دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قابلیت کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :مدیریت مالی

عنوان : بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

دانشگاه ارومیه

دانشکده  اقتصاد و مدیریت

         گروه  مدیریت

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی

موضوع:

بررسی  قابلیت  کاربرد  مدل  های پیش  بینی ورشکستگی  فالمر  و  زمیجوسکی در شرکت  های پذیرفته  شده  در  بورس  اوراق  بهادار  تهران

 

  اساتید راهنما:

دکتر رامین بشیرخداپرستی                                                            دکتر رحیم عابدی

   اساتید داور:

                         دکتر بهرام رضازاده                                                       دکتر اکبر زواری رضائی

 

تیرماه 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف این پژوهش، نخست مقایسه دو الگوی پیش بینی ورشکستگی فالمر و زمیجوسکی متناسب با شرایط محیطی ایران و دوم ارائه مدل آماری مناسب جهت پیش بینی نسبتاً دقیق ورشکستگی شرکت ها در سال ورشکستگی و یک سال قبل از ورشکستگی شرکت ها می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور وضعیت مالی شرکت ها را بررسی و موجب ارتقاء کیفی تصمیم گیری سهامداران و ذینفعان مربوطه گردید. در این پژوهش از روش های آماری رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت) و رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیزی) استفاده گردید. برای این منظور اطلاعات 36 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شامل 18 شرکت ورشکسته و 18 شرکت سالم برای یک دوره 6 ساله (1392-1387) مورد آزمون قرار گرفت.

یافته های تحقیق حاکی از آن است که بدون تغییر ضرایب و متغیرهای مدل فالمر و مدل زمیجوسکی و هم چنین استخراج مدل پیش بینی ورشکستگی براساس روش های رگرسیون چندگانه و لجستیک، در مجموع براساس دقت برآورد مدل های مزبور، مدل ارائه شده توسط زمیجوسکی و مدل استخراج شده براساس روش های رگرسیون لجستیک، دقت بالاتری در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارا می باشد.

واژه های کلیدی: نسبت مالی، تحلیل تمایزی (ممیزی) چندگانه، تحلیل لوجیت (رگرسیون لجستیک)، مدل فالمر، مدل زمیجوسکی.

 

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                  صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 1

1-2. بیان موضوع و مساله تحقیق. 1

1-3. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق. 2

1-4. فرضیه های تحقیق. 3

1-5. اهداف تحقیق. 3

1-6. مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………4

1-7. تعریف متغیرهای تحقیق. 4

1-7-1. متغیر وابسته. 4

1-7-2. متغیر های مستقل. 5

1-8. روش تحقیق. 6

1-9. جامعه آماری و نمونه تحقیق. 7

1-9-1. جامعه آماری. 7

1-9-2. نمونه تحقیق. 7

1-9-3. روش تعیین حجم نمونه. 8

1-10. قلمرو تحقیق. 8

1-11. روش تجزیه وتحلیل داده ها. 9

1-12. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 9

1-13. تعریف واژه های اختصاصی تحقیق. 9

1-14. چارچوب فصول آتی. 10

1-15. خلاصه فصل. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه ….……………………………………………………………………………………………………….11

2-2. مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی………….…………………………………….11

2-2-1. تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی…….………………………………………………… 11

2-2-2. معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی……………….…………………………………11

2-2-2-1. مدل بیور ………………………………………………………………………………………………..12

2-2-2-2. مدل آلتمن……………………………………………….……………………………………………. 12

2-2-2-3. مدل اسپرینگیت…………………………………………………………………………………….. 13

2-2-2-4. مدل زاوگین……………………………………………………..……………………………………. 13

2-2-2-5. مدل گرایس ………………………………..………………………………………………………….13

2-2-3. عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری. 14

2-2-3-1. عوامل بیرونی. 14

2-2-3-1-1. عوامل اقتصادی. 14

2-2-3-1-2. عوامل سیاسی و نظامی. 15

2-2-3-1-3. عوامل فرهنگی و رفتاری. 15

2-2-3-2. عوامل درونی. 15

2-2-32-1. مدیریت. 15

2-2-3-2-2. عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود. 16

2-2-3-2-3. روند قیمت سهام در گذشته. 16

2-2-3-2-4.  نسبت قیمت به درآمد. 16

2-2-32-5. تقاضا برای محصول شرکت. 16

2-2-3-2-6. افزایش سرمایه. 17

2-2-3-2-7. جریان نقدینگی شرکت. 17

2-4. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی. 17

2-2-5. ابزارهاي ارزيابي عملكرد مالي واحد تجاري بااستفاده از صورت‌های مالي. 18

2-25-1. تجزيه و تحليل افقي. 19

2-2-5-2. تجزيه و تحليل عمودي. 19

2-2-5-3 . تجزيه و تحليل به كمك نسبت‌های مالي. 19

2-2-6. کاربرد نسبت‌های مالی. 20

2-2-6-1. تجزیه و تحلیل مقایسه ای. 21

2-2-6-2.تجزیه و تحلیل سنواتی. 21

2-2-6-3. کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزيابي عملكرد. 21

2-2-6-4. کاربرد نسبت‌های مالي در تجزيه و تحليل اوراق بهادار. 21

2-26-5. قدرت آينده نگري نسبت‌های مالي. 21

2-7. کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی. 22

2-7-1. نسبت كل بدهی‌ها به كل دارایی‌ها(نسبت اهرمی). 22

2-7-2. نسبت بدهی‌های جاري به کل دارایی ها(نسبت اهرمی). 22

2-7-5. نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها. 22

2-7-6. نسبت وجوه نقد حاصل از عمليات به كل بدهی‌ها. 23

2-8-1. تکنیک‌های آماری. 23

2-8-1-1 تحلیل تشخیصی چندگانه. 24

2-8-1-2. تکنیک‌های هوش مصنوعی. 24

2-8-1-3. شبکه های عصبی مصنوعی. 25

فصل سوم: مواد و روشهای تحقیق

3-1. مقدمه. 32

3-2. روش تحقیق. 32

3-3. جامعه آماری و نمونه تحقیق. 33

3-3-1. جامعه آماری. 33

3-3-2. نمونه تحقیق. 33

3-3-3. روش تعیین حجم نمونه. 33

3-4. قلمرو تحقیق. 38

3-5. ابزار جمع آوری داده ها یا اطلاعات. 38

3-5-1. ابزارهای کتابخانه ای. 38

3-5-2. ابزارهای میدانی. 38

3-6. فرضیه تحقیق. 39

3-7. روش آماری تحقیق. 39

3-7-1. رگرسیون چندگانه (تحلیل ممیز چندگانه). 39

3-7-2. رگرسیون لجستیک (تحلیل لوجیت). 40

3-7-3. مفروضات اساسی مدل رگرسیون. 40

3-7-3-1. آزمون استقلال خطاها. 40

3-7-3-2. آزمون نرمال بودن خطاها. 41

3-7-3-3. آزمون هم خطی. 41

3-8. روش تجزیه وتحلیل داده ها. 42

3-9.  تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 42

3-9-1. متغیرهای مستقل تحقیق. 42

3-9-2. متغیر وابسته تحقیق. 44

3-11. خلاصه فصل. 45

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.  مقدمه. 47

4-2. آمار توصیفی. 47

4-3. آمار استنباطی. 53

4-3-1. بررسی نرمال بودن متغیر وابسته در مدل فالمر. 54

4-3-2. بررسی نرمال بودن متغیرهای مستقل در مدل فالمر. 54

4-3-3. فرایند آزمون فرضیه ها. 55

4-3-3-1.  تشریح فرایند آزمون فرضیه اول:. 55

4-3-3-1-1. آزمون استقلال خطاها برای فرضیه اول. Error! Bookmark not defined.

4-3-3-1-2. آزمون هم خطی برای فرضیه اول. 58

4-3-3-1-3.بررسی نرمال بودن خطاها. 59

4-3-3-2. تشریح فرایند آزمون فرضیه دوم:. 62

4-3-3-2-1. آزمون استقلال خطاها برای فرضیه دوم. Error! Bookmark not defined.

4-3-3-2-2. آزمون هم خطی. 65

4-3-3-2-3. بررسی نرمال بودن خطاها. 65

4-3-3-3. تشریح فرایند آزمون فرضیه سوم:. 68

4-4. خلاصه فصل چهارم. 68

فصل پنجم:  بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1. مقدمه. 71

5-2. نحوه شکل گیری سوال ها و فرضیه های تحقیق. 71

5-3. روش شناختی تحقیق. 71

5-4.  بررسی نتایج فرضیه ها براساس یافته های تحقیق. 72

5-4-1. بررسی فرضیه اول. 72

5-4-1-1. پیشنهاد کاربردی برای فرضیه اول:. 74

5-4-2.  بررسی فرضیه دوم تحقیق:. 74

5-4-2-1. پیشنهادکاربردی برای فرضیه دوم تحقیق:. 76

5-4-3. بررسی فرضیه سوم. 76

5-4-3-1. پیشنهاد کاربردی برای فرضیه سوم تحقیق:. 77

5-5.  بحث و نتیجه گیری. 78

5-6.  پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 80

5-7. محدودیت های تحقیق. 81

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

جدول4-1.متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت ورشکسته 48

جدول4-2.متغیرمالی فالمر مربوط به شرکت سالم 50

جدول 4-3.متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت ورشکسته 52

جدول 4-4.متغیرمالی زمیجوسکی مربوط به شرکت سالم 53

جدول 4-5.نرمال بودن متغیر وابسته در مدل فالمر 54

جدول 4-6.نرمال بودن متغیر مستقل در مدل فالمر 55

جدول 4-7.نتایج آزمون مدل اولیه فالمر 56

جدول 4-8. نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل فالمر 57

جدول 4-9. تولرانس وVIF مربوط به متغیرهای مستقل 58

جدول 4-10. ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون چندگانه 60

جدول4-11. نتایج مدل تعدیل شده فالمر(سال ورشکستگی) 60

جدول4-12. بررسی معنی داری مدل(سال ورشکستگی) 61

جدول4-13.نتایج مدل تعدیل شده فالمر(یکسال قبل) 61

جدول 4-14.بررسی معنی داری مدل(یکسال قبل) 62

جدول 4-15.نتایج آزمون مدل اولیه زمیجوسکی 63

جدول 4-16. نتایج آزمون استقلال خطاها در مدل زمیجوسکی 64

جدول 4-17. تولرانس و VIF مربوط به متغیر های مستقل 65

جدول 4-18.ضرایب استخراج شده در روش رگرسیون لجستیک 66

جدول 4-19.پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(سال ورشکستگی) 66

جدول 4-20.بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(سال ورشکستگی) 67

جدول 4-21.پیش بینی پذیری در مدل با نسبت های مالی(یکسال قبل) 67

جدول 4-22.بررسی معنی داری مدل زمیجوسکی(یکسال قبل) 67

جدول 5-1.نتایج مدل تعدیل شده فالمر 73

جدول 5-2.آزمون کای-دو در مدل زمیجوسکی 75

جدول 5-3.مقایسه نتایج آزمون رگرسیون چندگانه و لجستیک 77

جدول 5-4.مقایسه نتایج آزمون دل فالمر و زمیجوسکی 79

جدول 5-5.نتایج آزمون فرضیه ها 80

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

نمودار 1-1.مدل مفهومی تحقیق 4

نمودار 4-1.نرمال بودن خطاها در مدل فالمر 59

نمودار 4-2.نرمال بودن خطاها در مدل زمیجوسکی 65

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

1-1. مقدمه

با توجه به گسترش و اهمیت بازارهای سرمایه در شکل­دهی سرمایه های کوچک، شناسایی نحوه رفتار سرمایه‌گذاران و  قیمت سهام در بازار از اهمیت روز افزونی برخوردار است. با رشد و گسترش روز افزون تكنولوژي و دشوار شدن تصمیم گیری‌های مديريت، روابط اقتصادي و تجاري به طور قابل توجهي پیچیده گرديده و سیاست‌های اقتصادي دولت‌ها در جهت رشد و توسعه كشور­ها بر اين پيچيدگي­ها افزوده است. در چنين شرايطي پيش بيني احتمال و زمان ورشكستگي شرکت‌ها در  تصمیم گیری‌های ذينفعان بیرونی، که از مشتريان شرکت تا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را در بر می‌گیرد، تأثیر بسزایی دارد و از سوی ديگر ذينفعان داخلي كه مديران عالي شركت نیز جزء آن‌ها می‌باشند نیز با پيش بيني اين بحران می‌توانند تصميمات مقتضي جهت مقابله با آن اتخاذ نمایند. لذا استفاده کنندگان از اطلاعات و ذینفعان نیازمند ابزارهایی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت‌ها هستند.

دراین فصل به بیان مسئله و ضرورت و اهمیت موضوع،  فرضیه های تحقیق،  اهداف تحقیق و تعریف واژه­های اصلی تحقیق پرداخته و در پایان، ساختار کلی پایان نامه شرح داده می­شود.

   1-2. بیان موضوع و مساله تحقیق

يكي از شيوه هاي كمك به سرمايه گذاران ارائه الگوهاي پيش بيني درباره دورنماي شركت است هر چه اين   پيش بيني ها به واقعيت نزديكتر باشد تصميمات صحيح تري اتخاذ مي گردد و در نتيجه از ايجاد مشكلات نقدينگي و مالي سرمايه گذاران و در نهايت شركت ها جلوگيري مي شود. ورشكستگي يكي از مهمترين مسائل با اهميت در سطح جهان است كه اقتصاد همه كشورها را تحت تاثيرخود قرار مي دهد. ورشكستگي همواره طيف وسيعي از گروه هاي ذينفع از افراد، سازمان ها و به طور كلي بخش بزرگي از جامعه را به خود معطوف كرده است. ارائه تعريفي دقيق از گروه هاي ذينفع  مسأله ورشكستگي بسيار مشكل است، اما مي­توان مدعي شد كه بستانكاران، رقبا و نهادهاي  قانونی بيش از سايرين تحت تاثير پديده ورشكستگي قرار مي­گيرند.

سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان، تمايل زيادي براي پيش بيني ورشكستگي مالي شركت ها دارند، زيرا در صورت ورشكستگي، آنها بيشترين هزينه ها را محتمل خواهند شد (عرب مازار، 1387). يكي از عوامل اصلي بحران مالي و به دنبال آن  ورشكستگي شركت ها، اعمال نكردن كنترل از طرف ذي نفعان مختلف شامل سهامداران، مديران و عرضه كنندگان است (سليماني اميري، 1389). يكي از راه هايي كه مي توان با استفاده از آن به بهره گيري مناسب از فرصت هاي سرمايه گذاري و همچنين جلوگيري از به هدر رفتن منابع كمك كرد، پيش بيني ورشكستگي است. به اين ترتيب كه اولاً، با ارائه هشدارهاي لازم مي توان شركتها را نسبت به وقوع درماندگي مالي هوشيار كرد تا آنها با توجه به اين هشدارها دست به اقدامات مقتضي بزنند و دوم اينكه، سرمايه گذاران فرصت هاي مطلوب سرمايه گذاري را از فرصت هاي نامطلوب تشخيص دهند و منابعشان را در فرصت هاي مناسب سرمايه گذاري كنند(مكيان و همكاران، 1389).

مسأله اين است در سطح كشور و از جمله شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شركت­هايي ديده مي شوند كه درمانده مالي هستند. این امر را مي توان با مشاهده صورتهای مالي آن هاو گزارش­هاي حسابرسان و بازرسان قانوني متوجه شد، به عنوان مثال برخي از اين شركت ها در بازپرداخت بدهي­هاي خود با مشكل مواجه هستند، بازدهي لازم براي پوشش هزينه هاي خود را ندارند، در واقع همه اين مسائل حكايت از درگير شدن اين شركت ها با درماندگي مالي است، كه اين امر ممكن است در نهايت منجر به ورشكستگي و انحلال آنها شود. بدين ترتيب منابعی که در این شركت ها،  مي توانست در فرصت هاي    سود ده و ارزش آفرين سرمايه گذاري شود، به هدر رفته است و از دیدگاه کلی، تاثير منفي  بر روي    شاخص هاي كلان اقتصادي خواهد گذاشت و اين در حالي است كه كشور شديداً نيازمند تخصيص بهينه منابع توليد و ايجاداشتغال است (وديعي و ميراسماعيلي، 1391).

دراین پژوهش به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکتهای نمونه از مدل هاي فالمر[1] و زمیجوسکی[2] استفاده می شود و به طور کلی هدف این پژوهش، این است که به گونه اي تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه نشان دهد که شرکت‌های  پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تا چه حد در اداره امور خود موفق هستند و به بیان بهتر می‌توان با داده های منتشره‌ی صورت‌های مالی آن‌ها، اطلاعاتی مبنی بر تداوم فعالیت و یا ورشکستگی آن ها را استخراج نمود و  هم چنین میزان موفقیت هر شرکت را بر حسب نسبت‌های مالی منتج از صورت‌های مالی گزارش شده توسط مدیران آن ها، به صورت درصد احتمال     پیش بینی ورشکستگی شرکت ها معرفی کرد.

[1]. Fulmer

[2] . Zmijewski

 

تعداد صفحه : 128

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --