موضوع :

تاثير اختلالات ذهني و شخصيتي در ارتكاب جرم با مطالعه ي زندانيان شهرستان شيراز

 

استاد راهنما:

دكتر حسين آقائي جنت مكان

استاد مشاور:

دكتر امير ديبائي

زمستان 90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                      صفحه

چكيده

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: جرم شناسي و روان شناسي جنايي

مبحث اول: جرم……………………………………………………………………………………………… 102

گفتار اول: جرم شناسي………………………………………………………………………………………. 105

گفتار دوم: روان شناسي و جرم شناسي………………………………………………………………….. 107

مبحث دوم: اختلال هاي رواني و جرم…………………………………………………………………… 109

گفتار اول: اختلال شخصيت ضد اجتماعي و جرم…………………………………………………….. 120

بند 1: پرخاشگري و خشونت………………………………………………………………………………. 124

بند 2: اعتياد…………………………………………………………………………………………………….. 136

گفتار دوم: پيشگيري از جرائم……………………………………………………………………………… 142

بند 1: درمانگري مجرمان پرخاشگر……………………………………………………………………….. 145

بند 2: درمانگري در اختلال شخصيت ضد اجتماعي………………………………………………….. 152

فصل دوم: مفهوم بيماري هاي رواني

مبحث اول: اختلالات تفكر……………………………………………………………………………………. 5

گفتار اول: موضوع هذياني و انواع آن………………………………………………………………………… 7

بند1: اختلال هذيانی و اسكيزوفرني………………………………………………………………………… 17

بند 2: درمان……………………………………………………………………………………………………… 30

گفتار دوم: اسكيزوفرني……………………………………………………………………………………….. 31

بند1: انواع و علل اسكيزوفرني………………………………………………………………………………. 46

بند 2: پيسكوزهای عضوی……………………………………………………………………………………. 92

بند 3: پیسکوزهای الکلی……………………………………………………………………………………… 94

بند 4: درمان……………………………………………………………………………………………………… 64

مبحث دوم: شخصيت ضد اجتماعي……………………………………………………………………….. 76

گفتار اول: توصيف اختلال شخصيت ضد اجتماعي……………………………………………………… 78

بند 1: خصايص باليني و تشخيص افتراقي………………………………………………………………… 82

بند 2: درمان……………………………………………………………………………………………………… 89

گفتار دوم: روان پريشي، روان رنجوری و جنون………………………………………………………… 91

فصل سوم: تجزيه و تحليل اطلاعات و داده هاي آماري

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 160

بخش اول: تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………….. 161

مبحث اول: روش كار……………………………………………………………………………………….. 161

گفتار اول: روش آماري……………………………………………………………………………………… 161

گفتار دوم: بررسي نتايج اماري……………………………………………………………………………. 162

بخش دوم: بررسي نتايج مطالعات ساير كشورها………………………………………………………. 205

مبحث اول: مطالعه شيوع ميزان ابتلا به بيماريهاي رواني در زندانيان ايران……………………….. 205

گفتار اول: شيوع بيماري هاي رواني در بين زندانيان اسكاتلند………………………………………. 206

گفتار دوم: فشارهاي رواني و شيوع بيماريهاي رواني در زنان زنداني…………………………….. 207

پيشنهادات و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………. 208

نمونه پرسشنامه………………………………………………………………………………………………… 212

منابع……………………………………………………………………………………………………………… 215

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 218

فهرست جداول

جدول 1- جدول توزیع فراوانی سطوح پسیکوز در بین مجرمین…………………………………………………………………162

جدول 2- جدول توزیع فراوانی سطوح شخصیت  ضد اجتماعی در بین مجرمین………………………………………….163

جدول 3- جدول توزیع فراوانی درجات پسیکوز بر اساس جنسیت…………………………………………………………….164

جدول 4- جدول توزیع فراوانی درجات پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل مجرمین………………………………………..165

جدول 5- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز در زنان و مردان مجرم…………………………………….166

جدول 6- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل مجرمین………………………167

جدول 7- جدول توزیع فراوانی درجات شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت………………………………………168

جدول 8- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در زنان و مردان مجرم ……………..169

جدول 9- جدول توزیع فراوانی درجات شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل مجرمین …………………169

جدول 10- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل مجرمین.171

جدول 11- جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات افراد مجرم…………………………………………………………………….172

جدول 12- جدول توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مجرم………………………………………………………………………..172

جدول 13- جدول توزیع فراوانی وضعیت دین افراد مجرم……………………………………………………………………….. 173

جدول 14- جدول توزیع فراوانی وضعیت جنسی افراد مجرم در این تحقیق…………………………………………………173

جدول 15- جدول توزیع فراوانی انواع جرم در مردان و زنان مجرم…………………………………………………………….174

جدول 16- جدول توزیع فراوانی وضعیت افراد مجرم از نظر متهم یا محکوم بودن………………………………………..175

جدول 17- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در افراد مجرم………………………………………………175

جدول 18- جدول توزیع فراوانی انواع جرم در مردان و زنان مجرم……………………………………………………………..175

جدول 19- جدول توزیع فراوانی وضعیت مردان و زنان مجرم از نظر متهم یا محکوم بودن…………………………….177

جدول 20- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در مردان و زنان مجرم……………………………………178

جدول 21- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین متهمین و محکومین…………………………..179

جدول 22- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی به تفکیک سطوح تحصیلی……………………………181

جدول 23- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی به تفکیک وضعیت تأهل………………………………183

جدول 24- جدول توزیع فراوانی اختلال پارانوئید در بین مجرمین…………………………………………………………….186

جدول 25- جدول توزیع فراوانی اختلال پارانوئید در بین مردان و زنان مجرم……………………………………………..186

جدول 26- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به مصرف حشیش در بین مجرمین…….187

جدول 27- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به مصرف الکل در بین مجرمین…………188

جدول 28- جدول بررسی همبستگی سن ، مدت بازداشت ، مدت محکومیت با پسیکوز …………………………….189

جدول 29- جدول بررسی همبستگی سن ، مدت بازداشت ، مدت محکومیت با شخصیت ضد اجتماعی……….190

جدول 30- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به مصرف مواد مخدر………………………190

جدول 31- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به سعی به خود کشی در بین مجرمین..191

جدول 32- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین جرائم مختلف…………………………………..192

جدول 33- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به سابقه بستری در بین مجرمین…………194

جدول 34- جدول وضعیت پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی با توجه به اختلال پارانوئید در بین مجرمین…….195

جدول 35-جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز در بین مجرمین…………………………………………….197

جدول 36- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در بین مجرمین……………………..197

جدول 37- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود پسیکوز در بین جرم های مختلف……………………………..197

جدول 38-جدول توزیع فراوانی درجات پسیکوز در جرم های مختلف……………………………………………………..199

جدول 39- جدول توزیع فراوانی وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در بین جرم های مختلف…………201

جدول 40- جدول توزیع فراوانی سطوح مختلف شخصیت ضد اجتماعی در بین جرم های مختلف………………203

فهرست نمودار

عنوان                                                                                صفحه

1- بررسی سطوح مختلف پسیکوز در بین مجرمین…………………………………………………………………………………163

2- بررسی سطوح شخصیت ضد اجتماعی در بین مجرمین………………………………………………………………………164

3- بررسی درجات پسیکوز بر اساس جنسیت ………………………………………………………………………………………165

4- بررسی وضعیت شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت…………………………………………………………………168

5-بررسی سطوح شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل مجرمین……………………………………………….170

6- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین زنان و مردان مجرم………………………………………178

7-  مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی در بین متهمین و محکومین……………………………………180

8- مقایسه میانگین پسیکوز به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف……………………………………………………………….182

9- مقایسه میانگین شخصیت ضد اجتماعی به تفکیک سطوح تحصیلی مختلف………………………………………. 183

10- بررسی سطوح پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل مجرمین…………………………………………………………………184

11-  مقایسه میانگین شخصیت ضد اجتماعی بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………….185

12- مقایسه میانگین پسیکوز بر اساس وضعیت تأهل…………………………………………………………………………….186

13- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی بر اساس مصرف حشیش…………………………………….187

14- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی بر اساس مصرف الکل…………………………………………188

15- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی بر اساس مصرف مواد مخدر………………………………..191

16- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی از نظر سعی به خود کشی……………………………………192

17- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی از نظر سابقه بستری در بیمارستان روانی………………..195

18- مقایسه میانگین پسیکوز و شخصیت ضد اجتماعی از نظر پارانوئید…………………………………………………..196

چکیده:

یکی از راه های بررسی رابطه اختلال های روانی با جرائم، تعیین فراوانی چنین اختلال هایی در مجرمان است.از آنجا که بسیاری از مردم، ارتباط بین بیماری های روانی با جرم را می پذیرند و نه تنها بیماران روانی را به علت ارتکاب اعمال خشونت آمیز، بی معنا و غیر قابل درک، خطرناک می پندارند بلکه مبادرت به جرایم وخیم را نیز ناشی از بیماری روانی می دانند.در این تحقیق پس از معرفی پسیکوز و انواع آن و همچنین معرفی شخصیت ضد اجتماعی و علائم آن و با توجه به تحقیقات اندک در این زمینه در ایران به بررسی شیوع بیماری های ذهنی و شخصیتی در زندانیان شهر شیراز و تعیین ریسک فاکتورهای آن ها پرداختیم تا با شناسایی بیماران روانی  و درمان آنها از وقوع جرم جلوگیری کنیم و گامی در حل این معضل در جامعه برداریم.برای این امر تعداد 458نفر زندانی انتخاب شدند که از این تعداد 328 نفر مرد و 130 نفر زن بودند.کلیه این افراد توسط پرسشنامه SADS  بررسی شدند.این پرسشنامه که حاوی 45 سوال است که 20 سوال آن مربوط به پسیکوز و 25 سوال آن مربوط به شخصیت ضد اجتماعی است. با توجه به طرح پسیکوز افرادی که یک چهارم سوالات مربوط به پسیکوز را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز خفیف،افرادی که دو چهارم سوالات را پاسخ مثبت داده بودند به عنوان پسیکوز متوسط، افرادی که سه چهارم را پاسخ داده بودند به عنوان پسیکوز شدیددر نظر گرفتیم.بدیهی است افرادی که اصلا پاسخ مثبت نداده بودند را فاقد پسیکوز و افرادی را که به صورت کامل پاسخ مثبت داده بودند را به عنوان پسیکوز کامل در نظر گرفتیم.این روش در رابطه با پاسخ به سوالات شخصت ضد اجتماعی نیز صدق می کند.نتیجه حاصل نشان می دهد که شخصیت ضد اجتماعی با سطوح مختلف تحصیلی ،وضعیت تاهل مجرمین،مصرف حشیش،مصرف الکل،مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی،سابقه بستری در بیمارستان روانی،وجود علائم پارانوئید همچنین درجات مختلف شخصیت ضد اجتماعی بر اساس جنسیت و وجود یا عدم وجود شخصیت ضد اجتماعی در زنان و مردان مجرم رابطه معنی‌دار نشان می دهد. پسیکوز نیز با مصرف حشیش، مصرف الکل، مصرف مواد مخدر، سعی به خودکشی، سابقه بستری در بیمارستان روانی، وجود علائم پارانوئید،درجات پسیکوز بر اساس وضعیت تاهل رابطه معنی دار نشان می دهد.

همچنین سطوح متوسط پسیکوز دارای بیشترین فراوانی 51% و سطوح فاقد پسیکوز 6/2% دارای کمترین فراوانی بود.در رابطه با شخصیت ضد اجتماعی نیز سطوح متوسط شخصیت ضد اجتماعی دارای بیشترین فراوانی 47% و سطوح فاقد شخصیت ضد اجتماعی 8/1% دارای کمترین فراوانی بود.

پس می توان با شناسایی این بیماران و همچنین شناسایی روش های پیشگیری از جرائم و شناسایی شیوه‌های مختلف درمانگری مجرمان و به وجود آوردن مراکز درمانی و روان شناسی در زندان ها از افزایش این اختلالات در زندان ها جلوگیری کرده و با شناسایی افراد بیمار در جامعه و درمان آنها از وقوع جرم و جنایات در جامعه جلوگیری کنیم.

کلید واژگان:

اسکیزوفرنی، شخصیت ضد اجتماعی، اختلالات روانی، مجرم

مقدمه

عقل (شعور) دستگاه سنجش يا به عبارت ديگر عيار سنجش گفتار و كردار و روابط بين انسانها از يكسو و دنياي خارج از سوي ديگر است .

طبعا با كمترين آشفتگي و پريشاني آن ، انسان قدرت تميز نيك و بد ، سود و زيان گفتار و كردار‌خود را از دست داده و روابط او نسبت به محيط و مردم نسنجيده و سازگاري او مختل و واكنش هايش غير عادي مي گردد. وقتي كه پريشاني و آشفتگي در قلمرو شعور بروز مي كند جنون حاصله را پسيكوز مي نامند كه در حقيقت به جنون هاي پيشرفته اطلاق مي شود دراين حالت بيمار واقف به گفتار و كردار و بيماري خود نيست و به آنچه كه در درون و يا اطراف او مي گذرد بي اعتنا و بي اطلاع است .

در بيمار پسكوتيك عدم موازنه شخصيت شديد و انحراف و فقدان تماس بيمار با حقيقت بسيار آشكار است بيمار قادر نيست با ديگران و اطرافيان خود ارتباط صحيحي داشته و يا توافقي حاصل كند.

اصطلاح مجنون كه معمولا به بيماران پسيكوز اطلاق مي شود يك اصطلاح قانوني و اجتماعي است تا اصطلاح پزشكي و جرم شناسي .

در جنون اختلال عقل و اراده آن چنان شديد است كه بيمار قادر به ايفاي وظايف ، الزامات ومسئوليت هاي اجتماعي خود نبوده  و نمي تواند امور خود را به طور مناسب اداره كند. چون اراده ، دقت ، عاطفه ،‌ حافظه ‌و تمام پديده هاي عالي مغز كم و بيش دچار بي نظمي و پريشاني مي شود. بيمار به صورت انساني  غير اجتماعي در آمده و از بيماري خود رنج نبرده و به فكر سلامت و بهداشت خويش نمي باشد. گريه و خنده و گفته هاي بيمار ، خود به خود و بي اراده انجام مي گيرد .

روانپزشكان تعريف وسيعتري از پيسيكوز نموده معتقدند كه گاهي بيماران مبتلا به پسيكوز نيك و بد را تشخيص مي دهند اما به علت ابتلا به اختلال رواني و فشار دروني كه قدرت مقاومت را از آنان سلب مي نمايد مركتب اعمال ضد اجتماعي شده براي حيات خود و ديگران خطرناك مي شوند گاهي Neuroses ها با افزايش ميزان عدم توازن ويا از هم پاشيدن سازمان شخصيت به طور نامحسوس و تدريجي تبديل به پسيكوز مي شوند. بيماران مبتلا به پسيكوز كه دچار عدم تعادل شخصيت بوده و حقايق را نمي پذيرند و دچار رفتار غير عادي و اوهام و هذيان هستندو هيچ گونه بصيرتي بر ماهيت كارهاي خودندارند و براي اجتماع خطرناكند و اغلب موجب بروز حوادث خطرناك براي خود و اجتماع مي گردند مثلا در پسيكوز هاي مزمن مثل اسكيزوفرني در بدو شروع بيماري اسكيزوفرنها غالبا جرائم كم اهميت از جمله ربودن اشياء كم ارزش از مغازه ها را انجام مي دهند بعد از پيشرفت بيماري جرائم مهم و خطرناكي را بدون انگيزه خاص مرتكب مي شوند.

قتل بدون انگيزه ، پرخاشگري بي دليل ، اعمال منافي عفت در انظار عمومي ايجاد حريق عمدي ‌نشانگر ابتلاء مجرم به اسكيزوفرني است . اين گونه افراد از عواقب عمل خود واهمه اي ندارند و حتي در حضور پليس با اونيفرم نيز دست به ارتكاب جرم مي زنند.

هر گاه جنايتي بدون هر گونه انگيزه اي انجام گيرد و مجرم با خونسردي و بدون واكنش از دستگيري خود تسليم و اعتراف نمايد ظن ابتلاء به اسكيزوفرني بسيارقوى است.

از آنجا كه كه بسياري از مردم،ارتباط بين بيماري هاي رواني با جرم را مي پذيرند و نه تنها بيماران رواني را به علت ارتكاب اعمال خشونت آميز بي معنا و غير قابل درك ،‌خطرناك مي پندارند بلكه مبادرت به جرايم وخيم را نيز ناشي از بيماري رواني مي دانند. در اين تحقيق پس از معرفي پسيكوز و انواع آن و همچنين معرفي شخصيت ضد اجتماعي و علائم آن و همچنين اشاره به مشكلاتي كه در راه بررسي هاي علمي رفتارهاي مجرمانه و بيماري هاي رواني در سطح تعريفها ، طبقه بندي ها و متغيرها وجود دارند ، نتايج پژوهشهاي مطرح مي شوند كه اعتبار چنين فرض هايي را بررسي كرده اند .

بنابراين،ابتدا نتايج تحقيقاتي منعكس مي شوند كه به ميزان فراواني بيماري هاي رواني در مجرمان و شيوع جرم در بيماران رواني پرداخته اند . سپس بيماري هاي مثل اسكيزوفرني اختلال هاي خلقي و شخصيت ضد اجتماعي كه داراي همبستگي بيشتري با جرائم هستند بيان مي شوند.

بنابراين بايد با شناسايي اين بيماران و درمان زودهنگام اين افراد از وقوع جرم و جنایت در جامعه جلوگيري   به عمل آورد و سلامت جامعه را بيش از پيش افزايش دهيم .

تعداد صفحه : 231

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --