دانلود پایان نامه ارشد :بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

V

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

عنوان :   بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تکنولوژی آموزشی (M.A)

 عنوان:

بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند

استاد راهنما:

دکتر سحر محمدی

استاد مشاور:

دکتر مریم اسلام پناه

 شهریور 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده 1

فصل یکم: کلیات پژوهش 2

1-1: مقدمه 3

1-2: بیان مسأله 5

1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4: اهداف پژوهش: 8

1-4-1: هدف کلی: 8

1-4-2: اهداف فرعی: 8

1-5: سؤال‌های پژوهش: 8

1-6: تعاریف مفهومی و عملیاتی 8

1-6-1: تعاریف مفهومی: 8

1-6-2: تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 10

2-1: مقدمه 11

2-2: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات 11

2-3: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن 13

2-4: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری 15

2-5: گرافیک 16

2-6: گرافیک رایانه ای 17

2-7: مصورسازی 18

2-8: ارتباط تصویری 18

2-9: ارزش بصری تصاویر 19

2-10: چگونگی استقرار عناصر بصری 19

2-11: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی 20

2-12: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) 20

2-12-1: اصل سادگي 20

2-12-2: اصل تأكيد 21

2-12-3: اصل تعادل 21

2-12-4: رعايت اصل توازن بين زمينه و موضوع 21

2-12-5: اصل رابطه تصوير با معيارهاي اندازه گيري 21

2-12-6: رابطه تصوير با معيارهاي كادربندي 22

2-12-7: اصل فاصله ي مطلوب 22

2-12-8: اصل تأثيرات رواني خط ها 22

2-12-9: اصل تأثير رواني شكل‌ها و رابطه ي آن‌ها با تصوير آموزشی 22

2-12-10: خواص رواني رنگ‌ها و رابطه ي آن‌ها با تصوير 23

2-12-11: پرهيز از تكراري بودن سبك تصويرسازي 24

2-12-12: اصل تصويرگري مبتني بر تحقيق و پژوهش 24

2-12-13: اصل استفاده به جا از تصویر 24

2-12-14: اصل تطبيق با واقعيات 24

2-12-15: اصل برجسته سازي موضوع 25

2-12-16: رعايت تناسب بين سبك هنري و موضوع آموزشي 25

2-12-17: اصل تفاوت در فرهنگ هاي منطقه ای 25

2-12-18: اصل به روز بودن تصوير 25

2-12-19: اصل توازن در تصويرگري جنسيت ها 25

2-12-20: توجه به هويت ملي، اعتقادي و اسلامي 26

2-12-21: تحريك حس كنجكاوي و علاقه به كشف 26

2-12-22: توجه به علايق كودكان به رنگها 26

2-13: مدرسه هوشمند چیست؟ 26

2-14: هدف از ايجاد مدارس هوشمند چیست؟ 27

2-15: مأموريت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند 28

2-16: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند 28

2-17: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند 29

2-19: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس 30

2-21: تئوری ومبانی نظری 32

2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟ 34

2-23: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟ 35

2-23: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات 36

2-24: طبقه‌بندي مصورسازي انواع داده‌ها 36

2-25: روش‌ها و كاربردهاي مصورسازي 40

2-26: پیشینه پژوهش 46

2-26-1: پیشینه داخلی 46

2-26-2: پیشینه خارجی 47

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 49

3-1: مقدمه 50

3-2: نوع و روش پژوهش 50

3-3: ابزار و روش اندازه گیری 50

3-4: روایی و پایایی ابزار 51

3-5: جامعه آماری و حجم آن 51

3-6: حجم نمونه نمونه و روش نمونهگیری 52

3-7: متغیر پژوهش 52

3-8: روش و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها: 52

خلاصه فصل: 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 53

4-1: مقدمه 54

4-2: تحلیل سوالات پژوهش 54

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 59

5-1: مقدمه 60

5-2: بحث و تفسیر یافته ها 60

5-3: پیشنهادات 62

الف) پیشنهادهای کاربردی: 62

ب) پیشنهاد پژوهشی 62

5-4: محدودیت ها 63

منابع: 64

ضمائم 68

چکیده انگلیسی II

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول 1-4. جدول توزیع فراوانی و درصد مربوط به پاسخ ارزیابان در ارزیابی وب سایت مدارس هوشمند 55

جدول 2-4. نحوه‌‌ توزیع پاسخ ارزیابان به هر یک از گزینه‌های چک لیست 57

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل 2-1.داده‌هاي يك‌بُعدي 36

شکل 2-2. داده‌هاي دوبُعدي 37

شکل‌‌ 2-3. داده‌هاي سه‌بُعدي 38

شکل 2-4. داده‌هاي چندبُعدي 38

شکل 2-5. داده‌هاي سلسله‌مراتبي 39

شکل 2-6. داده‌هاي شبكه‌اي 40

شکل 2-7. مصورسازي ماتريسي 41

شکل 2-8. مصورسازي تشبيه فضايي 41

شکل 2-9. مصورسازي كهكشاني 42

شکل 2-10. مصورسازي كهكشاني 42

شکل 2-11. مصورسازي چشم‌انداز ديواري 43

شکل 2-12. مصورسازي تحليل پويا 43

شکل 2-13. مصورسازي رودخانه‌ای 44

شکل 2-14. مصورسازي داده‌هاي فضايي 44

شکل 2-15. مصورسازی حوزه‌ داخلی 45

شکل 2-16. مصورسازي جغرافيايي 45

شکل 2-17. مصورسازي شبه‌رنگ 46

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در وب سایت مدارس هوشمند می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تشکیل شده از کلیه وب سایت‌های مدارس هوشمند استان کرمانشاه که به صورت تصادفی 1 وب سایت برای پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر یک چک لیست محقق ساخته جهت اندازه گیری میزان انطباق عناصر بصری وب سایت با اصول مصور سازی می‌باشد، روایی محتوایی ابزار‌‌ توسط چند نفر از اساتید رشته تکنولوژی آموزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار با روش الفای کرونباخ برابر با 71/0 می‌باشد. پس از تهیه پرسشنامه تعداد 10 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشیبه عنوان‌‌ ارزیاب در مورد روش‌های مصور سازی مورد آموزش قرار گرفتند و پس به ارزیابی از وب سایت مورد نظر پرداختند. پس از ارزیابی داده‌های چک لیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان داد، در کل وضعیت وب سایت مدارس هوشمند در حد پایین‌‌تر از متوسط می‌باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای موید این یافته بود. به عبارتی نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین به دست آمده در ارزیابی به طور معناداری پایین‌‌تر از استاندارد یا میانگین ثابت در این پژوهش است.

 

کلید واژه: وب سایت، طراحی گرافیک، جلوه دیداری رسانه، نگاره‌های گرافیکی، مصورسازی.

 فصل یکم: کلیات پژوهش

-1: مقدمه

مصورسازی اطلاعات یكی از روش‌های نوین نمایش و ارائه دیداری اطلاعات است كه با هدف درك و شناخت بهتر داده‌ها و برای استفاده كارآمد در حوزه‌های گوناگون علمی به كار می‌رود. این شیوه مؤثر با بهره‌گیری از راهبردهای دیداری به گسترش دامنه دانش یاری می‌رساند و سبب می‌شود تا انتقال اطلاعات از واحد مبدأ به واحد مقصد به شکل مناسبی انجام پذیرد. هدف اصلی و مهم در استفاده از روش‌های مصورسازی، ارتقا و افزایش شرایط مناسب برای تقویت قدرت تفکر و تحلیل اطلاعات در کاربران است (درودی، 1388؛ ص 105).

توجه به ارائه و نمایش دیداری اطلاعات در قالب روش‌های علمی مصورسازی که یکی از شاخه‌های علوم رایانه است، از حدود دو دهه پیش مورد توجه قرار گفت. این شیوه سودمند با بهره‌گیری از گرافیک رایانه‌ای از رشد بالایی برخوردار شد و با تکیه بر روش‌های علمی به توسعه فنون مصورسازی انجامید. مصورسازی مفاهیم و اطلاعات با شیوه‌های گوناگون آموزشی ارتباط برقرار کرد و در بسیاری از رشته‌های علمی، فنی و تخصصی وارد شد (همان ص106).

طراح گرافیک باید با استفاده از اطلاعات و تجارب تجسمی خود بتواند یادگیرنده را در درک پیام و منظور مؤلف یاری دهد. در کتاب درسی آموزشگاهی، حضور معلم باید محسوس بوده، مواد درسی به طور مستمر یاری دهندۀ دانش‌آموز باشند و انگیزه­ی یادگیری او را پرورش دهند؛ در عین حال، مطالب باید انسجام کافی را داشته باشند و هیچ‌گونه نکتۀ مبهمی در آن‌ها نباشد. گرافیک از واژه یونانی کرافیکوس[1] است و به معنای آنچه است که مربوط می‌شود به طرح زدن[2] و طراحی[3] تعریف دیگری که از آن بیان شده است به این صورت می‌باشد “هر کار و یا شیوه‌‌ی مربوط به کشیدن تصویر از روی یک چیز و یا از انگاره آن است”. بنابراین همه پدیده‌هایی را در بر می‌گیرد که ایجاد شده‌اند: به شکل یک نشانه، علامت، نقشه، طراحی، کشیدن از روی یک چیز و به ویژه طراحی خطی یک پدیده. از زمانی که انسان تصمیم به ارایه یک پیام تصویری گرفت و به زعم خویش از مواد و متریالی که برای همنوعان او مفاهیم مشخص و تا حدودی ثابت داشت استفاده کرد هنر گرافیک آغاز شد و تا کنون نیز با همه پیشرفت‌ها و تغییراتی که داشته است باز هم با همان شیوه به حرکت خود ادامه می‌دهد. صدها نگاره در غار شووه[4] در جنوب فرانسه که در سی هزار سال پیش از میلاد مسیح طراحی شده‌اند، نگاره‌های غار لاسکـو[5] (چهارده هزار سال پیش از میلاد مسیح )، نگـاره‌های شکـارچـیـان در غـار بیمبتکـا[6]در هندوستـان (هفت هزار سال پیش از میلاد مسیح)، نگاره بومیان آفریقا در غار سیاربرگ آفریقای جنوبی (هزار سال پیش از میلاد مسیح) و بسی دیگر از این غار نگارها در دیگر نقاط جهان به همراه تولد خط به آوند زبان نوشته شده در سه یا چهار هزار سال پیش از میلاد، همه نشانه‌هایی بارز از تاریخ گرافیک و رشته‌های وابسته به آن هستند. همزمان با توسعه و پیشرفت‌های پدید آمده در بهره‌گیری از رایانه و محیط شبکه به منظور ارائه و نمایش اطلاعات، یکی از حوزه‌های سودمندی که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و پژوهش‌های مهمی در آن زمینه انجام پذیرفته است، مبحث مصورسازی اطلاعات است (اشنایدرمن، 1998). مصورسازی به نقوشی باز می‌گردد که انسان‌های اولیه با هدف انتقال اندیشه‌ها و افکار بر دیواره غارها حک می‌کردند (کاناس[7]، 2009)؛ ولی اساس مصورسازی به مفهوم امروزی را باید در دهه 1980 ردیابی کرد، یعنی زمانی که رایانه‌ها کم کم وارد بازار شدند و نرم افزارها و سخت افزار‌ها از فعالیت‌های گرافیکی پشتیبانی می‌کردند (بورکهارد[8]، 2005)، از طرف دیگر درک و دریافت مطالب و یادگیری آنها از طریق حواس پنج گانه صورت می‌گیرد که به ترتیب حدود 75 درصد از یادگیری انسان متعارف با حس بینایی، 13 درصد با حس شنوایی، 6 درصد با حس لامسه، 3 درصد با حس بویایی و 3 درصد نیز با حس چشایی به دست می‌آید (احدیان، 1384، ص 66)

وب سایت، مجموعه ای از صفحات مرتبط به یکدیگر است که انبوهی از اطلاعات را در قالب متن، تصویر، صدا و فیلم در اختیار بیننده قرار می‌دهد. وب سایت مجموعه‌ای از فایلهای حاوی متن، تصویر یا گرافیک و … متصل به هم که غالباٌ شامل یک صفحه اصلی می‌باشد که بر روی یک خدمات دهنده اینترنتی قرار دارند.

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می‌سد توجه به اصول و قواعد مصورسازی به لحاظ بعد اشتراکی آن با طراحی وب سایت‌ها در طراحی صفحه‌ها می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد که در این امر محقق را به بررسی این موضوع هدایت نمود.

1-2: بیان مسأله

تحقیقات بسیاری در رابطه با کارایی عناصر دیداری، به ویژه گرافیک[9] در فرایند آموزشی انجام شده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به نتایج مثبت دست یافته اند. لی و همکاران[10] (2002) به بررسی پژوهشهای انجـام شده در این زمینه پرداختـه‌اند و با استناد به تحقـیـقات گـلنبرگ و لانگستون[11] (1992)، گلنبرگ و کرولی[12] (1992) و … خاطر نشان می‌سازند که استفاده از تصاویر در آموزش تأثیرات مثبتی بر یادگیری فراگیران داشته است. از طرف دیگر نیز بسیاری از صاحب نظرانی که در زمینه مشکلات یادگیری، تحقیقاتی را انجام داده اند، پیشنهاد کرده‌اند که برای قابل فهم‌‌تر نمودن محتوا بهتر است از عناصر گرافیکی استفاده کرد (کازین[13]، 1989). هرام[14] (1982 به نقل از کازین، 1989) دریافت که استفاده از گرافیک برای عینیت بخشیدن به اطلاعات متنی، یادگیری فراگیران را افزایش داده است. در جایی دیگر نیز استوکز[15] (2001) به مرور تاریخی تاثیر عناصر دیـداری بـر فـراینـد تدریس و تـعلیـم می‌پردازد. وی در این مـرور تاریخـی به نقـل از ارسطـو بیـان می‌کنـد: ” تفکر بدون تصاویر غیر ممکن است”.

پژوهش‌های قبل از دهه 1990 عمدتاً مزایای طراحی گرافیک را مستند نموده‌اند، ولی در فراهم کرده چارچوبی نظری برای تشریح این که چگونه گرافیک برای یادگیرندگان مفید است شکست خورده‌اند (ویکیری[16]، 2002).

پژوهش‌های پس از دهه 1990، بر اهمیت استفاده از نشانه‌ها و تصاویر در جایگزینی و پرمحتوا کردن علایم محدود الفبایی در کتاب‌های درسی تأکید کرده‌اند. پژوهشگران با تأکید بر نظریه‌های مختلف روان‌شناسی نظیر نظریه­ی پردازش اطلاعات[17] (اتیکینسون و شیفرین[18]، 1968)، رمزگردانی دوگانه[19] (پاویو[20]، 1990)، ادراک دیداری[21] (باری و رانیان[22]، 1995) و چندرسانه‌ای‌ها[23] (مایر[24]، 2003) به اهمیت طراحی گرافیک کتاب‌های درسی گواهی داده‌اند.

دولی و همکاران[25] (2005) ضمن تأکید بر نقش تصویر و اهمیت طراحی گرافیک، معتقدند طراحی گرافیک باید تنها یک هدف را دنبال کند و آن عرضه اطلاعات پیچیده به شیوه‌ای قابل فهم و یادگیری است. طراح گرافيك براي القاي مطالب با استفاده از توانايي‌ها و مهارت‌هايش و به كمك ارتباط تصويري، با مخاطبان خود، از هر گروه سن، رابطه برقرار مي‌كند و با آنان سخن مي‌گويد و علاوه بر زيبايي‌هاي ديداري، حركت آموزشي و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام مي‌دهد. او مي‌تواند د ر ارائه مطالب سنگين و پيچيده درسي نقش مهمي داشته باشد و با فراهم سازي طرح‌هاي واقعي، ساده و گويا، جزئيات را به تصوير بكشد و فهم و درك مطلب را آسان كند؛ به گونه‌اي نكته هاي مبهم و سؤال برانگيز را كاهش دهد و به امر آموزش کمک نماید‌‌ (ملک‌افضلی، 1378).

کپس[26] (1368) اعتقاد دارد یک طراح گرافیک خلاق دارای سه وظیفه اصلی است:

  1. يادگيري و به كارگيري قوانين سازمان دهي تجسمي.

2.به حساب آوردن تجربه‌هاي فضايي معاصر براي آموزش و به كارگيري بازنمايي‌هاي ديداري وقايع زماني‌‌ فضايي معاصر.

  1. آزادسازي ذخيره‌هاي خلاق و سازمان‌دهي آنها در زبان‌هاي پويا، يعني رشد دادن به پيكرنگاري پوياي معاصر.

وظيفه طراح گرافيك خلاق اين است كه افراد را مجبور نمايد تا نگاه كنند و بعد آنان را مجبور كند تا بخوانند و بفهمند. او براي اين منظور از كلمه ها، تصاوير، رنگها و شكلها استفاده مي‌كند.

[1]-‌‌ graphikos

[2]– به فرانسه graphisme است.

[3]– به فرانسه dessin است.

[4]– Chauvet

[5]– Lascaux

[6]– Bhimbetka

[7] – Canas

[8] – Burkhard

[9] – Graphic

[10] -‌‌ Lee , et al

[11] -‌‌ Glenberg & Langston

[12] -‌‌ Glenberg & Kruley

[13] – Cousin

[14] – Heram

[15] – Stokes

[16]-Vekiri

[17].information processing theory

[18].Atkinson & Shiffrin

[19].dual coding theory

[20].Pavio

[21].visual perception

[22].Barry & Runyan

[23].multimedia

[24].Mayer

[25].Dooley & et al

[26].Kepes

تعداد صفحه :92

قیمت : 17300 تومان

 

 

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --