دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مبانی و قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی

گرایش : تفسیر قرآن کریم

عنوان : بررسی مبانی و قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

دانشکده علوم و فنون قرآن تهران

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

رشته تفسیر قرآن کریم

موضوع:

بررسی مبانی، قواعد و روش‌های تفسیری تفسیر نسیم حیات

استاد راهنما:

دکتر طاهره سادات طباطبایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………… 1

کلیّات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 4

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 4

پرسش‌های تحقیقی………………………………………………………………………………………… 4

فرضیه‌ها………………………………………………………………………………………………………… 4

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین………………………………………………………………………… 6

1-1- شناخت واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………… 7

1-1-1- تفسیر…………………………………………………………………………………………………….. 7

1-1-2- مبانی تفسیر قرآن…………………………………………………………………………………….. 9

1-1-3- قواعد تفسیری……………………………………………………………………………………. 10

1-1-4- مفهوم شناسی منهج (روش) تفسیری……………………………………………………….. 11

1-1-5- گرایش تفسیری (اتّجاه)………………………………………………………………………… 12

1-2- شناخت تفسیر نیم حیات…………………………………………………………………. 14

1-2-1- جایگاه تفسیر نسیم حیات………………………………………………………………… 14

1-2-2- اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات……………………………………………………. 15

1-2-2-1- سادگی و همه فهمی……………………………………………………………………… 15

1-2-2-2- اثبات چهره موزون سوره‌های قرآن و روابط بین آیات………………………… 15

1-2-2-3- مقابله با شبهه افکنی های خاورشناسان……………………………………………. 16

1-2-3- ویژگی‌های تفسیر نسیم حیات……………………………………………………………. 16

1-2-3-1- ویژگی‌های محتوایی تفسیر نسیم حیات………………………………………… 16

1-2-3-2- ویژگی‌های ساختاری تفسیر نسیم حیات………………………………………….. 17

1-2-3-2-1- اکتفا به ترجمه توضیحی صرف…………………………………………………. 17

1-2-3-2-2- استفاده از تیتر……………………………………………………………………….. 17

1-2-3-2-3- به‌کارگیری تغییر قلم……………………………………………………………….. 17

1-2-3-2-4- گروه‌بندی آیاتی که از لحاظ معنایی باهم مشترک‌اند در یک بحث………. 18

1-2-4-  شیوه بیان و تنظیم مطالب در تفسیر نسیم حیات……………………………….. 18

1-2-4-1- فهرست بندی مطالب سوره……………………………………………………. 18

1-2-4-2- ذکر نام غیر معروف سوره‌ها………………………………………………………. 19

1-2-4-3- تبیین هدف یا غرض کلی سوره………………………………………………….. 19

1-2-4-3-1- معیاری برای حلّ اختلاف تفسیری…………………………………………. 22

1-2-4-3-2- معیاری برای شناخت اسباب نزول………………………………………… 22

1-2-4-4- گاهی ذکر خاطره‌ای مرتبط با سوره…………………………………………. 22

1-2-4-5- ذکر روایتی مرتبط با آیه………………………………………………………. 23

1-2-4-6- بررسی لغوی و اصطلاحی آیات و گزینش معنای برتر……………….. 24

1-2-4-7- تحلیل مسئله…………………………………………………………………….. 25

1-2-4-8- اشاره به ابعاد علمی مسئله………………………………………………………. 25

1-2-4-9- بررسی ابعاد عرفانی مسئله……………………………………………………. 26

1-2-4-10- گاهی ذکر اختلاف قرائت‌ها و بررسی آن‌ها……………………………….. 26

1-3- شناخت مؤلف نسیم حیات………………………………………………………. 28

1-3-1- زندگی‌نامه………………………………………………………………………………. 28

1-3-2- آثار………………………………………………………………………………………. 28

1-3-2-1- تفسیر یک جلدی مبین…………………………………………………………….. 28

1-3-2-2- تفسیر 30 جلدی نسیم حیات…………………………………………………… 29

1-3-2-3- تفسیر 8 جلدی نسیم حیات……………………………………………………… 29

1-3-2-4- ترجمه قرآن با واژگان………………………………………………………….. 29

5-حقّ با کیست؟ (مناظره مذاهب اسلامی با وهابیت)………………………………. 29

فصل دوم: مبانی، قواعد، روش و گرایش تفسیری نسیم حیات……………….. 30

2-1- مبانی تفسیری نسیم حیات…………………………………………………… 31

2-1-1- جایگاه و اهمیّت شناخت مبانی تفسیر……………………………………. 31

2-1-2- انواع مبانی تفسیر…………………………………………………………………. 32

2-1-2-1- آیات متشابه……………………………………………………………………….. 32

2-1-2-1-1- فایده آیات متشابه‏……………………………………………………….. 32

2-1-2-1-2- انواع متشابه…………………………………………………………………… 34

2-1-2-2- انسجام ساختاری قرآن………………………………………………………… 36

2-1-2-2- 1- ارتباط معنایی آیات و گونه‌های آن در تفسیر نسیم حیات………… 36

2-1-2-3- جامعیت قرآن در تفسیر نسیم حیات………………………………………. 38

2-1-2-3-1- مستندات قرآنی جامعیّت قرآن………………………………………… 38

2-1-2-3-2- دو ویژگی مؤثر در جاودانگی قرآن…………………………………….. 39

2-1-2-4- امکان و جواز تفسیر در نسیم حیات……………………………………… 42

2-1-2-5- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر در نسیم حیات……………………….. 43

2-1-2-5-1- مهم‌ترین علل نیازمندی قرآن به تفسیر……………………………. 43

2-1-2-6- منابع تفسیر……………………………………………………………………. 46

2-1-2-6-1- مستندات منبع بودن قرآن در تفسیر نسیم حیات………………….. 46

2-2- قواعد تفسیری نسیم حیات……………………………………………… 48

2-2-1- فهم ادبیات عربی زمان نزول………………………………………………. 48

2-2-2- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت………………………. 49

2-2-3- توجّه به شأن و سبب نزول………………………………………………….. 50

2-2-4- توجّه به ظاهر و باطن آیات……………………………………………… 52

2-2-5- سیاق……………………………………………………………………………… 53

2-2-5-1- انواع سیاق………………………………………………………………… 53

2-2-6- جری و تطبیق……………………………………………………………………. 56

2-2-6-1- معنای لغوی جری و تطبیق………………………………………………. 56

2-2-6-2- معنای اصطلاحی جری و تطبیق……………………………………… 57

2-2-6-3- رابطه‏ى جرى و بطن‏…………………………………………………. 57

2-2-7- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات……………………………………. 58

2-2-8- توجه به کلمات کلیدی و مترادف……………………………………… 58

2-2-9- جایگاه معنایی کلمات و آیات………………………………………… 59

2-2-10- توجه به ترتیب نزول آیات…………………………………………….. 60

2-3- روش‌های تفسیری نسیم حیات…………………………………… 61

2-3-1- روش تفسیر قرآن به قرآن………………………………………….. 61

2-3-1-1- توضیح آیات مجمل به وسیله آیات مبین……………………. 64

2-3-1-2- پذیرش معنایی از میان معانی مطرح‌شده در آیه………………. 67

2-3-1-3- استعانت از قرآن در تعیین معنای اصطلاحی خاصی…………. 68

2-3-1-4- توضیح معنای برخی از آیات توسط آیات دیگر………………….. 71

2-3-1-5- تأیید معنای بعضی کلمات، با شواهد قرآنی……………………… 71

2-3-1-6- معرّفی تفاسیر قرآن به قرآن………………………………………….. 72

2-3-2- روش تفسیر روایی قرآن…………………………………………………. 72

2-3-2-1- شرح کلمات مجمل و مبهم……………………………………………….. 73

2-3-2-2- بیان مصداق اکمل و اتمّ آیه……………………………………………. 75

2-3-2-3- بیان جزئیات آیات الا حکام………………………………………………… 76

2-3-2-4- بیان شأن نزول آیات…………………………………………………… 76

2-3-2-5- بیان بطن و تأویل آیات…………………………………………………….. 77

2-3-2-6- تقیید آیه مطلق به وسیله روایت…………………………………………. 78

2-3-3- روش تفسیر عقلی و اجتهادی……………………………………………….. 78

2-3-3-1- عقل……………………………………………………………………………… 78

2-3-3-2- اجتهاد………………………………………………………………………………. 79

2-3-3-3- گونه‌های تفسیر عقلی…………………………………………………………. 79

2-3-3-4- ذکر نمونه‌های تفسیر اجتهادی در نسیم حیات………………………….. 80

2-3-4- روش تفسیر علمی قرآن………………………………………………………… 85

2-3-5- روش تفسیر کامل و جامع……………………………………………………….. 86

2-4- گرایش‌های تفسیری نسیم حیات…………………………………………… 89

2-4-1- گرایش فقهی……………………………………………………………………… 89

2-4-1-1- ازدواج موقت…………………………………………………………………… 90

2-4-1-2- فلسفه وضو و تیمّم…………………………………………………………… 91

2-4-1-3- فلسفه خمس…………………………………………………………………….. 92

2-4-1-4- فلسفه روزه……………………………………………………………………. 92

2-4-1-5- فلسفه طلاق…………………………………………………………………….. 93

2-4-2- گرایش کلامی………………………………………………………………………. 94

2-4-2-1- امامت، عامل اصلی یأس کفار……………………………………………………. 95

2-4-2-2- صفات خبریه…………………………………………………………………. 95

2-4-2-3- رؤیت خداوند……………………………………………………………………….. 96

2-4-3- گرایش فلسفی…………………………………………………………………….. 97

2-4-3-1- بطلان پولورالیزم…………………………………………………………. 99

2-4-3-2- تحلیل دو خدایی………………………………………………………………. 99

2-4-3-3- نور بودن خداوند…………………………………………………………… 101

2-4-4- گرایش علمی……………………………………………………………………. 103

2-4-4-1- آفات تفسیر علمی…………………………………………………………… 105

2-4-4-2- امتیازات تفسیر علمی……………………………………………………… 105

2-4-4-3- شرایط تفسیر علمی…………………………………………………………. 105

2-4-4-4- گرایش علمی در تفسیر نسیم حیات………………………………….. 106

2-4-5- گرایش اجتماعی………………………………………………………………… 108

2-4-5-1- صبر و شکیبایی………………………………………………………….. 109

2-4-5-2- روابط اجتماعی مسلمانان با همدیگر………………………………….. 110

2-4-5-3- مسئله وحدت امّت اسلامی……………………………………………… 110

2-4-5-4- ضرورت حکومت اسلامی برای مردم………………………………. 111

2-4-5-5- همکاری و تعاون اجتماعی در امور خیریه………………………… 111

2-4-5-6- مسئله آزادی انسان و شرایط آن……………………………………… 112

2-4-5-7- انفاق…………………………………………………………………………. 113

2-4-6- گرایش ادبی……………………………………………………………………… 114

2-4-6-1- توجه به صرف و نحو لغات و جملات قرآن………………………… 115

2-4-6-2- توضیح لغات و مشکلات قرآن………………………………………… 117

2-4-6-3- عدول از غیبت به خطاب………………………………………………. 118

2-4-6-4- معانی حروف……………………………………………………………… 119

2-4-6-5- بحث اختلاف قرائت………………………………………………………. 120

2-4-6-6- بحث تقدیم و تأخیر……………………………………………………… 121

2-4-6-7- استعاره…………………………………………………………………… 122

2-4-6-8- مقلوب……………………………………………………………………… 126

2-4-6-9- حذف و اختصار………………………………………………………. 127

2-4-6-10- کنایه و تعریض………………………………………………………… 127

2-4-6-11- حقیقت و مجاز……………………………………………………… 128

2-4-6-12- تشبیه………………………………………………………………………. 129

نتایج و دستاوردهای تحقیق……………………………………………………………… 131

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………… 133

الملخص…………………………………………………………………………………….. 136

Abstract……………………………………………………………………………………

چکیده:

شناخت شیوه مفسران در پرده برداری از مراد خداوند و مبانی آنان در چگونگی فهم و تفهیم معانی بلند قرآن یکی از شاخه های پژوهش در علوم قرآن به شمار می رود. در این پایان نامه ، روش تفسیر «نسیم حیات» ، اثر استاد ابوالفضل بهرام پور که به تفسیر کل قرآن کریم پرداخته است، مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.

هدف اصلی نگارش این تفسیر، ارائه تفسیری ساده با اختصار و روان بودن نثر و خالی از مباحث فنی و مفصل تفسیری است؛ انگیزه اصلی مفسر ارائه تفسیری کوتاه با شیوه آموزش محور و برای عموم مردم است. همچنین مفسر در این مسیر از راهکارهای متفاوتی نسبت به تفاسیر دیگر از جمله بیان خاطرات و نکات عرفانی برای فهم بیشتر مخاطب استفاده کرده است.

 در این پژوهش تفسیر  نسیم حیات  از حیث مباحث علوم قرآنی شامل موضوعات شش گانه 1- انتخاب مبانی علوم قرآنی در تفسیر 2- انسجام ساختاری قرآن 3- جامعیت قرآن 4- امکان و جواز تفسیر 5- بررسی نیاز مخاطبان به تفسیر 6- منابع تفسیر  مورد بررسی قرار گرفته است.

 همچنین از حیث روش تفسیری  نسیم حیات جامع چهار روش «قرآن به قرآن» و «قرآن به سنّت» و«قرآن به عقل» و «قرآن به علم» است. مفسر همچنین از منابع دیگر مانند منابع لغوی و آرای سایر مفسران استفاده کرده است؛ روش تفسیر قرآن به قرآن و روش علمی بخش عمده ای از  این تفسیر را شکل می دهند ولی از روش تفسیر روایی و اجتهادی کمتر استفاده شده است.

  نسیم حیات جامع شش گرایش «گرایش فقهی» و «گرایش کلامی» و «گرایش فلسفی» و «گرایش علمی» و «گرایش اجتماعی» و «گرایش ادبی» است که در این تفسیر بیشتر به گرایش های ادبی و اجتماعی و علمی پرداخته شده است و گرایش های فقهی، کلامی و فلسفی به صورت اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

قواعد تفسیری نسیم حیات بر اساس معیارهای ده گانه در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است: 1- فهم ادبیات عربی زمان نزول 2- مطالعه تفاسیر مختلف خصوصاً تفاسیر اهل‌بیت 3- توجّه به شأن و سبب نزول 4- توجّه به ظاهر و باطن آیات 5- سیاق 6- جری و تطبیق 7- توجه به معانی و بیان ریشه کلمات 8- توجه به کلمات کلیدی و مترادف 9- جایگاه معنایی کلمات و آیات 10- توجه به ترتیب نزول آیات.

مقدمه:

 بی‌تردید ضرورت ترجمه و تفسیر قرآن کریم به شکل روزآمد در هر عصر و زمانی از اهمّ امور و واجبات بوده و بر هر صاحب‌نظر اهل قلم در این فنّ، یک وظیفه به حساب می‌آید.

در این راستا هر از گاهی در سطح جهان اسلام آثاری انتشار می‌یابد تا بر عطش سیری‌ناپذیر دوستداران و مشتاقان معارف الهی و کلام وحی، آبی بپاشد و پاسخگوی گوشه‌ای از نیازها و مسائل روز گردد.

این شیوه جذّاب تفسیر مذکور که بی‌شک باذوق و سلیقه جوانان امروزی سازگاری بالایی دارد، حاصل دوری نویسنده آن از بحث‌های کلامی و فلسفی سنگین و اجتناب از به حاشیه کشاندن مفاهیم اصلی و مقاصد آیات است که در تفاسیر موجود قرآن کریم، رایج بوده و خواننده در بسیاری از موارد با فرو رفتن در عمق بحث‌های عمدتاً تخصّصی صرف از اصل و هدف آیات و سور غافل گشته و سر آخر منصرف از ادامه مطالعه، خسته آن را به کنار می‌نهد.

اما این تفسیر از آنجا که در عین رعایت ترتیب مصحف با توجه و تکیه بر تفسیر موضوعی به استخراج اهداف و ارتباط بین آیات و سور اهتمام ورزیده است، خواننده را در رسیدن به مراد و مقصود صاحب کلام، یاری بیشتری داده و به شکل ساده‌تری مقدمات فهم معارف الهی را در وی به وجود می‌آورد.

در این تحقیق سعی بر آن است که به لحاظ اهمیت فوق‌الذکر، در شناساندن اوصاف تفاسیر معاصر علی‌الخصوص تفسیر پُر ارج نسیم حیات قدمی هر چند ناچیز برداشته و در همه‌گیر شدن مطالب تفسیری بر این اساس کار خود را پس از مقدمه‌ای چند با معرفی و بیان مسئله در قالب پنج فصل که در فصل اول مفهوم شناسی واژگان کلیدی در پنج بخش واژگان و توصیف تفسیر نسیم حیات ومعرّفی نویسنده این اثر را شامل می‌شود، در فصل دوم جایگاه تفسیر نسیم حیات که به معرفی و آثار ابوالفضل بهرام پور و اهداف و نتایج تفسیر نسیم حیات و ویژگی های تفسیر نسیم حیات می پردازیم در فصل سوم در شش بخش به انواع مبانی تفسیری تفسیر نسیم حیات در یک بخش پرداخته‌ایم، در فصل چهارم در پنج بخش به روش‌های تفسیری نسیم حیات پرداخته‌ایم، در فصل پنجم در پنج بخش به گرایش‌های تفسیری نسیم حیات پرداخته‌ایم، در فصل ششم به قواعد تفسیری در نسیم حیات که شامل ده بخش می شود می پردازیم و در انتها به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نیز پایان‌بخش این پروژه قرار گرفته است.

امید است این اثر ناقابل موجبات رضایت خاطر خوانندگان محترم را فراهم آورده و مورد نظر آقا امام زمان (عج) قرار گیرد. انشا الله!

کلیات تحقیق:

بیان مسئله:

مفسّران در هر دوره طبق برداشت خود از آیات، برای تبیین بهتر آن‌ها و رساندن مقصود اصلی خداوند، قرآن را تفسیر می‌کنند این امر اندیشمندان معاصر را نیز واداشته است که تفاسیر مختلفی از جمله تفسیر نسیم حیات را ارائه دهند.

در این تحقیق بر آنیم تفسیر نسیم حیات نوشته ابوالفضل بهرام پور را که یکی از تفاسیر معاصر است از لحاظ مبانی، قواعد، منابع، روش‌ها و گرایش‌ها تفسیری مورد بررسی قرار دهیم تا روشن شود این تفسیر بر اساس چه شیوه‌های علمی شکل‌گرفته و از چه منابعی برای تبیین بهتر آیات در آن استفاده شده است.

پیشینه پژوهش:

پژوهش‌های زیادی در رابطه با کتب تفسیری جدید انجام‌یافته ولی در مورد این تفسیر پژوهش مستقلی صورت نگرفته است؛ ولی پایان‌نامه‌های مشابه ای مانند پایان‌نامه مبانی و روش‌شناسی تفسیر کاشف/مریم ابراهیم‌زاده، روش‌شناسی تفسیر قرآن مهر/عبدالباسط مرادی، روش‌شناسی تفسیر التفسیر الواضح محمد محمود حجازی/ اعظم داودنیا، پایان‌نامه بررسی روش تفسیر ابن عباس در جز اول، مقایسه روش تفسیرشناسی تفسیر المیزان با تفسیر تسنیم/ خدیجه زینیوند، کتاب روش‌ها و گرایش‌های تفسیری علامه طباطبایی، …

پرسش های تحقیقی:

– مبانی تفسیر نسیم حیات کدام است؟

– در کتاب نسیم حیات از چه روش تفسیری استفاده شده است؟

– قواعد تفسیر این تفسیر کدام است؟

– گرایش و مشرب تفسیری این تفسیر چیست؟

فرضیه ها:

– مبانی مفسر آموزش تفسیر به شیوه آسان به خصوص برای قشر جوان است و دشواری مطاعه کتب تفسیر فشرده و تخصصی را ندارد.

– تفسیر نسیم حیات از تفاسیر جامع است. 

– برخی قواعد تفسیری در نسیم حیات عبارتند از : لحاظ کردن قرائت صحیح و توجه کلمات در زمان نزول و مفاهیم در زمان نزول و در نظر گرفتن قواعد ادبیات عرب در زمان نزول و عدم مخالفت با آیات محکم و سنت قطعیه، عقل، علم و….است.

– گرایش و مشرب این تفسیر جامع است.

اهداف تحقیق:

– شناساندن بیشتر تفاسیر معاصر به خصوص تفسیر نسیم حیات به مخاطبان قرآن کریم

– معرّفی مفسّران جدید و بررسی دیدگاه‌ها و مبانی فکری آن‌ها به منظور مراجعه مخاطبان با شناخت بیشتر به این تفاسیر

– بررسی مبانی و روش‌ها و گرایش‌های تفسیر نسیم حیات

– بررسی شیوه نگارشی یا شیوه بیانی تفسیر نسیم حیات

– مقایسه تفسیر نسیم حیات با دیگر تفاسیر

– آشنایی با موضوعات مختلف قرآنی

– نگاهی جدید به تفسیر نسیم حیات

– بررسی دیدگاه‌های اصلی مفسّر

فصل اول: تعاریف و مفاهیم بنیادین

1-1- شناخت واژگان کلیدی

برای ورود به بحث روش‌شناسی کتب تفسیری نیاز است تا ابتداءً واژگان کلیدی این بحث مورد بازشناسی قرار گیرد که از میان واژگانی چون «تفسیر»، «مبانی»، «قواعد»، «منهج (روش)» و «گرایش» در این بخش از لحاظ لغوی و اصطلاحی بررسی می‌گردد:

1-1-1- تفسیر

الف) تفسیر در لغت: لغت دانان، کلمه «تفسیر» را معمولاً با کلماتی مانند ابانه، تبیین، ایضاح و کشف مترادف دانسته‌اند، درباره معنای ماده «فسر» اختلافی در میان اهل لغت مشاهده نمی‌شود. ابن منظور گوید: «فسر» به معنای بیان است و مضارع آن به کسر عین الفعل [یفسِرُ] و نیز به ضم آن [یفسِرُ] آمده است؛ و «فسّره» یعنی آن را مبین ساخت. آن گاه گویند: کشف نمودن چیز پوشیده‌ای را «الفسّره» گویند و «تفسیر» در کشف نمودن لفظ مشکل به کار می‌رود[1].

صاحب کتاب «قاموس» نیز نظیر مطالب مزبور را توضیح معنای ماده «فسر» ذکر کرده است[2].

در مقاییس آمده است: «فسر، کلمه واحده تدل علی بیان شی ء و ایضاحه .. و الفسر و التفسره: نظر الطبیب الی الماء و حکمه فیه»[3] که ترجمه آن چنین می‌شود: واژه «فسر» کلمه واحدی است که بر بیان چیزی و توضیح آن دلالت می‌کند. «تفسره» به معنای نگاه کردن پزشک به آب (بول) و داوری در مورد آن است (آزمایش‌ها پزشکی برای تشخیص بیماری‌ها)

مصباح المنیر همان معنای مقاییس را آورده ولی اضافه کرده که ماده «فسر» در باب تفعیل، مبالغه را می‌رساند.[4]

راغب اصفهانی می‌گوید: «فسر: اظهار معنایی که با اندیشه و تدبر حاصل شده است به همین جهت نتیجه آزمایش ادرار را»«تفسره» می‌گویند.

تفسیر: برای مبالغه است؛ یعنی بسیار آشکار و واضح کردن.

تفسیر گاهی به معنای تحقیق در لغات و مفردات قرآن است و گاهی به معنای تأویل هست[5]. «فسر» به معنای اظهار معنای معقول است و «تفسیر» از نظر مبالغه همچون «فسر» است و تفسیر گاهی به واژه‌های مفرد یا غریب اختصاص دارد و گاهی در مورد تأویل به کار می‌رود؛ از این رو، واژه تفسیر و تأویل در مورد رؤیا به کار می‌رود.

برخی برانند که واژه «فسر» در اشتقاق کبیر، مقلوب «سفر» است.[6] و مسافرت را از آن جهت سفر گویند که اخلاق مردم در آن آشکار می‌شود و مسافر هنگام سفر از صحنه‌های جدید پرده می‌گیرد و مطلع می‌شود.

کلمه تفسیر در قرآن یک بار استعمال شده است و آن در آیه 33 سوره فرقان است که خدای متعال پس از بیان برخی از ایرادهای کافران و پاسخ به آنان می‌فرماید: «وَ لاَ یَأْتُونَکَ بِمَثَلٍ إِلاَّ جِئْنَاکَ بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِیراً»: و براى تو مَثَلى نیاوردند، مگر آنکه حق را با نیکوترین بیان براى تو آوردیم.﴿الفرقان‏، 33﴾

. در بیان معنای تفسیر در آیه مذکور، دو رأی وجود دارد: رأی اول که نظر اکثر مفسّران است، به معنای بیان، کشف، تفصیل و دلالت است و در رأی دوم، در این آیه «معنا و مؤدّی» است و به نظر می‌رسد که معنای اول درست است.[7]

ب) تفسیر در اصطلاح مفسّران: کثرت استعمال کلمه «تفسیر» در مورد بیان و توضیح معانی و مفاهیم آیات قرآنی، موجب آن شده است که واژه «تفسیر» در میان دانشمندان علوم دینی، معنای خاص اصطلاحی به خود بگیرد و در خصوص قرآن کریم به کار می‌رود:

  1. بیان نمودن معنای لفظی که جز یک معنا، معنای دیگری نداشته باشد.[8]
  2. بیان نمودن معنای قطعی غیرقابل تردید از لفظ.
  3. بیان دلیل، مراد و مقصود متکلّم،[9] چه آنکه الفاظ مشکل و چه آنکه لفظ در معنی مراد، ظهور داشته باشد یا نداشته باشد.[10]
  4. توضیح معنا و مدلول لفظ از طریق روایت و سماع.[11]
  5. بیان معنای وضعی لفظ، اعم از آنکه معنای مزبور حقیقی باشد یا مجازی.[12]
  6. دانستن قواعدی که توسط آن‌ها، معانی آیات قرآن کریم، از قبیل اوامر و نواهی و. معلوم می‌گردد.
  7. علمی که در آن از مراد خداوند متعال، در خصوص قرآن مجید بحث می‌شود.
  8. علمی که در آن از احوال الفاظ کلام خدا، از نظر چگونگی دلالت آن‌ها بر مراد خداوند، بحث می‌گردد.

9. شناخت احوال کلام خداوند از جهت قرآنی بودن آن و نیز از جهت دلالتش بر مطلبی که ظن یا یقین داریم که همانا مراد خداوند متعال است، البته به قدر طاقت و توان بشر.[13]

[1] ابن منظور، محمدبن مکرم. لسان العرب، ج2. قم: آداب الحوزه:1405ق.ص110

[2] قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج5. تهران: دارالکتب الاسلامیه. ششم:1371ق. ص175

[3] ابن فارس، احمد. مقاییس اللغه، ج1. تحقیق و ضبط: عبدالسلام هارون، قم: دارالکتب العلمیه: بی تا. ص784

[4] فیومی، احمدبن محمد. المصباح المنیر. بیروت: مکتبه البنان1987م.ص511                              

[5] ترجمه مفردات الفاظ القرآن، راغب اصفهانی ترجمه مصطفی رحیمی نیا ، تهران، نشر سبحان، چاپ  دوم 1388،ص 341

[6] سیوطی، جلال الدین،عبد الرحمن ابی بکر. الاتقان فی علوم القرآن، ج2. بیروت: دارلکتب العلمیه: 1407ق.ص192

[7] بابایی،علی اکبر و همکاران. روش شناسی تفسیر قرآن. چاپ قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. سوم: 1387. ص 10

[8] طباطبایی، محمد حسین. المیزان فی تفسیر القرآن، ج2. تهران: دارالکتب الاسلامیه : 1392ق.ص46

[9] همان:ص46

[10] طالقانی، عبد الوهاب. تاریخ تفسیر، تهران: انتشارات نبوی: اول: 1377ش. ص13

[11] سیوطی، جلال الدین. پیشین، ص173

[12] همان:ص173

[13] طبرسی، ابوعلی الفضل بن الحسن. مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدّمه. تهران: المکتبه السلامیه: بی تا. ص1و2

تعداد صفحه : 151

قیمت : یازده هزار و دویست تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود پایان نامه به شما نشان داده می شود

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        09309714541 (فقط پیامک)        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  -- در صورتی که به خرید آنلاین اعتماد ندارید می توانید ایمیل خودتان و عنوان فایل در خواستی را به شماره 09309714541 پیامک کنید تا ابتدا ما فایل را برای شما بفرستیم و شما بعدا هزینه را کارت به کارت کنید.

مطالب مشابه را هم ببینید