دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر

استاد راهنما :

دكتر سید مهدی حسینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده———————————————————————– 1

فصل اول :طرح مسئله

1-1- بیان مسئله————————————————————– 3

2-1- اهداف تحقیق———————————————————— 4

فصل دوم : مروری بر تاثیر انعطاف پذیری خاک بر عملکرد لرزه ای سازه 

2-1- مقدمه—————————————————————— 7

2-2- تأثیر زمین بر واکنش سازه در زمان زلزله————————————– 8

2-3- خاک——————————————————————- 9

2-3-1- مقدمه ————————————————————— 9

2-3-2- مفهوم خاک در مهندسی عمران——————————————- 9

2-4- رفتار سازه در برابر زلزله ————————————————— 10

2-5- سیستم‌های مقاوم در برابر بار جانبی —————————————– 14

2-5-1- سیستم قاب های خمشی———————————————— 16

2-6- بررسی پدیده اندرکنش خاک و سازه—————————————— 17

2-6-1- مقدمه—————————————————————- 17

2-6-2- تعریف اندرکنش——————————————————– 18

2-6-3- تأثیر اندرکنش بین خاك و سازه بر روي پارامترهاي سازه———————– 22

2-6-4- روشهاي تحلیل اندرکنش————————————————- 25

2-6-4-1- روش جرم، فنر، میراگر ———————————————– 25

2-6-4-2- روش مستقیم——————————————————– 27

2-6-4-3- روش زیر سازه —————————————————— 28

2-6-4-4- روش هاي حل مختلط————————————————- 31

2-6-4-4-1- المانهاي محدود + المانهاي نامحدود———————————— 32

2-6-4-4-2- المانهاي محدود + اجزاي مرزي————————————— 34

2-6-4-4-3- روشهاي پیوندي  ————————————————– 36

2-6-5- نتیجه گیري و مقایسه روشهاي تحلیل————————————– 38

2-7- مروری بر تحقیقات گذشته————————————————– 40

2-7-1- محمد ملکی و علی محمد سیف زاده ————————————– 40

2-7-2-کوشیک بتاچاریا، سِخار چاندرا دوتا —————————————– 43

2-7-3- مجید علی نژاد و علی شفیعی ——————————————– 45

2-7-4- عماد قدرتی، حسین جهانخواه، محمدعلی قناد ——————————- 46

2-7-5- یوچوآن تانگ و جیان ژانگ———————————————– 48

2-7-6-کربُناری، دزی و لِئونی ————————————————— 49

فصل سوم : روش تحقیق و مدل سازی

3-1- مقدمه—————————————————————— 52

3-2- آشنایی با روش اجزا‌ی محدود———————————————– 53

3-2-1- مقدمه—————————————————————- 53

3-2-2- روش اجزاء محدود—————————————————— 56

3-3- آشنایی با ABAOUS—————————————————– 60

3-3-1- مقدمه—————————————————————- 60

3-3-2- محصولات ABAQUS————————————————— 62

3-3-3- مقایسه‌ی روش‌های ضمنی و صریح در مسائل وابسته به زمان——————- 62

3-4- مشخصات سازه‌های مورد بررسی——————————————— 64

3-5- مشخصات مصالح و اعضای سازه‌ها——————————————– 65

3-5-1- فولاد—————————————————————– 65

3-5-2- بتن —————————————————————– 67

3-6- بارگذاری و طراحی سازه‌ها————————————————– 67

3-7- مشخصات ساختگاه——————————————————– 69

3-7-1- خاک‌های مورد مطالعه————————————————— 69

3-7-2- مشخصات و عمق خاک‌ها از سنگ بستر———————————— 72

3-7-3- معیار گسیختگی موهر- کولمب——————————————- 73

3-7-4- مدل خاک‌ها———————————————————– 78

3-8- بارگذاری دینامیکی زلزله————————————————— 80

3-9- تعریف تماس بین سازه و خاک———————————————- 83

3-10- تعیین ابعاد بهینه‌ی خاک————————————————- 86

3-10-1- میرایی خاک——————————————————— 86

3-10-2- میرایی هندسی——————————————————- 90

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه—————————————————————— 94

4-2- تحلیل فرکانسی———————————————————– 95

4-3- تحلیل دینامیکی ——————————————————— 96

4-3-1- مقدمه—————————————————————- 96

4-3-2- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی  قرار گرفته بر روی خاک رسی——— 97

4-3-2-1- برش پایه———————————————————– 97

4-3-2-2- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات—————————————– 100

4-3-3-بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ما سه ای متراکم 102

4-3-3-1- برش پایه———————————————————– 102

4-3-3-2- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات—————————————– 105

4-3-4- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر——— 110

4-3-4-1- ضریب زمین ساختگاه————————————————- 111

4-3-4-1-1- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه حاصل از نرم افزار Abaqus—————— 111

4-3-4-1-2- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بر اساس آئین نامه 2800——————- 115

4-3-4-2- تغییر شکل  سازه —————————————————- 117

فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه—————————————————————— 122

5-2- نتایج——————————————————————- 123

5-2-1- نتایج حاصل از تعیین ابعاد بهینه مدل‌های خاکی—————————– 123

5-2-2- نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی——————————————– 123

5-2-3- نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی —————————————— 124

5-2-3-1- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک رسی 124

5-2-3-2- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای       124

5-2-3-3- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر          125

5-3- پیشنهادات————————————————————— 126

منابع———————————————————————— 127

فهرست جداول

جدول (2-1)- مقایسه ای بین سیستم های مختلف سازه ای بر حسب تعداد طبقات——– 16

جدول (2-2)- مقایسه‌ی روش‌های حل اندرکنش خاک و سازه————————– 39

جدول (3-1)- مشخصات الاستیک فولاد مصرفی————————————- 66

جدول (3-2)- مشخصات محدوده پلاستیک فولاد———————————— 66

جدول (3-3)- مشخصات الاستیک بتن مصرفی————————————– 67

جدول (3-4)- نتا یج طراحی قاب محور 2 مربوط به ساختمان 4 طبقه——————- 69

جدول (3-5)- نتا یج طراحی قاب محور 2 مربوط به ساختمان 8 طبقه——————- 69

جدول (3-6)- طبقه بندی نوع زمین بر اساس استاندارد 2800————————- 70

جدول (3-7)- مشخصات خاک‌های مورد مطالعه————————————- 73

جدول (3-8)- مشخصات خاک ها بر اساس معیار موهر- کولمب———————— 78

جدول (3-9)- مشخصات شتابنگاشت———————————————- 81

جدول (3-10)- مقادیر μ برای خاک‌های مورد مطالعه——————————— 85

جدول (3-11)- ضرایب β و α نهایی———————————————– 88

جدول (4-1)- نتایج تحلیل فرکانسی4 مود اول سازه قرار گرفته بر روی خاک با ارتفاع 10 متر و مقایسه با حالت گیردار        95

جدول (4-2)- نتایج تحلیل فرکانسی4 مود اول سازه قرار گرفته بر روی خاک با ارتفاع 40 متر و مقایسه با حالت گیردار        96

جدول (4-3)- مقادیر برش پایه سازه فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 10 متر         98

جدول (4-4)- مقادیر برش پایه سازه فولادی8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 10 متر 98

جدول (4-5)- مقادیر برش پایه سازه فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 40 متر         99

جدول (4-6)- مقادیر برش پایه سازه فولادی8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 40 متر 99

جدول (4-7)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 10 متر   100

جدول (4-8)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 40 متر   100

جدول (4-9)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی 8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 10 متر   100

جدول (4-10)- مقادیر دریفت طبقات سازه  فولادی 8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع 40 متر 101

جدول (4-11)- مقادیر برش پایه سازه فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 10 متر    103

جدول (4-12)- مقادیر برش پایه سازه فولادی 8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 10 متر    103

جدول (4-13)- مقادیر برش پایه سازه فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 40 متر    104

جدول (4-14)- مقادیر برش پایه سازه فولادی 8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 40 متر    104

جدول (4-15)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 10 متر        106

جدول (4-16)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی 4 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 40 متر        106

جدول (4-17)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی 8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 10 متر        106

جدول (4-18)- مقادیر دریفت طبقات سازه فولادی 8 طبقه، قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع 40 متر        107

جدول (4-19)- مقادیر  برش پایه سازه 4 طبقه، قرار گرفته بر روی سنگ بستر———— 112

جدول (4-20)- مقادیر  برش پایه سازه 8 طبقه، قرار گرفته بر روی سنگ بستر———— 112

جدول (4-21)- نیروی برش پایه ماکزیمم کلیه مدلها——————————— 113

جدول (4-22)- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بدست آمده از نرم افزار Abaqus ———– 113

جدول (4-23)- مقادبر ضرایب بازتاب کلیه مدل ها بر اساس آئین نامه 2800————– 116

جدول (4-24)- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه معادل سازی شده بر اساس آئین نامه 2800– 116

فهرست نمودارها

نمودار (3-1)- مقایسه روش ضمنی و صریح—————————————– 64

نمودار (3-2)- مقادیر نسبت مدول برشی در برابر کرنش برشی————————– 71

نمودار (3-3)- پروفیل مدول برشی ساختگاه‌های با خاک NC و DS——————— 71

نمودار (3-4)- مقادیر نسبت میرایی در برابر کرنش برشی—————————— 72

نمودار (3-5)- سرعت موج برشی پروفیل خاک‌های مورد بررسی———————— 72

نمودار (3-6)- تاریخچه زمانی شتاب- سرعت- تغییر مکان زلزله نورث ریج (1994)——— 82

نمودار (3-7)- شتابنگاشت زلزله‌ی نورث ریج مقیاس شده به g  0.35——————– 83

نمودار (3-8)- شتاب ثبت شده روی سطح خاک NC با بعد عرضی 400 متر و ارتفاع 10 متر 89

نمودار (3-9)- شتاب ثبت شده روی سطح خاک NC با بعد عرضی 400 متر و ارتفاع 40 متر 89

نمودار (3-10)- شتاب ماکزیمم روی سطح خاک NC  برای ابعاد عرضی 50 تا 450 متر و با ارتفاع 10 متر  91

نمودار (3-11)- شتاب ماکزیمم روی سطح خاک NC برای ابعاد عرضی 50 تا 450 متر و با ارتفاع 40 متر   91

نمودار (4-1)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی 4 طبقه قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع های 10 مترو 40 متر 101

نمودار (4-2)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی 8 طبقه قرار گرفته بر روی خاک رسی با ارتفاع های 10 مترو 40 متر 101

نمودار (4-3)- مقایسه حداکثر مقادبر برش پایه در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک——– 105

نمودار (4-4) – مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی 4 طبقه قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع های10 متر و40 متر—————————————————————————– 107

نمودار (4-5)- مقایسه مقادیر دریفت سازه های فولادی 8 طبقه قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای با ارتفاع های10 متر و40 متر—————————————————————————– 108

نمودار (4-6)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی 4 طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق 10 متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک———————————————————- 108

نمودار (4-7)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی 4 طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق 40 متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک———————————————————- 109

نمودار (4-8)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی 8  طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق 10 متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک—————————————————– 109

نمودار (4-9)- مقایسه مقادیر دریفت بین طبقه ای سازه های فولادی8 طبقه قرار گرفته بر روی خاک با عمق 40 متر در اثر تغییر در انعطاف پذیری خاک———————————————————- 110

نمودار (4-10)- مقایسه حداکثر مقادبر برش پایه(بر حسب کیلو نیوتن) در اثر تغییر در ارتفاع سازه   114

نمودار (4-11)- مقایسه مقادیر ضریب زمین ساختگاه بدست آمده از نرم افزار Abaqus با آئین نامه 2800    116

نمودار (4-12)- نسبت تغییر شکل سازه4 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق 10 متر) به تکیه گاه صلب        118

نمودار (4-13)- نسبت تغییر شکل سازه4 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق 40 متر) به تکیه گاه صلب        118

نمودار (4-14)- نسبت تغییر شکل سازه4 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق 10 متر) به تکیه گاه صلب    118

نمودار (4-15)- نسبت تغییر شکل سازه4 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق 40 متر) به تکیه گاه صلب    119

نمودار (4-16)- نسبت تغییر شکل سازه 8 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق 10 متر) به تکیه گاه صلب       119

نمودار (4-17)- نسبت تغییر شکل سازه 8 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک رسی با عمق 40 متر) به تکیه گاه صلب       119

نمودار (4-18)- نسبت تغییر شکل سازه 8 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق 10 متر) به تکیه گاه صلب   120

نمودار (4-19)- نسبت تغییر شکل سازه 8 طبقه با تکیه گاه انعطاف پذیر(خاک ماسه ای با عمق 40 متر) به تکیه گاه صلب   120

فهرست اشکال

شکل (2-1)- رفتار ساده شده یک سازه در برابر زلزله——————————— 11

شکل (2- 2)- بیان شماتیکی از نیروهای زلزله————————————— 12

شکل (2- 3)- مدل ساده شده‌ی اندرکنش خاک – سازه —————————— 20

شکل (2-4)- تغییرات پریود و میرایی سازه تک درجه با پی دایره ای صلب روی نیم فضای ویسکو الاستیک            22

شکل (2-5)- تغییرات شتاب نسبت به زمان تناوب———————————– 23

شکل (2-6)- تغییر مکان جانبی سازه بر اثرحرکات افقی و گهواره اي پی—————— 24

شکل (2- 7)- سهم حرکات افقی و گهواره اي پی در حرکت جانبی سقف بام سازه——— 24

شکل (2- 8)- مشخصه هاي اصلی یک سیستم ساده سازه اي————————– 25

شکل (2- 9)- اثر اندرکنش در مدلسازي نوسانگر ساده ——————————– 26

شکل (2-10)- مدل اجزا محدود سه بعدي خاك- سازه با مرزهاي ویسکوز—————- 28

شكل (2-11)- جداسازی زيرسازه ها به منظور ساده کردن محاسبات——————— 30

شکل (2-12)- مراحل تحلیل اندرکنش یک سازه زیر زمینی با روش کوپل المانهاي محدود – المانهاي نامحدود         32

شکل (2-13) – قلمرو دور و نزدیک در روش کوپل المانهاي محدود – المانهاي نامحدود—— 32

شکل (2-14)- روش HYBRID ————————————————- 37

شکل (2-15)- مدل چند درجه آزادی برای سیستم خاک – سازه———————– 47

شکل (3-1)- پلان ساختمان‌های مورد بررسی ————————————– 65

شکل (3-2)- لغزش خاک در امتداد صفحه‌ی گسیختگی—————————— 74

شکل (3-3)- پوش گسیختگی موهر- کولمب—————————————- 75

شکل (3-4)- دوایر موهر ممکن و غیر ممکن—————————————- 76

شکل (3-5)- وضعیت گسیختگی————————————————- 76

شکل (3-6)- المان بندی خاک با ارتفاع 10متر————————————– 79

شکل (3-7)- المان بندی خاک با ارتفاع40 متر————————————– 79

شکل (3- 8)- رابطه ی فشار تماسی- فاصله برای تماس سخت————————- 84

چکیده

همان‌طور که می‌دانیم اکثر طراحان به هنگام تحلیل دینامیکی سازه، زمین بستر آن را صلب فرض می‌کنند و از انعطاف پذیری آن صرف‌نظر می‌کنند. و یا این‌که تحریک ثبت شده در میدان آزاد[1] ساختگاه را به پای سازه اعمال می‌کنند. در صورتی که در هنگام وقوع زلزله، رفتار غیر خطی خاک زیرین و وقوع پدیده اندرکنش خاک- سازه[2]، تغییرات غیر قابل چشم پوشی را در عملکرد لرزه ای سازه به وجود می‌آورند. از این رو تصمیم گرفته شده در این پایان نامه با در نظر گرفتن خاک زیر سازه و مدل کردن آن همراه با سازه در نرم افزار آباکوس[3] و با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و رفتار غیر خطی مصالح خاک و فولاد به بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی بر روی خاک‌های انعطاف پذیر پرداخته شود. برای این منظور دو مدل قاب خمشی فولادی (طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین‌نامه‌ی 2800) بر روی دو نوع خاک به روش مستقیم و با بهره‌گیری از روش المان محدود و اعمال رکورد زلزله نورث‌ریج تحلیل شده و تغییرات ایجاد شده در عملکرد لرزه‌ای آن‌ها با تمرکز بر پارامترهای تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و برش پایه به دست می‌آید. در ادامه بستر سازه‌های مورد نظر را به صورت صلب فرض کرده و با بدست آوردن پارامترهای ضریب بستر و تغییر شکل سازه، اهمیت در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک زیر سازه و اندرکنش خاک- سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها نشان داده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که در خاک‌‌های انعطاف پذیر با افزایش ارتفاع سازه مقدار برش پایه افزایش می‌یابد و با افزایش عمق خاک زیر سازه، مقدار برش پایه و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات افزایش می‌یابد. از طرفی با کاهش انعطاف پذیری خاک زیرسازه، از مقدار برش پایه کاسته می‌شود و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک کم عمق افزایش یافته و در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک عمیق با کاهش همراه است. همچنین نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و انعطاف پذیری خاک زیر سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها می‌باشد.

تعداد صفحه : 147

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --