دانلود پایان نامه ارشد : برهم ­کنش پساب تصفيه شده­ي شهري و كودهاي شيميايي

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : برهم ­کنش پساب تصفيه شده­ي شهري و كودهاي شيميايي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد ياسوج

 دانشكده كشاورزي، گروه زراعت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي کشاورزي(M.Sc.)

گرايش:  زراعت

عنوان:

برهم­کنش پساب تصفيه شده­ي شهري و كودهاي شيميايي بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت دانه­اي

 استاد راهنما:

دکتر محمدمهدي رحيمي

استاد مشاور:

دكتر خدابخش پناهي­كردلاغري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  عنوان                                                                                              صفحه

       چکیده                                                                                                   1

       فصل اول: کلیات

      1-1- مقدمه                                                                                            2

       1-2- فرضیات پژوهش                                                                                8

      1-3- هدف از اجرای این پژوهش                                                                   9

 

       فصل دوم: سابقه پژوهش

      2-1- تاریخچه استفاده از فاضلاب در کشاورزی                                                10

      2-2- خصوصیات فاضلاب های شهری                                                           12

      2-3- تصفیه فاضلاب                                                                                13

      2-3-1- تصفیه مصنوعی فاضلاب                                                                 14

      2-3-2- تصفیه طبیعی                                                                             14

      2-4- تاثیر فاضلاب بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک                   15

      2-4-1- شوری                                                                                       16

      2-4-2- نسبت جذب سدیم(SAR)                                                             17

      2-4-3- اسیدیته(PH)                                                                             17

      2-4-4- غلظت عناصر سنگین در خاک                                                         17

      2-5- بررسی تاثیر آبیاری با فاضلاب روی عملکرد و غلظت عناصر معدنی                18                                                              

      2-5-1- عملکرد و شاخص های رشد                                                            18

      2-5-2- تاثیر فاضلاب بر تجمع عناصر شیمیایی در اندام های مختلف گیاه               21

      2-6- اثر کودهای شیمیایی بر خصوصیات کمی گیاهان                                      25

      2-7- تاثیر آبیاری با فاضلاب بر آلودگی آب های زیر زمینی                                 26

      2-7-1- نیترات                                                                                      27

      2-7-2- میکروارگانیسم های بیماری زا                                                          27

      2-7-3- عناصر سنگین                                                                             27                                                                    

      2-7-4- ترکیبات آلی سمی                                                                        28

      2-8- مسایل بهداشتی استفاده مجدد از فاضلاب                                               28

      2-8-1- حذف عوامل بیماری زا در روش های تصفیه فاضلاب                              28

      2-8-2- انواع سیستم های آبیاری در رابطه با استفاده از فاضلاب                           28

 

      فصل سوم: مواد و روش ها

     3-1- موقعیت و مشخصات آب و هوایی محل اجرای آزمایش                                 30

     3-2- ویژگی های خاک محل آزمایش                                                            30

     3-3- نحوه تامین آب و پساب فاضلاب                                                            31

     3-4- موارد زراعی                                                                                    31

     3-4-1- انتخاب رقم                                                                                  31

     3-4-2- آماده سازی زمین و نحوه کشت                                                         32

      3-4-3- عملیات زراعی                                                                             32

     3-5- اجرای طرح                                                                                     32

     3-5-1- تیمارهای مورد مطالعه                                                                    32

     3-5-2- تاریخ و نحوه نمونه گیری                                                                 33

     3-5-3- روش های اندازه گیری مشخصات گیاهی                                              33

     3-6- تجزیه و تحلیل آماری                                                                        34

 

     فصل چهارم:  نتایج وبحث و پیشنهادات

     4-1- تعداد سنبله در متر مربع                                                                     35  

     4-2- عملکرد بیولوژیک                                                                             38

     4-3- طول بلال                                                                                       40

     4-4- قطر بلال                                                                                        42

     4-5- تعداد ردیف در بلال                                                                           43

     4-6- تعداد دانه در ردیف                                                                           45

     4-7- وزن صد دانه                                                                                   46

     4-8- نتیجه گیری                                                                                    48          

     4-9- پیشنهادات                                                                                      49       

چکيده:

 به منظور بررسي اثر پساب تصفيه شده‌ي شهري و كودهاي شيميايي بر عملکرد كمي ذرت دانه­اي، آزمايشي به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک­هاي کامل تصادفي با سه تکرار در تابستان سال1389 در شهرستان گچساران اجرا گرديد. کرت اصلي شامل دو سطح W1= آبياري با آب معمولي و W2= آبياري گياهان در کل دوره رشد با پساب تصفيه شده فاضلاب و کرت فرعي شامل 3 سطح کودي: F1= شاهد (عدم استفاده ازکودهاي شيميايي)، F2= اعمال نصف کودهاي شيميايي N،  Pو K توصيه شده و F3= اعمال کامل کودهاي شيميايي N،  Pو K توصيه شده بودند. نتايج نشان داد که برهمکنش آبياري و كود شيميايي بر صفات عملکرد دانه، طول بلال و تعداد دانه در رديف بلال معني­دار گرديد. بيشترين عملکرد دانه مربوط به آبياري با پساب تصفيه شده و تيمار کودي نصف کودهاي شيميايي N، P و K توصيه شده و کمترين آن مربوط به آبياري معمولي و بدون مصرف کود، بود. همچنين اثر تيمار آبياري و کودي بر عملکرد دانه، عملکرد بيولوژيك، طول بلال، قطر بلال، تعداد رديف  در بلال، تعداد دانه در رديف و وزن صد دانه در سطح احتمال يک درصد معني­دار بود. استفاده از پساب تصفيه شده شهري در مقايسه با آبياري معمول سبب افزايش معني­دار کليه اين صفات گرديد. به طوريكه مقدار عملكرد دانه براي تيمارهاي W1، W2، F1، F2 ، F3، W2F2، W2F1و W2F3 به ترتيب 6303، 8363، 5760، 7975، 8265، 9290، 7400 و  8400 كيلوگرم در هكتار بدست آمد. در تيمار کودي F3 (اعمال کامل کودهاي شيمياييN، P وK توصيه شده) بالاترين و در تيمار کودي F1 (شاهد يا عدم استفاده از کودهاي شيميايي) کمترين اين مقادير بدست آمد.

واژه‌هاي كليدي: پساب تصفيه شده‌، كودهاي شيميايي، عملکرد، ذرت

1-1- مقدمه

وقتي تأمين آب شيرين تجديد شونده، پاسخگوي نيازي فعاليت‌هاي كشاورزي، صنعتي و مصارف شهري نباشد، ناگزير توجه بشر بسوي پيدا كردن گزينه‌هاي ديگر جلب خواهد شد كه از آن جمله مي‌توان به پساب‌هاي تصفيه شده، فاضلاب شهري، آب دريا نمك زدايي شده و ديگر آب‌هاي غيرمتعارف اشاره کرد (Goosen and Shayya, 1990). در اين بين فاضلاب شهري مايع يا آبي بسيار باارزش است که به سبب دارا بودن مواد معدني و آلي مي­تواند نقش مهمي در باروري زمين­هاي کشاورزي نيز داشته باشد (حسينيان، 1381). استفاده از آب فاضلاب شهري هرچند مفيد است اما از لحاظ بهداشتي با مخاطراتي نيز همراه است که بهره­برداري از آن را تا حدي پيچيده و مشكل‌ مي­سازد. در جدول 1-1 شماري از آلودگي­هايي که ممکن است بوسيله آب فاضلاب تصفيه نشده انتقال يابد آورده شده است.

بر اساس آمار، در ايران سالانه بالغ بر 5 ميليارد متر مكعب آب ( حدود 5% از آبي كه استحصال مي‌شود) به مصارف شرب و بهداشت مي‌رسد و نزديك به يك ميليارد متر مكعب (حدود 1%) آب نيز در بخش صنعت مصرف مي‌شود (ملکوتي، 1378). از اينرو حجم عمده‌اي از آب مصرفي در اين دو بخش بصورت فاضلاب شهري و پساب‌هاي صنعتي از مدار استفاده خارج مي‌شوند. بر اساس گزارش مسيبي بين 50 تا 75% آب شهري بصورت پساب به محيط برمي‌گردد. رهايي از اين حجم عظيم از فاضلاب‌ها بايد به گونه‌اي باشد كه اثرات سوء زيست محيطي بر منابع آب، خاك و بهداشت عمومي نداشته باشد. تصفيه كامل اين گونه فاضلاب‌ها بسيار پرهزينه است با اين وجود امروزه به لحاظ مشكل كمبود آب و بحران حاصل از آن و نيز با توجه به هزينه‌هاي بالاي استحصال و انتقال آب، استفاده مجدد از پساب فاضلاب در بسياري از كشورهاي دنيا و از جمله ايران جايگاه ويژه‌اي (بخصوص در بخش کشاورزي) پيدا كرده است (EPA.1995.). هر چند پساب فاضلاب در مقايسه با حجم آب آبياري مورد نياز براي کشاورزي در کشور، مقدار ناچيزي را شامل مي‌شود اما بهره‌برداري از همين مقدار باعث مي‌شود كه آب‌هاي با كيفيت بالا را بتوان در مصارف با اهميت‌تري به كار برد (عابدي، 1380).

جدول 1-1- انواع بيماري­هايي که بوسيله فاضلاب تصفيه نشده انتقال مي­يابد (حسينيان، 1381)
نوع بيماري تحول انتقال عامل
اسهال آميبي انسان به انسان از طريق غذاي آلوده، حشرات، تماس انسانها با يکديگر، آب آلوده پروتوزئرها
اسهال معمولي انسان به انسان از طريق آب آلوده، غذاي آلوده، حشرات SHIGELEA
وبا انسان به انسان از طريق آب آلوده VIBROCHLOR
دراکونکولوز انسان به انسان از طريق آب آلوده DRACUN CULOE
کرم کدو حيوانات به انسان از طريق آب و غذاي آلوده و مواد و اشيائي که بوسيله مبتلا لمس شده است ECHINO COCCOSE
عفونتهاي کبدي انسان به انسان از طريق آب آلوده، تماس بين انسانها VIRUSES
زردي حيوانات به انسان از طريق آب و غذاي آلوده و تماس بين انسانها و حيوانات LEPTUSPERIA
شبه حصبه انسان به انسان از طريق تماس بين انسانها، آب و غذاي آلوده SALMONOLLA
شيستوزوموناس حيوانات به انسان از طريق حشراتيکه در آبهاي آلوده زندگي مي­کنند، غذاي آلوده TREMATODE
تولارمي حيوانات به انسان از طريق آبهاي آلوده، حيوانات اهلي، حشرات TULAROMTS
حصبه انسان به انسان از طريق آب و غذاي آلوده تماس بين انسانها SALMONOLLA

بهره‌برداري صحيح از فاضلاب‌هاي شهري، مشكل آلودگي آب‌هاي سطحي را نيز كاهش مي‌دهد، اين عمل نه تنها باعث حفظ منابع آب مي‌گردد، بلكه به علت وجود مواد و عناصر غذايي موجود در آن براي رشد گياهان بسيار سودمند است(بهروز، 1385). موجود بودن اين پساب در نزديكي مراكز شهري، امكان افزايش محصولات كشاورزي در اطراف اين مناطق را فراهم مي‌كند. همچنين وجود نيتروژن و فسفر در فاضلاب، مي‌تواند به حذف يا كاهش مصرف كودهاي شيميايي مورد نياز محصولات كشاورزي منجر گردد (عابدي، 1380). استفاده از فاضلاب در آبياري مزارع كشاورزي از سابقه طولاني در كشورهاي مختلف دنيا برخوردار است. در نواحي مديترانه‌اي، فاضلاب به عنوان يكي از منابع مهم آب آبياري كشاورزي به شمار مي­رود (صفري و همكاران، 1381). شكل صحيح و بهداشتي استفاده از فاضلاب در كشاورزي كه بر اساس استفاده از فاضلاب تصفيه شده استوار است، صرفاً در قرن اخير مطرح شده است. بخش كشاورزي با توجه به مصرف بالاي آب داراي بزرگترين پتانسيل استفاده مجدد از آب است. استفاده از فاضلاب تصفيه شده براي كشاورزي، اگر چه در اروپا، آمريكاي شمالي و استراليا از اوايل قرن اخير مورد توجه قرار گرفته است، اما بايد خاطر نشان نمود كه استفاده از فاضلاب براي آبياري، بخصوص غلات، در كشورهايي همانند هند، چين و بعدها در خاورميانه از ديرباز معمول بوده است. حتي در مناطقي كه آب به فراواني وجود دارد، تصفيه و استفاده مجدد از پساب براي جلوگيري از آلودگي‌هاي زيست محيطي در حال افزايش است (صفري و همكاران، 1381). امروزه پساب در بسياري از كشورها بخش مهمي از منابع آب تجديد شونده را شامل مي‌شود و بطور عمومي استفاده از فاضلاب در كشاورزي مورد پذيرش قرار گرفته و فوايد زراعي و اقتصادي فراوان آن، اين موضوع را تصديق مي‌كند (عابدي، 1380).

امروزه تحقيقات در زمينه استفاده از انواعي از آبهاي نامتعارف از جمله فاضلاب‌ها در آبياري اراضي كشاورزي و مشاهده جنبه‌هاي مختلف تاثير آن بر توليد کمي و کيفي گياهان زراعي و باغي از جايگاه ويژه­اي در بسياري از کشورهاي دنيا مطرح است.

تحقيقات صورت گرفته نشان مي­دهد هر چند فاضلاب تصفيه شده خانگي حاوي مقادير قابل توجهي از مواد مغذي است كه مي‌تواند براي رشد گياهان سودمند باشد و مصرف كودهاي شيميايي را در اراضي کشاورزي كاهش دهد (Marten and et al, 1980). اما گاها برخي از اين عناصر غذايي در حد بيش از ميزان مورد نياز گياهان مي‌باشند، که ممكن است موجب بروز سميت در اندام گياهان و نيز رشد بيش از اندازه سبزينگي و يا كاهش كيفيت آنها گردد (عابدي،1380).

با توجه به كمبود آب در مناطق خشك و نيمه خشكي همانند ايران، استفاده از پساب فاضلاب‌ها در امر توليد محصولات زراعي مي‌تواند به عنوان منبع آب مطمئني براي آبياري مورد توجه قرار گيرد. در نتيجه نه تنها بخشي از كمبود آب كشاورزي جبران خواهد ‌شد، بلكه از اثرات سوء تخليه بي رويه فاضلاب‌ها و خسارت‌هاي آن به منابع كشاورزي و آلودگي محيط زيست نيز جلوگيري به عمل مي آيد (عرفاني و همكاران، 1380). پيش­بيني ‌شده در سال 14700 بيش از 10 ميليارد متر مكعب آب در سال در بخش شرب شهري، روستايي و صنعت، مصرف مي­شود، بنابراين با فرض ضريب بازيافت 60 تا 70 درصد، حدود 6 تا 7 ميليارد متر مكعب آب در سال قابل بازيافت بوده و مي‌تواند به طور مستقيم ظرفيت تأمين آب كشور براي مصارف كشاورزي و صنعت را افزايش دهد (عابدي کوپايي و همكاران، 1382). مهمترين دلايل كاربرد مجدد پساب‌ها را مي‌توان در 7 مورد به شرح زير خلاصه كرد (جعفرزاده حقيقي، 1375).

1- كاهش فشار بر منابع آب

 برداشت بي­رويه از منابع آب موجود موجب افت سطح آب زيرزميني در بسياري از نقاط جهان شده است و اين پديده مشكلات بسياري از جمله نشست زمين، شور شدن آب و كاهش دبي چاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. استفاده دوباره از پساب موجب كاهش ميزان برداشت از آبخوان­ها مي‌شود.

2- كاهش هزينه آب كشاورزي

 در بسياري از موارد توليد آب براي كشاورزي مستلزم صرف هزينه‌هاي گزاف جهت انتقال آب از نقاط دور دست، احداث سد و بندهاي انحرافي و يا پمپاژ آب از اعماق زمين مي­باشد در حالي كه پساب خروجي تصفيه خانه‌هاي فاضلاب در سطح زمين قرار دارند از طرف ديگر به علت ثبات تقريبي جريان آب نيازي به مهار توسط سد و بند نيز ندارد.

3- كاهش هزينه كود كشاورزي

اصلاح زمين‌هاي كشاورزي و افزايش حاصلخيزي آن يكي از هزينه‌هاي عمده جاري در فعاليت‌هاي كشاورزي است، در حالي كه پساب خروجي از تصفيه­خانه‌ها داراي مواد مغذي از قبيل نيتروژن، فسفر و پتاسيم در حد مطلوب مي‌باشد. بطوري كه مطالعات انجام شده در نقاط مختلف دنيا نشان داده بسياري از محصولات آبياري شده با پساب نيازي به افزودن كودهاي شيميايي يا حيواني ندارند. از اين جهت صرفه‌جويي زيادي در هزينه توليدات كشاورزي صورت مي‌گيرد.

4- افزايش توليد محصولات كشاورزي

 دسترسي به پساب فاضلاب به عنوان يك منبع مطمئن و دائمي آب و مواد مغذي موجب مي‌شود محصولات كشاورزي در زمان نياز، آب و مواد مغذي کافي در اختيار داشته باشند. از طرف ديگر ميزان املاح پساب در بسياري از موارد بسيار پايين‌تر از ميزان املاح آبهاي مورد استفاده در كشاورزي است. استفاده از پساب كه املاح كمتر و مواد مغذي كافي دارند مي­تواند در افزايش بازده محصولات زراعي موثر باشد.

5- كاهش بار آلودگي وارده به محيط زيست

استفاده از پساب از يك طرف باعث جلوگيري از تخليه فاضلاب‌ها به محيط زيست مي‌شود و از طرف ديگر به علت كاهش و توقف استفاده از كودهاي آلي و شيميايي مانع بروز اثرات تخريبي کودهاي شيميايي بر محيط زيست مي‌گردد (توکلي و طباطبايي، 1378). استفاده
بي­رويه از كودهاي شيميايي و حيواني مي­تواند صدمات زيادي بر منابع سطحي و زيرزميني وارد ‌آورد. درحالي كه استفاده از پساب تصفيه شده مانع ورود آلودگي‌هاي فوق به محيط زيست مي‌گردد.

6- تقويت منابع آب

 استفاده از پساب اضافي جهت تغذيه منابع آب زيرزميني، ضمن ذخيره­سازي مطمئن آب همراه با افزايش كيفيت آن مانع افت سطح آب زيرزميني و بروز پيامدهاي ناگوار ناشي از آن، همانند نشست زمين، كاهش توليد آب و خشك شدن چاه‌ها و قنوات و همچنين تخريب كيفيت و شور شدن آب در اثر هجوم آب‌هاي شور به داخل سفره‌هاي شيرين مي‌شود.

7- دسترسي به منابع آب ارزان­تر جهت مصارف شرب و بهداشت

 مهم­ترين دغدغه مسئولان در بسياري از نقاط دنيا تأمين آب شرب شهرها و مراكز جمعيت مي‌باشد. استفاده دوباره از پساب از طريق تغذيه مصنوعي سفره‌هاي آب شرب و يا مبادله با آب مصرفي در كشاورزي يا مصرف مستقيم پساب تصفيه شده جهت مصارف بهداشتي كه در مناطق مختلف دنيا، تجربه شده است، باعث شده پساب به عنوان منبعي مطمئن جهت تأمين آب شهرها مدنظر قرار گيرد (توکلي و طباطبايي، 1378). با در نظر گرفتن شرايط اقليمي نيمه خشک ايران و بخصوص وضعيت بارندگي منطقه سيستان (حدوداً 70 ميليمتر در سال) استفاده از همه منابع آب و از جمله پساب تصفيه شده فاضلاب شهري در امر توليد محصولات زراعي و باغي ضروري بنظر مي­رسد. بدليل متمرکز شدن جمعيت بالا و صنايع جانبي توليدي در اين شهر و اکثر شهرهاي کشور، ساليانه حجم بالايي از فاضلاب شهري بوجود مي­آيد. عدم يافتن شيوه­هاي مناسب دفع آن، منمودارات زيست محيطي زيادي را در اطراف اين نقاط به همراه خواهد داشت. بررسي­ها نشان داده، بهترين شيوه دفع پساب پس از انجام مراحل تصفيه، کاربرد آن در بخش کشاورزي است (Feizi, 2001). به منظور جلوگيري از مخاطرات زيست محيطي و بهداشت عمومي، استانداردهايي جهت كيفيت پساب تصفيه شده براي مصارف مختلف، توسط سازمان­هاي ذي ربط وضع شده است. كشورهاي مختلف دنيا مستقيماً، يا با اعمال تغييراتي، با توجه به وضع اقتصادي و اجتماعي خود از اين استانداردها استفاده مي­كنند (Dahiya and et al, 1987). اين حجم وسيع از آب علاوه بر نقش­هايي که در توليد محصولات زراعي و اشتغال­زايي مي­تواند ايفا کند مي­تواند ضمن کاهش آلودگي­هاي زيست محيطي از شيوع بيماري­هاي خطرناک نيز ممانعت کند که در راستاي اهداف کشاورزي پايدار مي­باشد. پساب تصفيه شده فاضلاب شهري داراي مجموعه مناسبي از اکثر عناصر غذايي مورد نياز گياهان مي­باشد اما جهت استفاده بهينه از آنها مي­بايست برخي از شاخص­هاي فيزيکي و شيميايي موجود در آنها را مورد بررسي قرار داد (عابدي، 1380). يکي از مهم­ترين اين شاخص­ها نسبت جذب سديم (SAR) است. هر چند سديم جزء کاتيون­هاي ضروري براي گياهان مي­باشد اما وجود مقدار زياد سديم در فاضلاب مي­تواند سبب بالا بردن نسبت جذبي آن شده، در نتيجه سبب پراکنده شدن ذرات خاک از يکديگر و تخريب ساختمان خاک گردد (شريعتي، 1375و فرزانگان، 1386). از ديگر شاخص­هاي مهم شوري آب است، آب با شوري زياد در نهايت باعث شور شدن خاک و بوجود آمدن منمودارات جذب آب و نيز مسوميت گياه مي­شود (عابدي، 1380).  بکارگيري پساب فاضلاب شهري بسته به خصوصيات آن مي­تواند سودمند يا زيان­بار باشد. کيفيت فاضلاب بايد با توجه به اثرات آن بر خاک، گياه ، دام و انسان ارزيابي شود که در اين راستا تحقيقاتي نيز صورت گرفته است. پيش­بيني­هاي انجام شده نشان مي­دهند در سال 2025 ميلادي مقدار آب قابل دسترس براي هر نفر در ايران به نصف کاهش مي­يابد (امداد و همكاران، 1383). علاوه بر بهره­برداري­هاي بي رويه از منابع آب­هاي زيرزميني؛ شيوه­هاي نادرست دفع فاضلاب نيز، اين منبع ارزشمند آبي را در معرض آلودگي قرار داده است.  براثر شيوه­هاي نادرست دفع فاضلاب، آبهاي زيرزميني کشور تا ده سال آينده غير قابل شرب مي­شوند (جعفري ملک آبادي، 1383). از سوي ديگر با توجه به مصرف بالاي آب در كشاورزي، بحران آب در اين بخش مشهودتر بوده و در اين راستا، تصفيه و استفاده مجدد از فاضلاب­هاي تصفيه شده شهري به عنوان امري ضروري مطرح است. البته اين موضوعي است كه در ايران با تأخير شروع شده و همان­گونه كه در جدول 2-1 نيز مشاهده مي­شود از نظر تعداد در رتبه چندان خوبي نيز قرار ندارد. جهت اطلاع از وضعيت استفاده مجدد فاضلاب در چند كشور پيشرو در اين زمينه به جدول 3-1 توجه نماييد. به عنوان مثال در کشور عمان 100 درصد فاضلاب­هاي شهري تصفيه شده و در آبياري استفاده مي­شود و در اسرائيل اين رقم 85 درصد است. متأسفانه همان گونه که ذکر گرديد كشور ما يكي از نقاط قابل توجه در زمينه بحران آب است. بارش متوسط 240 ميليمتري در مقايسه با بارش 860 ميليمتري كره زمين، ما را در رديف كشورهاي نيمه خشك قرار داده است، لذا بايستي از منابع آب و خاک به نحو هرچه بهتر و مطلوب­تر استفاده شود. در اين راستا در جهت کاهش وابستگي کشور به مواد غذايي مورد نياز براي تغذيه دام و طيور چاره­اي جز تلاش در جهت افزايش توليدات کشاورزي وجود ندارد و اين مهم جز با ايجاد تحول در بنيان کشاورزي کشور از طريق بهره¬گيري مؤثر و پايدار از منابع آب و خاک موجود و تأمين امکانات لازم مقدور نخواهد شد (بهروز، 1385 1375). با توجه به تحقيقات انجام شده بطور مشخص و کامل هنوز از اثرات نامطلوب آبياري با پساب تصفيه شده فاضلاب بر گياهان زراعي اطلاع کافي وجود ندارد.

تعداد صفحه :70

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --