دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر بیداری اسلامی ۲۰۱۱ بر سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

گرایش : روابط بین الملل

عنوان :  تأثیر بیداری اسلامی ۲۰۱۱ بر سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل

موضوع:

تأثیر بیداری اسلامی ۲۰۱۱ بر سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا

استاد راهنما:

دکتر حسین دهشیار

 استاد مشاور:

دکتر حسین سلیمی

 استاد داور:

دکتر علی آدمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

بخش اول کلیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۱) طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۲-۱) اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….۹

۳-۱) سؤال پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………۹

۴-۱) فرضیه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۵-۱) متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۶-۱) روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۷-۱) سوابق مربوط…………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

۸-۱) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی…………………………………………………………………………………۱۳

۹-۱) مشکلات و تنگناهای پژوهش…………………………………………………………………………………………..۱۵

۱۰-۱) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………..۱۶

بخش دوم: چارچوب نظری (نظریه نوواقع­گرایی تهاجمی)…………………………………………………۱۸

بخش سوم: بیداری اسلامی…………………………………………………………………………………………………..۴۲

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۱-۳) فصل اول: شکل­گیری جنبش بیداری اسلامی در تونس   

۱-۱-۳) تاریخچه و زمان استقلال………………………………………………………………………………………………۴۴

۲-۱-۳) به قدرت رسیدن ژنرال زین العابدین بن علی……………………………………………………………………..۴۵

۳-۱-۳) آغاز جنبش بیداری اسلامی در تونس……………………………………………………………………………………۵۱

۴-۱-۳) استعفای بن علی و سرنگونی رژیم……………………………………………………………………………………….۵۲

۵-۱-۳) برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلام­گرایان………………………………………………………….۵۳

۶-۱-۳) علل و ریشه­های جنبش اعتراضی مردم تونس……………………………………………………………………….۵۶

۲-۳) فصل دوم: آغاز و تداوم جنبش بیداری اسلامی در مصر

۱-۲-۳) تاریخچه و زمان استقلال………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۲-۳) به قدرت رسیدن ژنرال محمد حسنی مبارک………………………………………………………………………….۶۷

۳-۲-۳) آغاز جنبش بیداری اسلامی در مصر…………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۲-۳) استعفای مبارک و سرنگونی رژیم………………………………………………………………………………………..۸۲

۵-۲-۳) برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلام گرایان…………………………………………………………۸۳

۶-۲-۳) علل و ریشه­های جنبش اعتراضی مردم مصر…………………………………………………………………………۸۵

بخش چهارم: اسلام­گرایان…………………………………………………………………………………………………….۹۵

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

۱-۴) فصل اول: اسلام­گرایان در تونس (جنبش النهضه)

۱-۱-۴) حبیب بورقیبه و گرایش ضداسلامی در تونس……………………………………………………………….۹۹

۲-۱-۴) شکل­گیری اسلام­گرایی در تونس و سیر تحولات آن در تعامل با رژیم بورقیبه…………………………۱۰۲

۳-۱-۴) دولت بن علی و سرکوب اسلام­گرایان……………………………………………………………………………….۱۱۰

۴-۱-۴) ایدئولوژی و رویکردهای جنبش النهضه……………………………………………………………………………..۱۱۶

۵-۱-۴) رویکرد جنبش النهضه پس از سرنگونی رژیم بن علی………………………………………………………….۱۲۱

۲-۴) فصل دوم: اسلام­گرایان در مصر (جنبش اخوان المسلمین)

۱-۲-۴) شکل­گیری اخوان المسلمین در مصر………………………………………………………………………………….۱۲۶

۲-۲-۴) تعامل رژیم­های جمال عبدالناصر و انور سادات با اسلام­گرایان: از سرکوب تا مماشات…………….۱۲۸

۳-۲-۴) رژیم مبارک و تعامل با اسلام­گرایان…………………………………………………………………………………..۱۳۱

۱-۳-۲-۴) دوره اول (۱۹۸۱-۱۹۹۸): مدارا با اسلام­گرایان میانه­رو؛ سرکوب اسلام­گرایان رادیکال………………..۱۳۱

۲-۳-۲-۴) دوره دوم (۱۹۹۹-۲۰۱۱): افزایش محدودیت­ها علیه اخوان المسلمین………………………………………..۱۳۳

۴-۲-۴) ناکارآمدی رژیم مبارک و رشد اسلام­گرایی معاصر: اسلامی­سازی از پایین به بالا……………………..۱۳۷

۵-۲-۴) اندیشه و رویکرد اخوان المسلمین از آغاز تا امروز………………………………………………………………۱۴۲

۱-۵-۲-۴) اندیشه اولیه اخوان المسلمین…………………………………………………………………………………………….۱۴۲

۲-۵-۲-۴) تحول در اندیشه اخوان المسلمین و رویکردهای جدید این جنبش پس از سرنگونی مبارک…………….۱۴۴

۳-۵-۲-۴) انشعاب در درون جنبش اخوان المسلمین…………………………………………………………………………….۱۵۰

۶-۲-۴) نقش و فعالیت جنبش اخوان المسلمین در دوران پس از سرنگونی مبارک………………………………۱۵۲

بخش پنجم: سیاست خارجی خاورمیانه­ای آمریکا و بیداری اسلامی…………………………۱۵۷

۱-۵) فصل اول: سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه (۱۹۴۵-۲۰۱۰)………………………………….۱۵۸

۱-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)……………………………………۱۵۸

۲-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………۱۶۲

۳-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………….۱۷۱

۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)

۱-۲-۵) روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)…………………………………………………..۱۸۳

۲-۲-۵) روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………………..۱۸۴

۳-۲-۵) روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………………………………..۱۸۶

۴-۲-۵) روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)………………………………………………………….۱۹۱

۱-۴-۲-۵) کمکهای خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار……………………………………۱۹۵

۳-۵) فصل سوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری مصر (از استقلال تا دوران گذار)

۱-۳-۵) روابط آمریکا و مصر در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)…………………………………………………….۲۰۴

۲-۳-۵) روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………………..۲۰۶

۳-۳-۵) روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………………………………..۲۰۹

۴-۳-۵) روابط آمریکا و مصر پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)……………………………………………………………۲۱۶

۱-۴-۳-۵) کمک­های خارجی ایالات متحده آمریکا به مصر پیش از بیداری اسلامی (۱۹۴۸-۲۰۱۰)…………………۲۱۸

۲-۴-۳-۵) کمک­های خارجی ایالات متحده آمریکا به مصر در دوران گذار………………………………………..۲۲۱

۳-۴-۳-۵) آخرین تحولات در کمک­های خارجی ایالات متحده به مصر…………………………………………….۲۲۴

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۸

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………۲۳۳

 بخش اول

 کلیات پژوهش

۱- طرح مسئله:

از ژانویه ۲۰۱۱، خاورمیانه و شمال آفریقا یک دوران دگرگونی عمیق را تجربه می­نماید. آنچه که طی سالیان بسیاری نامحتمل به نظر می­رسید مانند تظاهرات مداوم، تغییرات سیاسی جامع و تقاضاهای فراگیر برای دموکراسی، ناگاه به واقعیت جدیدی بدل شد. از زمان انقلاب­های سیاسی اروپای شرقی در دو دهۀ پیش، تاکنون در هیچ منطقه­ای از جهان، آن هم با این میزان از اهمیت برای ایالات متحده آمریکا، تغییرات بنیادی در یک چنین دورۀ زمانی کوتاه حادث نشده بود.

این تحولات متأثر از انباشت بحران­های گوناگون (بحران هویت، بحران توزیع منابع، بحران حکومت‌داری و بحران مشروعیت) بود که در طول سالیان بسیار به خشم مردم منطقه منجر گردید، خشمی که از تونس آغاز شد و به تدریج دامن‌گیر کشورهایی شد که هر کدام به نحوی از این بحران‌ها رنج می­بردند. اقتصادهای ناکارآمد، نظام­های آموزشی نامناسب، ساختارهای قانونی فاسد، نظام­های اجتماعی منسوخ، بوروکراسی­های متصلب و رهبران سیاسی غیر دموکراتیک از جمله مشکلات مشترک جوامع در این منطقه است. در تونس اعتراضات مردمی به سرنگونی رژیم دیکتاتور زین‌العابدین بن علی انجامید. در مصر نیز برخلاف تصور رایج خودِ مصریان و جامعۀ بین­الملل در خصوص انسجام داخلی و قدرتمندی رژیم مبارک، جنبش مردمی ظرف مدت تنها ۱۸ روز آن هم با برگزاری تظاهرات مداوم و صلح­آمیز حکومت را سرنگون ساخت.

هدف این موج سوم بیداری اسلامی – پس از موج قومی عرب علیه حاکمیت ترکان عثمانی (اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) و موج رادیکال ناسیونالیسم (دهۀ پنجاه میلادی) – نه مبارزه با صهیونیسم است، نه وحدت عربی و نه سوسیالیسم عربی؛ بلکه بیکاری، فقر، تضادهای غنی و فقیر در جامعه و فقدان آزادی­های سیاسی و اجتماعی، مردم این کشورها را وادار ساخت تا قیام کنند و حکومت­های اقتدارگرا را سرنگون سازند و با شکل­گیری دموکراسی به آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی خود دست یابند.

سیر این تحولات و اعتراضات در هر یک از این کشورها بسته به نوع گروه های درگیر، میزان اتحاد و انسجام ارزشی میان آن‌ها، میزان مقاومت و سرکوبی رژیم حاکم و وجود یا عدم دخالت خارجی شکل متفاوتی به خود گرفت. از سوی دیگر، واکنش کشورهای منطقه و همچنین قدرت‌های بزرگ به این تحولات شایان توجه است. در این میان، ایالات متحده آمریکا، به عنوان یکی از مهم­ترین بازیگران نظام بین­الملل، به دلیل روابط دیرینه خود با برخی از این کشورها از جمله تونس، مصر، اردن و…، نگرانی برای تأمین امنیت اسرائیل، هراس از سیاست­ها و جهت­گیری­های خارجی و منطقه­ای اسلام­گرایان به قدرت رسیده به ویژه در قبال رژیم صهیونیستی و دغدغه تأمین امنیت جریان انرژی از منطقه با دقت و وسواس بیشتری این تحولات را زیر نظر دارد.

در دوران جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مبتنی بر حفظ ثبات سیاسی و حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا در منطقه بود. در دوران پسا جنگ سرد، علی رغم تغییرات مشهود در ساختار نظام بین­الملل و فرآیندهای حاکم بر روابط کشورها و بازیگران منطقه­ای، آمریکا همچنان سیاست حفظ وضع موجود را با هدف حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی منطقه دنبال نمود و تنها در سطحی محدود به ایجاد برخی نهادها و روندهای دموکراتیک اقدام کرد.

در دوران پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، به دنبال تهدید ناشی از بنیاد گرایی اسلامی و نبود دموکراسی در جوامع خاورمیانه­ای به عنوان مهم‌ترین عامل پرورش افراط­گرایی و تروریسم، سیاست خارجی ایالات متحده با تکیه بر قدرت نظامی به سمت اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی این جوامع گرایش پیدا کرده و اشاعه ارزش­ها به سطح منافع حیاتی ایالات متحده در منطقه ارتقاء یافت.

با روی کار آمدن دولت دموکرات باراک اوباما، هرچند شرایط حاکم بر دوران جمهوری­خواهان دنبال شد؛ اما کاهش مقبولیت این کشور در نتیجه حمله به دو کشور افغانستان و عراق، سیاست‌گذاران آمریکایی را بر آن داشت تا با اعمال تغییرات جزیی در سیاست‌های خود و تأکید کمتر بر قدرت نظامی، بیش از گذشته از طریق دنبال نمودن فعالیت­های نرم و رویکرد دموکراتیک درصدد کسب وجهه برای ایالات متحده برآیند.

تحولات سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه و شمال آفریقا، همزمان فرصت‌ها و چالش‌هایی را فراروی ایالات متحده آمریکا در عرصه سیاست خارجی قرار داده است. این کشور از یکسو از این فرصت برخوردار شده که با کاربرد همزمان قدرت سخت و قدرت نرم یعنی اعطای کمک­های نظامی- اقتصادی و مشروط سازی این کمک­ها به پیشبرد و رعایت سیاست­ها و ارزشهای مطلوب خود همچون دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت­ها به ویژه اقلیت­های مذهبی، تقویت جامعه مدنی و دفاع از آزادی بیان توسط دولتهای جدید، علاوه بر کاهش تناقض آشکار و دیرینه در سیاست اعلانی و سیاست اعمالی خود در منطقه، نفوذ و تأثیرگذاری خود بر روند تحولات منطقه را همچنان حفظ نماید. اما از سوی دیگر، چالشی که فراروی آمریکا قرار دارد، به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در تونس و مصر است. آمریکا جهت طرح­ریزی خط مشی خود در قبال حکومت­های تازه تأسیس در این کشورها، علاوه بر بررسی دقیق جوامع این منطقه به عنوان جوامعی مبتلا به مجموعه­ای گسترده از مشکلات داخلی، به نقش و فعالیت گروه­های اسلام­گرای حاکم در این دو کشور- حزب النهضه در تونس و اخوان المسلمین در مصر- و رفتار و رویکردهای اتخاذ شده توسط آنان توجه ویژه­ای دارد. در پژوهش حاضر محقق بر آنست به این پرسش اساسی پاسخ دهد که ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات صورت گرفته موسوم به بیداری اسلامی در مصر و تونس و به قدرت رسیدن اسلام­گرایان در این دو کشور چه رویکردی را اتخاذ نموده است.

۲-۱ اهداف پژوهش:

در تحقیق حاضر دو دسته اهداف علمی و کاربردی در نظر گرفته شده است. اهداف علمی پژوهش حاضر، شناخت رویکرد ایالات متحده در خاورمیانه در واکنش به تحولات صورت گرفته در این منطقه است. علاوه بر این شناخت کلی، بررسی نحوۀ تعامل این کشور با اسلام­گرایان به قدرت رسیده در کشورهای تونس و مصر و چگونگی تأمین منافع و اهداف امنیتی و غیرامنیتی خود با توجه به شرایط جدید نیز از جمله اهداف این پژوهش به شمار می­روند.

اهداف کاربردی این پژوهش عبارتست از کمک به ارائه یک تبیین واقع­گرایانه از وضعیت منطقه و تعیین ویژگی­های روابط حکومت­های جدید مصر و تونس با ایالات متحده، جهت اتخاذ جهت­گیری­های صحیح و واقع­بینانه در قبال روابط قدرت جدید در منطقه از سوی تصمیم­گیرندگان داخلی.

۳-۱  سؤال پژوهش:

     ۱-۳-۱ سؤال اصلی:

بیداری اسلامی چه تأثیری بر سیاست ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است؟

    ۲-۳-۱ سؤالات فرعی:

 • ایالات متحده آمریکا در قبال بیداری اسلامی در تونس چه رویکردی اتخاذ نمود؟
 • ایالات متحده آمریکا در قبال بیداری اسلامی در مصر چه رویکردی اتخاذ نمود؟

۴-۱  فرضیه پژوهش:

با سرنگونی رژیم­های دیکتاتوری در تونس و مصر و برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلام­گرایان، ایالات متحده آمریکا ضمن توجه ویژه به حفظ ثبات و امنیت خاورمیانه، برای تأمین منافع و اهداف غیر امنیتی و همچنین مدیریت روند تحولات درونی جوامع مورد نظر با هدف افزایش نفوذ و تأثیرگذاری خود، از قدرت هوشمند[1] بهره می­گیرد.

۵-۱  متغیرها:

بیداری اسلامی : متغیر مستقل

شاخص­های متغیر مستقل:

 • جنبش­ اعتراضی
 • سرنگونی رژیم اقتدارگرای حاکم
 • برگزاری انتخابات آزاد با حضور تمام احزاب از جمله احزاب اسلام­گرا
 • به قدرت رسیدن اسلام­گرایان

سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا: متغیر وابسته

شاخص­های متغیر وابسته:

 • عدم حمایت از رژیم اقتدارگرا و متحد در منطقه (بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر) در جریان جنبش اعتراضی
 • اعلام پشتیبانی از روند گذار به دموکراسی در کشورهای متأثر از تحولات بیداری اسلامی (تونس و مصر)
 • اعطای کمک اقتصادی و فنی با هدف حمایت از رشد اقتصادی و سرمایه­گذاری و در عین حال مشروط سازی این کمک­ها به پیشبرد سیاست­های خاص
 • اعطای کمک آموزشی و مشارکت اطلاعاتی به سازمانهای غیردولتی و فعال در حوزۀ مدنی با هدف تقویت جامعه مدنی و مشارکت مدنی
 • تداوم اعطای کمک نظامی- امنیتی با هدف حفظ روابط نظامی و امنیتی خود با کشورهای منطقه (تونس و مصر)

۶-۱  روش پژوهش:

   ۱-۶-۱   نوع روش پژوهش: تبیینی و بر مبنای راهبرد فرضیه­ای – قیاسی؛ بدین معنا که پایۀ اصلی پژوهش، فرضیه­ای است که از بطن نظریۀ نوواقعگرایی تهاجمی اخذ شده است و در روند پژوهش تلاش می شود تا فرضیه مورد نظر در پرتو داده­های گردآوری شده مورد سنجش و آزمون قرار گیرد.                                                      

   ۲-۶-۱  روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها: استفاده از منابع کتابخانه­ای (کتب فارسی و انگلیسی، نشریات و پایان نامه ­ دانشگاهی) و منابع اینترنتی به ویژه سایت­های مطالعاتی- تحقیقاتی داخلی و خارجی و سایت­های دانلود رایگان کتب انگلیسی است که بعضاً امکان دانلود مقالات، کتب و اسناد و گزارش­های مربوط به پژوهش حاضر را در اختیار نگارنده قرار دادند.

۷-۱  سوابق مربوط:

در خصوص سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه در دوران جنگ سرد و پس از آن و همچنین اسلام و گروه­های اسلام­گرا، بنیادگرایی اسلامی، ایدئولوژی­های سیاسی در جهان عرب، موانع و چالش‌های موجود در روند گذار به دموکراسی و جامعه مدنی در خاورمیانه کتب، مقالات و مطالب زیادی نگاشته و منتشر شده است. پس از رویداد بیداری اسلامی، حجم ادبیات مربوطه به طور قابل توجهی افزایش یافت که هرکدام از جنبه­ای خاص به بررسی تحولات­ می­پرداختند. در ادامه به معرفی برخی منابع مورد استفاده نگارنده اشاره می­شود:

 • کتاب «سیاست خارجی آمریکا، خاورمیانه و دموکراسی» اثر دکتر حسین دهشیار (۱۳۸۶)؛ در فصل اول، بنیادهای کلان و خرد تأثیرگذار بر سیاست خارجی آمریکا مورد بررسی قرار گرفته و در فصل سوم به نقش قدرت در حیات بخشیدن به سیاست خارجی و بررسی ابعاد و جنبه های آن می­پردازد. از دیگر بخش‌های مهم این کتاب می­توان به فصول پنجم و هفتم اشاره نمود که به بحث در خصوص دموکراسی و الزامات آن هم در عرصه جهانی و هم در محیط خاورمیانه پرداخته می­شود.
 • اثر خانم فاطمه سلیمانی پورلک با عنوان «قدرت نرم در استراتژی خاورمیانه­ای آمریکا» (۱۳۹۰)؛ که با بررسی رویکردهای تئوریک نرم­افزارگرایانه به قدرت، جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا در دوران جنگ سرد و پسا جنگ سرد و همچنین پس از رویداد یازدهم سپتامبر را در منطقه خاورمیانه به خوبی تشریح می­نماید.
 • کتاب انگلیسی ایندرجت پارمر[2] و مایکل کاکس[3] با عنوان «قدرت نرم و سیاست خارجی آمریکا[4]» (۲۰۱۰)؛ در فصل اول، جوزف نای[5] به توضیح مفاهیم قدرت نرم، سخت و هوشمند و انتقاد از بی­کفایتی دولت بوش پرداخته و سپس چالش‌های موجود بر سر راه دولت جدید آمریکا پس از نوامبر ۲۰۰۸ را بررسی می­نماید. در فصل دوم و سوم، نقدهای نظری و روش­شناختی از مفهوم قدرت نرم جوزف نای ارائه می­شود. در فصل پنجم، کاربرد پذیری مفهوم قدرت نرم در طرح کمک مارشال و سایر برنامه­های مربوط به گسترش هژمونی ایالات متحده آزموده می­شود.
 • کتاب «بحران­های سیاسی و جنبش­های اجتماعی در خاورمیانه: نظریه­ها و روندها» اثر دکتر محمود واعظی (۱۳۹۰) مشتمل بر ده فصل، که در فصول هفتم، هشتم و نهم به بررسی کامل ابعاد، ویژگی­ها و بازیگران داخلی جنبش­های جدید در کشورهای عربی و تحلیل علل تکوین این جنبش­ها؛ بررسی اندیشه­ها و رویکرد جریان­های اسلام­گرای مهم منطقه و فرآیند تغییر در اندیشه­های سیاسی این جریان­های اسلام­گرا می­پردازد.
 • کتاب «آمریکا و اسلام سیاسی» اثر فواز ای. جرجیس و ترجمه سید محمد کمال سروریان (۱۳۸۲) که به طور مبسوط و با کاربست دو اصطلاح تقابل­گرایان و سازش­گرایان، زمینه فکری و تلقی آمریکایی­ها را از اسلام­گرایی ترسیم می­نمایند و با اشاره به موضع­گیری متناقض و برداشت مبهم مقامات آمریکایی از تقسیم اسلام­گرایان به دو گروه تندرو و میانه­رو، سیاست خارجی این کشور را متأثر از متغیرهای فرهنگی تاریخی علاوه بر متغیرهای امنیتی- راهبردی ارزیابی می­کند.
 • مقاله «سیاست­های خاورمیانه­ای ایالات متحده: از توازن تا هژمونی» اثر امیرمحمد حاجی یوسفی و سیدروح­الله حاج­زرگرباشی که به بررسی سیاست­های خاورمیانه­ای ایالات متحده بر مبنای نوع ساختار حاکم بر نظام بین­الملل در دو مقطع زمانی جنگ سرد و پس از آن و همچنین نقش عوامل مؤثر در تغییر سیاست­های این کشور نسبت به خرده سیستم خاورمیانه می­پردازد.

۸-۱ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی:

۱-۸-۱ جنبش‌های اجتماعی: شکل متمایزی از سیاست منازعه آمیز هستند که ظهور و افول آن‌ها نشان‌دهندۀ بسط و قبض فرصت‌های دمکراتیک است. جنبش‌ها حاصل ترکیب ابداعی و مهم ۳ عنصر هستند: الف) تلاش عمومی پایدار و سازمان یافته برای طرح ادعاهایی در مقابل مقامات هدف (پویش) ب) استخدام ترکیب‌هایی از میان اشکال کنش سیاسی همچون ایجاد انجمن­ها و ائتلاف­های دارای مقاصد خاص، رژه­های رسمی، میتینگ­های عمومی، شب‌زنده‌داری‌ها، راهپیمایی­ها، تظاهرات، تهیه دادخواست، صدور بیانیه­هایی به رسانه­های جمعی یا انتشار آن‌ها در آن رسانه­ها و چاپ جزوات (چنته جنبش اجتماعی) ج) نمایش هماهنگ و عمومیWUNG {مخفف چهار کلمه ارزشمندی[6] ، وحدت[7] ، تعداد[8] ، تعهد[9] } از سوی شرکت کنندگان (تیلی، ۱۳۸۹: ۲۶-۲۸).

۲-۸-۱ اسلام گرایی: واژه­ای است که برای توضیح عملکرد جریان‌های فکری- سیاسی اسلامی بکار می‌رود. این جریان‌ها غالباً به شکل منظم و سازمان یافته­ای ظهور می‌یابند که از آن با عنوان حرکت‌های اسلامی، نهضت‌های اسلامی، جنبش‌های اسلامی، گروه­های اسلامی و یا احزاب اسلامی تعبیر می‌شود. در هستۀ فکری – سیاسی این مجموعه­های منظم و سازمان­یافته اسلام و آموزه­های اسلامی قرار دارد. از آنجا که هر کدام از این مجموعه‌ها برای تحقق اهداف خود که مبتنی بر تفسیرها و برداشت‌های متفکران سیاسی- مذهبی آن‌ها حول محور اسلام و آموزه­های اسلامی است، از ابزارها و شیوه های متفاوت و گاه مشترکی استفاده می‌کنند، تعابیر و عناوین متعددی برای آن‌ها نظیر اسلام‌گرایان رادیکال، بنیادگرایان اسلامی، اسلام‌گرایان میانه­رو، اسلام‌گرایان دمکرات یا لیبرال بکار رفته است که البته هر کدام معنای خاصی را به ذهن متبادر می‌کند. فضای زمانی و محیط فعالیت اسلام‌گرایان با عناوینی همچون احیای اسلامی، رستاخیز اسلامی و بیداری اسلامی نشان داده شده است. حرکت‌های اسلامی در پی ارائه الگوی توسعه مبتنی بر شریعت هستند و اسلام را کامل‌ترین راه زندگی دانسته و غرب گرایی را مطرود می‌دانند و همچنین آمریکا و اسرائیل را بزرگ‌ترین دشمنان جوامع اسلامی و مسلمانان دانسته و در سطوح ملی خواستار عدالت اقتصادی، رفاه عمومی، مشارکت سیاسی، حکومت مردمی و بر چیده شدن مظاهر فساد در جوامع خود هستند و در این مسیر به مبارزه با حکومت‌های مستبد و نامشروع و حامیان خارجی آنان پرداختند (پوراحمدی،۱۳۸۹: ۶۴۳-۶۵۲).

۳-۸-۱ قدرت سخت: قدرت نظامی و قدرت اقتصادی به مثابه منابع قدرت سخت می­توانند دیگران را به تغییر مواضع خود سوق دهند. این نوع قدرت بر پاداش­ها (هویج) یا تهدیدها (چماق) مبتنی است. منابع قدرت سخت معمولاً با رفتار مبتنی بر فرماندهی (اجبار، بازدارندگی، پاداش) و با هدف اعمال نفوذ همراه است. در حیطۀ قدرت نظامی به صورت دیپلماسی اجبار، جنگ و اتحاد و در حیطۀ قدرت اقتصادی به صورت کمک، رشوه و تحریم نمایان می شود (سلیمانی پورلک،۱۳۹۰: ۲۴). به طور خلاصه، قدرت سخت توانایی بکاربردن چماق و شیرینی قدرت نظامی و اقتصادی برای وادار ساختن دیگران به پیروی از خواست خود است.

۴-۸-۱ قدرت نرم: بر توانایی شکل دادن به ترجیحات دیگران یا «قدرت همرنگ­سازی[10] » استوار است. در واقع، توانایی کسب آنچه که می خواهید از طریق جذب و جلب دیگران و نه از طریق اجبار یا پاداش. منابع قدرت نرم یک کشور عبارتند از فرهنگ (در جایی که برای دیگران جذابیت دارد)، ارزش‌های سیاسی (هرجا جذابیت داشته باشند و عملکردهای ناسازگار با آن­ها تضعیفشان نکرده باشد) و سیاست خارجی آن کشور (هرجا دیگران آن­ها را فراگیر و مشروع بدانند) (Zahran & Ramos, 2010:19). منابع قدرت نرم با طیفی از رفتارهای متقاعدکننده مرتبط است و این قدرت بیش از قدرت سخت به اراده تفسیرکنندگان و دریافت­کنندگان وابسته است. سیاست­های ریاکارانه، متکبرانه، بی­تفاوت به افکار دیگران و همچنین متناقض در عرصه داخلی و خارجی یا در حوزۀ اعمالی و اعلانی می­تواند منجر به تضعیف قدرت نرم شود. از جمله ابزار قدرت نرم می‌توان به دیپلماسی عمومی {مشتمل بر ارتباطات روزانه، ارتباطات استراتژیک و ارتباطات پایدار با افراد کلیدی از طریق اعطای بورسیه، تبادلات فرهنگی و دانشگاهی، آموزش، برگزاری کنفرانس­ها و سمینارها و…} اشاره کرد که می تواند نقش مهمی در ایجاد تصویری جذاب از یک کشور ایفا نماید (سلیمانی پورلک، ۱۳۹۰: ۲۴-۳۰). البته این احتمال وجود دارد که گاهی از منابع قدرت سخت (کمک اقتصادی) برای همرنگ­سازی یا جلب نظر دیگر دولتها به انواع مشخصی از سیاستها بهره گرفته شود (Zahran & Ramos, 2010:18)؛ به این معنا که گاهی کمک اقتصادی به عنوان پاداش برای پیشبرد یک سیاست مشخص (قدرت فرماندهی/ سخت) و گاهی نیز در راستای ترویج و اشاعۀ اقتصاد بازار آزاد / اقتصاد لیبرالیستی (قدرت همرنگ­سازی/ نرم) بکار رود.

۵-۸-۱  قدرت هوشمند: به راهبردهایی اشاره دارد که در آن منابع قدرت نرم [فرهنگ جذاب، ارزش­های سیاسی هماهنگ با عملکرد، سیاست خارجی فراگیر و مشروع] و قدرت سخت [نظامی، اقتصادی] به طور موفقیت­آمیزی با یکدیگر ترکیب می­شوند. در واقع قدرت هوشمند، توانایی ترکیب موفقیت­آمیز تهدید، اجبار [و پاداش] قدرت سخت با جذابیت قدرت نرم در یک راهبرد است (Nye, 2010: 9).

۶-۸-۱ مؤلفه های قدرت نرم آمریکا: مضامینی همچون دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیت قانون، اقتصاد آزاد و کثرت گرایی که آمریکا را از سایر جهانیان متمایز می‌کند، مؤلفه­های سازنده هویت فراگیر غرب و در رأس آن‌ها آمریکا است که ارکان رهبری جهانی این کشور و زمینه های اقبال جامعه جهانی را فراهم می‌کند (سلیمانی پورلک،۱۳۹۰، ۲۴-۲۹).

۷-۸-۱ دموکراسی: برخی از معانی نسبت داده شده به دموکراسی عبارتند از الفـ) نظام فرمانروایی تهیدستان و محرومان بـ) جامعه ای بر پایه فرصت برابر و شایستگی‌های فردی و نه سلسله مراتب و امتیازات جـ) نظامی از رفاه و توزیع ثروت با هدف کم‌تر کردن نابرابری‌های اجتماعی د) نظام تصمیم گیری بر پایه اصل فرمانروایی اکثریت نـ) نظامی از فرمانروایی که با کنترل قدرت اکثریت، حقوق و منافع اقلیت را تأمین می‌کند و) وسیلۀ رسیدن به مقامات دولتی از راه مبارزۀ رقابت آمیز برای بدست آوردن آراء مردم، هـ) نظامی از حکومت که بدون توجه به مشارکت مردم در حیات سیاسی، در کار تأمین منافع آن‌هاست. اما بیشتر برداشت‌ها از دموکراسی بر پایه اصل «حکومت به وسیلۀ مردم» صورت می‌گیرد؛ به معنای آنکه در واقع مردم بر خود حکومت می‌کنند- یعنی در گرفتن تصمیمات تعیین­کننده­ای که زندگی آن‌ها را ساختاربندی و سرنوشت جامعه را تعیین می‌کند، مشارکت دارند (هیوود، ۱۳۸۹: ۱۰۱-۱۰۳).

تعداد صفحه :246

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --