دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عددی جريان سیال وانتقال حرارت بر روی صفحات مشبک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی مکانیک

گرایش : تبدیل انرژی

عنوان : بررسی عددی جريان سیال وانتقال حرارت بر روی صفحات مشبک

دانشگاه شیراز 

دانشکده مهندسي مکانيک

 پايان نامه کارشناسي ارشد در رشته­ ی مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

 بررسی عددی جريان سیال وانتقال حرارت بر روی صفحات مشبک با منافذ ضربدری تحت مکش ناپیوسته

 استاد راهنما

دکتر علی اکبر گلنشان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کلکتورهای مشبک بدون شیشه (که به عنوان کلکتورهای با صفحه ی جاذب سوراخ دار شناخته می‌شوند) پیشرفت جدیدی در زمینه ی تکنولوژی کلکتورهای خورشیدی هستند که در دهه ی آخر قرن 20 میلادی به منظور تهویه مطبوع معرفی شدند. کلکتورهای مشبک جایگزین مناسبی برای کلکتورهای مسطح با پوشش شیشه ای هستند و کاربرد های متفاوتی در صنایع کشاورزی و تهویه مطبوع  دارند. در عین حال طراحی و پیش بینی عملکرد آنها بخاطر وجود پارامتر های هندسی متعدد هنوز دشوار می باشد. به همین علت در حال حاضر از شبیه سازیهای عددی برای پیش بینی کارایی گرمایی و بازده ی حرارتی آنها استفاده می شود. شبیه سازیهای عددی می توانند اطلاعات دقیقی را در مورد جریان سیال و انتقال حرارت در این نوع کلکتورها ارائه دهند. در این تحقیق شبیه سازی سه بعدی جریان مغشوش روی صفحات مشبک با منافذ ضربدری تحت مکش ناپیوسته ارائه شده است. برای حل معادلات حاکمه یعنی معادلات ناویر- استوکس و انرژی از یک کد تجاری در زمینه ی دینامیک سیالات محاسباتی استفاده شده است. تغییر پارامترهایی مثل ضخامت صفحه، تخلخل، سرعت مکش، سرعت باد و جهت آن نسبت به صفحه بررسی شده است. نتایج نشان دهنده ی این است که کارایی گرمایی صفحه و بازده ی حرارتی آن با تغییر جهت باد از حالت عمود بر صفحه ی مشبک به حالت موازی کاهش می یابد. همچنین کارایی گرمایی صفحه با افزایش پارامتر هایی مثل قطر هیدرولیکی شیارها، عدد رینولدز مربوط به شیار و نسبت سرعت مکش به سرعت باد کاهش می یابد.

 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

 فصل اول: مقدمه

1-1- جریان سیال روی صفحات مشبک…………………………………………………………………….. 2

 فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

2-1- كنترل جريان سيال براي آرام نگاه داشتن آن …………………………………………………………. 7

2-2- سرمايش ………………………………………………………………………………………………………… 8

2-3- كلكتورهاي خورشيدي هواگرمكن مشبّك بدون پوشش (UTC)…………………………….. 9

2-4- حركت سيال همراه با مكش يكنواخت پيوسته……………………………………………………….. 12

2-5- حركت سيال همراه با مكش يكنواخت ناپيوسته……………………………………………………… 13

2-5-1- تحقيقات گل نشان و همکاران………………………………………………………………………….. 13

2-5-2-تحقيقات كائو……………………………………………………………………………………………………….. 17

2-5-3- تحقيقات آرولاناندام و ون دكر…………………………………………………………………………… 20

2-6- تحقيقات كوتچر در مورد UTCها( تئوري Heat Loss )…………………………………………. 20

2-6-1-بالانس حرارتي كلي براي UTC…………………………………………………………………………. 21

2-6-2- اتلاف حرارتي تشعشع براي كلكتور………………………………………………………………….. 22

2-6-3- اتلاف حرارت جابجايي……………………………………………………………………………………….. 22

2-6-4- جابجايي اجباري و جريان آرام………………………………………………………………………….. 22

عنوان                                                                                                                     صفحه

  2-6-4-1- پروفيل سرعت……………………………………………………………………………………….. 22

2-6-4-2- ضخامت لايه مرزي…………………………………………………………………………………. 23

2-6-4-3- پروفیل دما……………………………………………………………………………………………….. 23

2-6-4-4- اتلاف حرارت جابجايي……………………………………………………………………………. 24

2-6-5- جابجايي آزاد و جريان آرام………………………………………………………………………………… 24

2-6-5-1- پروفيل سرعت…………………………………………………………………………………………. 24

2-6-6- جريان متلاطم…………………………………………………………………………………………………….. 26

2-6-7- کارایی تبادل گرما……………………………………………………………………………………………… 26

2-7- آناليز حرارتي آگوستوس  در مورد     UTC …………………………………………………………… 27

2-7-1-  فرضيات…………………………………………………………………………………………………………….. 27

 2-7-2- معادله بالانس انرژي…………………………………………………………………………………………. 28

2-7-2-1- صفحه جاذب…………………………………………………………………………………………… 29

2-7-2-2- فاصله هوايي……………………………………………………………………………………………. 29

2-7-2-3- صفحه پشتي……………………………………………………………………………………………. 30

2-7-3- انتقال حرارت تابشي…………………………………………………………………………………………. 30

 2-7-3-1- صفحه جاذب به محيط………………………………………………………………………… 30

2-7-3-2- صفحه جاذب به صفحه پشتي………………………………………………………………. 30

2-7-3-3- صفحه پشتي به محيط اطراف………………………………………………………………. 30

2-7-4- افت فشار……………………………………………………………………………………………………………. 31

2-7-5- نتایج شبیه سازی آگوستوس…………………………………………………………………………… 31

  عنوان                                                                                                                     صفحه

 فصل سوم: تعریف مسئله

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 33

3-2- تاريخچه ديناميك سيالات محاسباتي (CFD)…………………………………………………………. 34

3-2-1-  انواع شبكه‌ها و روشهاي حل CFD……………………………………………………………….. 34

3-2-2- مراحل حل مسئله ديناميك سيالات محاسباتي……………………………………………… 36

3-3- معرفي نرم‌افزار Gambit…………………………………………………………………………………………….. 37

3-4- معرفي نرم‌افزار Fluent ……………………………………………………………………………………………… 37

3-5- توانايي‌هاي نرم‌افزار Fluent………………………………………………………………………………………… 37

3-6- تعریف مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 38

3-6-1- معادلات حاكمه در جريان موازي روي شيار…………………………………………………… 38

3-6-2- بی بعدکردن معادلات حاكمه در جريان موازي روی شیار…………………………….. 40

3-6-3-  شرایط مرزی در جريان موازي روي صفحه شياردار……………………………………… 42

3-6-4-معادلات حاكمه در جريان عمود و مایل روي يك رديف از شيارها……………….. 44

3-6-5- معادلات مربوط به مدلسازی جريان متلاطم در جریان عمود ومایل روی

یک ردیف از شیارها………………………………………………………………………………………… 45

3-6-6- لایه مرزی Asymptotic  …………………………………………………………………………………. 46

3-6-7- پارامترهای مربوط به کارایی UTC در جريان موازي………………………………………. 46

3-6-8- دامنه تغییرات متغیرها ……………………………………………………………………………………. 48

3-6-9- تئوری حل و شبکه انتخاب شده در جريان موازي روی شیار……………………….. 48

3-6-10-تئوری حل، شبکه انتخاب شده و شرایط مرزی در جريان عمود و مایل

روی یک ردیف از شیارها…………………………………………………………………………… 50

3-6-10-1- شرایط مرزی براي مسئله در حالت كلي ………………………………………….. 51

3-6-10-2  تولید هندسه…………………………………………………………………………………………. 53

3-6-10-3- تولید شبکه…………………………………………………………………………………………… 57

عنوان                                                                                                                     صفحه

 فصل چهارم: نتایج

4-1- نتايج مربوط به جريان موازي روي يك شيار……………………………………………….. 65

4-1-1-  تاثیر عدد رینولدز …………………………………………………………………………………. 66

4-1-2- اثر  (سرعت باد/ سرعت مکش) ……………………………………………………………….. 68

4-1-3- تاثیر ضریب تخلخل صفحه ……………………………………………………………………….. 70

4-1-4- تاثیر هدایت حرارتی بی بعد (Admittance )  ………………………………………………. 70

4-1-5- اثرضخامت بدون بعد………………………………………………………………………………. 72

4-1-6-  تاثیر زاویه باد ………………………………………………………………………………………. 73

4-1-7 -تاثیر جابجایی آزاد …………………………………………………………………………………… 74

4-2-نتايج جريان عمود روي يك ردیف از شیارها…………………………………………………………….. 75

4-2-1-  تاثیر عدد رینولدز ……………………………………………………………………………………………. 75

4-2-2- تاثیر ضریب تخلخل صفحه………………………………………………………………………………… 76

4-2-3- تاثیر هدایت حرارتی بی بعد ……………………………………………………………………………. 77

4-2-4- اثرضخامت بدون بعد………………………………………………………………………………………….. 78

4-2-5- اثر تشعشع…………………………………………………………………………………………………………… 79

4-2-6-تاثیر عرض plenum…………………………………………………………………………………………….. 80

4-2-7- اثر تغییر زاویه باد روی صفحات مشبک با ابعاد محدود …………………………………. 81

 فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1- نتایج………………………………………………………………………………………………………………. 84

5-2-پیشنهاد ات………………………………………………………………………………………………85

 فهرست مراجع……………………………………………………………………………………………….. 86

جریان سیال روی صفحات مشبک

نیاز مبرم انسان امروزی به استفاده از سوخت‌های مختلف و مشکل آلودگی محیط زیست که ناشی از استفاده نادرست و بی‌ رویه از این منابع سوختی است نسل امروز را به چاره‌اندیشی برای حل این مشکل قبل از پایان یافتن ذخایر انرژی وا‌داشته است. در اين راستا انرژي خورشيدي در جهت تـامين قسمتي از انرژي مورد نياز آينده جوامع بشري در اولويت قرار دارد. يكي از جديد ترين كاربردهاي اين انرژي استفاده از آن در تهويه مطبوع ساختمان هاي بزرگ از طريق پيش گرم كردن هوا به وسيله كلكتورهاي مشبک بدون شیشه است. انتقال حرارت از صفحات مشبک به وسیله ی مکش سیال اخیراً در صنعت کاربردی نو یافته است. عملکرد کلکتورهای خورشیدی بدون شیشه که از صفحات جاذب مشبک بهره می برند، بر این اساس استوار است: مکش هوا باعث می شود تا لایه ی مرزی تشکیل شده در اثر وزش باد بر روی صفحه در حالت آرام باقی بماند و انتقال حرارت از صفحه به هوا به صورت تنگاتنگ انجام شود و بدین سبب بازده ی این کلکتورها بیش تر از کلکتورهای معمولی می باشد.

تكنولوژي كلكتورهاي خورشيدي مشبک بسيار ساده مي­باشد. يك دیواره فلزي مشبك در سمت جنوبي و به فاصله 15سانتی متر از ديواره ساختمان قرار می­گیرد (شكل 1-1).  اين ديواره، انرژي حاصل از تابش را به گرما تبديل مي­كند. فن­ها در بالاي ديوار نصب مي­شوند و هوای بيرون را از ميان سوراخها به درون مي­مكند.

شکل(1-1) : شکل شماتیک کلکتوربدون شیشه با صفحات مشبک

كلكتورهاي بدون شيشه با صفحات مشبك (UTC)[1] تكنولوژي نسبتاً جديدي در کاربردهای انرژي خورشيدي مي­باشند. از اين كلكتورها در ساختمانهاي بسياري ازکشورها مثل كانادا،کشورهای اروپایی و آمريكا استفاده مي­شود.  علاوه بر بحث تهويه مطبوع از آنها مي­توان براي خشك كردن سبزيجات و ميوه­جات نيز استفاده كرد. بايد توجه داشت كه ميزان دماي هواي گرم توليد شده وابسته به پارامتر هاي مختلفي است و مي توان با تغيير اين پارامترها ميزان دماي هواي توليدي را كنترل كرد.

نحوه جريان سيال و انتقال حرارت روي صفحات مشبك بدين صورت است كه وقتي سيال از طريق صفحه سوراخدار مكيده مي شود، درجه تخلخل صفحه، هندسه شيارها وقدرت مكش همگي بروي جريان سيال اثر مي گذارند. اگر يكي از اين دو محيط (سيال يا ديواره) دماي بالاتري داشته باشند انتقال حرارت در جهت كاهش اختلاف دما اتفاق مي افتد. به جهت اینکه در واقعیت، وزش باد در جهات مختلف اتفاق می افتد صفحات شیاردار نسبت به صفحاتی که دارای سوراخهای دایره ای هستند، بازده بیشتری دارند بنابراین در این تحقیق از صفحات با شیارهای عمود بر هم استفاده شده است.

 

 

  مروری بر تحقیقات گذشته

مطالعه انتقال حرارت وحركت سيال مربوط به لايه مرزي یک جريان موازي با صفحة متخلخل، در دهه‌هاي گذشته موضوعي مورد علاقه بوده است.  در اوايل دهة 60 ميلادي زماني كه ثابت نگهداشتن دماي سطح در حدي غير مضر و معمولي براي پره‌هاي توربين‌ها مسأله پرچالشي به حساب مي‌آمد، بررسي لاية مرزي بر روي صفحات مشبّك اهميت خاصي پيدا كرد و مطالعه و تحقیق در اين زمينه بشدت وسعت يافت.  در همان زمان استفاده از مكش بعنوان عامل موثري جهت كنترل جريان و آرام نگه داشتن آن بر روي بالهاي هواپيماهاي با سرعت بالا به
بررسي­هاي دامنه‌داري منجر گرديد]1[. مكش كه براي اولين بار در اوايل قرن بيستم ميلادي توسط پرانتل[2] مطرح شده بود راه حل بسيار مناسبي جهت كاهش ضخامت لايه مرزي به حساب مي‌آمد كه تمايل جريان به مغشوش شدن را كمتر مي‌نمود. در حقيقت اين موضوع سبب مي‌شد كه ضريب پسا (Drag) پايين باقي بماند، زيرا كه اساساً نيروي پساي ناشي از جريان آرام از نيروي پساي ناشي از جريان مغشوش كمتر است.  اين روش كنترل، جهت آرام نگه‌داشتن جريان، اولين بار توسط گريفيث[3] و مرديث[4] ]2 [پيشنهاد گرديد که نتیجه آن در تحقیقات گل نشان نیز مشاهده می شود ]3[.

كنترل جريان سيال براي آرام نگه‌داشتن آن و سرمايش دو كاربرد مهندسي هستند كه مستقيماً به تحقیق حاضر مرتبط مي‌باشند، بنابراين كارهايي كه حول اين دو موضوع انجام شده است مرور خواهند شد.  ابتدا كارهاي انجام شده بر روي كنترل جريان آرام سيال و سپس مطالبي در مورد سرمايش بيان خواهد گرديد. سپس كارهايي كه براي كلكتورهاي خورشيدي مشبك بدون پوشش صورت گرفته مدنظر قرار خواهند گرفت.

2-1- كنترل جريان سيال براي آرام نگاه داشتن آن

 نتايج تحقيقات انجام شده بر روي كنترل جريان آرام در طي سالهاي 1960-1940 ميلادي در كتاب لاچمن[5]]1[  بخوبي خلاصه شده است.  علمي بودن و ميزان كارا بودن كاهش نيروي پساي ناشي از لزجت در هواپيماها از طريق كنترل جريان آرام با انجام يك سري تحقيقات گسترده توسط فنينجر و همكارانش كه بيش از چهل سال بطول انجاميد، مشخص شده است.  اين موضوع در يادداشتهاي فنينجر[6] ]4[خلاصه شده است.

 شكل معمول بيشتر تحقيقات در مورد كنترل جريان آرام مساله پايداري لايه مرزي آرام است]5و6[. نشان داده شده كه براي جريان بر روي يك صفحه تخت با زاويه برخورد صفر و داراي مكش يكنواخت، عدد رينولدز بحراني تعريف شده بر اساس ضخامت لايه مرزي جابجايي بيش از 130 مرتبه از عدد رينولدز بحراني مربوط به صفحه تخت مشابهي كه فاقد مكش است بزرگتر مي‌باشد]2[. اما اين موضوع براي صفحه‌اي بسيار صيقلي و كاملاً متخلخل كه مكش يكنواخت بر آن اعمال گرديده، صادق است.  در عمل، بسيار مشكل است كه يك صفحه متخلخل  با سوراخهاي ريز و نزديك به هم با استحكام كافي ساخته شود.  بنابراين تمامي صفحات به نوعي داراي سوراخها و يا شيارهاي مجزا هستند كه منجر به ناپيوسته شدن مكش در آنها مي‌گردد. در اينجا منظور از صفحة مشبك صفحه‌اي است که داراي سوراخهاي ريز و بسيار نزديك بهم است. اگرچه استفاده از مكش براي چنين صفحه مشبكي مطالعات را به مكش پيوسته ايده آل بسيار نزديك مي‌كند، اما نشان داده شده است كه در بعضي شرايط مكش باعث اعمال اغتشاشهايي از نوع سه بعدي به لايه مرزي مي‌شود ]7و8[.

 بيشتر كارهاي فنينجر و همكارانش اساساً بر روي تكميل مكش سيال روي ديواره از طريق شيارهاي باريك متقاطع ( شيارهاي متقاطع شيارهايي هستند كه راستاي حركت سيال را قطع مي‌كنند) متمركز است.  بنظر مي‌رسد كه سوراخهاي از نوع شيار بعضي از مشكلات پايداري را كه در مورد سوراخهاي مدور مطرح بود حل مي‌كنند به طوري كه تا عدد رينولدزي برابر با  كه بر اساس طول ناحيه ورودي تعريف شده است، جريان بصورت آرام باقي مي‌ماند ]4[. ويلکینسن[7] و همكاران صفحه‌اي را با سوراخهاي بسيار نزديك بهم طراحي كردند و آنرا مورد آزمايش قرار داده، نشان دادند كه اين نوع صفحه حتي زماني كه محدوده نرخ مكش بالاتر از نرخهاي مكش بكار رفته در مطالعات قبلي باشد اصولاً مشابه يك سطح متخلخل يكدست رفتار مي‌كند.  ضريب مكش F (نسبت مؤلفه قائم سرعت مكش  به سرعت سيال آزاد بر روي صفحه ) براي اين آزمايشات در محدودة F<0 ≥0.005- بوده است. در تمامي آزمايشات انجام شده سيال آزاد داراي سرعتي ثابت بود.

2-2- سرمايش

در طي دهة 60 ميلادي، قبل از آنكه تكنيكهاي عددي حل معادلات لايه مرزي براي جريانهاي غير متشابه بخوبي گسترش يابد، حلهاي متشابه قابل توجهي در زمينة توانائيهاي عمومي سيستمهاي سرمايش ارائه گرديد. مثالهايي از اين حلها در كارهاي هارتنت[8] واكرت[9]]10[ يافت مي‌شود.  شرايط تشابه اينطور حكم مي‌كند كه ضريب دمش يا مكش  با  متناسب باشد.  براي اين نوع حل دماي صفحه ثابت است.  نتايج عددي مربوط به لايه‌هاي مرزي و آرام همراه با دمش يكنواخت، كه در آن تشابه اتفاق نمي‌افتد در كارهاي ليبي[10] و چن[11] ]11[ قابل مشاهده است. حل معادلات انرژي و انتقال جرم براي حالت مكش لايه مرزي در محدوده‌اي از مقادير مكش براي يك صفحه تخت توسط هارتنت و اكرت ]10[ بيان شد.  نتيجه‌اي كه بدست آمد آنكه عمل مكش هم ضريب اصطكاك محلي و هم انتقال حرارت و انتقال جرم محلي از صفحه را افزايش مي‌دهد.

در بسياري از كاربردهاي عملي سرمايش، لايه مرزي از نوع مغشوش است.  در طي 25 سال تحقيق در دانشگاه استانفرد مقدار قابل توجهي اطلاعات آزمايشگاهي در رابطه با مكش يا دمش هوا به يك جريان هواي مغشوش جمع‌آوري شده است]12[ . اين آزمايشات شامل اثرات گراديان فشار، زبري سطح و انحناي سطح بر روي انتقال حرارت از يك صفحة همدما با وجود مكش يا دمش مي‌باشد.  اين نتيجه حاصل آمد كه براي نرخهاي مكش 0.004- >F لايه مرزي مغشوش به يك لايه مرزي آرام داراي ضخامت ثابت تبديل مي‌شود.  هچنين نشان داده شد كه مكش تمايل بر اين دارد كه عدد استنتن[12] را به طرف يك مقدار ثابت مساوي با –F بكشاند.

-3- كلكتورهاي خورشيدي هواگرمكن مشبّك بدون پوشش (UTC)

همانطوري كه قبلاً بحث شد، مكش باعث افزايش انتقال حرارت از صفحه مشبكي كه تحت تاثير باد موازي با آن قرار دارد مي‌شود. در حقیت لایه های نزدیک به سطح که از ممنتم کمتر و انرژی حرارتی بیشتر(بر اثر تماس با صفحه گرم)برخوردارند از طریق مکش جدا شده و جای آنها را لایه های جدید پر می کنند واین عمل بطور پیوسته ادامه می یابد.

كوتچر[13] و همكارانش ]13 [با انجام آناليز تحليلي در حالت مكش پيوسته، متوجه شدند كه در كلكتور هوا گرمكن مشبّك واقعاً نيازي به پوشاندن صفحة جاذب با يك مادة شفاف نيست.  آنها نشان دادند كه در يك UTC داراي مكش پيوسته و يكنواخت، تقريباً هيچگونه تلفات جابجايي قابل ملاحظه وجود ندارد و تلفات ناشي از تشعشع نيز كم است.  چنين صفحه‌اي تحت دماي ثابت كار خواهد كرد و در نتيجه هيچگونه انتقال حرارت از طريق هدايت گرمايي در خود صفحه مشاهده نمي‌شود.  اين بيان كنندة آن است كه جنس صفحه هيچ نقشي در انتقال حرارت از يك UTC تحت تاثير  مکش پيوسته ندارد.

 تحقيق در مورد چگونگي توسعه و پيشرفت مهندسي كلكتورهاي هواگرمن برمي‌گردد به يك مخترع آلماني بنام وينكي[14] ]14[ كه يك جاذب مشبّك بدون پوشش سقفي را بررسي كرد.  همچنين هاليك[15] و پيتر[16]]15[ يك كلكتور هواگرمكن UTC را در محدودة وسيعي از انواع سوراخها جهت استفاده در پيش گرمكن هواي مورد نياز براي تهويه مورد آزمايش قرار دادند.

گلنشان ]16[يك UTC مشبّك داراي شيارهای مجزّا را مورد مطالعه قرار داد.  وي با آناليز ابعادي معادلات ممنتم و انرژي، تحت اثر شرايط مرزي مناسب در ناحية Asymptotic، نشان داد كه ضريب كارايي[17]چنين کلکتوری به پنج پارامتر بي‌بعد وابسته خواهد بود.  اين پنج پارامتر عبارتند از: ضريب تخلخل W/L، عدد رينولدز در سوراخ ، نسبت سرعت مكش به سرعت سيال آزاد ، عدد نوسلت مربوط به تشعشع  و ضريب هدايت بي‌بعد صفحه (ضريب Admittance)، .

[17] ضريب كارايي يك UTC بدين صورت تعريف مي‌شود: مقدار افزايش دماي سيال مكيده شده نسبت به حداكثر افزايش دماي ممكن.  بنابراين اگر ميانگين دماي صفحه با ، دماي سيال آزاد با  و ميانگين دماي سيال خروجي با  نشان داده شود ضريب كارايي،  بصورت زير تعريف مي‌شود.:

تعداد صفحه :111

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --