دانلود پایان نامه ارشد : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری 

عنوان : بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین المللی قشم

بررسی معیار های طراحی و باز زنده سازی بافت های تاریخی روستایی نومنه موردی روستای کندر

استاد راهنما:

دکتر اسماعیل ضرغامی

استاد مشاور:

دکتر سید باقر حسینی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته مهندسی معماری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

آنچه بايد امروزه در ارتقاء كيفيت روستاهاي كشورمان مدنظر قرار گيرد ، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژگيها و پتانسيلهاي روستا و همچنين استفاده مناسب از اين پتانسيلها جهت افزايش كيفيت و هويت روستاي موردنظر مي‌باشد .

بافتهاي تاريخي روستاي كندر يكي از محدودهاي خاصي است كه هم ماهيت مركزيت دارد و هم ماهيت تاريخي و مذهبي ، همچنين وجود عناصر طبيعي و تاريخي ، همجوار با يكديگر در اين محدوده ويژگي بخصوصي را به محدوده مذكور داده است كه با استفاده مطلوب از پتانسيلهاي بيان شده مي‌تواند نقش مهمي در هويت روستاي كندر ايفا نمايد .

در اين پژوهش سعي شده است كه با استفاده از روش توصيفي ـ تحليلي ، از جاذبه‌هاي طبيعي مسير قديم روستاي كندر جهت ايجاد ارتباط مطلوب بين عناصر شاخص محدوده و بهبود و تقويت عملكرد مسير ارتباطي روستا و در نتيجه استخوانبندي تاريخي روستا بهره گرفته شود .

بدين منظور جهت باز زنده‌سازي محدوده امام‌زاده قديمي روستاي كندر جايگاه عناصر شاخص مذكور، بررسي شده و معيارهاي ساماندهي جهت ارتقاء كيفيت بافت تاريخي لحاظ شده و از قدمت آنها جهت طراحي محدوده تعيين شده ، استفاده شده است .

واژگان كليدي : بافت تاريخي ، ارتباط عناصر شاخص ، استخوان‌بندي روستا ، باززنده‌سازي

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول : طرح مسئله …………………………………………………………………………………………. 1

1 ـ 1 بيان مسئله   ……………………………………………………………………………………………………. 2

1 ـ 2 اهميت و ضرورت مسئله ………………………………………………………………………………………….. 3

1 ـ 3 اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………….    3

1 ـ 4 سوالات اصلي تحقيق ………………………………………………………………………………………………. 4

1 ـ 5 قلمرو تحقيق  ………………………………………………………………………………………………………. 4

1 ـ 6 روند انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………………… 5

1 ـ 7 جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق …………………………………………………………………………………………….. 5

فصل دوم : ادبیات تحقيق ……………………………………………………………………………………………. 6

2 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 7

2 ـ 2 باز زنده‌سازي روستايي …………………………………………………………………………………………………………. 8

2 ـ 2 ـ 1 انواع مداخلات روستايي ………………………………………………………………………………………………….. 8

2 ـ 2 ـ 2 باز زنده‌سازي در بافت‌هاي با ارزش روستايي …………………………………………………………………… 8

2 ـ 2 ـ 3 حفاظت و باز زنده‌سازي اماكن و بافت‌هاي با ارزش روستايي ……………………………………………. 9

2 ـ 2 ـ 4 تحولات اقتصادي دهه هشتاد و آغاز رويكرد بازآفريني ………………………………………………………. 10

2 ـ 2 ـ 5 مداخله در بافت روستايي …………………………………………………………………………………… 10

2 ـ 2 ـ 6 تعريف باز زنده‌سازي مناطق روستايي ……………………………………………………………………………… 11

2 ـ 2 ـ 7 سطوح عملياتي پروژه باز زنده‌سازي ………………………………………………………………………………… 12

2 ـ 2 ـ 8 روند عمليات باز زنده‌سازي ……………………………………………………………………………………………… 12

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 درك ابعاد خاص فرسودگي ………………………………………………………………………………………….. 13

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 شناسايي منابع موجود ……………………………………………………………………………………… 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 3 حس مكان كالبدي ……………………………………………………………………………………………. 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 4 حس مكان كاركردي …………………………………………………………………………………………. 14

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 مديريت عمليات باز زنده‌سازي ……………………………………………………………………………………. 15

2 ـ 2 ـ 8 ـ 5 ـ 1 ابعاد كليدي مديريت فضاهاي عمومي در عمليات باز زنده‌سازي ………………………………. 16

ـ تنظيم كاركردها و ميزان تأثير آنها بر هم ……………………………………………………………………………………….. 16

ـ برنامه حمايتي فيزيكي ، جريان‌هاي حمايتي ( ابقاء نگاه داشتن ) ………………………………………………………. 17

ـ سرمايه‌گذاري (سرمايه‌هاي جديد و منابع متداوم ) در فضاهاي عمومي …………………………………………….. 17

ـ تناسب و هم پايگي و هماهنگي مداخله ………………………………………………………………………………… 17

ـ مدلهاي مديريت فضاهاي عمومي …………………………………………………………………………………….. 18

2 ـ 2 ـ 8 باز زنده‌سازي موفق ………………………………………………………………………………………………. 20

2 ـ 2 ـ 8 ـ 1 باز زنده‌سازي كالبدي ………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 8 ـ 2 باز زنده‌سازي اقتصادي ……………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 9 ـ 3 باز زنده‌سازي اجتماعي ……………………………………………………………………………………………… 20

2 ـ 2 ـ 10 اصول بازآفريني و باز زنده‌سازي موفق ………………………………………………………………………….. 21

2 ـ 2 ـ 10 ـ 1 اصل اول : بهبود تنوع كاربري (فعاليت ) ………………………………………………………………….. 21

2 ـ 2 ـ 10 ـ 2 اصل دوم : تشويق فشردگي ………………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 2 ـ 10 ـ 3 اصل سوم : ايجاد تراكم توسعه …………………………………………………………………………………. 23

2 ـ 2 ـ 10 ـ 4 اصل چهارم : بالا بردن سهولت دسترسي …………………………………………………………………… 24

2 ـ 2 ـ 10 ـ 5 اصل پنجم : آفرينش پيوندهاي عملكردي …………………………………………………………………….. 25

2 ـ 2 ـ 10 ـ 6 اصل ششم : ساختن يك سامانه هويتي مثبت ………………………………………………………………. 25

2 ـ 3 ورودي و مسيرارتباطی شهر………………………………………………………………………………. 30

2 ـ 3 ـ 1 اجزاء ورودي و مسيرهاي دسترسي بناهاي سنتي ايران …………………………………………………….. 31

2 ـ 3 ـ 2 اصول تركيب كالبدي ورودي بناهاي سنتي ايران ……………………………………………………………….. 32

2 ـ 3 ـ 3 ورودي در بافت هاي قديم ايران ………………………………………………………………………………………… 33

2 ـ 3 ـ 4 مركزيت فضاهاي جمعي ………………………………………………………………………………………………….. 36

2 ـ 3 ـ 5 معيارهاي كيفيت فضايي …………………………………………………………………………………………………… 39

1 ـ 4 ارتباط بين عناصر روستایی ………………………………………………………………………………………………….. 42

2 ـ 4 ـ 1 مفهوم ارتباط ……………………………………………………………………………………………………. 42

2 ـ 4 ـ 2 تاريخچه بحث ارتباط در طراحي « در مقياس گسترده » …………………………………………………….. 43

2 ـ 4 ـ 3 مقايسه مفهوم ارتباط (ايران و غرب ) ……………………………………………………………………………….. 45

2 ـ 4 ـ 4 كل و جزء                         ………………………………………………………………………………………47

2 ـ 4 ـ 4 ـ 1 بكارگيري مباحث كل و جزء در آثار نظريه‌پردازان ………………………………………………………. 47

2 ـ 4 ـ 5 نشانه‌هاي طبيعي و مصنوع ……………………………………………………………………………….. 52

2 ـ 4 ـ 5 ـ 1 تركيب و ارتباط بين عناصر مصنوع و طبيعي ……………………………………………………………… 52

2 ـ 4 ـ 6 محيط طبيعي و توسعه پايدار روستايي ………………………………………………………………………………. 52

2 ـ 4 ـ 6 ـ 1 ارتباط ميان رودخانه و روستا …………………………………………………………………………………….. 54

طراحي الهامي و اكولوژيكي ……………………………………………………………………………………………………………. 56

2 ـ 5 جمع‌بندي     ………………………………………………………………………………………………………….. 56

فصل سوم : روش تحقيق (تجربيات ايران و جهان ) ………………………………………………. 61

3 ـ 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 62

3 ـ 2 روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………… 62

3 ـ 3 جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………….   62

3 ـ 4 تجربيات مشابه (نمونه‌هاي ساختاري گذشته در خارج از ايران )………………………………………………. 63

3 ـ 4 ـ 1 ساختار طراحي شهر رم ……………………………………………………………………………….. 63

3 ـ 4 ـ 2 ارتباط بين عناصر مصنوع و طبيعي در پيازادل پوپولودرم …………………………………………………. 65

3 ـ 4 ـ 3 ساختار طراحي شهري پاريس …………………………………………………………………………. 67

3 ـ 4 ـ 3 ـ 1 تركيب عناصر طبيعي و مصنوع در شهر پاريس ………………………………………………………….. 70

3 ـ 4 ـ 4 پيازادلاسينيوريا (ميدان قرون وسطايي ) در فلورانس ايتاليا ………………………………………………… 72

3 ـ 4 ـ 5 پروجا ، شهرك قرون وسطي بر فراز تپه‌هاي اومبريان ……………………………………………………….. 74

3 ـ 4 ـ 6 ميدان سن ماركو در ونيز ايتاليا ………………………………………………………………………………… 76

3 ـ 4 ـ 7 مجراي فضاي گرنيوج ………………………………………………………………………………………………. 79

3 ـ 5 نمونه هاي ساختاري گذشته (ايران ) ……………………………………………………………………………… 81

3 ـ 5 ـ 1 ساختار طراحي شهر اصفهان در دوره 2صفويه………………………………………………………………….. 81

3 ـ 5 ـ 1 ـ 1 مادي ها در دوران صفويه …………………………………………………………………………………………… 84

3 ـ 5 ـ 1 ـ 2 چهارباغ و باغات صفوي ( ارتباط با طبيعت ) …………………………………………………………….. 85

3 ـ 6 نمونه‌هاي ساختاري معاصر ( در خارج از ايران ) ………………………………………………………………….. 87

3 ـ 6 ـ 1 باز زنده‌سازي مركز شهري ملبورن ………………………………………………………………………………….. 87

3 ـ 6 ـ 1 ـ 1 استراتژي پلان سال 1985 شهر ملبورن ……………………………………………………………………… 90

3 ـ 6 ـ 2 بررسي موردي لبه شمالي شهر ملبورن ـ ارتباط محدوده مركزي شهر و رودخانه يارا …………… 91

3 ـ 6 ـ 3 اتصال زمينهايي پاركلند به شرق محدوده مركزي شهر ـ حذف موانع شهري ………………………… 94

3 ـ 7 جمع‌بندي     …………………………………………………………………………………………………. 100

فصل چهارم : شناخت و تحليل محدوده مورد مطالعه ……………………………………………… 104

4 ـ 1 شناخت و تحليل محدوده ………………………………………………………………………………….. 105

4 ـ 1 ـ 1 محدوده حوزه نفوذ طراحي ……………………………………………………………………… 105

4 ـ 2 محدوده طراحي ……………………………………………………………………………………… 106

4 ـ 1 ـ 1 ـ 1 تاريخچه شهر كرج …………………………………………………………………………… 106

4 ـ 1 ـ 2 روستاي كندر …………………………………………………………………………………….. 107

4 ـ 1 ـ 2 ـ 1 شرايط فرهنگي ……………………………………………………………………………… 108

4 ـ 1 ـ 2 ـ 2 شرايط اقتصادي ……………………………………………………………………………… 108

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ويژگيهاي اقليمي ( آب و هوايي ) ………………………………………………………… 110

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 1 توپوگرافي ……………………………………………………………………………. 110

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 2 شرايط آب و هوايي …………………………………………………………………… 111

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 3 دماي هوا ……………………………………………………………………………………. 111

4 ـ 1 ـ2 ـ 3 ـ 4 رطوبت نسبي ………………………………………………………………………………….. 112

4 ـ 1 ـ 2 ـ 3 ـ 5 جريان‌هاي هوايي ………………………………………………………………………………. 112

4 ـ 1 ـ 3 ساختار فضايي محدوده ………………………………………………………………………………… 113

4 ـ 1 ـ 4 موقعيت عمومي محدوده حوزه نفوذ در شبكه دسترسي‌هاي شهري و منطقه‌اي ……………………….. 113

4 ـ 1 ـ 5 برداشت جهت حركت معابر …………………………………………………………………………….. 113

4 ـ 1 ـ 6 برداشت اطلاعات كلي حمل و نقل عمومي …………………………………………………………. 116

4 ـ 1 ـ 7 شناخت نقاط و محورهاي فعاليتي در محدوده حوزه نفوذ طرح ……………………………………………… 121

4 ـ 2 محدوده طراحي ……………………………………………………………………………………………………….. 125

4 ـ 2 ـ 1 عناصر تاريخي كندر …………………………………………………………………………………………….. 127

4 ـ 3 تحليل يكپارچه                         ……………………………………………………………………………………129

4 ـ 3 ـ 1 قوتها ……………………………………………………………………………………………………. 129

4 ـ 3 ـ 2 فرصتها  ……………………………………………………………………………………….. 129

4 ـ 3 ـ 3 ضعفها   …………………………………………………………………………………………….. 129

4 ـ 3 ـ 4 تهديدها   ………………………………………………………………………………………. 130

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………….. 131

5 ـ 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………….. 132

5 ـ 2 چشم‌انداز ………………………………………………………………………………………………….. 132

5 ـ 3 اهداف اصلي………………………………………………………………………………………………..   132

5 ـ 4 راهبردها …………………………………………………………………………………………………………… 132

5 ـ 5 ضوابط اجرايي                         …………………………………………………………………….133

5 ـ 5 ـ 1 اقليم ، توپوگرافي و عوامل طبيعي ……………………………………………………………………. 133

5 ـ 5 ـ 2 ديد و منظر ……………………………………………………………………………………………….      133

5 ـ 5 ـ 3 امنيت ……………………………………………………………………………………………………. 135

5 ـ 5 ـ 4 مديريت روستايي …………………………………………………………………………………….. 135

5 ـ 5 ـ 5 دسترسي و پاركينگ ………………………………………………………………………………….. 136

فصل ششم …………………………………………………………………………………………………………….. 138

6- طراحی محدوده…………………………………………………………………………………………………. 139

6 ـ 1 آلترناتیو پیشنهادی ………………………………………………………………………………………. 140

6 ـ 2 طرح نهایی   ……………………………………………………………………………………………… 142

6 ـ 3 جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………… 167

منابع و مراجع    …………………………………………………………………………………………….. 138

كليات تحقيق

1 ـ 1 بيان مسئله

آنچه بايد امروزه در ارتقاء كيفيت روستاهاي كشورمان مدنظر قرار گيرد، تعيين نوع مداخله مناسب روستايي بر اساس ويژگيها و پتانسيلهاي روستا و همچنين استفاده مناسب از اين پتانسيلها جهت افزايش كيفيت و هويت‌دهي به بافت روستاي موردنظر مي‌باشد. پيرامون مسير ارتباطي امامزاده عبداله كندر يكي از محدود مكانهاي خاصي است كه هم ماهيت مذهبي و هم ماهيت تاريخي دارد، همچنين وجود عناصر طبيعي و تاريخي، همجوار با يكديگر در اين محدوده ويژگي بخصوصي را به محدوده مذكور داده است كه با استفاده مطلوب از پتانسيلهاي بيان شده مي‌تواند نقش مهمي در هويت روستاي كندر ايفا نمايد.

آنچه پيرامون امامزاده عبداله روستاي كندر به عنوان يك بافت تاريخي روستايي، بيش از جنبه‌هاي ديگر فرسودگي نمايان است، پيچيدگي عملكردي بافت مي‌باشد. در واقع علي‌رغم وجود پتانسيلهاي طبيعي و تاريخي در اين محدوده، عدم استفاده صحيح از پتانسيلهاي مذكور، از بين رفتن فضاهاي پيرامون و ساختمان‌سازي بدون توجه به ويژگيهاي كالبدي محدود و عملكرد روستايي بدون در نظر گرفتن عوامل كالبدي و عملكردي موردنياز، موجب شده است كه محدوده امامزاده به عنوان استخوان‌بندي اصلي روستاي كندر، عملكرد مناسبي نداشته و همچنين با توجه به وجود درصد بالايي از اراضي باير بلااستفاده، بخصوص همجوار عناصر طبيعي همچون رودخانه در اين محدوده، به عنوان بافتي ناكارآمد در روستا عمل نمايد.

با نگاهي متفاوت در اين محدوده، محور رودخانه روستاي كندر و كناره‌هاي آن يكي از فرصت‌هاي طبيعي ويژه روستا جهت گسترش فضاهاي باز، سبز و متفاوت به شمار مي‌آيد، همچنين وجود جاذبه‌هاي تاريخي چون امامزاده عبداله طاهر ـ بقعه متبرك امامزاده يحيا و كاربريهاي عمده تفريحي چون چشمه با منظري بي‌بديل از روستاي كندر، بيانگر پتانسيلهاي عمده اين محدوده جهت ايجاد ارتباط مطلوب بين عناصر مذكور و در نتيجه بهبود و تقويت عملكرد (ارتباطي ) روستاي كندر و در نتيجه استخوانبندي روستاي كندر باشد.

1 ـ 2 اهميت و ضرورت مساله

از آنجا كه بناهاي تاريخي جزء اولين نقاطي هستند كه اكثر مسافران با آن برخورد دارند و بخش عمده تصوير روستا شكل مي‌گيرد، لذا پرداختن به اين مسئله امري اجتناب‌ناپذير است. با نگاهي به گذشته و بافت‌هاي تاريخي، قديمي و بناهاي تاريخي در مي‌يابيم كه نقش عمده‌اي در شخصيت بخشي به روستاها و شهرها را ايفا مي‌كردند. با تغيير يافتن مقياس روستاها و تغيير شكل زندگي روستائيان تكنولوژي پرداختن به موضوع حفظ ارزش مكانها و تدوين راهكارهايي براي زنده كردن بافتهاي تاريخي ضروري است. از طرفي وجود عناصر تاريخي و طبيعي در حوالي روستاي كندر به طور حتم بر ميزان هويت امامزاده و در نتيجه ميزان تاثيرگذاري آن بر ارتقا كيفيت روستا و در نتيجه بر ميزان اهميت موضوع مورد بررسي مي‌افزايد.

1 ـ 3 اهداف تحقيق

از جمله اهم اهداف موردنظر در اين پژوهش، مي توان به موارد ذيل اشاره كرد :

ـ بررسي جايگاه عناصر تاريخي ـ طبيعي و يادگاري هاي ذهني ـ خاطره‌اي امامزاده قديم روستاي كندر در ارتقاء هويت محدوده

ـ ايجاد راههاي دسترسي مناسب و ارتباط بخشيدن بين عناصر شاخص طبيعي و مصنوع واقع در محدوده

ـ تبيين معيارهاي طراحي جهت ارتقاء كيفيت بافت تاريخي موجود در حوالي امامزاده روستاي كندر

ـ تامين تحرك لازم و ارتباط ضروري بين فعاليتهاي گوناگون روستايي در حداقل وقت و هزينه

ـ فراهم آوردن فضاي لازم جهت گذراندن اوقات فراغت و ارتقاي فضاهاي فرهنگي روستاييان

ـ ايجاد كاربري هاي منطبق و متناسب با عملكرد فرهنگي ـ سياحتي مانند تجاري ـ فرهنگي

ـ ارتقاي كيفيت دسترسيها با استفاده از روشهاي طراحي روستايي در نقاط متعدد كه امامزاده عبداله در مركز آن است.

ـ حفظ و ارتقاي قابليت‌هاي فضايي و كالبدي موجود شامل فضاهاي باز ارزشمند از نظر هندسه مكاني، نشانه‌ها و گره‌ها و ساختمان‌هاي با ارزش تاريخي

ـ به كارگيري مناسب از فرصتهاي بصري و ادراك محيطي و زمينه شامل ايجاد خوانايي، حس مكان، تمركز و منظره هاي مطلوب بصري

ـ توجه به الگوي مناسب حركات پياده در داخل محدوده به منظور پيوند بين نقاط با اهميت در درون محدوده و رونق فعاليتهاي اطراف امام‌زاده

1 ـ 4 سوالات اصلي تحقيق

ـ آيا مي‌توان از طريق باززنده‌سازي بافت تاريخي در حوالي امامزاده عبداله روستاي كندر، كيفيت فضاي ارتباطي مذكور را ارتقا داد ؟

ـ آيا با برقراري ارتباط بين عناصر طبيعي و عناصر تاريخي هويت‌زا، مي‌توان به ارتقاء هويت كالبدي روستا و باز‌زنده‌سازي بافت تاريخي كمك كرد؟

1 ـ 5 قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعي : به طور كلي تحقيق به بحث باز‌زنده‌سازي بافت تاريخي و ارتباط بين عناصر شاخص طبيعي و تاريخي مي‌پردازد.

قلمرو جغرافيايي : محدوده مورد مطالعه در مركز روستاي كندر و بافت تاريخي امامزاده عبداله و در محل اتصال محله‌هاي قديمي، بالا (پائين ) و جديد مي‌باشد.

1 ـ 6 روند انجام تحقيق

روند انجام اين تحقيق مبني بر 1. گردآوري اطلاعات از طريق مشاهده، تحقيق ميداني و بررسي كتابخانه‌اي و 2. تجزيه و تحليل با داده‌ها در قالب چندين جدول و 3. طراحي بر اساس اطلاعات به دست آمده در دو مرحله قبل مي‌باشد.

1 ـ 7 جنبه جديد بودن و نوع‌آوري

با توجه به اينكه شهر كرج همجوار پايتخت ايران بوده و جديده به عنوان مركز استان البرز نيز در نظر گرفته شده است و همچنين داراي عناصر تاريخي و طبيعي عمده‌اي مي‌باشد كه در شرايط موجود هيچكدام از آنها در ارتقا هويت بخشيدن به فضاهاي تاريخي و مذهبي تاثير بسزايي نداشته‌اند، مي‌تواند كارهاي مهمي روي آن صورت گيرد كه تا به امروز شاهد اين امر نبوده‌ايم.

در نتيجه با بررسي منابع متنوعي كه در رابطه با استان البرز و بافت‌هاي تاريخي بوده‌اند و شناختي كامل از سايت روستاي كندر عناصر شاخص تاريخي و قديمي را در سايت موردنظر بررسي كرده و ميزان ارتباط عناصر مذكور در جهت تقويت بافت تاريخي بهبود عملكرد و سيما و منظر روستاي كندر، از جهات مختلف مورد كنكاش قرار گرفته است.

2 ـ ادبيات تحقيق

2 ـ 1 ـ مقدمه

امروزه در برخي طرحهاي شهري و روستايي ايران كه جهت ارتقا بافت‌هاي فرسوده تهيه مي‌شود، رشد و توسعه بدون توجه به ساختار فضايي و كليت شهري و روستايي و همچنين انقطاع ارتباطي بين بافت قديم و بافت‌هاي جديد به طور قابل توجهي مشهود مي‌باشد. مداخلات مدرن، نظير طرح هاي جامع و تفضيلي شهري و روستايي پروژه‌هاي تعريض معابر و…. پيامدهاي نامطلوبي را در مقياس استخوانبندي فضايي سازمان كالبدي شهري و روستايي شهري به همراه داشته است. از جمله اين پيامدها مي‌تواند به صدمه رساندن به منابع زيست محيطي نظير تخريب اراضي مستعد كشاورزي در اثر گسترش هرز و بي‌رويه شهرها اشاره كرد كه در قالب توسعه هاي با تراكم پايين ايجاد شده است.

با توجه به موارد ذكر شده، در اين پژوهش دسته‌اي از مداخلات روستايي در راستاي تشخيص ارائه مناسب‌ترين نوع مداخله در جهت ارتقا فضاهاي روستايي حاضر در كشور مورد بررسي مختصري واقع شده است. پس از بررسي دوره هاي مختلف مداخلات روستايي در ادامه به بحث در رابطه باز‌زنده‌سازي بافت روستايي و ابعاد كليدي آن پرداخته شده است.

از طرفي، امروزه بناهاي تاريخي فضاهاي نابساماندهي شده‌اي را در برمي‌گيرند كه علاوه بر اينكه فضاهاي عمومي در آنها به صورت تعريف شده وجود ندارد، مرز و محدوده مشخصي نداشته و داراي كالبد و فعاليت مناسب و تعريف شده‌اي نمي‌باشند. عدم وجود فضاهايي براي مكث و توجه ساكنين و ملاقات‌كنندگان كيفيت بصري و عملكردي را در اين بخش از روستا تا حد زيادي كاهش داده است، كه بدون هيچگونه نظم و ساماندهي خاصي همجوار هم قرار گرفته و منظر بصري نامطلوبي در اطراف بناهاي تاريخي را تشكيل داده‌اند.

لذا توجه به مولفه هاي كيفيت محيط كه از فضاهاي جنبي بناهاي تاريخي انتظار مي‌رود، در طراحي، به طور حتم راههايي را ارائه خواهد داد كه مي‌تواند به بهبود بخشيدن به اين بخش از روستا مثمرثمر واقع شود.

همچنين با توجه به اين امر كه عناصر تاريخي و طبيعي، پتانسيلهاي عمده جهت ايجاد فضاهاي عمومي روستايي محسوب مي‌شوند، به نظر مي‌رسد بتوان با برقراري ارتباط بين عناصر طبيعي و عناصر تاريخي هويت‌زا، به ارتقا هويت كالبدي بناهاي تاريخي و باز‌زنده‌سازي عملكردي و كالبدي بافت مذكور كمك كرد، لذا در اين قسمت بحث‌هاي اكولوژيكي در رابطه با محيط طبيعي و بحث ارتباط بين عناصر شاخص به كمك محيط طبيعي، مطرح مي‌شود.

در كل اين فصل، مباحث ذيل را در برمي‌گيرد :

1 ـ باز زنده‌سازي بافت روستايي

2 ـ فضاي دسترسي به امام زاده

3 ـ ارتباط بين عناصر روستايي محيط طبيعي به همراه بحثهاي اكولوژيكي

2 ـ 2 ـ باز زنده‌سازي روستايي

2 ـ 2 ـ 1 انواع مداخلات روستايي

بررسي دوره هاي مختلف مداخلات شهري و روستايي در كشورهاي توسعه يافته، تغييراتي را در تفكرات و شيوه اين مداخلات گويا مي‌باشد كه از عدم توجه به حفاظت اماكن و بافتهاي تاريخي تا توجه به حفاظت كالبدي و اجتماعي، مشاركت و ارزشهاي فرهنگي اينگونه بافتها مي‌گرايد.

2 ـ 2 ـ 2 باز زنده‌سازي در بافت‌هاي با ارزش روستايي

مراكز محلات در روستاهاي بومي ايران، فضاهايي واجد ارزش بسيار هستند. آن‌ها فضاهايي خوانا، قابل درك و داراي كيفيت‌هاي منحصر به فرد هستند. اين فضاهاي عمومي بسان ميدانچه‌هايي، واحدهاي همسايگي را به هم پيوند مي دهند و مكاني در خور براي بروز فعاليت‌هاي اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، اقتصادي و سياسي فراهم مي‌كنند؛ به گونه‌اي كه تمركز نيروها، اتفاقات، رويدادهاي مهم و با ارزش، پراكنده و سيال و غيره در اين مراكز است. مراكز محلات به واسطة عوامل فيزيكي و كالبدي از يك سو و عوامل انساني از سوي ديگر از كيفيت فضايي خاصي برخوردارند كه گويي قلب تپندة روستا هستند و شور و نشاط زندگي را با شريان هايي نظير گذرها و كوچه‌ها در كالبد روستاها تزريق مي‌كنند.

امروزه نقش مؤثر فضاهاي عمومي و جمعي مراكز محلات در طراحي سكونتگاه‌هاي روستايي ايران رنگ باخته است و از آنجا كه ارتفاي كيفي فضاهاي عمومي روستايي نظير مراكز محلات، تأثير مستقيم و اجتناب‌ناپذيري در ارتقاء كيفي سكونتگاه‌هاي روستايي دارد؛ اين پژوهش بر آن است تا با بازشناسي مراكز محلات در بافت‌هاي با ارزش روستايي ايران، گاهي براي احياي مراكز محلات در روستاها بردارد و به روستايي و به دنبال آن معماري روستايي بپردازد و از منظر تغيير شكل سكونت مردم يا فقدان سكونت حقيقي روستايي، ادله‌اي را براي وضعيت نابسامان كنوني بافت‌هاي روستايي بيان داشته و راهكارهاي خود كه به نظر مي‌توانند در تعيين سياست‌ها و تدون برنامه‌هاي آتي، به منظور مرمت و ساخت سكونتگاههاي روستايي گره‌گشا و سودمند باشند را در جهت برون رفت از وضع نابسامان موجود ارائه نمايد.

تعداد صفحه : ۱۸۴

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --