دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی 

گرایش : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد میبد

دانشکده علوم اجتماعی

  

عنوان

بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات اجتماعی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

این پژوهش با هدف «بررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی» انجام شده است. از نظر هدف در نوع تحقیقات کاربردی قرار دارد. تلاش گردید که رسالت رسانه های جمعی «شامل تلویزیون، رسانه های مکتوب، اعلامیه ای، اینترنت و فضای مجازی و برنامه های رادیویی» در نقش آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز مشخص شود. روش شناسی تحقیق نیز به صورت مطالعه اسنادی و پیمایش است. جامعه آماری تحقیق نیز دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد میبد می باشد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس است و حجم نمونه نیز270 نفر در نظر گرفته شد. با استفاده از نرم افزارSPSS به تجزیه و تحلیل داده های آماری پرداخته شد و در یافته های تحقیق مشخص گردید که در سطح بندی رسانه ها” برنامه های تلویزیونی ” دارای اولویت اول در مولفه های موثر بر آموزش پیشگیری از ایدز است و ” رسانه های مکتوب ” درای اولویت آخر می باشد. و کلیه فرضیات مطروحه در تحقیق تایید شدند. و نتیجه ای که از تحقیق حاضر بدست آمد، رسانه های جمعی بویژه تلویزیون نقش عمده و شاخصی در آموزش و پیشگیری از بیماری ایدز دارند.

کلید واژه: رسانه های جمعی، تلویزیون، رادیو، رسانه های مکتوب، رسانه ها اعلامیه و پیامکی، اینترنت و فضای مجازی، پیشگیری از بیماری ایدز.

 

فهرست عناوین                                                                                                                   صفحه

فصل اول کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-2-ضرورت و اهمیت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………13

1-3-اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..15

1-4-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….16

1-5-سوالات اساسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….16

1-6-تعاریف واژگان اساسی پژوهش……………………………………………………………………………………………17

1-7-روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….19

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….21

 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………22

2-1-رسانه چيست………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-كاركردهاي رسانه هاي جمعي…………………………………………………………………………………………….30

2-3- رسالترسانه‌هايجمعي………………………………………………………………………………………………….32

2-4-کارکردهای رسانه های جمعی در امر آموزش بهداشت و سلامت…………………………………………………..34

2-5-شهرنشینی، رسانه و سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………………………46

2-6-نقش وکارکرد رسانه ها در زندگی روزمره…………………………………………………………………………………48

2-7-کارکردهای رسانه ها برای فرد…………………………………………………………………………………………..52

2-8-کارکردهای اجتماعی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..53

2-9-وظایف اجتماعی وسایل ارتباط همگانی ……………………………………………………………………………………57

2-10-کارکردهای فرهنگی رسانه ها…………………………………………………………………………………………..58

2-11-کارکردهای دیگر رسانه ها………………………………………………………………………………………………59

2-12-روش های آموزش شهروندی……………………………………………………………………………………………63

2-13-نقش رسانه ها در آموزش مهارت های شهروندی……………………………………………………………………….64

2-14-تأثیر تکنولوژی های جدید بر آموزش شهروندی………………………………………………………………………..65

2-15-مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………………….66

2-16-عصر دوم رسانه ها…………………………………………………………………………………………………………98

2-17-گونه شناسی رسانه ها……………………………………………………………………………………………………106

2-18-تعامل پذیری، نقطه عطف رسانه های نوین……………………………………………………………………………..107

2-19-مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………….115

2-20-تاریخچه ایدز در جهان………………………………………………………………………………………………………….115

2-21-مرور  سوابق داخلی و خارجی تحقیق………………………………………………………………………………………115

3-فصل سوم روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………144

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….145

3-1-روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………145

3-2-گام های اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..147

3-3-جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….148

3-4-نمونه و نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………….148

3-5-معرفی ابزارهای جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….148

3-6-روایی و پایایی…………………………………………………………………………………………………………………150

3-7-روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….158

4-فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………..160

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….161

4-1-آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………..161

4-2-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………….175

5-فصل پنجم بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………183

5-1-دستاوردهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….184

5-2-نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………187

5-3-نتایج تبیینی…………………………………………………………………………………………………………………………191

5-4-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….192

5-5-پیشنهادات و راهکارها…………………………………………………………………………………………………………..192

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….195

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………….200

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

قرن بیست ویکم از سوي سازمان آموزشي علمي و فرهنگي ملل متحد به نام عصر ارتباطات نام گذاري گرديد . پديده جهاني شدن و گسسته شدن مرزها بر اهميت و ضرورت شناخت كاركردهاي وسايل ارتباط جمعي و مخاطبان آن مي افزايد . نظريه ها در هر علم اساس شناخت عناصر وروابط حاكم بر آن علم مي باشد و به گونه اي اجتناب ناپذير شناخت آنها بر هر طالب علمي در آن زمينه واجب مي نمايد . بدون شناخت دقيق و درست از اجزاء و عناصر شكل دهنده هر علم نمي توان در مورد آن به ارزيابي و پيش بيني پرداخت و جهت آنرا در تبيين پديده ها تشخيص داد . علم ارتباطات از اين قاعده مستثني نبوده و نمي تواند باشد . با توجه به پيچيدگي هاي بالاي علوم اجتماعي و به ويژه دانش ارتباطات كه ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي ،اقتصادي ،حقوقي، فناوري و غيره را جملگي دربرمي گيرد تعداد نظرات در آن زياد و تنوع ديدگاهها فراوان است(باقریان،1387) . از سوي ديگر فعاليت ارتباطي بشر كه از آغاز زيست جمعي و اجتماعي با او همراه بود دچار تحولات فراوان شده ودر هر عصر به نوعي خاص جلوگر شده است . اينك كه در هزاره سوم تمدن بشري وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده است بر توجه و اثربخشي علم ارتباطات افزوده شده است و يكي از مطرح ترين علوم در عرصه روابط بشري به حساب مي آيد . امروزه رسانه هاي جمعي و وسايل ارتباطي نقش مهمي در تمامي كشورها برعهده دارند . از جمله نقش مهم رسانه های جمعی در آموزش همگانی به بشر در جهت حفظ سلامت، بهداشت و پیشگیری از بیماری های واگیردار و خطرناک است. درك دنياي پيرامون و اطلاع از حوادث و رويدادها به خوبي تاثيرات وسايل ارتباط جمعي را براي ما روشن مي سازد . در عصر جهاني شدن فرهنگ حالتي يكپارچه مي يابد و در گذر زمان تغيير و تحولات زندگي بشر و پاسخگويي به نيازهاي اساسي انديشه ها و دانستنيها اهميت وسايل ارتباط جمعي را محرز مي نمايد . گسترش تكنولوژی ارتباطات وایجاد تحولاتی شگرف در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی سبب شده است تا بسیاری از صاحب نظران مسایل فرهنگی و اجتماعی این عصر را عصر ارتباطات نام گذاری كنند(بصیریان راد،1386).در فرایند گسترش فناوری اطلاعات و تأثیرگذاری آن در تاروپود زندگی مردم و جوامع انسانی سؤال اصلی این است كه در تكوین پدیده های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رسانه ها چه جایگاه و نقش و كاركردی را دارند و چگونه می توان از این دستاورد امروزی بشر، بهترین استفاده را در جهت رشد و تعالی جوامع انسانی نمود(بیات سید شهابی،1386).

 

1-1-بیان مسئله

رسانه با توجه به قابليت هاي بي نظيرش مي‌تواند بعنوان يك مكانيسم ارتباطي نقش مهمي را در زمينه سلامت ايفا كند. رسانه همواره در نمايش و معرفي تازه ترين نوآوري هاي پزشكي، تغيير در رفتار سلامت، توليد اطلاعات سلامت، نمايش تصاوير مربوط به سلامت، سبك زندگي، پزشكي، دارو و درمان و بيماري سهيم بوده است. رسانه هاي جمعي قدرت قابل توجهي در ساختن الويت ها -اين كه ما بايد به چه مسائلي بينديشيم- و چهارچوب بندي كردن مسائل و اين كه چگونه بايد به آن مسائل بينديشيم، دارند.

نمايش هاي رسانه اي، باورها و ادراكات افراد از بيماري‌ها و سلامت را مي سازند يا بر آنها تاثير مي‌گذارند و اين باورها و ادراكات به نوبه خود رفتار سلامت فرد را تحت تاثير قرار مي‌دهند. مسائل سلامت كه در رسانه ها به نمايش گذاشته مي‌شود به سرعت مي‌تواند نگرش مخاطب را تغيير دهد. علاوه بر شكل دادن باورها و ادراكات، نمايش هاي رسانه اي مي‌توانند توليد معنا كنند . تصاوير، كلام و گفتمان رسانه بر نحوه نگريستن به مسائل، مفاهيم و حتي موجودات انساني تاثير مي‌گذارد(معتمد نژاد،1383).اين‌كه ما بيماري و فرد بيمار را چگونه بنگريم كاملا تحت تاثير قالب و چهارچوبي است كه رسانه با كمك آن، بيماري و فرد بيمار را به ما معرفي مي كند. حتي رسانه مي‌تواند ايدئولوژي خود را در چهارچوب بندي كردن موضوعات سلامت دخيل سازد يا اين‌كه صرفا در راستاي تامين منافع ايدئولوژيك خود به ارائه اطلاعات سلامت بپردازد. بنابراين بايد گفت كه در اين موارد رسانه ديگر ارزش اطلاع رساني يا آگاهي دهي ندارد بلكه صرفا يك ايدئولوژي خاص را منعكس مي‌سازد، يا آن را حفظ و جاودانه مي‌كند. اهميت اين مهم بايد در برنامه هاي آموزش سلامت و كمپين هاي تبليغاتي، حمايت رسانه اي و حتي فعاليت هاي آموزش سلامت لحاظ شود . بنابراين محققين حوزه سلامت و رسانه بايد به مطالعه الويت ها، تصاوير و اظهاراتي كه در رسانه به نمايش گذاشته مي‌شود بپردازند، همچنين واكنش مخاطبان رسانه به پيام هاي آن را نيز مورد توجه قرار دهند(سلطانیفر،1382).

حرفه گرايان و دست اندكاران امر بهداشت به قدرت رسانه براي بهبود و ارتقاي سلامت جامعه پي برده اند. استراتژي هاي رسانه اي از جمله حمايت رسانه اي، تبليغات معكوس، ارتباطات مخاطره، بازاريابي اجتماعي و بويژه ارتباطات از طريق منابع معتبر، همگي استراتژي هاي سلامت جامعه را حمايت مي‌كنند و جز فعاليت هاي مهم سلامت همگاني به شمار مي‌آيند. سازمان هاي سلامت با كمك مهارت هاي رسانه اي مي‌توانند به توانايي هايشان براي چهارچوب بندي كردن پيام ها اطمينان پيدا كنند و در استفاده موثر از رسانه به درستي عمل نمايند(محسنی،1381).

ايدز پديده اي با جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي امنيتي است كه در بسياري از كشورهاي جهان براي پيشگيري از گسترش آن، رسانه هاي جمعي نقش مؤثري ايفا كرده اند. اما در كشور ما به دلايل مختلف، رسانه ها بويژه صداوسيما وظيفه اطلاع رساني در اين زمينه را چنان كه بايد بر عهده نگرفته اند در حالي كه شواهد علمي نشان داده است آموزش و اطلاع رساني گسترده و مداوم بهترين راه مصون كردن جامعه از خطر ايدز است. امروزه رسانه هاي جمعي، بويژه تلويزيون نقش بسيار مهمي در ادارك مخاطبان از جهان واقعي دارند. بازنمايي رسانه اي جهان در چهارچوب تصاوير كليشه اي و قالبي، باعث شكل گيري ادراك و شناخت طبقه بندي شده از پديده هاي مختلف مي شود. چنين ادراكي گاه مبناي قضاوت افراد درباره پديده ها و برخورد با آنها قرار مي گيرد(بصیریان،1386). اين پژوهش به بررسي شواهد علمي آموزش و اطلاع رساني درباره ايدز، نقش رسانه هاي جمعي و پيشنهاد راهكارهايي براي فعال تر شدن رسانه ها در اين زمينه در جمهوري اسلامي ايران مي پردازد.

همان طور که در بالا گفته شد، ایدز یک موضوع مهم در حوزه سلامت است که به یک فوریت پیچیده اجتماعی و اقتصادی نیز تبدیل شده و مهمترین چالش زمان حاضر در برابر توسعه است. ايدز در حالي كه همچنان يك موضوع مهم حوزه سلامت است، مهم ترين مانع در برابر توسعه نيز هست. مؤثرترين راه مبارزه عليه ايدز آموزش بهداشت است، از طرف ديگر اگر آموزش هايي كه تا به حال انجام گرفته كاملاً مؤثر بود نبايد 3/4 ميليون عفونت جديد در سال 2006 به وجود مي آمد(حکیم آراء،1384). بنابراين پيام ها بايد تا زمان مورد نياز براي افزايش درك مردم از آنها در اشكال متفاوت ارائه و تكرار شوند. در اين ميان رسانه هاي جمعي در مبارزه عليه ايدز نقش حياتي دارند و مي توانند عامل مهمي در وارونه كردن پيشروي HIV/AIDS باشند(ساروخانی،1383). پژوهشگر پس از توصيف اپيدميولوژيك ايدز در جهان و ايران به بررسي مطالعات انجام شده درباره رسانه ها و ايدز میپردازد.

سوال اساسی تحقیق این است که با توجه به اهمیت رسانه های ارتباط جمعی کشورمان (ایران)، رسانه ها در آموزش و پیشگیری از ایدز چه نقشی دارند؟

 

تعداد صفحه : 233

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --