دانلود پایان نامه ارشد: بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : پژوهش علوم اجتماعی

عنوان : بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدتهران شمال

دانشکده مدیریت وعلوم اجتماعی

گروه پژوهش علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:

پژوهش علوم اجتماعی

عنوان:

بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی شهر ایلام)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکيده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی و عوامل موثر برآن در دوازده ناحیه شهر ایلام در سال 1391و به روش نمونه گیری خوشه­ای اجرا گردیده است. بدین منظور پس از بررسی اجمالی مطالب و نظریه های مختلف موجود در سه حوزه روانشناسی، روانشناسی اجتماعی و جامعه شناختی و با استفاده از روش پیمایش و تدوین پرسش­نامه در نمونه­ای به حجم 383 نفراز زنان ومردان 20 سال به بالای شهر ایلام، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. پس از استخراج وپردازش داده های جمع­آوری شده و تهیه شاخص­های آماری مناسب برای متغیر های مستقل­و وابسته­، پنج روش تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی، آزمونt ،آزمون تحلیل واریانس وآزمون تحلیل مسیر مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق میزان «رضایت از زندگی» در شهر ایلام برابر 1/60 درصد نشان داده شده است. نتایج بدست آمده از تحلیل رگرسیون چند متغیره، حاکی از آن است که پنج متغیر مثبت نگری، احساس محرومیت نسبی، رضایت از خود،  دینداری (بعد عاطفی)و رضایت زناشویی 44 درصد از واریانس متغیر وابسته (رضایت از زندگی) را تبیین کردند. متغیر­های مستقل آنومی اجتماعی و بیگانگی اجتماعی (بعد بی­قدرتی)رابطه معنادار واثر کاهشی بر رضایت از زندگی داشتند واز میان متغیر های زمینه ای سه متغیر:  میزان درآمد، وضعیت تاهل وجنسیت رابطه معناداری با متغیروابسته داشتند و در مقابل دو متغیر میزان تحصیلات و سن رابطه معناداری با رضایت از زندگی نداشتند.

واژه‌هاي كليدي: رضایت از زندگی، رضایت از خود، خوشبینی، آنومی، محرومیت نسبی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مسئله. 3

1-3- اهميت وضرورت پژوهش…. 5

1-4- اهداف تحقيق.. 6

1-4-1-اهداف کلی… 6

1-4-2-اهداف جزئی… 6

1-5- سؤالات تحقيق.. 6

فصل دوم: پیشینه تجربی و مبانی نظری

2-1-مقدمه. 8

2-2-بخش اول:  پیشینه تحقیقات تجربی.. 9

2-2-1- پیشینه تحقیقات داخلی… 9

2-2-1-1- رضایت از زندگی یا احساس ذهنی بهزیستی… 9

2-2-1-2-بررسی رضایت از زندگی وجایگاه احساس امنیت در آن در بین شهروندان تهرانی… 9

2-2-1-3- بررسی تطبیقی رضایت از زندگی در بین دانشجویان دختر وپسر دانشگاه فردوسی مشهد.. 13

2-2-1-4- احساس رضايت از زندگي و احساس عدالت توزيعي… 18

2-2-1-5-مقایسه نتایج رضایت از زندگی در دو پژوهش سال های 1353 و1374در ایران.. 18

2-2-1-6- موج دوم پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان.. 24

2-2-1-7- رضايت از زندگي و مولفه‌هاي آن.. 31

2-2-1-8- ابعاد رضایت از زندگی… 33

2-2-1-9-  مفهوم رضايت و ابعاد آن.. 34

2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضايت  از زندگي… 35

2-2-1-11- بررسي ميزان رضايت از زندگي… 36

2-2-1-12-  ابعاد رضايت از زندگي (شوراي علمي پژوهشگران 1381 ) 37

2-2-1-13-وضعيت و نگرش جوانان ايران، گزارش نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان.. 38

2-2-1-14- سنجش توصيفي احساس خوشبختي… 40

2-2-1-15-بررسی رضايت از زندگي در ميان شهروندان زن ايراني… 41

2-2-2- پیشینه تحقیقات خارجی… 42

2-2-2-1- سنجش احساس ميزان رضايت و امنيت…. 42

2-2-2-2- گزارشي از اعتبار سازه‌هايی از طيف رضايت از زندگي در يك مقطع زماني… 43

2-2-2-3- رضايت از زندگي در ميان دانش‌آموزان خارجي… 45

2-2-2-4- توانائي ها و محدوديت‌ها براي اندازه‌گيري كيفيت زندگي در نواحي شهري… 49

2-2-2-5- كيفيت زندگي و رضايت…. 53

2-2-2-6-  دنيا طلبي و نسبت آن با رضايت از زندگي… 55

2-2-2-7- رضايت از زندگي و توسعه. 56

2-2-2-8- احساس ميزان رضايت و امنيت…. 56

2-2-2-9- همبستگي احساس خوشبختي با بيگانگي و بي‌اعتمادي… 56

2-2-2-10- همبستگي  رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي… 56

2-2-2-11- بهروزي در آمريكا 57

2-2-2-12- همبستگي رضايت از زندگي با پايگاه اجتماعي اقتصادي… 57

2-2-2-13- تحليلي از شاخص رضايت از زندگي… 57

2-2-2-14- بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي… 58

2-3-بخش دوم: مبانی نظری.. 70

2-3-1- نظریه های روان شناختی… 70

2-3-1-1-نظریه سلسله مراتب نیازها 70

2-3-1-2-نظریه نیاز به موفقیت…. 72

2-3-2- نظریه های  روان شناسی اجتماعی… 74

2-3-2-1-نظریه محروميت نسبي… 74

2-3-2-2-نظريه تطابق آرزو- وضعيت…. 76

2-3-2-3-نظريه دلزدگی زيمل.. 78

2-3-2-4-نظریه دلهره منزلت…. 83

2-3-2-5-نظریه برابری… 84

2-3-2-6-نظریه ارزش منزلت…. 85

2-3-2-7-نظریه بیگانگی اجتماعی… 85

2-3-2-8-نظریه مقایسه اجتماعی… 86

2-3-3- نظریه های جامعه شناسی… 89

2-3-3-1-نظریه آنومی دورکیم.. 89

2-3-3-2-نظريه رابطه اجتماعي… 90

2-3-3-3-نظریه كونيگ…. 94

2-3-3-4-لوئيس كريزبرگ…. 95

2-3-3-5-نظریه کارل مارکس….. 96

2-3-3-6-نظریه ی پارسونز. 97

2-3-3-7-نظریه هومنز. 99

2-3-3-8-نظریه مبادله پیتر بلاو. 99

2-3-3-9-نظریه اینگلهارت…. 100

2-3-3-10-ولع ارتقاء در ايران و عوامل مؤثر بر آن.. 101

2-3-4-چهارچوب تئوریک….. 102

2-3-5-فرضیات تحقيق.. 105

2-1 مدل نظری تحقیق.. 106

فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق

3-1- مقدمه. 108

3-2-متغیر های پژوهش…. 110

3-2-1-متغیرهای زمینه ای: سن، جنس، تحصیلات، تاهل.. 110

3-3-تعريف مفاهیم(تعاریف مفهومی وعملياتي متغیرها) 110

3-3-1-رضايت از زندگي… 110

3-3-2-تعريف عملياتي… 111

3-3-3-روایی معیار(ابزار سنجش) متغیر وابسته. 112

3-4-محروميت نسبي.. 112

3-4-1-تعريف عملياتي… 112

3-5-آنومي (بي‌هنجاري) 113

3-5-1-تعريف عملياتي… 114

3-6- دينداري(بعد احساسی) 116

3-6-1-تعريف عملياتي… 116

3-7- احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 117

3-7-1-تعريف عملياتي… 117

3-8-مثبت نگري.. 118

3-8-1-تعريف عملياتي… 118

3-9-رضايت  از خود. 119

3-9-1-تعريف عملياتي… 119

3-10- رضایت زناشوئی.. 120

3-10-1-تعریف عملیاتی… 120

3-11- سن.. 121

3-12- وضعيت تاهل.. 121

3-13-جنسيت… 122

3-14-تحصیلات… 122

3-15-میزان درآمد. 122

3-16-روش تحقيق.. 122

3-17-واحد تحلیل و واحد مشاهده 122

3-18-روش نمونه گیری.. 123

3-19-جامعه آماري.. 122

3-20-حجم نمونه. 123

3-21-مراحل تهيه پرسشنامه. 123

3-22-محاسبه روايي لازم. 124

3-23-تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها 124

3-24-اعتبار و پايايي.. 124

3-25-بررسي روايي معيار ابزار سنجش…. 125

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-مقدمه. 128

4-2- بخش اول: آمار توصیفی.. 128

4-2-1-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني… 128

4-2-2-توزيع فراوانی پاسخگويان بر اساس جنس….. 130

4-2-3-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مقاطع تحصیلی… 131

4-2-4-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل.. 132

4-2-5-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس میزان درآمد خانواده 133

4-2-6-توصيف متغير وابسته: رضايت از زندگي… 135

4-2-7-توصيف متغير هاي مستقل.. 139

4-2-7-1-محرومیت نسبی… 139

4-2-7-2-آنومی اجتماعی… 143

4-2-7-3-دینداری(بعد احساسی) 148

4-2-7-4-احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی­­قدرتی) 151

4-2-7-5-مثبت نگري… 154

4-2-7-6-رضایت از خود. 157

4-2-7-7-رضایت زناشویی… 160

4-3-بخش دوم: آمار استنباطی.. 165

4-3-1-تحليل يافته هاي پژوهش (آزمون فرضيات) 165

4-3-2-بررسي پيش فرض هاي تحليل رگرسيون و ارائة معادلة آن.. 165

4-3-2-1-بررسي نرمال بودن و فاصله ای بودن سطح سنجش متغيرهاي تحقيق.. 165

4-3-2-2- بررسي استقلال متغيرهاي مستقل از يكديگر يا عدم هم خطي آنها 166

4-3-2-3- بررسي استقلال خطاها 166

4-3-3-آزمون فرضيه يكم : احساس محرومیت نسبی برکاهش رضایت از زندگی موثر است . 167

4-3-4-آزمون فرضيه دوم: آنومی اجتماعی بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. 169

4-3-5-آزمون فرضيه سوم: بعد احساسی دینداری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 171

4-3-6-آزمون فرضيه چهارم: احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) بر کاهش رضایت از زندگی موثر است. 173

4-3-7-آزمون فرضيه پنجم : مثبت نگری بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 175

4-3-8-آزمون فرضيه ششم : رضایت از خود بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 177

4-3-9-آزمون فرضيه هفتم : رضایت زناشویی بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 179

4-3-10-آزمون فرضيه هشتم: میزان درآمد بر افزایش رضایت از زندگی موثر است. 181

4-3-11-آزمون فرضيه نهم:میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. 186

4-3-12-آزمون فرضيه دهم: بین جنس و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 187

4-3-13-آزمون فرضيه یازدهم:  بین تاهل ورضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 188

4-3-14-آزمون فرضيه­دوازدهم: بین سن و رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد. 190

4-3-15-آزمون فرضيه سیزدهم: میزان تحصیلات بر دینداری موثر است. 190

4-3-16-آزمون فرضيه چهاردهم: مثبت نگری بر رضایت از خود موثر است. 192

4-4- معادلة رگرسيوني خطی چند متغیره (Multiple linear Regression). 194

4-5-اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی… 200

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه. 202

5-2- جمع بندي يافته ها و نتايج پژوهش….. 203

5-3-  پاسخ به سوالات اصلي پژوهش…. 210

5-4- پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق.. 211

فهرست منابع. 213

پیوست ها 216

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                  صفحه

جدول 2-1 بررسي درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق در بين پاسخگويان. 10

جدول 2-2بررسي ميزان همبستگي دو متغير «امنيت و رضايت» با ساير متغيرهاي تحقيق.. 11

جدول 2-3 ارائة نتايج كلي متغيرهاي پژوهش….. 14

جدول2-4 رابطه بين رضايت از دانشگاه و متغيرهاي زمينه اي.. 15

جدول2-5 رابطه بين رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي.. 17

جدول2-6 مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي 1353 و 1374به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك) 23

جدول 2-7 مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي 1353 و 1374به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك) 24

جدول2-8 تحليل عامل گويه هاي رضايت از زندگي.. 25

جدول2-9 مقايسة ميزان رضايت از وضع سلامتي در سال هاي 1382- 1353. 26

جدول2-10مقايسة ميزان رضايت از وضع مالي در  سال هاي 1382- 1353. 26

جدول2-11مقايسة ميزان رضايت از وضع شغلي در سال هاي 1353، 1379 و 1382. 26

جدول2-12ميزان رضايت از اوضاع اقتصادي.. 27

جدول2-13ميزان رضايت از اوضاع سياسي در سال 1382. 27

جدول2-14 سطوح رضايت مالي بر حسب گروه هاي نسلي ( پيمايش 1382) 28

جدول2-15سطوح رضايت فردي بر حسب گروه هاي تحصيلي( پيمايش 1382) 29

جدول2-16رضایت از زندگی به تفکیک ابعاد اجتماعی.. 35

جدول 2-17نتايج آزمون فرضيات   41

جدول2-18کیفیت زندگی و رضایت…. 54

جدول 2-19خلاصه مهمترين نتایج پيشينه تجربی.. 64

جدول2-20کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز. 98

جدول2-21کارکرد گرائی ساختاری تالکوت پارسونز. 104

جدول 3-1خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير رضایت از زندگی.. 111

جدول 3-2 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير ميزان احساس محروميت نسبي   113

جدول شماره 3-3 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير آنومی.. 115

جدول 3-4 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي دینداری… 116

جدول 3-5 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي احساس بیگانگی اجتماعی.. 117

جدول 3-6 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي مثبت نگری.. 118

جدول 3-7 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضایت از خود. 119

جدول3-8 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضامندی زناشوئی.. 121

جدول 3-9بررسي روايي معيار متغير وابسته. 126

جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني.. 128

جدول4-2شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک سن.. 129

جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنس…. 130

جدول 4-4توزيع فراواني پاسخگويان به تفکیک مقطع تحصیلی.. 131

جدول 4-5 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل.. 132

جدول 4-6 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس میزان درآمد(میلیون ریال) 133

جدول4-7شاخص های مرکزی پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد(میلیون ریال) 134

جدول 4-8توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از زندگي.. 135

جدول 4-9 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  رضايت از زندگي.. 137

جدول 4-10شاخص هاي مركزي در متغير رضايت از زندگي.. 138

جدول 4-11توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير محرومیت نسبی.. 140

جدول4-12 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  احساس محرومیت نسبی.. 141

جدول 4-13شاخص هاي مركزي در متغير محرومیت نسبی.. 141

جدول 4-14توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير آنومی اجتماعی.. 143

جدول4-15توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  آنومی اجتماعی.. 146

جدول 4-16شاخص هاي مركزي در متغير آنومی اجتماعی.. 146

جدول 4-17توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير دینداری(بعد احساسی) 148

جدول 4-18توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  دینداری(بعد احساسی) 149

جدول 4-19 شاخص هاي مركزي در متغير دینداری(بعد احساسی) 149

جدول 4-20 توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير احساس بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 151

جدول 4-21توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  بیگانگی اجتماعی(بی قدرتی) 152

جدول 4-22 شاخص هاي مركزي در متغير بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 152

جدول 4-23 توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير مثبت نگري.. 154

جدول 4-24توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  مثبت نگري.. 155

جدول4-25شاخص هاي مركزي در متغير مثبت نگري.. 155

جدول 4-26 توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضایت از خود. 157

جدول 4-27توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضایت از خود. 158

جدول 4-28شاخص هاي مركزي در متغير رضایت از خود. 159

جدول 4-29توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضایت زناشویی.. 161

جدول 4-30توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير  رضایت زناشویی.. 163

جدول4-31شاخص هاي مركزي در متغير رضایت زناشویی.. 163

جدول4-32 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 167

جدول4-33تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 167

جدول4-34ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 168

جدول4-35 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 169

جدول4-36تحلیل واریانس در در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 169

جدول4-37جدول ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 170

جدول4-38 همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 171

جدول 4-39 تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 171

جدول4-40 ضرایب رگرسیون  در خروجی تحلیل رگرسیون خطی.. 172

جدول4-41همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 173

جدول4-42تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 173

جدول4-44همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 175

جدول4-45تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 175

جدول4-46ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی.. 176

جدول4-47همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 177

جدول 4-48.تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 177

جدول 4-49ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 178

جدول 4-50.ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 179

جدول 4-51.ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 179

جدول 4-52ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 180

جدول4-53ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 181

جدول4-54 تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 181

جدول4-55ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 182

جدول4-56ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 183

جدول4-57تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 183

جدول 4-58ضرایب رگرسیون در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 184

جدول4-59آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 184

جدول4-60 تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 185

جدول4-61آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 186

جدول4-62 تحلیل آزمون تی با دو نمونه مستقل.. 186

جدول 4-63ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 187

جدول4-64تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 187

جدول 4-65ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 188

جدول4-66تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 188

جدول4-67 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 189

جدول 4-68ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 190

جدول4-69تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 190

جدول4-70 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 191

جدول 4-71ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 192

جدول4-72-تحلیل واریانس در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 192

جدول4-73 ضریب همبستگی در خروجی تحلیل رگرسیون خطی ساده 193

جدول4-74.مراحل ورود متغیرها به معادله رگرسیونی چند متغیره به روش قدم به قدم. 197

جدول4-75- خلاصه ضرایب معادله رگرسیونی چند متغیره 198

جدول4-76- تحلیل واریانس در معادله رگرسیونی چند متغیره 198

جدول4-77- معادلات رگرسیونی چند متغیره در مدل. 199

جدول4-78- اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل موثر بر رضایت از زندگی.. 200

جدول شماره 5-1 میانگین و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش…. 204

جدول شماره 5-2 مقايسه اثربخشي متغير هاي مستقل.. 205

جدول شماره 5-3 خلاصه نتايج فرضيات پژوهش…. 206

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                  صفحه

نمودار4-1 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دسته سنی.. 129

نمودار4-2 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک جنس…. 130

نمودار4-3 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک دوره تحصیلی.. 131

نمودار4-4 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت تاهل.. 132

نمودار4-5 توزیع فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک میزان درآمد خانواده(میلیون ریال) 134

نمودار 4-6هيستوگرام توزيع رضايت از زندگي در بين پاسخگويان. 138

نمودار 4-7توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي.. 139

نمودار 4-8 هيستوگرام توزيع احساس محرومیت نسبی در بين پاسخگويان. 142

نمودار4-9توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس محرومیت نسبی.. 142

نمودار 4-10توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومی اجتماعی.. 147

نمودار 4-11 نمودار هيستوگرام توزيع آنومی اجتماعی در بين پاسخگويان. 147

نمودار 4-12نمودار هيستوگرام توزيع دینداری(بعد احساسی) 150

نمودار 4-13توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دینداری.. 150

نمودار 4-14 نمودار هيستوگرام توزيع بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 153

نمودار 4-15توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير بیگانگی اجتماعی(بعد بی قدرتی) 153

نمودار 4-16 نمودار هيستوگرام توزيع مثبت نگري در بين پاسخگويان. 156

نمودار 4-17 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري.. 156

نمودار 4-18 نمودار هيستوگرام توزيع رضایت از خود در بين پاسخگويان. 159

نمودار 4-19 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضایت از خود. 160

نمودار4-20 هیستوگرام رضایت زناشویی.. 164

نمودار 4-21توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضایت زناشویی.. 164

 

فصل اول

کلیات

  
1-1- مقدمه

رضايت از زندگي از شاخص‌هاي مهم اجتماعي است كه نسبتاً دير به حوزه علوم اجتماعي راه يافت، با وجود آنكه اين شاخص ذيل مفهوم كلي‌تر كيفيت زندگي و در واكنش به سنجش‌هاي اقتصادي طرح شد. اما به زودي به حوزه‌اي مستقل و مهم تبديل گشت اهميت اين شاخص- برخلاف آنچه غالباً تصور مي‌شود- به واسطه تأثير فوری سياسي آن نيست. رضايت از زندگي را نمي‌توان و نبايد مساوي رضايت سياسي پنداشت. رضايت از زندگي مفهوم فراگير و در عين‌حال پايدارتري است كه منعكس‌كننده احساس و نظر كلي مردم يك جامعه نسبت به جهاني است كه در آن زندگي مي‌كنند. اهميت آن نيز از حيث دلالت‌هايي است كه بر ويژگي‌هاي پايدار نظام اجتماعي دارد. در حالي كه رضايت سياسي جنبه گذرا و موقتي دارد و بيشتر نگرش افراد را نسبت به شرايط جاري روز مي‌سنجد. همين مفهوم رضايت از زندگي است كه به هنگام طرح كيفيت زندگي، مورد توجه قرار مي‌گيرد (گودرزي، 1388: 193).

رضایت از زندگی اگر چه تا حد زیادی بستگی به شرایط فردی دارد، اما تاثیر عوامل اجتماعی در افزایش یا کاهش آن بسیار موثر است.جامعه از سوئی بوجود آورنده شرایطی است که می تواند فرد را به سوی تحقق اهداف و آرزوهای فردی سوق دهد واز سوی دیگر زمینه ساز تحقق فضایی است که فرد می تواند به کنش متقابل وارتباط با همنوعانی که باعث ایجاد آرامش، امنیت واطمینان خاطر وی برای یک زندگانی مناسب باشند، مبادرت ورزد (هزارجریبی وصفری شالی،1388 :8).

رضایت کلی از زندگی، ترکیبی از شرایط فردی واجتماعی است ودر واقع خود نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان ومحیطی  که وی را فرا گرفته ودر آن زندگی می کند می باشد. رضایت از زندگی، همبستگی بالائی با احساس خوشبختی، اعتماد متقابل واحساس تعهد با جامعه داردو نشانه نگرش فرد به خود وجهان پیرامونی است. سطح پایین رضایت از زندگی به گرایش های منفی نسبت به کل جامعه مربوط می شود

با وجود رويكردهاي نظري متنوعي كه نسبت به مفهوم «رضايت از زندگي» وجود دارد، به نظر دو رويكرد عمده وجود دارد:

الف: رویکرد سازه­ای: در اين نگاه «رضايت از زندگي» سازه‌اي است كه داراي ابعادي چند است مانند رضايت از خود، رضايت از خانواده، و رضايت از شغل…(قهرمان، 1384).

ب: رویکرد کل گرایانه: در اين نگاه «رضايت از زندگي» فاقد بُعد است  وبه صورت یک سوال کلی مطرح می شود و اگر در تحقيقات از گويه‌هاي متعددي براي سنجش آن استفاده شد، قصد محقق ارتقاء سطح سنجش آن از ترتيبي به فاصله‌اي بوده است، هرچند در بسياري از تحقيقات براي سنجش آن از يك گويه استفاده شده است(همان،1384). به نظر مي‌رسد كلي بودن مفهوم رضايت از زندگي و انتزاعي بودن آن، رضايت از زندگي را داراي ويژگي‌هاي منحصربه فردي  نموده است، به نظر مي‌رسد زندگي مساوي مجموع حيطه‌هايي مانند شغل، تحصيلات، اوقات فراغت، سلامتي و … نيست، حتي اگر حيطه‌هاي مذكور افزايش يابد، گرچه حيطه‌هاي مذكور بخش زيادي از زندگي را تشكيل مي‌دهند، اما زندگي چيزي فراتر از اين حوزه‌ها نيز در خود دارد. البته مساوي نبودن كل با مجموعه‌ي اجزاي آن نه‌تنها در علوم طبيعي، بلكه در علوم انساني امري غريب نيست (سروش، 1374: 99-24 با تلخيص).

شواهد تجربي زيادي نيز اين ادعا را ثابت مي‌كند، مثلاً خودكشي كه خود حكايت از سطح نازل زندگي دارد در مواردي شکل مي‌دهد كه گاه مجموع رضايت فرد از حوزه‌هاي رايج پايين نمي‌باشد. مثلاً انديشمندي كه به بن‌بست فكري مي‌رسد و احساس پوچي و سرانجام خودكشي مي‌كند يا كسي كه در يك رابطه عاشقانه ناكام مانده و به زندگي خود پايان مي‌دهد، شواهدي هستند كه اگر از آنان ميزان رضايت‌شان را از حوزه‌هايي مانند خانواده، شغل، تحصيلات، محيط زندگي و … جويا مي‌شديم شايد نارضايتي جدي از هيچ يك وجود نداشته است و مجموع نمرات رضايت از زندگي‌شان خيلي پايين هم نباشد.

1-2- بيان مسئله

آيا دستاوردهاي اقتصادي هم­چون افزايش درآمد ملي، افزايش تعداد و تنوع كالاها و … رضايت مردم را از زندگي افزايش داده است؟ امروزه ما با تراكم ترافيك و آلودگي هواي شهري مواجهيم در حالي كه صد سال پيش تنها با جاده‌هاي خاكي و كوچه‌هاي كثيف برخورد مي‌كرديم، امروزه با زندگي‌هاي نابسامان و نرخ‌هاي بالاي طلاق مواجهيم، اما «در گذشته، از مراقبت‌هاي بهداشتي ناچيز و نرخ مرگ‌ومير بالا در اثر بيماري­ها برخوردار بوديم. كداميك از اين دو موقعيت موجد رضامندي و خشنودي بيشتري هستند؟

در جوامع صنعتي پديده‌هاي جديد به مرور زمان و به طور تدريجي در همان جوامع به اقتضای مسائل و مشكلات و نيازهاي آنجا ابداع شدند و موجب يك رشد تدريجي در طول تقريباً 200 سال در همه زمينه‌ها از صنعت و كشاورزي و پزشكي گرفته تا فيزيك و نجوم و بيولوژي و … شده به تدريج به اقتضاي رشد هر بخش تقسيم كار و انواع مشاغل بوجود آمد، توليدات داخلي متناسب با ساختار فرهنگي و نيازهاي موجود جامعه افزايش يافت، ابزار بهتر ارضاء نياز ارائه شد و در عين‌حال به علت رشد اقتصادي همسو با نيازها و تعادل تدريجي در همه زمينه‌هاي و افزايش درآمدها، به مردم امكان تهيه جديد ارضاي نياز را مي‌داد.

در چنين جوامعي نيز فرايند مقايسه‌اي اجتماعي، احساس محروميت نسبي و لذا فرايند پيدايش نياز نيز وجود داشت و دارد، اما از آنجا كه دست‌يابي به ابزار جديد ارضاي نياز در حد نياز احساس شده در هر قشر و گروهي به طور ذهني امكان‌پذير به نظر مي‌رسد احساس نارضايتي از وضع موجود كم است و اگر اينجا و آنجا احساس نارضايتي بوجود آيد، عموما در حد قابل كنترل است و عنان جامعه از دست اداره‌كنندگان آن خارج نمي‌شود (رفيع‌پور،1387 (ب): 35-34 با اندكي تلخيص)

اما در جوامع در حال توسعه از جمله كشور ما ايران، امكان رشد اقتصادي مستمر عملاً وجود ندارد و اگر وجود دارد به علت شدت نابرابريهاي اجتماعي- اقتصادي عموماً در دست درصد كوچكي از اعضاي جامعه است كه خود باعث بروز نارضايتي است علاوه‌بر آن، قرار گرفتن در مسير مدرنيته در كشورهاي توسعه نيافته به كاهش باورهاي تقديرگرايانه مي‌انجامد؛ كه آن نيز سبب نارضايتي مي‌گردد (رفيع‌پور، 1377: 74-73).هنگامي كه نظام فرهنگي جامعه الگوهايي را ارائه مي‌نمايد كه نظام اقتصادي امكان برآورده شدن مطلوب اهداف در چهارچوب آن الگوها را ندارد. پيامد آن، ارضا نشدن نيازهاست كه باعث نارضايتي مي‌گردد.

به عقيدة كونيگ در كشورهاي توسعه نيافته يك شكل سنتي و پذيرفته شده از فقر وجود دارد كه انسان به آن عادت كرده است. اما شرايط وقتي تغيير مي كند، كه از طريق گسترش وسائل ارتباط جمعي، يك نوع زندگي ديگر و مرفه تر ( مثلاً با برنامه هاي تلويزيوني،ماهواره ای؛اینترنتی … ) تا اقصي نقاط جوامع تكامل نيافته رخنه مي كند. در پي تضاد اين دو عامل، نيازهاي بي حد و حصر رشد مي كنند و پس از آن، حركت­هاي ناگهاني رشد اقتصادي، بسياري از مواقع يك وضعيت آنومي به شكل يك گم گشتگي فرهنگي جهشي ( و از دست دادن هويت فرهنگي ) را در پي دارد كه نه فقط يك نارضايتي عميق، بلكه علاوه بر آن ناآراميهاي سياسي گسترده اي را بوجود مي آورد.» ( رفيع پور، 1378 (ب): 27-26 ). جامعه ما بخصوص شهر ایلام از تحولات جهانی در عصر ارتباطات مصون نیست و به نظر می رسد به علت شکل گیری نیازهای جدید در عصر ارتباطات باعث بالارفتن نارضایتی اجتماعی شده است.

 

تعداد صفحه : 242

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --