دانلود پایان نامه ارشد: بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان : بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

دانشگاه پیام نور

مرکز بروجن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

بررسی سفرهای روزانه و نقش مدیریت و برنامه ریزی شهری در هدفمند سازی آن(نمونه موردی : شهرکرد-اصفهان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بیژن دادرس

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول

کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 4

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 4

1-2 طرح مسئله……………………………………………………………………………………………… 4

1-3 سؤالهاي اصلي پژوهش………………………………………………………………………………. 6

1-4 فرضيه ها ی پژوهش…………………………………………………………………………………. 6

1-5 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………… 6

1-6 سابقه انجام تحقيق …………………………………………………………………………………… 7

1-6-1 تحقيق های انجام یافته داخلی………………………………………………………………….. 7

1-6-2 تحقیق های انجام یافته خارجی………………………………………………………………… 10

1-7 جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق………………………………………………………………… 10

1-8 كاربردهاي متصور از تحقيق………………………………………………………………………… 10

1-8-1 مراجع استفاده كننده از نتيجه پایان نامه ………………………………………………………. 10

1-9 روش انجام تحقيق……………………………………………………………………………………. 11

1-9-1 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات ……………………………………………………………. 11

1-9-2 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………… 11

1-10 روایی و پایایی تحقیق……………………………………………………………………………… 11

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری……………………………………………………………….. 13

1-12 مشکلات و محدودیت های تحقیق……………………………………………………………… 14

فصل دوم

مبانی نظری و ادبیات موضوع……………………………………………………………………………. 16

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 16

2-2روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………… 16

2-2-1 معرفی متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش……………………………………………… 16

2-2-1-1  متغیر مستقل……………………………………………………………………………………. 17

2-2-1-1-1 سفر …………………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………… 18

2-2-1-2-1 سیستم حمل و نقل…………………………………………………………………………. 18

2-2-1-2-1-1 جنبه های حمل و نقل…………………………………………………………………. 18

2-2-1-2-1-2 مدلهای حمل و نقل…………………………………………………………………….. 19
2-2-1-2-1-3 طبقه بندی های حمل و نقل………………………………………………………….. 19

2-2-1-2-1-4 حمل و نقل و ارتباطات ……………………………………………………………… 19

2-2-1-2-1-5 حمل و نقل ، فعالیت ها و کاربری زمین………………………………………….. 20

2-2-1-2-1-6 حمل و نقل ؛ انرژی و محیط زیست……………………………………………….. 20

2-2-1-2-1-7 مقررات قرارداد حمل و نقل ………………………………………………………… 21

2-2-1-2-1-8 انواع حمل و نقل ………………………………………………………………………. 22

2-2-1-2-1-8-1 حمل و نقل زمينى يا راه‌هاى خشکى……………………………………………. 22

2-2-1-2-1-8-2 حمل و نقل با راه‌آهن………………………………………………………………. 23

2-2-1-2-1-8-2-1 مزاياى راه‌آهن…………………………………………………………………….. 24

2-2-1-2-1-8-2-2 مزاياى راه‌آهن از بُعد حجم کالا و تناژ بار وتعداد مسافر و نوع کالا…. 24

2-2-1-2-1-8-2-3 مزاياى راه‌آهن از نظر عامل زمان……………………………………………… 24

2-2-1-2-1-8-3 حمل و نقل تركيبي، راهي براي ارتقاي شبكه هاي ريلي……………………. 25

2-2-1-2-1-9 سيستم هاي نوين حمل و نقل در جهان……………………………………………. 25

2-2-1-2-1-10 حمل و نقل عمومي…………………………………………………………………… 28

2-2-1-2-1-11 حمل و نقل نیمه عمومی ……………………………………………………………. 29

2-2-1-2-2 مدیریت تقاضای سفر……………………………………………………………………… 29

2-2-2-1-1-1 مديريت شهري………………………………………………………………………….. 31

2-2-2-1-1-2 مفهوم برنامه ریزی  وبرنامه ریزی شهری………………………………………….. 31

2-2-2-1-1-3 تعامل فضایی…………………………………………………………………………….. 32

2-3 مروری بر مطالعات صورت گرفته………………………………………………………………. 34

2-3-1 مقايسه انگيزه هاي سفر در ميان دو نسل جوان و بزرگسال…………………………….. 34

2-3-2 تخمين تابع تقاضاي سفر یک شهر………………………………………………………….. 35

2-3-3 استفاده از بهینه سازی فازی در تعدیل مقادیر نرخ های سفر…………………………… 37

2-3-4 مدل برنامه ریزی شبکه حمل و نقل اتوبوسرانی بین شهری…………………………….. 38

2-3-5 مدل تحلیل عاملی برای انتخاب عوامل مؤثر برتقاضای سفر با اتوبوسهای بین شهری 39

2-3-6 ميزان مخاطرات سفر با اتوبوس در يك راه اصلي بين شهري………………………….. 41

2-3-7 نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات در كاهش تقاضاي سفرهاي شهري……………… 42

2-3-8 ميزان رضايت از سفر با مترو………………………………………………………………….. 44

2-3-9 مدلسازی تولید سفر ……………………………………………………………………………. 45

2-3-10 تدوین متدولوژی ارزیابی پارامترهای موثر بر تقاضای سفرها در ایران…………….. 47

2-3-11 مولفه هاي كيفيت و كارايي حمل و نقل عمومي………………………………………… 48

2-3-12 اهميت حمل و نقل پايدار شهري در توسعه پايدار شهري…………………………….. 50

2-3-13 حل مسائل پيش بيني توزيع سفر در شبكه هاي حمل ونقل با پارامترهاي غير دقيق 52

2-3-14 برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای کشور….. 53

2-3-15 روشهای مختلف برآورد ارزش زمان سفر………………………………………………… 55

2-3-16 پیش بینی تولید سفرهای بین شهری……………………………………………………….. 59

2-3-17 بررسي مدلهاي توليد سفر……………………………………………………………………. 60

2-3 -17 -1 مدل PBS&J………………………………………………………………………………. 61

2-3-17-2 مدل رگرسيون لوژستيک……………………………………………………………………. 62

2-3-17-3 مدل BPNN………………………………………………………………………………….. 62

2-3-17-4 مقايسه نتايج مدلها…………………………………………………………………………… 63

2-3-18 بررسی اثرات تکرار سفر بر میزان رضایت مسافران……………………………………. 64

2-3-19 تاثيرات حمل و نقل همگاني بر كاهش مصرف سوخت………………………………. 65

2-3-20 عوامل موثر در ايجاد حمل و نقل نامطلوب………………………………………………. 67

2-3-20-1 راهکارهايي جهت بهبود وضعيت توسعه حمل و نقل همگاني …………………… 67

2-3-21 راهکارهاي کاهش تقاضاي سفر…………………………………………………………….. 67

2-3-21-1 راهکارهايي كه مي توان براي کاهش تقاضاي سفر بكار برد شامل……………….. 68

2-3-22 مناسب سازی شبکه حمل و نقل شهری و بین شهری…………………………………… 69

2-3-23 سفر و شادی‌ ،نیاز بنیادین‌ مردم‌ ایران‌ ………………………………………………………. 71

2-3-24 ثمرات سفر………………………………………………………………………………………… 74

2-3-25 توصیه های ایمنی برای سفر با اتوبوس های بین شهری………………………………… 78

2-3-26 توصیه هایی برای روزهای مسافرت…………………………………………………………. 80

2-3-27 کاهش سفرهاي بين شهري با اتوبوس، با وجود ثبات نرخ بليط………………………. 81

2-3-28 چرا بايد سفر كنيم؟……………………………………………………………………………… 82

2-3-28-1 نکاتی درباره سفر با خودروي شخصي …………………………………………………. 89

2-3-28-2 نکاتی درباره سفر با قطار و اتوبوس……………………………………………………… 90

2-3-28-3 نکاتی درباره سفر با هواپيما………………………………………………………………… 90

2-3-29 روشهاي مدیریت تقاضاي سفر در حمل ونقل……………………………………………. 91

2-3-30 بررسي عوامل مؤثر بر زمان سفر در سيستم حمل ونقل…………………………………. 97

2-3-31 مدل هوشمند تقاضای سفر  تحلیل الگوی مدل تقاضای سفرهای جاده ای…………… 99

2-3-32 تنگناهای سیستم حمل و نقل شهری…………………………………………………………. 100

2-3-33 مدیریت شهری…………………………………………………………………………………… 103

2-3-33-1 مدیریت شهری در جهان معاصر………………………………………………………….. 104

2-3-33-2 اهداف مدیریت شهری………………………………………………………………………. 105

2-3-33-3 وظایف مدیریت شهری…………………………………………………………………….. 105

2-3-33-4 ضرورت برنامه‌ریزی برای شهری سال…………………………………………………… 108

2-3-33-5 ارائه مدلى براى مديريت يكپارچه حمل و نقل…………………………………………. 114

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………… 116

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116

3-2 ویژگی های طبیعی……………………………………………………………………………………. 116

3-2-1 وضعیت توپوگرافی……………………………………………………………………………….. 116

3-2-2 فاكتورهاي اقليمي منطقه…………………………………………………………………………. 117

3-2-2-1 ارتفاعات………………………………………………………………………………………. 117

3-2-2-2 عرض جغرافيايي……………………………………………………………………………. 117

3-2-2-3 پوشش گياهي………………………………………………………………………………… 117

3-2-2-4 ساعات آفتابي………………………………………………………………………………… 118

3-2-2-5 توفان، رعد و برق…………………………………………………………………………… 118

3-2-2-6 روزهاي همراه با برف و يا مخلوط برف و باران…………………………………….. 118

3-2-2-7 روزهاي همراه با گرد و خاك…………………………………………………………….. 119

3-2-2-8 اقلیم شهرکرد…………………………………………………………………………………. 119

3-2-3 جهت وزش بادهاي غالب……………………………………………………………………. 120

3-3 ویژگی های انسانی………………………………………………………………………………… 122

3-3-1 تاریخچه شهرکرد……………………………………………………………………………….. 122

3-3-2 امور ايمني و ترافيك…………………………………………………………………………… 124

3-3 -3 تقسیمات سیاسی………………………………………………………………………………. 126

3-3-4 ویژگی های اجتماعی………………………………………………………………………….. 131

3-3-4-1 آمار جمعیتی شهرکرد………………………………………………………………………. 131

3-3-4-2 بعد خانوار…………………………………………………………………………………….. 131

3-3-4-3 تحولات حجم جمعیت…………………………………………………………………….. 133

3-3-4-4 میزان رشد جمعیت………………………………………………………………………….. 135

3-3-4-5 پیش بینی جمعیت آینده شهرکرد………………………………………………………… 136

3-3-4-6 برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد………………………………………… 138

3-3-4-7 مهاجران وارد شده…………………………………………………………………………… 139

3-3-4-8 مبادلات مهاجرتی استان با سایر استان ها………………………………………………. 142

3-4-4-9  مراکز آموزشی و دانشگاهی………………………………………………………………. 143

3-4  خصوصیات اقتصادی شهر………………………………………………………………………. 149

3-4-1 بخش صنعت…………………………………………………………………………………….. 149

3-4-2 بخش معدن………………………………………………………………………………………. 150

3-4-3 کشاورزی…………………………………………………………………………………………. 151

3-4-4 دامپروری…………………………………………………………………………………………. 151

3-4-5 خدمات……………………………………………………………………………………………. 152

3-4-6 میزان و نسبت درصد جمعیت فعال در بخش های مختلف اقتصادی……………….. 153

3-4-7 جمعیت فعال از نظر اقتصادی……………………………………………………………….. 154

3-5 خصوصیات کالبدی شهر………………………………………………………………………….. 157

3-5-1 نحوه استفاده از اراضی…………………………………………………………………………. 157

3-5-1-1 مسکونی……………………………………………………………………………………….. 157

3-5-1-2 آموزشی……………………………………………………………………………………….. 158

3-5-1-3 آموزش عالی و فنی حرفه ای…………………………………………………………….. 158

3-5-1-4 بهداشتی……………………………………………………………………………………….. 159

3-5-1-5 درمانی…………………………………………………………………………………………. 159

3-5-1-6 مکان‌های تفریحی…………………………………………………………………………… 159

3-5-1-7 فضای سبز شهرکرد…………………………………………………………………………. 160

3-5-1-8 مذهبی………………………………………………………………………………………….. 161

3-5-1-9 فرهنگی………………………………………………………………………………………… 161

3-5-1-10 ورزشی………………………………………………………………………………………. 161

3-5-1-11 جهانگردی و پذیرایی…………………………………………………………………….. 161

3-5-1-12 اداری-خدمات شهری…………………………………………………………………….. 162

3-5-1-13 نظامی- ستادی……………………………………………………………………………… 162

3-5-1-14 صنعتی……………………………………………………………………………………….. 162

3-5-1-15 تاسیسات و تجهیزات شهری و گورستان…………………………………………….. 162

3-5-2 شبکه ارتباطی شهر……………………………………………………………………………… 163

3-5-2-1 حریم شبکه ارتباطی…………………………………………………………………………. 164

3-5-2-2 ارتباطات منطقه………………………………………………………………………………. 169

3-5-2-3 شیب خیابانها و نحوه دفع آبهای سطحی………………………………………………. 172

3-5-2-4 حمل و نقل و انبارها……………………………………………………………………….. 173

3-5-2-5 سرویس حمل و نقل عمومی………………………………………………………………. 173

3-5-2-6 حمل ونقل شهری و برون شهری……………………………………………………….. 174

3-5-2-6-1 اتوبوس شهری……………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-2 تاکسی………………………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-3 فرودگاه ……………………………………………………………………………………. 174

3-5-2-6-4 پایانه‌ها‌های مسافربری…………………………………………………………………… 174

3-6 معیارها و ضوابطی که باید در طرح ریزی کالبدی شهر مورد توجه قرار گیرد………… 176

3-7 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………… 177

فصل چهارم

یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………………. 179

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 179

4-2 نتایج توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………….. 179

4-2-1 وضعیت جنسی پاسخگویان…………………………………………………………………… 179

4-2-2 وضعیت محل سکونت پاسخگویان………………………………………………………….. 180

4-2-3 وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………………………… 181

4-2-4 وضعیت تحصیلات پاسخگویان………………………………………………………………. 182

4-2-5 وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته…………………………………… 184

4-2-6 وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته از طرف پاسخگویان………………….. 184

4-2-7 وضعیت مقصد نهایی سفرپاسخگویان………………………………………………………. 186

4-2-8 وضعیت علت سفر………………………………………………………………………………. 186

4-2-9 وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها از طرف پاسخگویان………………. 188

4-2-10 وضعیت ناسبترین سیستم حمل و نقل پیشنهادی پاسخگویان بین دو شهر شهرکرد و اصفهان 189

4-2-11 وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل و نقل از نظر پاسخگویان…………….. 190

4-2-12 وضعیت نظر خواهی در مورد خدمات……………………………………………………. 191

4-2-13 وضعیت نظر خواهی در مورد سیستم حمل و نقل……………………………………… 195

4-3-1 سهم استان از حمل و نقل جاده ای………………………………………………………….. 199

4-3-2 سهم شهرستان شهرکرد از سفرهای استانی(پایانه مسافربری آزادی)………………….. 204

4-4 نتایج استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………. 206

4-4-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………….. 206

4-4-1-1 وضعیت پاسخگویان از نظر گروه سنی و علت سفر……………………………………. 206

4-4-2 آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………. 211

4-4-3 آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………………. 215

فصل پنجم

جمع بندی، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………………….. 217

5-1 جمع بندی………………………………………………………………………………………………. 217

5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………….. 218

5-2-1 نتایج توصیفی………………………………………………………………………………………. 218

5-2-2 نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………… 219

5-2-2-1 آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………. 219

5-2-2-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………… 219

5-2-2-3 آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………… 220

5-3 اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه…… 221

5-3-1 اقدامات فرهنگی…………………………………………………………………………………… 221

5-3-2 اقدامات قانونی…………………………………………………………………………………….. 222

5-3-3 اقدامات اقتصادی………………………………………………………………………………….. 222

5-3-4 اقدامات خدماتی…………………………………………………………………………………… 222

5-3-5 اقدامات اجتماعی………………………………………………………………………………….. 223

5-4 ارائه پیشنهادات………………………………………………………………………………………… 223

5-5 موضوعات پیشنهادی جهت کار در آینده………………………………………………………… 224

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………… 226

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 229

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 230

فهرست جدول ها

جدول شماره 1-1 : متغیرهای کلی تحقیق ، شاخص های سنجش متغیرها و درصد روایی آنها        12

جدول شماره 2-1 : استراتژی­های مدیریت تقاضای سفر…………………………………………… 30

جدول شماره 2-2 : مشخصات و خصوصيات سفر با اتوبوس در ايران………………………….. 42

جدول شماره 2-3 : طبقه بندی برای تعیین نرخ های تخلیه………………………………………… 61

جدول شماره 2-4 : جدول دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل رگرسيون لوجستيک … 63

جدول شماره 2-5 : دسته بندي براي نشان دادن عملکرد مدل )مدل رگرسيون لوجستيک)…. 63

جدول شماره 2-6 : انواع معيارها و حالتهاي هر معيار در تكنيكهاي پيش بيني زمان سفر……. 96

جدول شماره 2-7 : چهار روش برای دست‌یابی به شهرهای سالم………………………………… 110

جدول شماره 3-1 : خلاصه نتايج تعيين اقليم شهركرد با روشهاي مختلف……………………… 119

جدول شماره 3-2 : وضع جوي شهر شهركرد برحسب ماه…………………………………………. 121

جدول شماره 3-3 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389……………….. 125

جدول شماره 3-4 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389…………………….. 126

جدول شماره 3-5 تقسیمات سیاسی استان چهارمحال و بختیاری :1388……………………….. 127

جدول شماره 3-6 : طول و عرض جغرافيايي شهرستانها……………………………………………. 127

جدول شماره 3-7 : تعداد شهرستان، بخش، شهر و دهستان براساس تقسيمات كشوري…….. 128

جدول شماره 3-8 : تقسيمات استان چهارمحال و بختياري…………………………………………. 128

جدول شماره 3-9 : تقسيمات كشوري در محدوده استان…………………………………………… 129

جدول شماره 3-10 : آمار جمعیتی شهرکرد……………………………………………………………. 131

جدول شماره 3-11 : جمعیت بر حسب تعداد افراد تشکیل دهنده خانواده در سال 1385…… 132

جدول شماره 3-12 : جمعيت برحسب نوع خانوار، جنس و شهرستان: آبان 1385……………. 132

جدول شماره 3-13 : توزیع سنی شهر شهرکرد و میزان رشد ویژه گروه های بزرگ سنی…… 134

جدول شماره 3-14 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه اول)………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره 3-15 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های  شد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه دوم)………………………………………………………………………….. 137

جدول شماره 3-16 : پیش بینی جمعیت شهر شهرکرد ، میزان های حیاتی و میزان های رشد بر حسب دوره های پنج ساله از سال 1375 تا 1395 (گزینه سوم)…………………………………………………………………………. 138

جدول شماره 3-17 : برآورد مهاجرت در شهر و شهرستان شهرکرد…………………………….. 139

جدول شماره 3-18 : توزیع مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری  از  سایر استانها برحسب مقصد مهاجرت                                                                                                           140

جدول شماره 3-19 : توزیع مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (85-1375)                                                                                                           140

جدول شماره 3-20 : مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مبدا      140

جدول شماره 3-21 : موازنه مهاجرتی استان چهارمحال و بختیاری با استانهای اصفهان، خوزستان، تهران و فارس در سالهای 1385 – 1375………………………………………………………………………………………………… 141

جدول شماره 3-22 : مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (85-1375)                                                                                                           142

جدول شماره 3-23 : شمار و درصد مهاجران خارج شده از استان چهارمحال و بختیاری به تفکیک مهمترین استانهای مقصد (75-1365)……………………………………………………………………………………………………. 143

جدول شماره 3-24 : باسوادان در جمعيت 6 ساله و بيشتر ساكن برحسب جنس و شهرستان 143

جدول شماره 3-25 : دانش آموزان وکارکنان آموزشي،دفتري واداري کليه دوره هاي تحصيلي برحسب شهرستان 144

جدول شماره 3-26 : فارغ التحصيلان دوره هاي تحصيلي تحت پوشش اداره کل آموزش و پرورش  بر حسب پايه تحصيلي                                                                                                           144

جدول شماره 3-27 : دانشجويان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتی برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي 145

جدول شماره 3-28 : فارغ التحصيلان دانشگاهها ومراکز آموزش عالي دولتی برحسب دوره هاي مختلف تحصيلي     147

جدول شماره 3-29 : کارگاه های فعال بخش خدمات شهرکرد به تفکیک نوع فعالیت عمده.. 153

جدول شماره 3-30 : جمعیت فعال شهرکرد…………………………………………………………… 155

جدول شماره 3-31 : جمعیت ده ساله و بیشتر شهرکرد به تفکیک فعال و غیر فعال طی دهه های مختلف      156

جدول شماره 3-32 : جمعیت فعال شهرکرد به تفکیک شاغل و بیکار و جنسیت در دوره های مختلف         156

جدول شماره 3-33 : تعداد پلاکهای سطح شهر……………………………………………………….. 157

جدول شماره 3-34 : پروانه هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا برحسب مساحت زمين و زيربنا در نقاط شهري                                                                                                           157

جدول شماره 3-35 : پروانه هاي ساختماني مسکوني صادر شده براي احداث بنا برحسب تعداد طبقات در نقاط شهري                                                                                                           158

جدول شماره 3-36 : پروانه هاي ساختماني صادرشده براي احداث بنابرحسب وضعيت قبلي زمين ومساحت آن درنقاط شهري                                                                                                           158

جدول شماره 3-37 : اماکن مذهبي……………………………………………………………………….. 161

جدول شماره 3-38 : عرض حریم بکه ارتباطی شهر…………………………………………………. 166

جدول شماره 3-39 : حجم ترافیک ورودی به شهر شهرکرد- اصفهان…………………………… 171

جدول شماره 3-40 : تعداد اتوبوس و مینی بوس فعال در خطوط شهری و برون شهری……. 173

جدول شماره 3-41 : انواع راههاي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان…………………. 175

جدول شماره 3-42 : انواع راههاي روستايي تحت پوشش اداره کل راه و ترابري استان……… 175

جدول شماره 3-43 : تعداد پايانه ، سفر و مسافرجابجا شده برون استاني و درون استاني از طريق پايانه هاي مسافر بري توسط انواع وسايل نقليه عمومي مسافري جاده اي برحسب شهرستان……………………………………. 175

جدول شماره 4-1 : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………… 180

جدول شماره 4-2 : وضعیت محل سکونت پاسخگویان ……………………………………………. 181

جدول شماره 4-3 : وضعیت سنی پاسخگویان………………………………………………………… 182

جدول شماره 4-4 : وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. 183

جدول شماره 4-5 : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته………………………. 184

جدول شماره 4-6 : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته……………………………….. 185

جدول شماره 4-7 : وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… 186

جدول شماره 4-8 : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………. 187

جدول شماره 4-9 : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………… 187

جدول شماره 4-10 : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها………………………….. 188

جدول شماره 4-11 : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان        189

جدول شماره 4-12 : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل…………………………. 190

جدول شماره 4-13 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی………………. 191

جدول شماره 4-14 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی…………….. 192

جدول شماره 4-15 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی…………….. 193

جدول شماره 4-16 : وضعیت ن نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری…………… 194

جدول شماره 4-17 : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری…………………. 195

جدول شماره 4-18 : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… 196

جدول شماره 4-19 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. 197

جدول شماره 4-20 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی…………. 198

ت جدول شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد….. 201

جدول شماره 4-22 : تعداد سفر انجام شده به تفکیک شهرستان مبدا و استان مقصد………….. 202

جدول شماره 4-23 : مسافرين جابه جا شده استان چهار محال و بختیای……………………….. 204

جدول شماره 4-24 : مسافرين جابه جا شده از پایانه مسافربری آزادی شهرکرد……………… 204

جدول شماره 4-25 : اطلاعات گروه های سنی و علت سفر………………………………………. 206

جدول شماره 4-26 : نتایج بدست آمده از آزمون خی دو………………………………………….. 207

جدول شماره 4-27 : متغیرها و شاخص های مورد استفاده در فرضیه دوم……………………… 211

جدول شماره 4-28 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات در شهر شهرکرد…. 212

جدول شماره 4-29 : سرانه و سطوح مورد نیاز کاربریها(متر مربع)………………………………. 213

جدول شماره 4-30 : نتایج آزمون فرضیه دوم………………………………………………………… 214

جدول شماره 4-31 : نتایج آزمون فرضیه سوم………………………………………………………… 215

فهرست نمودارها

نمودار شماره 2-1 : توسعه اهداف سیستم حمل و نقل شهری…………………………………….. 39

نمودار شماره 2-2 : نمای شماتیک سیستم عصبی فازی…………………………………………. 46

نمودار شماره 2-3 : نمودار سه بعدی خروجی ها در برابر ورودی ها…………………………… 46

نمودار شماره 2-4 : منحني ROC براي مدل رگرسيون لوجستيک …………………………….. 63

نمودار شماره 2-5 : منحني ROC براي مدل BPNN…………………………………………… 63

نمودار شماره 2-6 : طرح شهر سالم بلفاست………………………………………………………….. 112

نمودار شماره 2-7 : مدل مفهومى كنترل يكپارچه ترافيك…………………………………………… 113

نمودار شماره 3-1 : تعداد پايگاههاي امداد نجات جاده اي تا پايان سال 1389……………….. 125

نمودار شماره 3-2 : تعداد تصادفات، متوفيات و مصدومين در سال 1389…………………….. 126

نمودار شماره 3-3 : درصد مساحت شهرستانهای استان…………………………………………….. 128

نمودار شماره 3-4 : تراکم جمعیت در استان و به تفکیک شهرستان……………………………… 133

نمودار شماره  4-1 : وضعیت جنسی پاسخگویان……………………………………………………. 180

نمودار شماره  4-2 : وضعیت محل سکونت پاسخگویان…………………………………………… 181

نمودار شماره 4-3 : وضعیت سنی پاسخگویان……………………………………………………….. 182

نمودار شماره 4-4: وضعیت تحصیلات پاسخگویان…………………………………………………. 183

نمودار شماره 4-5 : وضعیت میانگین سفر پاسخگویان به اصفهان در هفته……………………… 184

نمودار شماره 4-6 : وضعیت بیشترین تعداد سفر در روزهای هفته………………………………. 185

نمودار شماره 4-7: وضعیت مقصد نهایی سفر………………………………………………………… 186

نمودار 4-8 : وضعیت علت سفر…………………………………………………………………………. 187

نمودار 4-9 : وضعیت علت سفر در صورت غیر شغلی بودن……………………………………… 188

نمودار شماره 4-10 : وضعیت نوع وسیله نقلیه مورد استفاده در سفرها…………………………. 189

نمودار شماره 4-11 : وضعیت نوع سیستم حمل و نقل مناسب بین دو شهر شهرکرد و اصفهان   190

نمودار شماره 4-12 : وضعیت دلیل انتخاب این نوع سیستم حمل ونقل………………………… 191

نمودار شماره 4-13 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات درمانی……………… 192

نمودار شماره 4-14 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات آموزشی……………. 193

نمودار شماره 4-15 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تفریحی……………. 194

نمودار شماره 4-16 : وضعیت نظرپاسخگویان به نامناسب بودن خدمات تجاری……………… 195

نمودار شماره 4-17 : وضعیت نظرپاسخگویان به مدیریت حمل و نقل شهری………………… 196

نمودار شماره 4-18 : وضعیت نظرپاسخگویان به سیستم ایمنی جاده ای………………………… 197

نمودار شماره 4-19 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت خدمت رسانی سیستم حمل و نقل.. 198

نمودار شماره 4-20 : وضعیت نظرپاسخگویان به کیفیت وسایل حمل و نقل عمومی………… 199

نمودار شماره 4-21 : تعداد مسافر جابجا شده در سطح کشور بر حسب استان مبدا…………. 199

نمودار شماره 4-22 : تعداد سفر وسایل نقلیه عمومی مسافری حامل مسافر سطح کشور بر حسب استان مبدا در سال 1388………………………………………………………………………………………………………………….. 200

نمودار شماره 4-23 : مسافرین جابجا شده برون استانی استان چهارمحال و بختیاری……….. 203

نمودار شماره 4-24 : مسافرین جابجا شده برون استانی استان اصفهان………………………….. 203

نمودار شماره 4-25 :وضعیت نظرپاسخگویان در مورد کمبود خدمات در شهر شهرکرد…….. 212

فهرست نقشه ها

نقشه شماره 3-1 : نقشه شهرستانهای استان چهارمحال و بختیاری……………………………….. 130

نقشه شماره 3-2 : نقشه شهرستان شهرکرد…………………………………………………………….. 130

نقشه شماره 3-3 : نقشه راه های استان چهارمحال و بختیاری…………………………………….. 16

فهرست تصویرها

شکل شماره 2-1 : اعضای گروه رهبری‌کننده طرح شهر سالم……………………………………… 112

شکل شماره 3-1 : پارک کوهستانی ملت شهرکرد……………………………………………………. 159

شکل شماره 4-1 : پایانه مسافربری شهرکرد…………………………………………………………… 203

شکل شماره 4-2 : پایانه مسافربری آزادی شهرکرد………………………………………………….. 205

ضمیمه

پرسشنامه سفرهای روزانه شهرکرد – اصفهان       231

چکیده:

با توجه به اینکه شهر شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری رشد چندانی نداشته (چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ برخی خدمات مانند تفریحی و تجاری ) و در سال 1389 (و سالهای پیش از آن) بیشترین جابجایی مسافر (78.3% )از شهر شهرکرد ، به شهر اصفهان و اکثر آنها به صورت روزانه بوده است، این پژوهش سعی بر شناخت عوامل موثر در ایجاد این سفرها داشته است. که روش کار به صورت ترکیبی از روش های اسنادی- تحلیلی و میدانی بوده، بدین صورت که پس از تکمیل  پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آماری (Excel ,Spss) استفاده شده است.آزمون آماری آلفای کورنباخ نشان داد که این پرسشنامه از اعتبار و روایی بالایی برخوردار است. آزمون های فرضیات تحقیق نشان داد که اولا هیچگونه رابطه ای بین علت سفرهای روزانه و گروه های جمعیتی سفر کننده از شهرکرد به اصفهان وجود نداشته است ثانیا رابطه ی معناداری بین سیستم حمل و نقل شهری شهرکرد-اصفهان و میزان تردد و همچنین رابطه معناداری بین خدمات شهری شهرکرد و تعداد سفر وجود دارد. که با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می توان تعداد سفرها را کاهش وشهر شهرکرد را به سوی پیشرفت و توسعه سوق داد.

مقدمه:

در گذشته هاي دور كه جابجايي انسان ها با پاي پياده و سپس با استفاده از حيوانات و ارابه ها صورت مي گرفت به دليل ناامني و ناهمواري راهها و عدم وجود حالت ارتجاعي فنري در كالسكه ها،به خصوص در زمستان، مردم كمتر مسافرت مي كردند و به ندرت هم براي تفريح به سفر مي رفتند .

از طرف دیگر حمل و نقل فعالیتی است اقتصادی که جابه جایی انسان و کالا را از مکانی به مکان دیگر شامل می شود.  بشر در طول تاریخ تکامل زندگی خود با ترکیب اصلی حمل و نقل و با توجه به امکانات طبیعی در مناطق مختلف کره زمین به شیوه های متنوعی برای فعالیت حمل و نقل دست یافته است(بیضایی :87،1382).

به تدريج با توسعه جاده ها و بهره برداري از وسايل نقليه موتوري و افزايش سرعت جابجايي،مسافرت در اقصي نقاط جهان افزايش يافت . در كشور ما با گذشت زمان و اهميت دسترسي به فنون و دانش هاي مختلف، به تدريج مسافرت ها با هدف كسب دانش و تجربه آموزي و همچنين براي تجارت، زيارت و تفريح و توسط طيف خاصي از مردم صورت مي گرفت( جاروندي و فرقاني ، 1388 :124).

حمل و نقل و ترافیک شهری ، همواره به عنوان مبحثی کلیدی و اساسی در مطالعات شهری و ناحیه ای مطرح بوده است. زیرا همانطور که خواهیم دید یکی از نقش های اساسی زندگی شهری را تشکیل می دهد ، که آن با ارتباط بخشیدن اکثر امور انسانی به یکدیگر و جریان یابی افراد ، کالا ، انرژی و اطلاعات محقق می گردد.اگر اغراق نباشد حیات و ممات شهرها در گرو حمل و نقل شهری است. بنابراین پرداختن به این موضوع خود بینشی گسترده و بین رشته ای را می طلبد که تنها از عهده یک علم و حتی مجموع علوم انسانی بر نمی آید(امینی نژاد :1390، 3).

از طرف دیگر ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد( نعمت اللهی:1388،78).

پژوهش حاضر در راستای شناخت عوامل موثر بر سفرهای روزانه افراد ازسمت شهر  شهرکرد به سمت شهر اصفهان در پنج فصل تنظیم گردیده و راهکارهایی جهت مدیریت و برنامه ریزی شهری صحیح و جامع در شهر شهرکرد ارائه گردیده است.

فصل اول با عنوان کلیات تحقیق آورده شده است و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه به بیان مسئله و سپس سؤالهاي اصلي پژوهش ، فرضيه ها ی پژوهش ، اهداف پژوهش ، سابقه  انجام تحقيق  ، كاربردهاي متصور از تحقيق ، مراجع استفاده كننده از نتيجه پایان نامه ، روش انجام تحقيق ، روش و ابزار گرد آوري اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل داده ها ، روایی و پایایی تحقیق ، جامعه آماری و روش نمونه گیری ، مشکلات و محدودیت های تحقیق ، جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق  پرداخته شده است. در آخر با بیان واژگان کلیدی استفاده شده در تحقیق و شرح مختصر هر یک از آنها، این بخش را به پایان رسانده ام.

فصل دوم با عنوان مبانی نظری و ادبیات موضوع آورده شده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، به بیان متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش پرداخته و به صورت مفصل شرح داده شده اند.همچنین مروری بر تحقیقات انجام گرفته ی پیشین داشته و آنها را به صورت مختصر بازگو نموده ایم.

فصل سوم تحت عنوان معرفی منطقه مورد مطالعه ذکر گردیده است و در آن نیز پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ،سه بخش اصلی ویژگی های طبیعی، ویژگی های انسانی و ویژگی های اقتصادی بیان شده و موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه یعنی شهر شهرکرد و سپس خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و در آخر ویژگی های کالبدی منطقه شامل 1- کاربری اراضی در وضع موجود به همراه سرانه هر بخش و 2- راه های ارتباطی منطقه ، معرفی شده اند.

فصل چهارم با عنوان یافته های پژوهش آورده شده و در آن پس از آوردن مقدمه ای کوتاه ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی و همچنین میزان رضایت آنان از طریق نظرخواهی پرداخته و سپس به اثبات فرضیه های پژوهش پرداخته شده و  با استفاده از نرم افزارهای Excel و Spss  در جهت دستیابی به اهداف پژوهش ، این بخش را به پایان رسانده ایم.

فصل پنجم به عنوان آخرین فصل با عنوان جمع بندی ، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات آورده شده است. در این فصل پس از یک جمع بندی کلی ، ابتدا به بیان نتایج توصیفی حاصل از یافته های میدانی پژوهش و سپس نتایج حاصل از آزمون فرضیات و سوالات مطرح شده در پژوهش پرداخته ایم . و در آخر هم با ارائه اقدامات مورد نیاز برای حل مشکلات سیستم حمل و نقل در محدوده مورد مطالعه اعم از اقدامات قانونی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و خدماتی و ارائه پیشنهاداتی از طرف نگارنده و مسافران که بر اساس پرسش نامه بدست آمده بود ، پژوهش خود را به پایان می رسانیم.

این پژوهش که با هدف بررسی علل سفرهای روزانه و سیستم حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان انجام می یابد ، و با اصول و روش علمی با استفاده از نرم افزارspss  جهت تحلیل نتایج تهیه شده و همچنین از آخرین آمار و اطلاعات به روز و دقیق و با نهایت سعی محقق در ارائه دقیق مطالب ، تدوین شده است، می تواند در راهگشای بسیاری از مسائل در خصوص حمل و نقل بین دو شهر شهرکرد و اصفهان موثر باشد. امید که پژوهش حاضر مورد پسند جامعه علمی کشور عزیزمان ایران ، همچنین ساکنین و مدیران عزیز استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان قرار گیرد.

تعداد صفحه : 232

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --