دانلود پایان نامه ارشد : بهينه سازي فرآيند لجن فعال

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی آب 

گرایش : سازه های آبی

عنوان : بهينه سازي فرآيند لجن فعال

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

 دانشکده کشاورزي

گروه مهندسي آب

پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته مهندسي آب گرايش سازه هاي آبي

بهينه سازي فرآيند لجن فعال

استاد راهنما :

پروفسور محمد جواد خانجاني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده :

صنعت تصفيه آب و فاضلاب، از صنايع زيربنايي هرکشور محسوب مي شود، که در دهه هاي اخير، توجه دولت ها را بيش از پيش به خود معطوف کرده است. به علت تنزل کيفيت عمومي منابع آب، ضرورت استفاده از سيستم هاي تصفيه پيشرفته آب و فاضلاب، دغدغه بسياري از اين کشورها (به ويژه کشورهاي در حال توسعه) مي باشد. چالش هاي زيست محيطي فراواني، در زمينه تصفيه فاضلاب، به ويژه سيستم لجن فعال وجود دارد. اين چالش ها اغلب در زمينه مقدار حجم هواي مورد نياز جهت حذف مواد آلي فاضلاب، توليد و دفع لجن مازاد مي باشد. بزرگ ترين عيب سيستم هاي تصفيه فاضلاب، بعد از توليد بو، توليد لجن مازاد مي باشد. دفع اين لجن مستلزم صرف هزينه زياد خواهد بود. در اين مطالعه با معرفي دو مدل، به بهينه سازي فرايند لجن فعال خواهيم پرداخت. در مدل اول، هدف،کمينه کردن مقدار حجم هواي مورد نياز جهت  حذف  مواد آلي فاضلاب وکاهش لجن توليدي مي باشد. بهينه سازي مدل با استفاده از روش بهينه سازي هوک جيوز انجام شده است. با مقادير بهينه اين متغيرها، يک سيستم لجن فعال با بهترين کارآيي وکمترين مقدار حجم هواي مورد نياز جهت حذف BOD5 و کمترين سرعت توليد لجن، طراحي خواهد شد. مدل دوم، مدل زيست محيطي، بر پايه معادلات مونود و تئوري تعادل توده ها استوار مي باشد. در مدل زيست محيطي، مينيمم حجم حوضچه هوادهي، تابع هدف مسئله مي باشد. براساس مقدار فاضلاب و خصوصيات ميکروبيول ها، حجم حوضچه هوادهي در اين مدل، به عنوان يک پارامتر قاطع براي طراحي سيستم هاي تصفيه فاضلاب، که تاثير ويژه اي روي زمان ماند و مقدار فاضلاب برگشتي دارد، معرفي شده است. در نهايت، ارزيابي نتايج نشان مي دهد،  که مدل زيست محيطي يک مدل خوب براي پيش بيني عملکرد صحيح سيستم تصفيه لجن  فعال و بهينه سازي اين سيستم مي باشد.

واژه هاي کليدي:  فرآيند لجن فعال، لجن مازاد، هوک جيوز، مدل زيست محيطي، حجم حوضچه هوادهي. 

 فهرست مطالب           

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

 فصل اول: کلياتي درباره تغيير و تحول در طرز جمع آوري و تصفيه فاضلاب

1-1- مقدمه                                                                                                                                   2                                                                                                                                   

1-2- تاريخچه مختصري درباره تغيير و تحول در طرز جمع آوري و تصفيه فاضلاب                         2

1-3- هدف از تصفيه فاضلاب                                                                                                        4   

1-4- انواع و خواص فاضلاب                                                                                                        6      

          1-4-1-  فاضلاب خانگي                                                                                                    6

          1-4-2-  فاضلاب صنعتي                                                                                                     8

          1-4-3-  فاضلاب سطحي                                                                                                    8

1-5- تصفيه فاضلاب                                                                                                                     9

         1-5-1- تصفيه فاضلاب در مجاورت باکتري هاي هوازي                                                       9

         1-5-2- تصفيه و تجزيه فاضلاب در مجاورت باکتري هاي غير هوازي                                    9          

1-6- لزوم آزمايش فاضلاب                                                                                                        13

 1-7- آزمايش تحليلي فاضلاب                                                                                                     13

          1-7-1- آزمايشات فيزيکي                                                                                                 13 

         1-7-2- مطالعات بهداشتي                                                                                                  13        

         1-7-3- آزمايشات شيميايي                                                                                                13      

1-8- معيار شدت آلودگي                                                                                                           14

1-9- تعيين مقدار بي- او- دي      (BOD)                                                                                   15 

1-10- درجه آلودگي فاضلاب هاي خانگي در شهر هاي ايران                                                      15      

فصل دوم: واحد هايي بکارگيري در تصفيه خانه فاضلاب

2-1- مقدمه                                                                                                                                 17   

2-2- هدف تصفيه مقدماتي                                                                                                          17

2-3- تصفيه مقدماتي فاضلاب                                                                                                      18

2-4- آشغال گيري و آشغالگيرها                                                                                                 18

        2-4-1- آشغالگيرهاي دستي                                                                                                19     

  2-4-2- آشغالگيرهاي مکانيکي                                                                                           20

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

         2-4-3- بازده آشغالگيرها                                                                                                   22         

         2-4-4- دفع آشغال                                                                                                            22       

2-5- آشغال خردکن ها                                                                                                               23  

       2-5-1- انواع آشغال خردکن و طرز کار با آنها                                                                    23

2-6- حوض هاي دانه گير                                                                                                           26

         2-6-1- تعريف دانه                                                                                                            26  

         2-6-2- اهداف احداث حوض هاي دانه گيري                                                                    26

         2-6-3- تثبيت سرعت جريان                                                                                              27

         2-6-4- دفع مواد دانه اي                                                                                                    27

2-7- ته نشيني                                                                                                                             27 

        2-7-1- ته نشيني ساده                                                                                                         28

       2-7-2- ته نشيني شيميايي                                                                                                     29

2-8- حوض هاي ته نشيني                                                                                                           29

2-9- انواع حوض هاي ته نشيني                                                                                                   29

         2-9-1- حوض هاي ته نشيني نخستين                                                                                 30

          2-9-2- حوض هاي ته نشيني نهائي                                                                                    30

2-10- کلر زني                                                                                                                           31

2-11- حوض کلر زني                                                                                                                31

2-12- تصفيه و دفع لجن                                                                                                              32

2-13- هضم لجن                                                                                                                        33

2-14- مخازن هاضم                                                                                                                    33

2-15- حوض تغليظ لجن                                                                                                             34        

2-16- دفع لجن هضم شده                                                                                   34

2-17- بسترهاي لجن خشک کن                                                                                                 34

2-18- انتخاب محل تصفيه خانه                                                                                                   35

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

 فصل سوم: انواع فرايندهاي تصفيه زيستي فاضلاب

3-1- مقدمه                                                                                                                                 37

3-2- پخش فاضلاب در زمينهاي زراعي                                                                                       37

3-3- صافيهاي ماسه اي متناوب                                                                                                    37  

3-3-1- بازده صافيهاي ماسه اي متناوب                                                                                       38             

3-4- برکه هاي تصفيه فاضلاب                                                                                                    38

3-5- صافيهاي چکنده                                                                                                                 39

             3-5-1- تصفيه فاضلاب در صافيهاي چکنده                                                                    39

             3-5-2- معايب و محاسن صافيهاي چکنده                                                                       39

3-6- تصفيه زيستي فاضلاب با کمک لجن فعال شده                                                                    41

            3-6-1- لجن فعال شده                                                                                                    41

            3-6-2- تصفيه فاضلاب با کمک لجن فعال شده                                                               41 

            3-6-3- مايع مخلوط                                                                                                       41

            3-6-4- حوض هوارساني                                                                                                42

            3-6-5- مشخصات ظاهري لجن فعال شده                                                                        42   

3-7- حوض هاي هوارساني                                                                                                         42 

           3-7-1- هوارساني به فاضلاب و طرق مختلف آن                                                              42

3-8- مکانيسم هاي اساسي فرايند لجن فعال                                                                                  42

3-9- وظايف اصلي فرايند لجن فعال                                                                                            44

3-10- اهميت بهينه سازي فرايند لجن فعال                                                                                   44  

3-11- مروري بر تحقيقات گذشته                                                                                               44     

فصل چهارم:بهينه سازي

4-1-  مقدمه                                                                                                                                47

4-2- رابطه سازي طرح بهينه                                                                                                        47

4-3- تاريخچه بهينه سازي                                                                                                           49

4-4- تابع هدف                                                                                                                           49     

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

      4-5- روش بهينه سازي هوک جيوز                                                                                       50

     4-5-1- الگوريتم هوک جيوز                                                                                          50

     4-5-2- محاسبات عددي روش بهينه سازي هوک جيوز                                                    51

فصل پنجم: معرفي مدل ها جهت بهينه سازي تصفيه خانه لجن فعال

5-1- فرايند هاي رشد معلق                                                                                                   58

5-2- اصول و قواعد کلي سيستم هاي رشد معلق                                                                    58

5-3- محاسبات عددي                                                                                                          62

5-4- معرفي مدل                                                                                                                  63

         5-4-1- حل مدل با روش هوک جيوز                                                                          65

             5-4-2- ورودي هاي برنامه                                                                                          65

         5-4-3- برنامه روش هوک- جيوز به زبان فرترن                                                           65

         5-4- 4- خروجي هاي برنامه                                                                                        65 

         5-4-5- نتايج و محاسبات                                                                                            65

5-5- بهينه سازي فرايند لجن فعال بر پايه مدل زيست محيطي                                                  71

         5-5-1-  معادلات حاکم بر فرايند لجن فعال                                                                  72

                5-5-2-  مواد و روش ها                                                                                              75

        5-5-3- معادلات رياضي مدل زيست محيطي                                                                 76           

        5-5-4- چگونگي محاسبات بهينه سازي مدل زيست محيطي                                          83

              5-5-5- برنامه مدل EBM به زبان فرترن                                                                         79

              5-5-6- نتايج و محاسبات                                                                                              79

              5-5-7- مقايسه بين نتايج محاسباتي با داده هاي مرجع                                                     80 

      5-6- بحث و نتيجه گيري                                                                                                       83

     منابع                                                                                                                                       85                

    پيوست                                                                                                                                    88

مقدمه

 آب شرط وجود حيات مي باشد. اکثر واکنشهاي شيميايي در محيط آبي صورت مي گيرد. آب به علت خواص ويژه، نقش تنظيم کننده اي در طبيعت داشته و آن را در برابر تغييرات ناگهاني دما حفظ مي کند.آب بعد از مصارف گوناگون (خانگي، کشاورزي، صنعتي و …) تبديل به پساب  مي شود. براي جلوگيري از آلودگي آب و محيط زيست، توسط اين پساب ها، بايد راهکارهايي براي تصفيه و استفاده مجدد از آن اتخاذ کرد( امير زمانخاني، 1388). لزوم اجراي طرح هاي آب و فاضلاب و درک مشکلات ناشي از آن از دير باز براي بشر مطرح بوده و در اين راه طي قرون متمادي پيشرفتهاي عظيمي نيز نصيب معماران و مهندساني که علوم را از طريق تجربه و ممارست آموخته بودند، گرديد( آصف خلداني، 1356).

1-2-  تاريخچه مختصري درباره تغيير و تحول در طرز جمع آوري و تصفيه فاضلاب

قديمي ترين کاناليزاسيون را مي توان در آثار تمدن هنديان مشاهده نمود. در خرابه هاي شهر بابل و نينوا و نيز در جزيره کرت، آثاري از مجراهاي فاضلاب و آبريزگاههاي همگاني ديده شده اند. در شهرهاي يونان و روم قديم آثار فاضلاب روهايي به قطر هاي 2 تا 3 متر ديده شده اند، که ساختمان آنها را به 2000 سال پيش از ميلاد نسبت مي دهند. در بمبئي، باقيمانده گندآبروهايي مشاهده مي شود، که ساختمان آنها را به حدود 1900 سال پيش مربوط مي دانند. تا حدود يکصد سال پيش، بيشتر گندآبروها و به ويژه کانال هاي فرعي فاضلاب به صورت روباز ساخته مي شدند. پس از آشکار شدن اثر اين قبيل کانالها در پخش بيماريهاي واگيردار، کوشش به عمل آمد، که تمام گندآبروها و فاضلابروها در زير زمين ساخته شوند. کانال هاي اصلي شبکه هاي فاضلاب(اگو) شهر پاريس به طول 36 کيلومتر، در سال 1789 ميلادي ساخته شده اند. شهر لندن پس از کشتاري که بيماري وبا در آن انجام داد و طي آن 25000 نفر تلف شدند، در سالهاي 1832 تا 1848، داراي شبکه زير زميني جمع آوري فاضلاب شد. هامبورگ در سال 1842 و برلن در سال 1852 داراي شبکه هاي کاناليزاسيون گرديدند(محمد تقي منزوي،1360). در ايران نيز در زمينه آبرساني و فاضلاب کارهايي بزرگ و ابداعاتي جالب به چشم مي خورد. احداث هزارن کيلومتر قنات و همچنين بناي سد و تونل انتقال آب و بالاخره دفع فاضلاب در چاه، از ابتکارات معماران و مهندسان ايراني است. از اواخر قرن هيجدهم که انقلابات صنعتي مردم را با سرعتي غير قابل کنترل به شهر نشيني وادار ساخت، تامين آب سالم و دفع فاضلاب خانگي به صورت دو موضوع حاد از نظر امکان زندگي، ولو با حداقل بهداشت ممکن، بروز کرد. براي دفع آب باران اولين بار طرح جوي سازي بوجود آمد، تا بدين ترتيب آبهاي سطحي در خيابانهاي شهر جمع آوري و به اولين منبع طبيعي آب نظير نهر، رودخانه و يا دريا هدايت و دفع گردد. فاضلاب خانه ها نيز به صورت منفرد در زمينهاي پشت منازل يا چاهها و در پاره اي موارد مستقيما به داخل رودخانه دفع ميشد. به تدريج با توسعه و تورم ناگهاني شهرها، وضع شهرنشني بکلي دگرگون شد. اين تغييرات و تحولات دو مشکل جديد در شهرها به همراه داشت، اول تامين آب و به خصوص آب سالم براي مصرف اهالي و دوم جلوگيري از دفع فاضلاب خانگي به داخل جوي ها بود. به وجود آمدن محيطي کاملا غير بهداشتي در شهرها، مهندسان و معماران را وادار به تجديد نظر در طرز جمع آوري فاضلاب ساخت، تا آنکه مجبور به جدا کردن شبکه فاضلاب از آب بارا ن، يعني ابداع شبکه مجزا شدند. اين راه حل نيز اگرچه تا مدتي کوتاه مسئله را پايان يافته جلوه ميداد، ولي با توجه به کم شدن فواصل بين شهرهاي صنعتي که اکثرا در کنار رودخانه ها و سواحل دريا گسترش مي يافت، عملا مجالي براي تصفيه طبيعي فاضلاب دفع شده در رودخانه باقي نمي ماند. به اين ترتيب مشکل تامين آب سالم در شهرهاي پايين دست به وجود آمد. بر اساس همين معضلات بود، که اولين بار براي تامين آب مصرفي شهر لندن، مهندسي به نام چلسي) (Chelsea به اين فکر افتاد، که با حفر چاه هايي در امتداد مسير رودخانه تايمز آب سالم تهيه نمايد. اين اقدام بزودي نتايج رضايتبخشي به بار آورد و در نتيجه تصفيه آب با عبور دادن آن از لايه هاي ماسه اي در همه جا تحت عنوان تصفيه آب با صافيهاي ماسه اي معمول گشت. به وجود آمدن امکاناتي در زمينه تصفيه آب تا حدودي مشکل دفع فاضلاب خام در منابع طبيعي را به طور موقت برطرف نمود، ولي با افزايش مقدار پساب صنعتي و تراکم منازل و ازياد جمعيت در شهر، آب رودخانه ها آنچنان آلوده گرديد، که بوي تعفن حاصل از تجزيه مواد در کنار رودخانه ها در فصول گرم و بعلاوه خطر شيوع امراض واگير مردم شهرها را سخت نگران ساخت. از اين به بعد بود، که شهرداريها در مقابل فشار افکار عمومي، عليرغم مخارج زيادي که مي بايست در اجراي طرح هاي فاضلاب متحمل مي شدند، اقدام به يافتن راه حل هاي اساسي نمودند. در اواخر قرن  نوزدهم  جمع آوري و به خصوص تصفيه فاضلاب به صورت مسئله اي جدي در امر نوسازي شهرها و اجراي طرح هاي شهرسازي مطرح گرديد( آصف خلداني، 1356). صنعت تصفيه آب، از صنايع زير بنايي هر کشور محسوب مي شود. در دهه هاي اخير، توجه دولت ها را پيش از پيش به خود معطوف کرده است. به علت تنزل کيفيت عمومي منابع آب، ضرورت استفاده از سيستم هاي تصفيه پيشرفته آب و فاضلاب دغدغه بسياري از اين کشورها (به ويژه کشورهاي در حال توسعه) مي باشد. علاوه بر سعي در حفظ و بهبود کيفيت منابع آب، با افزايش روند تحقيق و توسعه و استفاده از فناوري نوين در صنعت تصفيه آب در صدد رسيدن به نقطه مطلوب بوده و در اين راه قدم هاي اساسي را نيز برداشته اند (از کشور مالزي و کره جنوبي، مي توان به عنوان نمونه هاي موفق در اين زمينه ياد کرد). اما در کشور ما اغلب مشاهده مي شود، هنوز در اجراي طرح هاي مختلف صنعت تصفيه آب و فاضلاب، از فناوري هاي قديمي استفاده مي شود. به طوري که بايد اذعان داشت واقعا تصفيه خانه هاي آب در کشورمان مظلوم واقع شده اند. متاسفانه حتي در مواردي مشاهده مي شود، با توجه به تغيير کيفيت آب خام و افزايش مواد آلي خطرناک در آب ورودي تصفيه خانه هاي قديمي، روش بهره برداري از تاسيسات هنوز دستخوش تغيير و بازنگري نشده است. حدود 40 سال است، که در دنيا صافي هاي دو لايه و مخلوط در تصفيه خانه هاي آب شرب وارد مدار شده اند. حتي صافي هاي موجود تک لايه تبديل به دو لايه شده اند. اما هنوز،  ما، در بکارگيري اين فناوري ترديد داريم. بايد باور کرد، دنيا شتابان و به سرعت در حال حرکت است، اما ما غافل مانده ايم. نه مشاور قادر است تحولي در اين زمينه ايجاد کند، نه سازندگان، توانايي اين کار را دارند. علت هم اين است، که در صنعت آب و فاضلاب ما، کمتر علم گرايي وجود دارد. ما فقط توليد مي کنيم و به فکر کنترل کيفيت نيستيم. تا وقتي صنعت تصفيه آب و فاضلاب، علم گرا نشود، تحقيق به وجود نمي آيد و تا تحقيق به وجود نيايد، توسعه اي در کار نيست و طبيعتا سنت گرايي باقي مي ماند( امير زمانخاني، 1388).

1-3- هدف از تصفيه فاضلاب

حدود69% آب مصرفي جهان صرف کشاورزي و عموما آبياري مي شود. 23% به مصرف صنايع  مي رسد و مصارف خانگي تنها حدود 8% را شامل مي شوند. در کشورهاي توسعه يافته، کشاورزي و صنايع، بيشترين مصرف آب و بالاترين نقش را در آلودگي آب ها دارند. وجود فاضلاب ها يکي از عوامل آلودگي محيط زيست هستند و لذا بايستي آن ها را جمع آوري و از شهرها بيرون آورد. نخست، آن را پالايش و تصفيه نمود و سپس به گردش آب در طبيعت برگردانيد. لذا هدف از تصفيه فاضلاب عبارتست از:

– گرفتن مواد معلق و شناور از فاضلاب

– اکسيداسيون مواد ناپايدار آلي موجود در فاضلاب و تبديل آ نها به موادي پايدار مانند نيترات ها، سولفات ها و فسفات ها و سپس ته نشين ساختن و جداسازي آن مواد.

– جدا سازي مواد سمي محلول و نا محلول از فاضلاب، نظير ترکيبات فلزي سنگين.

– گندزدائي و کشتن ميکروب ها در فاضلاب.

تمام کارهاي نامبرده در طبيعت، در زماني نسبتا طولاني و بالغ بر چندين روز، خود به خود انجام  مي گيرند. هدف از ساختن تاسيسات تصفيه خانه( پالايشگاه) فاضلاب، سرعت بخشيدن به کارهاي نامبرده و کوتاه نمودن مدت زمان پالايش تا حدود چند ساعت است و از سوي ديگر جلوگيري از آلوده شدن منابع طبيعي و محيط زيست مي باشد.

جمع آوري گندابها و پسابها از محيط زيست در شهرها از ديدگاههاي زير، لازم و ضروري است:

– بهداشت همگاني

فاضلابها هميشه داراي مقدار بسياري مواد خارجي هستند، که به صورت هاي گوناگون براي زندگي موجودات زنده زيان آور مي باشند. وجود باکتري ها و ميکروب هاي بيماري زا  در فاضلابها، عاملي است که بيش از صد سال گذشته زيان آن بر مردم آشکار گشته است. کشتارهائيکه در گذشته بيماري هاي واگيرداري مانند وبا ، طاعون، اسهال خوني و غيره در نقاط گوناگون جهان انجام داده است، مردم را به خطرهاي ناشي از آلودگي آب ها با اين ميکروب ها آگاه کرده اند. علاوه بر باکتريهاي بيماري زا که تنها جزء کوچکي از موجودات زنده پساب ها را تشکيل مي دهند، هزاران نوع باکتري ديگر نيز در فاضلاب وجود دارند. ورود فاضلاب تصفيه نشده به محيط زيست و منابع طبيعي آب ، چه آن هايي که روي زمين و چه آنهايي که در زير زمين قرار دارند، موجب آلوده شدن اين منابع به ميکروب هاي بيماري زا مي گردد و در اثر تماس انسان با اين منبع ها خطر گسترش اين بيماري ها بين مردم افزايش مي يابد. نمک هاي سمي برخي فلزها مانند آرسنيک و سرب و نيز ترکيب هاي شيميايي ويژه اي مانند دترجنتها(Detergent) را مي توان جزء اين گروه ها دانست. همچنين بايد از آب هاي آلوده به مواد راديو اکتيو که با تشعشع امواج راديواکتيو سلامتي موجودات زنده را به خطر مي اندازند، نيز نام برد.

– نظم محيط زيست و سالم نگهداشتن آن

بر هم خوردن نظم محيط زيست بيشتر ناشي از فاضلاب هاي سطحي(Surface water) است. در نتيجه بارندگي هاي شديد و به علت کاهش نفوذ پذيري سطح خيابان ها و پشت بامها در شهر نسبت به زمينهاي بيرون آنها، آب هاي ناشي از بارندگي پس از شستشوي خيابان ها و آلوده شدن به مواد آلي و معدني، به صورت فاضلاب هاي سطحي، خيابان ها را مي پوشانند. بيرون راندن چنين فاضلاب هايي توسط کانالهاي مخصوص به بيرون شهرها لازم مي باشد. همچنين وارد نمودن فاضلاب هاي تصفيه نشده به محيط زيست، علاوه بر آلودگي اين محيط، نتايجي ديگری  از قبيل ايجاد مناظر زشت، بوهاي ناخوشايند و سرانجام توليد حشرات، به خصوص مگس و  پشه به همراه دارد. اين حشرات خود وسيله اي براي جابه جا شدن ميکروب هاي بيماري زا و آلوده سازي محيط زيست مي باشند.

– کاربرد دوباره فاضلاب

موضوع کاربرد دوباره فاضلاب ها به علت نياز روز افزون به آب روز به روز بيشتر مورد توجه  قرار مي گيرد. به ويژه در ايران به علت کمبود آب و گراني آب آشاميدني استفاده از فاضلاب هاي پالايش شده براي مصارف غير خانگي مانند آبياري فضاهاي سبز درون شهرها، پارکها، جنگل کاري و شستشوي خيابان ها و کانال هاي فاضلاب اهميت ويژه اي را پيدا مي کند. کاربرد  فاضلاب هاي تصفيه شده براي مصارف آشاميدني به علل اقتصادي و رواني، در جهان، جنبه گسترده و عملي به خود نگرفته است. در صورتيکه استفاده دوباره از فاضلاب تصفيه شده و فرستادن آن در شبکه شهري براي آبياري فضا هاي سبز و مصارف صنعتي از سال 1928 در آريزوناي آمريکا شروع و روز به روز در نقاط بيشتري از جهان انجام مي گيرد(محمد تقي منزوي،1360).

– آلودگي سفره هاي آب زير زميني

جمع آوري فاضلاب هاي شهري توسط شبکه کاناليزاسيون (Sewerage)در پايين بردن سطح آب زيرزميني و پاک نگهداري منابع طبيعي آبهاي زير زميني، اثر چشم گيري دارند. موضوع آلوده نکردن آب هاي زيرزميني در کشور ما، که سيستم تخليه فاضلاب در آن به صورت سنتي و با استفاده از چاه هاي جذب کننده(Leaching Pit) انجام مي گيرد، اهميت بيشتري مي يابد. علاوه بر آلوده کردن سفره هاي آب زيرزميني، کاربرد چاه هاي جذب کننده فاضلاب، بيشتر وقتها  بر روي سطح آب زيرزميني نيز موثر بوده و مشکلاتي از نظر ساختماني، به وجود مي آورد. در صورتيکه کاربرد چاه، تنها راه دفع فاضلاب باشد، بايد نخست آن را پالايش مقدماتي کرده وسپس وارد چاه نمود، تا آب هاي زير زميني کمتر آلوده شده و خلل و فرج زمين ديرتر گرفته شوند(محمد تقي منزوي،1360).

1-4- انواع و خواص فاضلاب

فاضلابي که به تصفيه خانه شهر مي رسد، مجموع فاضلابهايي است، که از سه منبع مختلف در شبکه فاضلاب وارد ميشود. فاضلاب ها، بسته به شکل پيدايش و خواص آن ها، به سه گروه تقسيم مي گردند:

1-4-1-  فاضلاب خانگي) (Domestic waste water

1-4-2-  فاضلاب صنعتي) (Industrial waste water

1-4-3-  فاضلاب سطحي) (Surface water

بنابر تعريف مجموع فاضلاب حاصله از سه منبع را فاضلاب شهري يا فاضلاب بهداشتي Sewage)  (Sanitaryخوانند.

1-4-1 فاضلاب هاي خانگي

فاضلاب هاي خانگي خالص، تشکيل شده اند، از فاضلاب دستگاههاي بهداشتي خانه ها، مانند:  توالت ها، دستشويي ها، حمام ها، ماشين هاي لباسشويي و ظرفشويي، پساب آشپزخانه ها و يا فاضلاب بدست آمده از شستشوي قسمت هاي مختلف خانه. خواص فاضلاب هاي خانگي در سطح يک کشور تقريبا يکسان و تنها غلظت آنها بسته به مقدار مصرف سرانه ي آب در شهرها تغيير مي کند. آنچه در شبکه هاي جمع آوري فاضلاب شهري به نام فاضلاب خانگي جريان دارد، علاوه بر فاضلاب خانگي خالص، داراي مقداري فاضلاب بدست آمده از مغازهها، فروشگاهها، تعميرگاهها، کارگاهها، رستورانها که اجبارا در سطح شهر و به طور پراکنده وارد کانال هاي جمع آوري فاضلاب مي گردند. چنين فاضلابي را فاضلاب خانگي ناخالص مي نامند.

تعداد صفحه :112

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --