دانلود پایان نامه ارشد : بررسی سهم آگهی ­های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه­ های کشور

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات 

عنوان :  بررسی سهم آگهی ­های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه­ های کشور

دانشگاه علامه طباطبایی 

عنوان:

بررسی سهم آگهی ­های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه­ های کشور

(جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق)

برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر عباس اسدی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر محمدرضا رسولی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده

فصل اول

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

بیان موضوع پژوهش و تعریف آن………………………………………………………….. 5

ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش………………………………………………………… 9

تشریح فرایند تاریخی موضوع………………………………………………………………… 12

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………… 13

چارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………… 14

فرضیه­های پژوهش………………………………………………………………………………. 15

روش پژوهش………………………………………………………………………………………. 15

قلمرو مکانی پژوهش و جامعه آماری……………………………………………………… 16

روش نمونه­گیری و تعیین حجم نمونه……………………………………………………… 16

قلمرو زمانی پژوهش…………………………………………………………………………….. 17

ابزارهای گردآوری داده­ها…………………………………………………………………….. 17

روش تجزیه و تحلیل داده­ها…………………………………………………………………… 17

محدودیت­های پژوهش…………………………………………………………………………… 18

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول:

سیستم یکپارچه ارتباطات بازاریابی………………………………………………………… 20

الگوهای فرایند ارتباطات………………………………………………………………………… 21

ارتباطات بازاریابی………………………………………………………………………………… 30

فرآیند یکپارچه ارتباطات بازاریابی………………………………………………………….. 33

پیشبرد فروش………………………………………………………………………………………. 37

فروشندگی شخصی………………………………………………………………………………. 40

روابط عمومی………………………………………………………………………………………. 41

بخش دوم:

تبلیغات از دیدگاه بازاریابی…………………………………………………………………….. 46

تاریخچه تبلیغات بازرگانی……………………………………………………………………… 47

تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران………………………………………………………… 58

تدوین یک برنامه تبلیغاتی……………………………………………………………………….. 65

استراتژی بازاریابی………………………………………………………………………………. 66

تعیین بازار هدف…………………………………………………………………………………… 66

اهداف تبلیغ………………………………………………………………………………………….. 68

بودجه تبلیغات………………………………………………………………………………………. 72

روش قابل تحمل…………………………………………………………………………………… 74

روش درصدی از فروش………………………………………………………………………. 75

روش رتبه­بندی…………………………………………………………………………………….. 76

روش برابری با رقبا……………………………………………………………………………… 76

روش هدف و انجام کار………………………………………………………………………… 77

پیام تبلیغات………………………………………………………………………………………….. 78

تهیه پیام………………………………………………………………………………………………. 79

انواع جاذبه­ها در پیام تبلیغاتی………………………………………………………………… 81

تکنیک­های اجرایی تبلیغ………………………………………………………………………….. 89

برشی از زندگی روزمره……………………………………………………………………….. 93

مصاحبه با مشتری……………………………………………………………………………….. 93

سایر عناصر موجود در پیام تبلیغاتی………………………………………………………. 95

شعار تبلیغاتی……………………………………………………………………………………….. 97

وسایل ارتباطی در تبلیغات……………………………………………………………………… 99

تعیین سطح پوشش، فراوانی رویت پیام، نحوة تأثیر………………………………….. 101

انتخاب در میان انواع رسانه­های مختلف………………………………………………….. 102

وسایل تبلیغاتی……………………………………………………………………………………… 103

بازار هدف…………………………………………………………………………………………… 110

نتیجه­گیری فصل دوم……………………………………………………………………………. 116

فصل سوم: روش­شناسی

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 118

سؤالهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 118

تعاریف نظری و عملی متغیرها و مفاهیم به کار رفته در سؤال­ها……………….. 120

متغیرهای شکلی……………………………………………………………………………………. 120

متغیرهای ساختاری………………………………………………………………………………. 122

روش تحقیق…………………………………………………………………………………………. 125

تکنیک تحقیق…………………………………………………………………………………………. 126

واحد تحلیل…………………………………………………………………………………………… 126

جامعه آماری……………………………………………………………………………………….. 127

روش نمونه­گیری………………………………………………………………………………….. 127

حجم نمونه…………………………………………………………………………………………… 128

رویه جمع­آوری اطلاعات……………………………………………………………………….. 129

تکنیک­های آماری مورد استفاده برای توصیف و تحلیل اطلاعات………………… 129

سنجش ضریب قابلیت اعتماد (محاسبه پایایی تحقیق)…………………………………. 129

محدودیت­های روش­شناختی تحقیق…………………………………………………………. 130

فصل چهارم: توصیف و تحلیل یافته­ها

توصیف یافته­ها…………………………………………………………………………………….. 132

تحلیل یافته­ها………………………………………………………………………………………… 144

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه­گیری

جمع­بندی……………………………………………………………………………………………… 152

نتیجه­گیری…………………………………………………………………………………………… 159

فهرست منابع……………………………………………………………………………………….. 162

      چکیده

    پژوهش حاضر با تأکید بر آگهی­های (مزایده، مناقصه) در صفحات اول روزنامه­های جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر رفتار خوانندگان روزنامه­ها در انتخاب و خرید کالا و خدمات، سعی در شناخت و اندازه­گیری میزان تأثیر آگهی­های موجود در روزنامه­های فوق­الذکر را دارد.

    در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق، تحلیل محتوا با توجه به میزان رنگ، هویت و توزیع روزنامه­ها می­توان معیار قابل توجهی برای استفاده از مزایده و مناقصه توسط خوانندگان را بررسی کرد و نیز با تکیه بر تحلیل محتوا و وسعت قلمرو در دسترس بودن آگهی­های مزایده و مناقصه و قابلیت استفادة خوانندگان، این دو موضوع را در پنج روزنامة (جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق) مورد بررسی و پژوهش قرار داده­ایم تا بتوانیم با توجه به متغیرهای مختلفی به عنوان مثال (توزیع آگهی، درصد تعداد وجه آگهی، نحوة قرارگیری آگهی­های مزایده و مناقصه و غیره) آنها را ارزشیابی کنیم.

    حجم نمونه در این پژوهش به فرمول نمونه­گیری کوکران می­باشد و نیز با توجه به محدودیت­های جمع­آوری نمونه، حجم نمونه، در این پژوهش 380 آگهی مزایده و مناقصه در یک ماه از شش ماهه اول سال 1391 در پنج روزنامة مذکور در نظر گرفته شده است.

    روش نمونه­گیری در این پژوهش، تلفیقی از دو تکنیک خوشه­ای چند درجه­ای و سهمیه­ای است. و برای انتخاب نمونة این تحقیق، نخست آگهی­های مزایده و مناقصه روزنامه­ها را به مناطق شمال، مرکز، غرب، شرق و جنوب تقسیم شده است.

    تکنیک آماری مورد استفاده از هر دو دسته تکنیک آماری توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. و با توجه به آزمون کای اسکویر محاسبه شده بین دو متغیر آگهی­های مزایده و مناقصه و جلب توجه، تطابق نور و روشنایی، رنگ، زمینة تبلیغ، موضوع تبلیغ، علت تبلیغ در رابطه با سهولت برقراری ارتباط، ارتباط معناداری وجود دارد.

اهداف پژوهش

    هدف کلی تحقیق در این پژوهش شناخت ساختار آگهی­های مزایده و مناقصه در صفحات اول روزنامه­های جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق و اهداف جزئی عبارتند از شناخت موضوعات آگهی (مزایده و مناقصه) روزنامه­ها، شناخت سبک­های مورد استفاده برای ارائه پیام، شناخت نحوة استفاده از رنگ­ها در پیام­های با روزنامه، شناخت میزان استفاده از حرف، شناخت هویت موضوعات تبلیغی / شناخت منطقه، توزیع روزنامه­ها، شناخت تعدد پیام حرکات از لحاظ سهولت برقراری ارتباط.

جامعه آماری

    مورد مطالعه آگهی­های مزایده و مناقصه هستند که به نحوه متداول و تقریباً هر روزه در صفحات اول روزنامه­های مذکور می­باشد.

واژه­های کلیدی عبارتند از:

سهم آگهی­ها

مزایده

مناقصه

صفحات اول روزنامه­های جام جم، همشهری، کیهان، ایران، اطلاعات و شرق

میزان رنگ / هویت / توزیع روزنامه­ها

مقدمه

    انسانها از اولین لحظه حیات تا آخرین دم زندگی در تلاش و حرکتند. همراه عده­ای در پی نان و گروهی در اندیشة نام فعالیت می­کنند. بعضی از مردم در جستجوی تحقق ارزشها و ترویج آنها و برخی به هر وسیله­ای به دنبال تحقق آرزوهای خود هستند و گروهی نیز مجموعه­ای از خواسته­ها را در کنار هم می­طلبند. اما یک وجه مشترک در احوال همة آنها ملاحظه می­شود و آن «نیاز» است.

    جامعه بشری اکنون بیش از هر زمان دیگری با کمبود منابع و نیازهای متنوع مواجه است. همراه با ورود به قرن جدید به فضایی پیوسته­ایم که از یک سو تولید انبوه کالاها و خدمات، پیشرفت تکنولوژی، زندگی راحت و آسوده­ای را به بشر نوید می­دهد و از سوی دیگر فقر، بیسوادی و ناآگاهی و توسعه شکافی بین جوامع ایجاد کرده که محصول همین توسعه اقتصادی است و بشر تلاش می­کند با استفاده از منابع محدود موجود، پاسخگوی قسمتی از نیازهای نامحدودش باشد. اگر اقتصاد بررسی چگونگی رفع نیازهای نامحدود با استفاده از منابع محدود باشد، مدیریت مجموعه­ای از مهارتها و دانسته­ها برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود خواهد بود و بازاریابی، علم تشخیص نیاز و رفع آنها از طریق فرآیند تبادل منابع است. (روستا، ونوس و ابراهیمی، 1381، 1) در نخستین روزهای به وجود آمدن وسایل ارتباط جمعی، تنها نقش این وسایل اطلاع­رسانی و نظارت بر محیط عنوان می­شد، اما طولی نکشید که این وسایل نقش تبلیغی و سرگرمی را نیز پذیرفتند و تبلیغات به عنوان شاهرگ حیاتی آنها درآمد. به طوری که اساس حیات برخی از این رسانه­ها تنها به وجود تبلیغات بسته است.

    جهان در قرن بیست و یکم با تحولات بس شگرفی روبه­رو شده است، قابلیت رو به افزایش کشورهای خاور دور در عرصه بازارهای جهانی، یکپارچه شدن پول رایج کشورهای اروپایی، انجام اصلاحات سیاسی در بعضی از کشورها، همراه با فن­آوریهای جدید در قرن بیست و یکم، نظم جدیدی را در بازارهای جهانی به وجود آورند، مفهوم این تحولات این است که روشهای دیرین کسب و کار در آینده، کارایی خود را از دست خواهند داد. (کاتلر و آرمسترانگ، 1379، 9)

    در این راستا، بازاریابی فعالیتی است که طی آن نیازها و خواسته ­های تأمین نشده مشتریان تعیین می­شود. (همان، 10)

    بازاریابی تلاشی است در جهت تأثیر گذاشتن بر روشی که مصرف­کنندگان رفتار می­کنند.

    بدون شک دنیای بدون تبلیغات را نمی­توان تصور کرد. تولید انبوه کالاها، نیاز به فروش آنها و بازگرداندن سرمایه به صاحبانشان را افزایش می­دهد. برای ایجاد انگیزه در مخاطبان به خرید این محصولات متنوع، باید احساس نیاز به داشتن چیزی را در مخاطب به وجود آورد. راه­حل این مسأله، متوسل شدن به شیوه­های گوناگونی است که بهترین و پرکاربردترین آنها، تبلیغات بازرگانی از جمله (مزایده و مناقصه) است.

    تبلیغات، در جای جای زندگی انسانها حضور دارد و سعی می­کند در تمام انتخابهای مصرف­کنندگان تأثیر بگذارد.

    این تلاش، هم در مورد سازمانی که آن را اعمال می­کند، هم مصرف­کنندگانی که تحت تأثیر آن واقع می­شوند و هم جامعه­ای که این تلاشها در آن اتفاق می­افتد، مفهوم دارد، ما همگی مصرف­کننده و اعضای یک جامعه هستیم، بنابراین دانستن رفتار مصرف­کننده و تلاش در جهت تأثیر نهادن بر آن، برای همگی ما ضروری است. (کینز و روگر، 2000، 117)

    رفتار مصرف­کننده چیزی بیش از خرید کالاست، در اصل رفتار مصرف­کننده، درباره چگونگی تأثیر مالکیت کالا بر زندگی ما بحث می­کند. (سالومون و میچل، 1999، 305) در این پژوهش، تبلیغات بازرگانی به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر رفتار مصرف­کنندگان در فرایند خرید، مورد مطالعه قرار می­گیرد.

    تبلیغات شاه­کلید حضور در بازارهای جهانی است. شناخت بازار به ویژه بازارهای جهانی شرط حضور در این گستره است. بنابراین، در شرایطی که همه کشورها سعی در جهانی­سازی اقتصاد خود هستند و همراه با آن فرهنگ خود را نیز جهانی می­کنند، لازم است به موضوع تبلیغات بازرگانی در کشور بیش­تر توجه شود.

    کشورهای در حال گذار، از جمله ایران، در مواجهه با تحولات جهانی، مشکلات فراوانی روبه­رو هستند که آثار آن را در زمینه تبلیغات (مزایده و مناقصه) نیز می­توان مشاهده کرد. ناکارآمدی صنعت تبلیغات نکتة مهم دیگری است که رویارویی با این تحولات را دشوارتر می­سازد. 

انسان امروز، زیر بمباران شدیدی از تبلیغات زندگی می­کند. تعداد آگهی­های تلویزیونی که فرد در زندگی می­بیند به حدی زیاد است که باور آن حتی برای کسانی که زیر فشار چنین حجم غریبی هستند مشکل است. (محمدیان، 1379، 16) به مجرد روشن کردن تلویزیون انواع و اقسام کالاها در تبلیغ مشاهده می­شود. اما صرف اینکه در تبلیغ اعلام شود، یک شرکت کالای x را تولید کرده کافی نیست، بلکه تبلیغ باید مخاطب را متقاعد کند که چرا کالای x را بخرد. متأسفانه تبلیغات کشور ما از این معضل به شدت رنج می­برد، یعنی ما به متقاعد کردن مشتری، کم توجهی می­کنیم. مصرف اینکه شرکت کالای x وجود دارد کافی نیست. در مرحله دوم باید بگوییم مزیت x به کالای شرکتهای رقیب چیست. خلاصه، محصول x نسبت به رقبا چه ارجحیتی دارد تا مشتری متقاعد شود که با خرید محصول x پولش را درست خرج می­کند. صرف اینکه تبلیغ شود. جنس را بخرید کافی نیست. حتی پس از اینکه خرید حاصل شد نیز برای کسانی که محصول را خریده­اند باید تبلیغ کرد تا اطمینان یابند تصمیم درستی گرفته­اند، چون افراد پس از خرید دچار تردید می­شوند و اگر آنها را متقاعد نکنیم که تصمیم صحیحی گرفته­اند، خود آنها تبدیل به یک ضدتبلیغ برای شرکت می­شوند. (همان، 19) فراموش نکنیم مصرف­کننده در کشور ما هنوز برای خرید کالا به دوستان و آشنایان و کسانی که کالا را خریداری کرده­اند و یا در خصوص آن آگاهی دارند مراجعه می­کند. ما در جامعه­ای زندگی می­کنیم که به طور سنتی خرده­فروش یا فروشنده مغازه در خرید افراد تأثیر بسیار زیادی دارد. یکی از علت­های چنین وضعی، ضعف نظام ارتباطی سازمانهای ماست. هنوز مصرف­کننده ما، به مطالبی که در تبلیغ گفته می­شود، اعتماد چندانی ندارد از این رو، ضعف کارکرد تبلیغات رسانه­ای باعث شده است که تبلیغات دهان به دهان[1] رشد زیادی در مملکت ما پیدا کند. (همان، 20)

    از این رو با توجه به مطالب ذکر شده و نیز به دلیل اهمیتی که رشتة روزنامه­نگاری داراست، پژوهش حاضر با تأکید بر تبلیغات (مزایده و مناقصه) به عنوان عاملی مهم و اثرگذار بر رفتار مخاطبان روزنامه­ها در انتخاب و خرید خدمات، سعی در شناخت و اندازه­گیری میزان تأثیر آگهی­ها در روزنامه را دارد. امید است با انجام پژوهشهایی از این دست، بتوان گامی در جهت رشد تبلیغات کشورمان و رضایتمندی مخاطبان برداشت.

تعداد صفحه :163

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --