دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراه­های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : تحقيق در ارتباطات

عنوان بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی  از بزرگراه­های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشكده علوم اجتماعي و روان شناسي،گروه علوم ارتباطات اجتماعي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

گرايش: تحقيق در ارتباطات

عنوان:

بررسی میزان وعوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی  از بزرگراه­های اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اينترنت

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكيده پايان نامه( شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج بدست آمده) :

هدف از انجام اين تحقيق بررسي ميزان و عوامل بهره مندي كاركنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراههاي اطلاعاتي با تاكيدبرنقش اينترنت مي باشد.  روش تحقيق در اين بررسي پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران، كارشناسان وكاركنان سازمان صنايع هوايي را تشكيل مي دهد. روش نمونه گيري اين بررسي نمونه گيري تصادفي طبقه اي است. ابزاراندازه گيري نيز با توجه به روش تحقيق(پيمايشي)، ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار اس پي اس استفاده گرديده است. يافته هاي تحقيق بيانگر اين مساله است كه سه عنصر و متغير مهم جنسيت، سن و تحصيلات در ميزان استفاده از اينترنت موثر نبوده و داشتن رايانه در منزل ، اينترنت خانگي، سابقه كار و مطالعه درمورد اينترنت، نيز تاثيري در ميزان استفاده از اينترنت نداشته است. اما در ميزان ارتباط با اينترنت وعواملي همچون تسلط به زبان انگليسي،ارتباط با مراجع تخصصي علمي داخل و خارج ازكشور، ارتقاء دانش عمومي وتخصصي كاركنان رابطه معناداري وجود دارد. وضعيت اجتماعي و اقتصادي نيز درميزان استفاده از اينترنت موثر قلمداد شده است.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول:  کلیات تحقیق.. 1

بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) : 2

قلمرو زمانی تحقیق: 3

قلمرو تحقیق : 3

اهمیت، ضرورت مساله تحقیق: 3

اهداف تحقیق: 4

اهداف فرعی: 4

تعریف مفاهیم و واژه ها : 6

فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق.. 7

مقدمه: 8

پیشینه تحقیق: 8

تاریخچه سازمان صنایع هوایی و شرکتها تابعه: 10

تاریخچه  رایانه : 12

مزاياي رايانه: 13

تاریخچه اینترنت: 14

اینترنت در ایران: 17

بزرگراههای اطلاعاتی: 18

تاثیرات بزرگراههای اطلاعاتی: 22

جامعه اطلاعاتی: 23

تعاریف و نظرات برخی دانشمندان در خصوص جامعه اطلاعاتی: 24

مهمترين و رايج ترين معيارهاي جامعه اطلاعاتي: 25

نظرات فریتزماکلوپ(ماچلاپ): 29

نظرات کاستلز در خصوص جامعه اطلاعاتی: 29

عوامل موثر در تغییرات ارتباطی و ویژگی های آن: 32

مروری بر مطالعات نظری مربوط به سازمان. 32

هدف های سازمان: 33

تعریف هدف از دیدگاه نظریه پردازان: 34

فصل  سوم: روش شناسی.. 35

روش تحقیق: 36

ابزار گردآوری اطلاعات: 37

مشخصات پرسشنامه و نحوه اجرای آن: 37

متغیرهای تحقیق: 37

جامعه آماری( جامعه نمونه و حجم نمونه): 37

روش نمونه گيري.. 38

روش استخراج و پردازش داده ها: 38

روش تجزیه و تحلیل و توصیف داده ها: 39

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 40

فصل پنچم: نتيجه گيري و پيشنهادات… 86

الف) يافته هاي توصيفي.. 87

ب) يافته هاي مربوط به آزمون فرضيه ها: 92

پیشنهادات پژوهش: 99

محدودیت های تحقیق: 100

منابع و مآخذ. 101

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

جدول شماره (1) توزيع فراواني و درصدي بر حسب نام سازمان و شركت: 41

جدول شماره (2) توزيع فراواني و درصدي ترکیب جنسی پاسخگویان به پرسشنامه: 42

جدول شماره (3) توزيع فراواني و درصدي ترکیب سنی پاسخگویان به پرسش هاي تحقيق: 43

جدول شماره(4) توريع فراواني و درصدي ترکیب تحصیلی پاسخگویان: 44

جدول شماره(5) توزیع فراوانی و درصدی بر اساس محل استفاده از برزگراههاي اطلاعاتي (سوال12): 45

جدول شماره(6) توزیع فراوانی و درصدی  بر اساس میزان استفاده از خدمات بزرگراههاي اطلاعاتي       (پرسش 13): 46

جدول شماره (7)توزیع فراوانی و درصدی ساعات استفاده از اينترنت (پرسش 15): 47

جدول شماره(8)توزیع فراوانی و درصدی سطح كيفي امكانات بزرگراههاي اطلاعاتي(پرسش4): 48

جدول شماره(9) توزیع فراوانی و درصدی سطح کیفی بزرگراههای اطلاعاتي در سازمان/ شركت (پرسش 5 ): 49

جدول شماره(10)توزیع فراوانی ودرصدی میزان تسلط کارکنان به رایانه (پرسش 6) 50

جدول شماره(11) توزیع فراوانی و درصدی میزان پاسخگويان به نقش اينترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی (پرسش 7 ) 51

جدول شماره(12) توزیع فراوانی و درصدی ميزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی ارتقاء توانمندي سازماني ( پرسش 8) 52

جدول شماره (13) توزیع فراوانی و درصدی  ميزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی در جهت ارتقا دانش عمومی(پرسش 9) 53

جدول شماره(14) توزیع فراوانی و درصدی ميزان نقش اینترنت بعنوان یک منبع اطلاعاتی در جهت ارتقا دانش تخصصی (پرسش 10) 54

جدول شماره(15) توزیع فراوانی و درصدی  ميزان لزوم برگزاری دوره های تخصصی اینترنت به کارکنان (پرسش 11) 55

جدول شماره(16) توزیع فراوانی و درصدی میزان ارتباط بین سابقه کار و میزان استفاده از اینترنت(پرسش 14) 56

جدول شماره (17) توزیع فراوانی و درصدی میزان استفاده از منابع الکترونیکی(کتب و مجلات) در زمینه های تخصصی کاری (پرسش 16) 57

جدول شماره(18) توزیع فراوانی و درصدی میزان ارتباط با سایر مراجع (داخلی و خارجی- مراکز علمی، صنعتی، بازرگانی و …) از طریق اینترنت ( پرسش 17): 58

جدول شماره (19) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر وضعیت اجتماعی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش18) 59

جدول شماره(20)توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر وضعیت اقتصادی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش 19): 60

جدول شماره(21) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد اینترنت  ( پرسش 20): 61

جدول شماره(22) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر در اختیار داشتن اینترنت خانگی بر میزان کاربرد اینترنت ( پرسش 21) 62

جدول شماره(23) توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر مهارت های زبان انگلیسی بر میزان کاربرد اینترنت (پرسش 22) 63

جدول شماره ( 24 ) توزیع فراوانی و درصدی میزان مطالعه در خصوص اینترنت در کاربرد آن (پرسش 23): 64

جدول شماره(25)توزیع فراوانی و درصدی میزان تاثیر کاربرد اینترنت در افزایش آموخته ها و دانش تخصصی کارکنان (پرسش 24) 65

 

فصل اول:  کلیات تحقیق

بیان مساله(تعریف موضوعی تحقیق) :

ابزارهای نوین ارتباطی ترکیبی از چندین فناوری شامل وسایل ارتباط جمعی، انفورماتیک و ارتباطات دور است. این مثلث فناوری، انسان ها را در ضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات در هر زمان و مکانی یاری می نماید. فناوری های نوین ارتباطی تکمیل کننده امکاناتی است که وسایل ارتباطی گذشته ارائه کرده اند.

این فناوری ها ویژگی های منحصر به فردی دارند که آنان را از وسایل ارتباطی قدیمی متمایز ساخته است. با توجه به پیشرفت علوم مختلف، از جمله علوم رایانه ای و نیز ضرورت شناخت و آشنایی هرچه بیشتر با علوم جدید و استفاده و بهره مندی از تجربیات و توانمندی های دیگران در نقاط مختلف جهان، لزوم استفاده از وسایل ارتباطی را بیش از پیش نموده و نقش غیر قابل انکاری را برای آن می توان قائل شد. در دنیای امروز و در دهکده جهانی ” مک لوهان ” همه چیز با کلیک و جستجویی ساده در دسترس بوده و سازمان ها، نهادها، ارگان ها وافراد حقیقی و حقوقی گوناگون می توانند با بهره مندی از طریق وسایل ارتباط جمعی، نیازمندیهای خود را برطرف نمایند.

سازمان صنایع هوایی یکی از صنت هایی است که از فناوری های نو و روز دنیا استفاده می کند و در زمینه  علوم و فنون هوایی و نیز ترابری هوایی و… فعال بوده و در شاخه ها و بخش های گوناگون هوایی فعالیت دارد.

این سازمان به لحاظ نیاز به استفاده از فناوری های نوین ارتباطی می تواند با کسب اطلاعات لازم و بعضا نادر از طریق وسایل ارتباط جمعی گامهای موثر و مهمی را در رفع نیازمندیها و حتی بازاریابی برای محصولات خود بردارد.

دراین تحقیق برآنیم تا به میزان و عوامل بهره مندی کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزگراههای اطلاعاتی بخصوص اینترنت که یکی از ابزارهای بسیار مهم و تاثیر گذار در این خصوص می باشد، بپردازیم وبا تطبیق نظرات جامعه آماری(جامعه نمونه) به بررسی این موضوع از جهات مختلف بپردازیم.

قلمرو زمانی تحقیق:

این تحقیق با توجه به زمان انجام پژوهش در اواخر سال 92 و اوایل سال 93 مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

قلمرو تحقیق :

قلمرو مکانی این تحقیق شامل سازمان صنایع هوایی و سه صنعت مهم و تاثیر گذار آن  به شرح زیرمی باشد:

ستاد سازمان هوایی به عنوان مغز متفکر صنعت هوایی کشور و سیاست گذار در صنعت هوایی

شرکت صنایع هوایی(صها) به عنوان مرکز اصلی تعمیرات و اورهال ناوگان هوایی کشور

شرکت هلیکوپترسازی ایران (پنها) به عنوان بزرگترین مرکز تعمیر و نگهداری بالگردی ایران و خاورمیانه.

شرکت قدس به عنوان مرکز تخصصی طراحی، ساخت و تولید پهپاد (هواپیمای بدون سرنشین)

اهمیت، ضرورت مساله تحقیق:

سازمان صنایع هوایی یکی از صنایع بسیار مهم و پیچیده و فعال در زمینه تعمیر و نگهداری انواع هواپیماهای مسافربری، ترابری، پشتیبانی و … بوده و در شاخه ها و بخش های گوناگون دیگری نیز فعالیت دارد، لذا استفاده از بزر گراههای اطلاعاتی وکسب اطلاعات لازم و بعضا نادر از طریق وسایل ارتباط جمعی می تواند علاوه بر رفع نیازهای این صنعت مهم،گامهای موثر و مهمی را در امر فروش و بازاریابی برداشته و کمک شایانی به ارتقاء محصولات این صنعت از نظر کیفی و کمی نماید.

بدون استفاده از بزرگراههاي اطلاعاتي، اموري چون تجارت جهاني، فعاليت بازارهاي صنايع فرهنگي، گسترش رسانه ها و شركتهاي اطلاعاتي، حركت ميليونها سرباز، مسافر و توريست در دنيا، نفوذ و تسلط اطلاعاتي و علمي و بانكي و …. ممكن نيست.

در جهانی سازی جامعه اطلاعاتی و پیروی از سیاست‌های اقتصادی، فناوری‌های اطلاعات نقشی كلیدی ایفا كردند. بزرگراههای اطلاعاتی در سه حوزه بسیار مهم و حساس رایانه ها، ماهواره ها و صنایع فضايي و هوايي  تاثیر فراوان گذاشته و به این جهت بررسی میزان و استفاده کارکنان از این بزرگراهها اهمیت پيدا نموده است.

علی رغم این که سازمان صنایع هوایی دارای صنعتی بسیار پیچیده و حساس می باشد، لکن اهمیت و نقش نیروی انسانی در آن غیر قابل انکار بوده و وابستگی بسیار زیادی به آن دارد. به همین دلیل بهره مندی و استفاده کارکنان آن از بزرگراههای اطلاعاتی، به خصوص اينترنت می تواند تاثیر مستقیم و به سزایی در ارتقاء توانمندی های این صنعت داشته باشد.

اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق را می توان به دو دسته هدف اصلی و اهداف فرعی طبقه بندی کرد:

اهدف اصلی این تحقیق بررسی میزان و عوامل استفاده کارکنان سازمان صنایع هوایی از بزرگراههای اطلاعاتی با تاكيد بر نقش اینترنت می  باشد.

اهداف فرعی:

کارکنان این سازمان تا چه اندازه از بزرگراههای اطلاعاتی به منظور ارتقاء سطح کیفی حرفه اي خود استفاده می کنند.

کارکنان این سازمان تا چه اندازه از بزرگراههای اطلاعاتی به منظور ارتقاء معلومات عمومی خود استفاده می کنند.

سوالات و فرضیه های تحقیق(بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه):

* بين میزان استفاده کارکنان از اینترنت و سطح کیفی امکانات دسترسی به آن در سازمان/ شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و كیفیت آن در سازمان/شرکت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و تسلط آنان بر رايانه رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء توانمندي سازماني كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش عمومي  كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده از اينترنت به عنوان يك منبع اطلاعاتي و ارتقاء دانش تخصصي كاركنان رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين شركت در دوره هاي آموزشي تخصصي و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين سابقه كار و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از منابع الکترونیکی(کتب و مجلات و…) و ارتقاء سطح حوزه هاي تخصصی کاری رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين ميزان استفاده كاركنان از اينترنت و ارتباط با مراجع تخصصي داخلي و خارجي  رابطه مستقيمي وجود دارد.

* بين وضعيت اجتماعي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بين وضعيت اقتصادي كاركنان وميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* در اختیار داشتن رایانه خانگی بر میزان کاربرد اینترنت موثر است.

* بين ميزان استفاده از اينترنت  و داشتن اینترنت خانگي رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین مهارت کارکنان در زبان انگلیسی و ميزان استفاده از اينترنت رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین مطالعه در خصوص اینترنت توسط کارکنان و ميزان استفاده از آن رابطه معنا داري وجود دارد.

* بین استفاده از اینترنت و ارتقاء آموخته های کارکنان رابطه معنا داري وجود دارد.

تعریف مفاهیم و واژه ها :

بزرگراههای اطلاعاتی:  بزرگراههاي اطلاعاتي به وسايل ارتباطي، اطلاعاتي و فناوری هایی گفته مي شود كه توسط آنها هر نوع پيام از جمله اخبار، برنامه هاي راديويي و تلويزيوني، ويدئو، فيلم و سينما، بازيهاي الكترونيكي تفريحي، صفحات موسيقي، مكالمات تلفني، عرضه و تقاضاهاي اجناس در فروشگاهها و بازارها، آموزش، بهداشتي، علمي و … مي توانند در آن واحد و در يك خط مستقيم در حركت باشند. به عبارت ديگر بزرگراههاي اطلاعاتي مانند بزرگراههاي حمل و نقل هستند كه در آن واحد و در يك جادة معين دوچرخه، اتومبيل، اتوبوس، كاميون، درشكه و حتي راه آهن در حركت و رفت و آمد باشند، با اين فرق كه در بزرگراههاي اطلاعاتي به جاي وسايل حمل و نقل، كالا و مردم، پيامهاي شفاهي و كتبي و آمار داده‌هاي اطلاعاتي و تصويرها در حركت هستند. (فصلنامه رسانه، سال پنچم، شماره سوم، شماره پیاپی 19، پاییز73)

جامعه اطلاعاتی:   تعریف دقیق جهانی که مورد قبول همه باشد از جامعه اطلاعاتی وجود ندارد.اکثر نظریه پردازان بر این نکته توافق دارندکه جامعه اطلاعاتی حاصل تغییراتی است که از دهه ۱۹۷۰ شروع شدو امروزه طرز کار جوامع را از بنیاد متحول کرده‌است. در مورد جامعه اطلاعاتى،” ویلیام مارتین” (W.J.Martin)، که در ردیف اولین افرادى قرار دارد که موضوع جامعه اطلاعاتى را مطرح کرده اند. وى در بحث اول یکى از کتابهاى خود یادآوری می شود که «هرچند واژه جامعه اطلاعاتى از چند سال پیش متداول بوده است اما هنوز درباره مفهوم و محتواى آن تفاهم عمومى حاصل نشده است. حتى گاهى مشروعیت کاربرد این واژه نیز مورد تردید قرار گرفته است» (محسنى؛ 1380، ص17).

جامعه اطلاعاتی جامعه‌ای است که در آن کیفیت زندگی، گستره گوناگونی اجتماعی و توسعه اقتصادی و به طور روز افزون به اطلاعات و بهره وری از آن متکی باشد جامعه اطلاعاتی  می گویند.

رایانه: رايانه دستگاهي الكترونيكي است كه داراي حافظه ميباشد و قابـل برنامه ريزي است. همچنين امكان انجام عملـيات رياضي و محاسباتي را با دقت و سرعت بالا دارد.

 

تعداد صفحه : 115

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --