دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل مهاجرت از شهرستان بیجار

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی عوامل مهاجرت از شهرستان بیجار

دانشگاه علامه طباطبایی

دانشکده علوم اجتماعی

گروه جمعیت شناسی

عنوان:بررسی عوامل مهاجرت از شهرستان بیجار

 

 

استاد راهنما :دکتر شالچی

 

استاد مشاور دکتر قاسمی

 

استاد داور دکتر مشفق

 

 

زمستان :93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مهاجرت پدیده ای است که همواره در میان انسانها وجود داشته است. امروزه مهاجرت های داخلی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شدت جریان دارد ودر سالهای اخیر مهاجرت های داخلی و از جمله مهاجرت به شهر های بزرگ از جمله مباحثی بوده که توجه کارشناسان مختلف را به خود جلب کرده است.این امر در کشورهای جهان سوم بیشتر به چشم می خورد؛ به نحوی که بسیاری از نابسامانی های اقتصادی اجتماعی  در این جوامع متاثر از مهاجرت های داخلی است.

شهرستان بیجار در استان کردستان  از جمله  شهرهای مهاجرفرست در کشوراست.میزان رشد جمعیت دراین  شهرستان  منفی است و علت آن مهاجرت ساکنین این شهرستان به استان های دیگر است.

در این پژوهش با عنوان بررسی عوامل مهاجرت از شهرستان بیجار هدف ما یافتن عواملی است که باعث شده ساکنین شهرستان بیجار از زادگاه خود مهاجرت کنند.

برای انجام کار از دو روش تحقیق، کمی و کیفی استفاده شده. در بخش کمی با استفاده از پیمایش عوامل مهاجرت از  دیدگاه ساکنین شهرستان بیجار بررسی شده که جامعه ی آماری ما   سرپرستان خانوارهای ساکن  در شهرستان بیجار است که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده ازفرمول کوکران حجم نمونه 389نفر به دست آمد.در بخش کیفی علل مهاجرت را از  دیدگاه مسئولین و کارشناسان بیجاری جویا شدیم واز تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختمند بهره بردیم.آزمون های مورد استفاده  در این پژوهش شامل تی دو،همبستگس اسپیرمن،همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره می باشد

تحلیل داده ها نشان می دهد که وضعیت اشتغال ارتباط معنا داری با مهاجرت دارد و افراد شاغل کمتر اقدام به مهاجرت می کنند همچنین بین امکانات بهداشتتی، رفاهی و مهاجرت رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، میان پایگاه اقتصادی،اجتماعی و مهاجرت هم رابطه ی معناداری وجود دارد.یافته ها نشان می دهد هرچه سن افراد افزایش یابد اقدام به مهاجرت کاهش می یابد تحصیلات هم ارتباط مستقیمی با مهاجرت دارد و افراد با تحصیلات بالاتر بیشتر اقدام به مهاجرت می کنند.

واژگان کلیدی:مهاجرت-قومیت- مذهب-رگرسیون چند متغیره

فهرست مطالب

 

 فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2- طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3- سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 7

1-4- ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………….. …..10

 

فصل دوم: مبانی نظری وتجربی تحقیق

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2- پیشینه­ی نظری………………………………………………………………………………………………… 12

2-3- نظریه ها……………………………………………………………………………………………………….. 14

2-3-1- نظریه اقتصادی مهاجرت……………………………………………………………………………….. 14

2-3-2- نظریه محرومیت نسبی استارک …………………………………………………………………… ….16

2-3-3- نظریه رفتاری توماس وزنانسکی. 17

2-3-4- نظریه ی شبکه های مهاجرتی. 20

2-3-5- نظریه سرمایه ی انسانی ساستاد 21

2-3-6- نظریه استافر. 23

2-3-7- نظریه جاذبه ودافعه ی اورت.س.لی ………………………………………………………………….. 24

2-3-8- مدل سیستمی. 25

2-3-9- مدل وابستگی. 27

2-3-10- نظریه لانسینگ ومولر. 29

2-4- پیشینه ی تجربی. 31

2-5-1- مطالعات داخلی 31

2-5-2- مطالعات خارجی. 36

2-6- چارچوب نظری …………………………………………………………………………………………….. 40

2-7- فرضیه های تحقیق 52

2-8- مدل نظری تحقیق. 53

فصل سوم: روش­ تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-2- روش تحقیق. 56

3-3- روش نمونه گیری وحجم نمونه 57

3-4- حجم نمونه افرادی که پرسشنامه پرمی کنند. 58

3-5- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….59

3-6- اجزای پرسشنامه 59

3-7- مقیاس لیکرت.. 59

3-8- اعتبار پرسشنامه 60

3-9- پایایی پرسشنامه 61

3-10- روش تجزیه وتحلیل 64

3-10-1-آمارتوصیفی 64

3-10-2-آماراستنباطی ….64

3-11- روش  های آماری مورد استفاده 64

3-11-1- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………..64

3-11-2-آزمون معنی دار بودن r…………………………………………………………………………………………….65

3-11-3-آزمون مقایسه میانگین تی دو گروه مستقل……………………………………………………………………..65

3-12-تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم…………………………………………………………………………………………65

3-12-1- متغیروابسته………………………………………………………………………………………………………………65

3-12-2- متغیرمستقل………………………………………………………………………………………………………………66

3-12-3- متغیرمستقل (اشتغال)…………………………………………………………………………………………………..67

3-12-4- متغیرمستقل(طبقه اجتماعی) ………………………………………………………………………………………..68

3-13- ویژگی های کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………69

3-14- روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………71

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه 73

4-2- تحلیل های توصيفی. 74

4-2-1- جنس 74

 4-2-2-سن. 74

4-2-3- وضیعت تاهل. 76

4-2-4- تعدادفرزندان درافرادمتاهل 77

4-2-5- میزان تحصیلات 78

4-2-6- وضیعت مسکن…………………………………………………………………………………………………………..79

4-2-7- محل تولدومحل سکونت فعلی………………………………………………………………………………………80

4-2-8- محل سکونت…………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-9- قومیت………………………………………………………………………………………………………………………81

4-2-10- مذهب.. 81

4-2-11- میزان درآمد. 82

4-2-12 اشتغال. 83

4-2-13- محل کار………………………………………………………………………………………………………………….84

4-2-14- مالکیت زمین……………………………………………………………………………………………………………84

4-2-15- مالکیت دام………………………………………………………………………………………………………………85

4-2-16- مالکیت وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………………….86

4-2-17- عنوان وپایگاه شغلی……………………………………………………………………………………………………87

4-2-18- پایگاه اجتماعی-اقتصادی……………………………………………………………………………………………89

4-2-19-تمایل به مهاجرت……………………………………………………………………………………………………….90

4-2-20- رضایت از امکانات رفاهی-بهداشتی……………………………………………………….92

4-3- تحلیل استنباطی…………………………………………………………………………………..94

4-3-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………94

4-3-2- فرضیه دوم……………………………………………………………………………………97

4-3-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………..99

4-3-4- فرضیه چهارم………………………………………………………………………………102

4-3-5- فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………105

4-4- بررسی سایرمتغیرهای تحقیق…………………………………………………………………107

4-4-1- محل سکونت………………………………………………………………………………..107

4-4-2- محل تولد…………………………………………………………………………………….108

4-4-3- سن…………………………………………………………………………………………..110

4-4-4- تحصیلات…………………………………………………………………………………..111

4-5- تحلیل رگرسیون عوامل موثربرتحقیق……………………………………………………….112

4-6- تحلیل کیفی داده ها…………………………………………………………………………….114

4-7- مهاجرت واهمییت آن………………………………………………………………………….114

4-8- مضامین اصلی…………………………………………………………………………………117

4-8-1- مضمون اول بیکاری……………………………………………………………………….117

4-8-2- مضمون دوم نبودامکانات رفاهی………………………………………………………….120

4-8-3- مضمون سوم بحث بسته بودن وکوچکی شهر…………………………………………….121

4-8-4- مضمون چهارم نقش مسئولان شهرستان………………………………………………….121

4-8-5- مضمون پنجم تفاوت مذهبی………………………………………………………………..123

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………… 126

5-2- نتیجه­گیری …………………………………………………………………………………………………. 126

5-3- پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 132

5-3-1- پیشنهادات کاربردی ………………………………………………………………………………….. 132

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی …………………………………………………………………………………… 133

 

فهرست منابع

منابع فارسی 135

منابع لاتین 139

 

پیوست­ها (ضمائم)

پرسش­نامه 140

فهرست جداول ونمودارها

 

جدول شماره 4-1. جنسیت و درصد فراوانی پاسخگویان ……74

جدول شماره 4-2. شاخص­های مرکزی سن پاسخگویان ….74

جدول شماره 4-3. سن طبقه­بندی شده افراد .75

نمودار شماره 4-1. نمودار سن طبقه بندی شده افراد .75

جدول شماره 4-4. جدول وضیعت تاهل افرادپاسخگو .76

نمودار شماره 4-2. نموداروضیعت تاهل پاسخگویان .76

جدول شماره 4-5. تعدادفرزندان پاسخگویان .77

نمودار4-3. توزیع نسبی تعداد فرزندان. .77

جدول4-6. تحصیلات پاسخگویان. .78

نمودار4-5. توزیع نسبی تحصیلات پاسخگویان   .79

جدول شماره 4-7. نوع منزل مسکونی پاسخگویان .79

جدول شماره 4-8 . محل تولدساکنان بیجار .80

جدول شماره 4-9.  محل سکونت پاسخگویان .80

جدول شماره 4-10. قومیت پاسگویان. .81

جدول شماره 4-11. توزیع افراد برحسب مذهب .81

جدول شماره4-12. درآمدپاسخگویان به صورت طبقه بندی شده…………………………………………………….82

نمودارشماره4- 6. توزیع افراد برحسب میزان درآمد……………………………………………………………………………….82

جدول شماره4-13. وضیعت اشتغال پاسخگویان…………………………………………………………………………………….83

جدول شماره4-14.محل کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………84

جدول شماره4-15.مالکیت زمین کشاورزی………………………………………………………………………………………….84

جدول شماره4-16.مالکیت دام…………………………………………………………………………………………………………..85

جدول شماره4-17. مالکیت وسیله نقلیه………………………………………………………………………………………………..86

جدول شماره4-18.عنوان شغلی پاسخگویان………………………………………………………………………………………….87

جدول شماره4-19.پایگاه شغلی پاسخگویان………………………………………………………………………………………….87

نمودارشماره4-7.توزیع نسبی پایگاه شغلی پاسخگویان…………………………………………………………………………….88

جدول شماره4-20.پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد…………………………………………………………………………………89

نمودارشماره4-8.توزیع نسبی افرادبرحسب پایگاه اجتماعی-اقتصادی…………………………………………………………89

جدول شماره4-21.شاخص های توصیفی تمایل به مهاجرت…………………………………………………………………….90

جدول شماره4-22.تمایل به مهاجرت دربین شهروندان……………………………………………………………………………90

نمودار شماره4-9.میزان تمایل افرادبه مهاجرت دربین شهروندان……………………………………………………………….91

جدول شماره4-23.شاخص های توصیفی رضایت از امکانات بهداشتی………………………………………………………92

جدول شماره4-24.میزان رضایت ازامکانات بهداشتی-رفاهی…………………………………………………………………..92

نمودار شماره4-10.میزان رضایت از امکانات بهداشتی-رفاهی……………………………………………………………… 92

جدول شماره4-10.میانگین تمایل به مهاجرت بین شاغلین وبیکاران……………………………………………………………94

جدول شماره4-26.آزمون مقایسه میانگین تمایل به مهاجرت بین شاغلین وبیکاران………………………………………..94

جدول شماره4-27. بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ووضیعت اشتغال…………………………………………………..95

جدول شماره4-28.میانگین تمایل به مهاجرت برحسب قومیت…………………………………………………………………97

جدول شماره 4-29.آزمون میانگین تمایل به مهاجرت برحسب قومیت……………………………………………………….97

جدول شماره4-30.بررسی رابطه رابطه تمایل افرادبه مهاجرت وقومیت……………………………………………………….98

جدول شماره4-31.میانگین تمایل به مهاجرت برحسب مذهب………………………………………………………………….99

جدول شماره4-32. آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین شهروندان شیعه وسنی………………………………..99

جدول شماره4-33.بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ومذهب……………………………………………………………..100

جدول شماره 4-34.بررسی رابطه رضایت از امکانات بهداشتی وتمایل به مهاجرت …………………………………….102

جدول شماره4-35.همبستگی بین رضایت از امکانات بهداشتی-رفاهی……………………………………………………..102

جدول شماره4-36 .بررسی رابطه پایگاه اجتماعی وتمایل به مهاجرت………………………………………………………104

جدول شماره4-37. رابطه پایگاه اجتماعی وتمایل به مهاجرت…………………………………………………………………105

جدول شماره4-38. میانگین تمایل به مهاجرت برحسب محل سکونت……………………………………………………..107

جدول شماره 4-39. آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین ساکنین شهروروستا………………………………..107

جدول شماره 4-40. بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ومحل سکونت………………………………………………….108

جدول شماره4-41. میانگین تمایل به مهاجرت برحسب محل تولد…………………………………………………………..108

جدول شماره4-42. آزمون تفاوت میانگین تمایل به مهاجرت بین متولدین بیجاروسایرشهرها………………………..109

جدول 4-43. بررسی رابطه تمایل افرادبه مهاجرت ومحل تولد………………………………………………………………..109

جدول شماره4-44. آزمون رابطه بین سن وگرایش به مهاجرت……………………………………………………………….110

جدول شماره 4-45. آزمون رابطه بین تحصیلات وگرایش به مهاجرت…………………………………………………….111

جدول شماره4-46. خلاصه مدل رگرسیون عوامل موثربرتمایل به مهاجرت………………………………………………112

جدول شماره 4-47. تاثیرگذاری تک تک عوامل برتمایل به مهاجرت……………………………………………………..112

نمودارشماره4-8 . تحلیل مسیرمتغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….113

1مقدمه

مهاجرت در کنار مرگ و میر و باروری یک از سه مولفه ی اثرگذار بر رشد جمعیت های انسانی است و مهم ترین عامل خارجی تغییر تعداد و ساخت جمعیت است.مهاجرت یکی از پدیده های مهم اجتماعی در جوامع انسانی از زمان پیدایش انسان بر روی زمین است. به نحوی که بسیاری از دستاوردهای بشری در زمینه ی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی متأثر از مهاجرت انسان ها است. انسان از بدو پیدایش همواره در جستجوی شرایط زیستی، آب، غذا و پناهنگاه بهتر از جایی به جای دیگر در حال مهاجرت بود. اگر سیر تحولات تاریخی ایران را بررسی کنیم مشاهده خواهیم کرد که تغییر حکومت ها و شکل گیری تمدن های ایرانی بیش از همه ناشی از مهاجرت افراد به مناطق مختلف این سرزمین بوده است. مهاجرت پدیده ایست که همواره در میان انسان ها وجود داشته و به جرات می توان گفت که در طول تاریخ تمام ملل، قبایل و گروه های عظیم انسانی  به خاطر داشتن رویای یک زندگی بهتر، یا فرار از فقر، یا محدودیت ها و فشارهای سیاسی و خانوادگی یا ترکیبی از این عوامل مهاجرت از سرزمین مادری خود رابه منطقه دیگر تجربه کرده اند(جولی2005:1).

 

مهاجرت از عوامل مهم در توسعه ی منطقه ای و مورد توجه در برنامه ریزی های اجتماعی و جمعیتی یک کشور است .در ایران این پدیده ی جمعیتی اقتصادی توزیع مناسبی را در بین استان های کشور ندارد (محمودیان وقاسمی، 109:1391).در داخل استان ها هم شاهد توزیع نامناسب جمعیت میان شهرستان ها  هر استان می باشیم.

شهرستان بیجار هم در استان کردستان در چند دهه ی اخیر شاهد مهاجرت فزاینده از این شهرستان به سوی استان های دیگر است و این امر موجب شده تا این شهرستان تنها شهرستان استان کردستان باشد که رشد جمعیت منفی داشته و هر ساله سهم این شهرستان از جمعیت کل استان کاهش یابد.این رساله تلاش دارد تا به بررسی عوامل مهاجر فرستی شهرستان بیجار بپردازد و علل مهاجرت ساکنین این شهرستان مورد بررسی قرار دهد .

 

 1-2طرح مسئله:

مهاجرت پدیده ای عمومی در جهان معاصر است که در اشکال مختلف با شدت وضعف های متفاوت با آثار و پیامدهای گوناگون در کشورهای مختلف جهان به وقوع می پیوندد.جریان های مهاجرتی بعد از انقلاب صنعتی بود که توجه همه گان را به خود جلب کرد. این پدیده تا چند دهه ی اخیرحداقل از نظر اقتصادی پدیده ای مطلوب تلقی می شد،چرا که اقتصاد دانان آن را وسیله ای برای تخصیص بهینه ی منابع یعنی انتقال نیروی انسانی از نواحی کم بازده به نواحی دارای بازدهی بیشتر می پنداشته اند(میرزایی، 1382). ولی امروزه با مشاهده ی نرخ های بالای مهاجرت و تداوم تفاوت های قابل ملاحضه در نرخ های بیکاری و سطح درآمد بین مناطق مهاجر پذیر ومهاجر فرست و بروز مشکلات اقتصادی اجتماعی مختلف،مطلوب بودن این پدیده زیر سوال رفته وبه عنوان یک پدیده ی مخرب که عامل اصلی بحرانهای اجتماعی ست در نظر گرفته می شود.

از سوی دیگر برخی معتقدند جا به جا شدن انسان ها برای ارتقای کمی و کیفی زندگی که ابعاد تازه ای به خود گرفته و این تحرکات به عنوان یک موضوع مهم اجتماعی مطرح گردیده است. از این رو بررسی مهاجرت ها به عنوان یک پژوهش جدی بین رشته ای میان جمعیت شناسی و دیگر حیطه های علمی نظیر جامعه شناسی، روان شناسی و اقتصاد مطرح است. امروزه مهاجرت ها با انگیزه ی زیستی و بیولوژیک انجام نمی شود. بلکه مهاجرت ها در جهان امروز پدیده ای اقتصادی سیاسی اجتماعی و فرهنگی است (میرزایی، 1382). در واقع مهاجرتی که خود بر اثر بسیاری از عوامل به وجود آمده علتی می شود تا به عدم تعادل بیشتر در سطح مسائل اجتماعی اقتصادی و سیاسی یک کشور کمک کند (مشهدیزاده و دهاقانی، 1374).

امروزه مهاجرت داخلی یک فرایند مهم در بسیاری از کشورهاست و منعکس کننده ی عکس العمل مردم به عواملی نظیر نابرابری های اقتصادی منطقه ای وناکامی اجتماعی است که عدم رضایت در بسیاری از جنبه های زندگی را منعکس می کند. مهاجرت داخلی مشکلات فراوانی را هم در مناطق مهاجرفرست و هم  در مناطق مهاجر پذیر اجمله:رکود در مناطق غیر شهری،شلوغی بیش از حد شهرها و بسیاری از بیماری های اقتصادی واجتماعی مختلف که بخش های مختلف  جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند به وجود می آورد(لوکاس و میر1381:157).

در کشورهای در حال توسعه به دلیل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناکار آمد مهاجرت امری اجتناب ناپذیر بوده و اکثر شهرهای جهان سوم تحت تأثیر جریان های مهاجرتی هستند. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1385 کل جمعیت جا به جا شده در کشور بالغ در 12148148 نفر بوده که از این تعداد 899709 نفر مهاجران بین شهری بوده اند (مرکز آمار ایران، 1385، 95).از آنجایی که در گذشته رشد جمعیت و در نتیجه جا به جایی انسان ها در مقیاس بسیار کوچکی صورت می گرفت، تأثیر این جا به جایی ها بر ساختار اقتصادی اجتماعی و جمعیتی مناطق مهاجر فرست و مناطق مهاجر پذیر چندان قابل ملاحظه نبوده و حتی امری کاملاً طبیعی و گاهی هم مفید تلقی می شد. از اوایل قرن 19 مهاجرت به خصوص مهاجرت از روستا یا شهر به عنوان یک پدیده ی اجتماعی مهم نمایان شد. لذا به طرز جدیدی مورد توجه صاحبنظران و اندیشمندان قرار گرفت (جمشیدی ها و علی بابایی، 1381).

تعداد صفحه : 162

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --