دانلود پایان نامه ارشد: بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته معماری

عنوان : بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

دانشگاه هنر

دانشکده: معماری و شهرسازی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: معماری

موضوع:

بررسی قابلیت های مجتمع زیستی

استاد راهنما:

دکترنادیه ایمانی

استاد مشاور:

دکترفریبا قرایی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

رويكرد هاي جديد طراحي مجتمع های زیستی متكي به الگوهاي جامع بين رشته اي است، که به هماهنگي جنبه هاي انساني و محيطي طراحي اهميت بيشتري داده اند. از سوي ديگر، مشكلات زندگي شهرهاي بزرگ استفاده از مجموعه هاي متراكم را اجتناب ناﭘذير ساخته است. توجه به عوامل انساني و محیطی مؤثر در برنامه ريزي و طراحي مي تواند کیفیت زندگي در مجموعه هاي مسكوني را ارتقاء بخشد. پرسش اصلی چگونگی ارتقاء کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی است، بر این اساس عوامل انساني و بستر محيطي مؤثر برارتقاء کیفیت زیست در مجموعه هاي مسكوني بررسي شده اند. فصل اول شامل کلیات مراحل پژوهش، هدف اصلی با عنوان ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی- محیطی و چهارچوب کلی پژوهش است. فصل دوم در برگیرنده مفاهیم بنیادی پژوهش مشتمل بر سه بخش عمده است، بخش اول تعریف مجتمع زیستی، بخش دوم مفهوم کلی الزام توجه به مسائل اجتماعی، با توجه به نیازهای فردی و جمعی ساکنان در جهت ارتقاء تعامل اجتماعی است و در بخش سوم عوامل محیطی مؤثر بر کاهش مصرف انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی ذکر می شود. فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته تا عوامل مثبت و منفی هریک تحلیل شده و به کارگرفته شوند، فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در آن شناخت بستر طرح و نیازهای کالبدی پرداخته می شود. فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، از این طریق به بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل مؤثر بر طراحی در راستای سوال اصلی پژوهش می پردازیم. فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد، با استفاده از عوامل ذکر شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع مورد استفاده ذکر شده است.

 این تحقیق نشان می دهد مجتمع ها ی مسکونی می توانند در شرایط مناسب جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند. مجتمع ها علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری ها جهت عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرارگیرندو از آنها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده نمود، زیرا جامعه امروزی همراه با رشد سریع شهرنشینی، تأثیر پذیری روابط درونی و بیرونی خانوار را دگرگون کرده، خواست ها و نیاز های خانوار را با شرایط متحول جامعه هدایت می کند. امروزه، فضاهای سکونتی و کارکردهای محدود خانوار باید با شرایط و امکانات قابل دسترسی انطباق یابد. به عبارت دیگر تأمین نیازها از امکانات تبعیت می کند.

مقدمه:

طراحي و اجراي هماهنگ مجموعه هاي مسكوني در شهرها ي ﭘر جمعيت اهميت خلاقيت و مهارتهاي حرفه اي طراحان معمار، طراحان شهري و طراحان محيط و منظر را افزايش داده است. روابط كارفرما و سفارش دهنده مسكن از يك سو و طراح و سازنده آن از سوي ديگر كه در جوامع سنتي گذشته به گونه اي روشن، ساده و مستقيم بوده است در شهر هاي ﭘر جمعيت به روابطي ﭘيچيده تبديل شده است. از يك سو جدايي ميان كارفرماي سفارش دهنده يا سرمايه گذار مجموعه ها و بهره برداران واقعي از مسكن و مجموعه هاي مسكوني، و از سوي ديگر گستردگي روابط ميان برنامه ريزان، طراحان و مجريان مجموعه ها از دلايل ايجاد اين روابطﭘيچيده هستند.

   با بوجود آمدن اين ﭘيچيدگي ها، تشخيص نيازهاي روزمره استفاده كنندگان از مسكن و تأمين آن به سهولت گذشته نمي باشد. در اين خصوص تنها اتكا به تحقيق سامان يافته و دست يافتن به نيازهاي قابل تعميم جمعيت هاي مورد نظر مي تواند مبنايي براي برنامه ريزي و فراهم آوردن مقدمات طراحي مجموعه ها باشد. در طراحي مجموعه هايي كه ساكنان آينده آنها مشخص نيستند معمولاً مطالعه جمعيت هاي با ويژگي هاي فرهنگي و با شيوه زندگي مشابه تعيين كننده نيازهاي ساكنين آينده است. سازگاري و هماهنگي ميان عوامل انساني و الگوهاي كالبدي و محیطی مي تواند منجر به طراحي محيط هاي مسكوني شود كه وقوع رفتارهاي در خور آداب زندگي جمعي و سنت سكونت ساكنين را تشويق نمايد. [1]

در اينﭘايان نامه منظور از مجموعه هاي مسكوني، مجموعه هايي است كه تحت عناوين مختلف از جمله مسكن اجتماعی، به گونه اي يكجا و همزمان در شهر هاي ﭘرجمعيت ايران از جمله تهران برنامه ريزي، طراحي و اجرا مي شوند. در اين گونه مجموعه ها معمولاً مالكيت بخشي از فضاهاي عمومي و نيمه عمومي مشاع بوده و استفاده از آنها تابع مقررات خاص و جمعي است. مقياس اين مجموعه ها معمولاً بسيار متفاوت و از چند واحد مسكوني(مانند ساختمانهايي كه به صورت تجميع شده در يك قطعه تفكيكي ساخته مي شوند)، تا ساختمانهاي بلند مرتبه مسكوني(مانند مجموعه هايي چون آ.اس. ﭘ .يا مجموعه مسكوني ستارخان) و حتي مجموعه هاي بزرگي كه به صورت ناحيه اي از شهر درآمده اند(مانند شهرك اكباتان) متغير است.

با توجه به اينكه تراكم مجموعه هاي مسكوني عامل مهمي در شكل گيري و جريان زندگي در آنهاست، مقصود از افزايش افزايش تراكم در مجموعه هاي مسكوني علاوه بر تعاريف عام تراكم ساختماني، يعني نسبت فضاي ساخته شده به واحد سطح، ويا تراكم جمعيتي به معناي نسبت جمعيت به واحد سطح، كه تعاريفي  اعتباري و قراردادي هستند، تراكم ادراكي كه مفهومي نسبي است نيز مورد نظر مي باشد. تراكم ادراكي تراكمي است كه مردم و ساكنين يك مجموعه با توجه به ﭘيشينه فرهنگي و مكاني خود از آن مجموعه دريافت مي كنند. بنابراين تعريف حتي يك مجموعه واحد توسط افراد با ﭘيشينه هاي مختلف مي تواند با تراكم هاي متفاوتي ادراك شود.

همچنين منظور از عوامل انساني مجموعه اي از معيارهاي اجتماعي و روانشناختي است كه در ادراك و دريافت مجموعه هاي مسكوني و در نتيجه در برنامه ريزي و طراحي آنها مؤثر هستند.[2]

 این پایان نامه مشتمل بر شش فصل است و بر اساس سوال اصلی پایان نامه که چگونگی بهبود کیفیت زندگی در مجتمع های زیستی با ارتقاء عوامل زیست محیطی،کاهش مصرف انرژی و عوامل اجتماعی است شکل گرفته است، مشتمل بر دو بخش عمده عوامل زیست محیطی در راستای کاهش مصرف انرژی و توجه به کیفیت طراحی جهت ارتقاء عوامل اجتماعی و انسانی می شود. درفصل اول کلیات مراحل پژوهش عنوان شده و هدف اصلی پژوهش ارتقاء کیفیت زندگی ساکنان از طریق توجه به پایداری اجتماعی و محیطی مشخص شده است، در ادامه به ضرورت و اهمیت پژوهش و روش آن پرداخته شده است. فصل دوم شامل مفاهیم و اصول بنیادی پژوهش می شود که مشتمل بر سه بخش تعریف مجتمع زیستی، مسائل اجتماعی و عوامل محیطی مأثر بر صرفه جویی انرژی و استفاده از پتانسیل های محیطی در مجتمع مطرح می شود، مطالب این فصل پایه های اصلی پایان نامه را شکل می دهند.فصل سوم به بررسی نمونه های موردی اختصاص یافته و فصل چهارم شناخت عوامل مؤثر بر طراحی مجتمع زیستی نام گرفته در این فصل عوامل محیطی و اجتماعی بستر طرح و نیازهای طراحی معماری مجتمع زیستی پرداخته می شود.فصل پنجم تحلیل و ارزیابی اطلاعات نام گرفته، که با بررسی اطلاعات به دست آمده و تفکیک عوامل بر اساس سوال اصلی پژوهش می پردازد، فصل ششم طراحی مجتمع زیستی نام دارد در این فصل با استفاده از عوامل بر شمرده شده الزامات طراحی مشخص و به گزینه طراحی پرداخته می شود. در خاتمه نتیجه گیری کلی از پژوهش و منابع و مأخذ مورد استفاده ذکر شده است.      

  گرچه ساختمانهای مسکونی دارای پیچیدگی هایی از لحاظ طراحی معماری و مسائل شهری می باشند،اما توجه به مسائل فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی،همانند پرداختن به موارد تکنیکی و ساختاری از ضروریات طراحی و ساخت آنها به شمار می رود. در حال حاضر ساختمانهای مسکونی در هر نقطه ای احداث می شوند و هرگونه که خواسته شود حضور خود را بر فضای شهری تحمیل می نمایند علیرغم پیچیدگی های خاص این گونه ساختمانها شناخت صحیحی از شرایط خاص مجتمع های مسکونی وجود ندارد و بطور کلی معیارها و ضوابط طراحی و ساخت این گونه از ساختمانها مشخص نیست.

در این تحقیق با استفاده از مطالعات نظری، بررسی و تحلیل اطلاعات، نقد دیدگاههای مختلف ارائه شده در ارتباط با ساختمانهای مسکونی،مطالعات میدانی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن بر اساس شاخص های مورد مطالعه اعم از معماری،سازه،شهرسازی،اقتصاد،ایمنی و محیط زیست صورت  گرفته است.

با چنین رویکردهایی، به ارتباط بین نیاز واقعی سکونتی و ابعاد و ویژگی های اجتماعی خانوار پرداخته شده است. که ضمن پرداختن به ارتباط چنین ویژگی، فضاهای مورد نیاز سکونتی پیش بینی،و طرح مسکن اجتماعی مناسب با الگوهای زیستی ارائه گردیده است. اگر چه بررسي و تحليل هر يك از عوامل بر شمرده شده و تبيين رابطه بين آنها مي تواند راه گشاي بحث هاي تفضيلي و دقيق بعدي باشد.

اصولاً هدف این پایان نامه ارائه راهکار نیست، بلکه هدف دست یابی به روش مناسبی است جهت پایداری هرچه بیشتر مجتمع های مسکونی و تداوم و پایداری حیات آنها، با این همه در این پایان نامه پیشنهاداتی جهت دست یابی به مطالعات بیشتر به شیوه تحقیق ارائه شده است.

فصل اول: مقدمات پژوهش

مقدمه:

فصل اول به کلیات پژوهش اختصاص دارد، در واقع در این فصل چهارچوب اصلی کار شکل گرفته و در فصل های بعدی بسط می یابد. در ابتدا به طرح و الزام توجه به موضوع پژوهش پرداخته می شود. سپس پرسش اصلی که مبین خط مشی اصلی پژوهش است با عنوان چگونگی ارتقاء سطح کیفی زندگی ساکنان مجتمع زیستی با توجه به عوامل اجتماعی و محیطی مطرح می شود، سپس سوالهای فرعی از بطن سوال اصلی به تفکیک حوزه ها استخراج شده و در حوزه خود بسط می یابد، هدف کلی تحقیق در راستای پرسش اصلی تحت عنوان:

ارتقاء كيفيت زندگي اجتماعی و کاهش مصرف انرژی در مجموعه هاي زيستي

دو هدف فرعی با عنوان:

– افزايش تعاملات اجتماعي ساكنان در مجموعه هاي زيستي

– کاهش مصرف انرژی در مجتمع های زیستی با استفاده از تکنیک های مناسب طراحی

تبیین گردیده، سپس پیش فرض ها با توجه به کلیات پژوهش در راستای سوال اصلی شکل گرفته، در ادامه روش پژوهش به صورت کتابخانه ای و میدانی تفکیک شده و محدوده و مشکلات آن مطرح می شود. به این طریق می توان به گرد آوری مطالب و دسته بندی موضوعی فیش ها جهت گردآوری مطالب و نهایتاً استخراج الزامات و برنامه فیزیکی جهت طراحی مجتمع زیستی پرداخت.

در این فصل با ذکر مقدمات کلی پژوهش خط مشی اصلی تحقیق مشخص گردیده و براین مبنا می توان به دسته بندی موضوعی فیش ها جهت جمع آوری سایر فصل ها پرداخت. این پژوهش شامل 6 فصل است. فصل اول به توصیف مقدمات، فصل دوم  مبانی نظری پژوهش با سه بخش معرفی مجتمع زیستی، عوامل اجتماعی و عوامل محیطی در مجتمع زیستی بسط یافته و به موضوعات اصلی پژوهش در راستای سوال اصلی تحقیق تحت عنوان،لزوم شكل گيري فضاي جمعي،اهميت زندگي اجتماعي،ﭘيامد هاي حاصل از نابودي زندگي اجتماعي ،اهميت احساس تعلق در مجتمع زيستي،عوامل انساني شامل نيازهاي فردي و اجتماعي،عوامل محيطي مؤثر بر صرفه جویی انرژی و ارتقاء کیفی زندگی ساکنان با در نظر گرفتن عوامل ماثر در طراحی دسترسي ها ، موقعيت بلوک ها،تداوم كالبدي،الزامات طراحي مجتمع زيستي بر اساس نياز هاي ساكنان و قابليت هاي موجود می پردازد.

سپس در فصل سوم نمونه های موردی داخلی و خارجی، مورد بحث قرار گرفته، فصل چهارم به شناخت موضوعی طراحی مجتمع زیستی، فصل پنجم به تحلیل و ارزیابی اطلاعات جهت طراحی و فصل ششم به طراحی مجتمع زیستی و الزامات آن می پردازد.

1-1- طرح موضوع

مسکن به صورت اجتماعی یا social housing نوع خاصی از مسکن است که ریشه ای تاریخی در قرن نوزدهم دارد و در تعدادی از کشور های صنعتی طی دهه های گذشته و به ویژه در سالهای  بعد از جنگ جهانی دوم یکی از روشهای عمده تامین مسکن برای افراد کم درآمد و میان درآمد بوده است.

در راستاي تحولات انقلاب صنعتي و رشد جمعيت رويكرد هاي جديدي در برنامه ريزي و طراحي مسكن به وجود آمده است. زندگي در شهر هاي بزرگ استفاده از مجموعه هاي متراكم تر و هماهنگ با جنبه هاي انساني و محيطي را القاء مي كند. زيرا توجه به اين عوامل مي تواند زندگي در مجموعه هاي مسكوني را ارتقاء بخشد. هرچند طرح یک مجتمع زیستی حاص نهایی فرآیند پیچیده ای است که عناصر آن بر هم تأثیر متقابل دارند و عوامل متعددی از جمله ویژگی های فرهنگی،اجتماعی، اقتصادی و محیطی در آن مؤثرند، اما با رعایت اصول و معیارهای حاصل از پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه طراحی معماری،سازه و طراحی سایت می توان امکان استفاده و البته مشروط از مجتمع های مسکونی را راه حلی واقع گرایانه و مطلوب جهت اسکان مردم و تامین سایر نیازهای مرتبط با فعالیت

های اجتماعی و محیطی در شهر های بزرگ دانست.

با بوجود آمدن اين ﭘيچيدگي ها، تشخيص نيازهاي روزمره استفاده كنندگان از مسكن و تأمين آن به سهولت گذشته نمي باشد. در اين خصوص تنها اتكا به تحقيق سامان يافته و دست يافتن به نيازهاي قابل تعميم جمعيت هاي مورد نظر مي تواند مبنايي براي برنامه ريزي و فراهم آوردن مقدمات طراحي مجموعه ها باشد. در طراحي مجموعه هايي كه ساكنان آينده آنها مشخص نيستند معمولاً مطالعه جمعيت هاي با ويژگي هاي فرهنگي و با شيوه زندگي مشابه تعيين كننده نيازهاي ساكنين آينده است. سازگاري و هماهنگي ميان عوامل انساني و الگوهاي كالبدي و محیطی مي تواند منجر به طراحي محيط هاي مسكوني شود كه وقوع رفتارهاي در خور آداب زندگي جمعي و سنت سكونت ساكنين را تشويق نمايد. بدین ترتیب پیش بینی ارتباطات مناسب دسترسی های سهل الوصول از الزامات حائز اهمیت طراحی خواهد بود.

از سال 1300به بعد، با تثبيت دولت و قدرت گرفتن حکومت مرکزي، روند صنعتي شدن کشور ايران به مرحله اي جديد رسيد و در اين راستا روند تجدد گرايي نيز اثر خود را بر ابعاد مختلف جامعه بر جاي گذاشت. اولين نتايج فيزيکي اين روند در محيط هاي شهري از سالهاي 1316-1309 قابل تامل است. در اين دوره اولين اقدامات بلند مرتبه سازي در مورد ساخت وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف، در تهران صورت گرفت. جنگ جهاني دوم روند نوسازي شهر تهران را دچار وقفه ساخت، اما پس از کودتاي 28 مرداد سال 1332 و با اتکا به در آمدهاي روز افزون نفت، شهر نشيني رو به رونق گذاشت و براي اسکان مهاجران تدابيري انديشيده شد.

اگرچه مجتمع سازی از سويي مي تواند به بخشي از مسائل شهري نظير کمبود زمين و مسکن تا حدي پاسخ دهد، اما اين پديده خود مي تواند نگرانيهاي عمده اي را نيز دامن بزند. براي مثال، فقدان ضوابط و معيارهايي براي توسعه اين پديده، خود مي تواند نگرانيهاي عمده اي را نيز دامن بزند. براي مثال، فقدان ضوابط و معيارهايي براي توسعه اين پديده، مي تواند عوارض نامطلوبي نظير ناهمگوني در سيماي کالبدي شهري همراه با نا سازگاريهاي اجتماعي و فرهنگي را باعث گردد. 

مساحت سایت مورد نظر جهت طراحی حدود 8 هکتار در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران (شرق میدان نور)واقع شده است. موقعیت و ابعاد زمین پروژه این امکان را فراهم می آورد که در مقیاس شهری و به عنوان یک شاخص تاثیر گذار عمل کند.

از آنجا که در طرح تفضیلی کاربری این قطعه زمین فضای سبز تعریف شده و با توجه به فقدان فضاهای سبز عمومی بزرگ مقیاس در سطح این منطقه و شهر تهران به عنوان یکی از مراکز تنفس شهری تعریف شده، به همین دلیل در نظر است قسمت اعظم این سایت به فضای سبز اختصاص یابد.

در کنار این عملکرد، عملکردهای مسکونی ، تجاری و فرهنگی در این مجموعه پیش بینی شده تا با ترکیب فعالیت های گوناگونی چون سکونت،خرید،کار و تفریح در ساختاری چند عملکردی و در ارتباط با فضای سبز مجتمعی زنده و پر انرژی در مقیاس شهری به وجود آید.

ساختمانهای مسکونی می توانند در شرایط مناسب به صورت مطلوبی جوابگوی نیازها و ضرورت های محیط باشند، ساختمانهای مسکونی علاوه بر استفاده برای هریک از کاربری های مسکونی، تجاری و اداری می توانند به صورت مناسبی برای عملکردهای تلفیقی نیز مورد استفاده قرار گیرند و از انها برای مرکزیت بخشیدن به فعالیت های مرتبط با یکدیگر استفاده کرد.

[1]  مفهوم محيط هاي حمايت كننده را راﭘاﭘورت مورد بحث قرار داده و منظور از آن محيط هايي است كه استفاده مردم از عملكردهايي خاص را تشويق يا تسهيل كند.Rapoport,1982 و Rapoport,1986

[2] گرچه اين مجموعه ها مشكلات خاص خود را دارند اما از نظر زير ساخت هاي شهري نسبت به شهرك هاي جديد مزيت هاي زيادي دارند.

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --