دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد سمنان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

دکتر حمید مسجد سرائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده 1
پیشگفتار 2
فصل اول: كليات تحقيق و مفاهیم مقدماتی 4
ادبیات تحقیق 5
بیان مساله 5
ضرورت تحقیق 5
پیشینه تحقیق 6
سئوالات تحقیق 6
اهداف تحقیق 7
روش تحقیق 7
   – مبحث اول: معنای لغوی و اصطلاحی شهادت و شاهد 8
      – گفتار اول: معنای لغوی شهادت 9
      – گفتار دوم: معنای اصطلاحی شهادت 9
      – گفتار سوم: معنای لغوی شاهد 10
      – گفتار چهارم: معنای اصطلاحی شاهد 10
   – مبحث دوم: ادا به شهادت،  تحمل شهادت 11
   – مبحث سوم: صفات شاهد و اثر آن در شهادت خطا یا کذب 13
      – گفتار اول: بلوغ 13
      – گفتار دوم: عقل 15
      – گفتار سوم: ایمان و اسلام 18
      – گفتار چهارم: حلال زاده بودن 19
      – گفتار پنجم: عدالت 19
      – گفتار ششم: انتفای تهمت 21
          تحلیل و بررسی فصل اول 24
فصل دوم: انواع شهود و اثر آن در رجوع یا کذب شهادت 25
   – مبحث اول: مطابقت شهادت یا دعوی 26
   – مبحث دوم: توافق شهادت شهود در معنا 27
   – مبحث سوم: عدد شهود و جنسیت در شهادت 28
      – گفتار اول: ذکوریت به تنهایی 29
      – گفتار دوم: شهادت سه مرد و دو زن 30
      – گفتار سوم: شهادت دو مرد و چهار زن 30
      – گفتار چهارم: شهادت یک مرد و دو زن 31
      – گفتار پنجم: شهادت دو زن به تنهایی 31
      – گفتار ششم: شهادت یک زن به تنهایی 32
      – گفتار هفتم: شهادت 50 مرد 32
   – مبحث چهارم: شهادت بر شهادت 33
      – گفتار  اول: استرعاء 34
      – گفتار دوم: اتفاقی 34
      – گفتار سوم: نظر اجمالی فقها 35
          تحلیل و بررسی فصل دوم 38
فصل سوم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مالی 39
   – مبحث اول: رجوع از شهادت قبل از صدور حکم 40
   – مبحث دوم: رجوع از شهادت پس از صدور حکم 42
      – گفتار اول: حکم اجرا شده و محکوم به تلف شده 43
      – گفتار دوم: حکم اجرا شده و محکوم ٌ به تلف نشده 43
      – گفتار سوم: حکم اجرا نشده 45
   – مبحث سوم: ضمان شهود 47
          تحلیل و بررسی فصل سوم 50
فصل چهارم: رجوع شاهد از شهادت در دعاوی مدنی خاص 52
   – مبحث اول : رجوع از شهادت قبل از صدور حکم 53
   – مبحث دوم : رجوع از شهادت پس از صدور حکم 55
      – گفتار اول: نفقه 55
      – گفتار دوم: وصیت 57
      – گفتار سوم: وصایات 59
      – گفتار چهارم: نسب 60
      – گفتار پنجم: بیع 61
      – گفتار ششم: طلاق 63
               1- طلاق رجعی 64
               2- طلاق بائن 66
               3- رجوع در طلاق پس از فوت زوج 75
               4- رجوع در طلاق در ازدواج تفویضی 77
               5- بیّنه بر فساد نکاح پیش از طلاق 79
               6- نظریه شیخ طوسی در باب طلاق 80
               7- نظریه اهل تسنن در باب طلاق 83
      – گفتار هفتم: نکاح 85
               1- نکاح به مبلغی معادل مهریه 85
               2- رجوع پس از دخول 86
               3- نکاح بدون ذکر مهر 87
               4- نکاح،  دخول،  طلاق 88
               5- نکاح مبتنی بر خلاف ادعای زن 89
               6- رجوع پس از فوت زوج 90
      – گفتار هشتم: وقف 90
      – گفتار نهم: ارتداد 91
          تحلیل و بررسی فصل چهارم 92
فصل پنجم: رجوع شاهد در دعاوی کیفری و جزائی  93
   – مبحث اول: رجوع شاهد از شهادت قبل از اجرای حکم 94
   – مبحث دوم: رجوع شاهد از شهادت بعد از اجرای حکم 95
      – گفتار اول: زنا 95
               1- اثر عمد 98
               2- اثر خطا و اشتباه 100
               3-رجوع شهود در احصان و زنا 102
      -گفتار دوم: قذف 105
      – گفتار سوم: قتل یا موجب قتل 109
               1- خطای شهود و عمل رافع مسئولیت کیفری 109
               2- اثر عمد 112
               3- معاون و مباشرت در جرم 112
               4- تسبیب در جنایت بر نفس یا نقص عضو 114
               5- اجتماع سبب و مباشر در جنایت 115
               6- اثر اکراه 116
               7- علم و عمد در انجام و ایجاد جرم 117
      – گفتار چهارم: سرقت 118
          تحلیل و بررسی فصل پنجم 120
نتیجه گیری 122
فهرست منابع فارسي 124
فهرست منابع عربي 125
فهرست مقالات 129
چكيده انگليسي 130

 

چکیده

بررسی موضوع شاهد از شهادت در دو مقوله فرعی قبل از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسائل کلی حقوقی و جزائی بررسی می شود. در مسائل حقوقی و جزائی، پیش از صدور حکم، بر اساس رجوع شاهد، حکمی از سوی قاضی صادر نخواهد شد. لذا پس از صدور حکم در مسائل حقوقی با رجوع شاهد، حکم نقض نمی شود و چنانچه مشهودٌ به مال باشد و به مشهودٌ له داده شده باشد، بازگردانده نمی شود.

در مسائل جزائی، اگر مشهودٌ به استیفا نشده باشد، حکم نقض می شود، ولی اگر مشهودٌ به استیفا و مشهودٌ علیه حد خورده یا قصاص شده باشد، حکم نقض نمی شود و شهود، باید دیه پرداخته یا قصاص شوند. اگر شاهد مسلمان در مقابل کافر شهادت دهد و رجوع کند قصاص نمی شود، لکن اگر عکس آن باشد، شاهد کافر قصاص می شود یا حد می خورد یا کشته می شود.

بنابراین شاهد مسلمان قصاص نمی شود و به دیه ملزم می گردد که پرداخت نماید.

اکراه شاهد در موارد منجر به قتل، مجوز شهادت کذب نیست، اما در موارد غیر قتل، می تواند مانع قصاص شود. ادعای غرور و نیرنگ، توسط مشهودٌ له نیز، از شاهد پذیرفته نمی شود.

در موارد شهادت بر شهادت، رجوع شهود فرع، موجب ضمانت شهود اصل و بالعکس نمی شود.

تصدیق یا تکذیب شهود اصل در شاهد گرفتن شهود فرع، اثری در ضمانت شهود فرع ندارد.

در موارد شاهد و قسم، اثر رجوع شاهد، بستگی به نظر فقیه یا حقوقدان در اجرای حکم در این موارد دارد. با رجوع شاهد، او باید نیمی از غرامت را به مشهودٌ علیه بپردازد، چون با دو سبب شاهد و قسم اثبات می شود.

پیشگفتار

با حمد و سپاس خداوند متعال را که به عنوان اولین آموزگار به انسان حکمت آموخت. لذا دلایل عقلی و نقلی، گواه نیاز جامعه بشری جهت ایجاد و نظم و ایجاد عدالت در آن می باشد.

بنابراین در جهت مصالح آن نیازمند قانون مدونی که بتوان جلوی سوء استفاده ها را گرفت و تا شود روزی که هیچ حقی به ناحق از کسی ضایع نشود.

البته شهادت در بین ادله اثبات دعوی دارای اهمیت بسزایی می باشد که جهت اثبات کلیه دعاوی مدنی برای استناد به شهادت شهود هیچ محدودیتی وجود ندارد.

بنابراین در این پایان نامه سعی شده است به شرایط شاهد و شهادت و همچنین نظرات فقهای عظام و مبانی حقوقی مورد استناد قرار گیرد و از بهره جستن از کتاب خدا نیز بی بهره نبودیم.

لذا به مهمترین بحث آن که رجوع شاهد از شهادت خود در اعم دعاوی پرداخته شده است که اگر شاهدی بر اساس تکلیف نسبت به تحمل و ادای شهادت با توجه به تمام شرایط و صفات در نظر گرفته برای دادن شهادت اقدام نماید، بداند که چه اجر و ثوابی نزد خدا دارد و اگر برخلاف آن به هر دلیلی که با قصد و رضا همراه هست مبادرت به دروغگویی و تزویر و نیرنگ پس از اجرای حکم و استیفای آن مخصوصاً در جنبه ی کیفری (جزائی) مثل قتل و قطع عضو و در مرحله ی بعدی در دعاوی مدنی خاص و سپس مالی، به رجوع از آن مبادرت ورزد، بایستی منتظر ضمان آن باشد که چه مجازاتهایی برای او در نظر گرفته شده است.

لذا در محاکم قضائی، احکام شهادت که از منظر شرع مقدس اسلامی است به مرحله اجرا در می آید و هیچ وقت فرد مجرم از چنگال عدالت نمی تواند فرار کند. چون جنبه الهی و اخروی آن با توجه به عدالت الهی هیچ وقت نادیده نخواهد شد.

در همین راستا سعی شده بعد از بحث مقدماتی راجع به شرایط شهادت و رجوع و صفات و نصاب آن به صورت اجمالی، در رجوع شاهد از شهادت؛ قبل از صدور حکم- بعد از صدور حکم توسط حاکم و قبل از استیفاء حکم- و بعد از صدور حکم و در بحث مقوله دعاوی مالی، دعاوی مدنی خاص و بعضی از مصداق های آن، و در دعاوی کیفری ( جزائی ) آن و چند نمونه از موارد آن را به صورت تفصیلی در این پایان نامه  گنجانده ایم.

لذا، استفاده از منابع ارزشمند فقهی و حقوقی از جمله نظرات علماء عظام و اساتید معزز و اندیشمندان بزرگواری که در عرصه های علمی خصوصاً در زمینه فقه و حقوق قلم فرسایی نموده اند استفاده شده است بنابراین جا دارد به بعضی از کتابهایی که در این پایان نامه مورد بهره برداری قرار داده شده نام برد، از جمله کتاب های فقهی – تحریر الوسیله، جواهر الکلام، روضه الطالبین، الشهادات (سید محمد رضا گلپایگانی)، قواعد الاحکام (علامه حلی) مبانی تکمله المنهاج الصالحین ( آیت ا… خوئی)، شرایع الاسلام (محقق حلی) و وسایل الشیعه (حر عاملی) و کتاب های الخلاف، النهایه و المبسوط فی فقه الامامیه (شیخ طوسی)، کتابهای الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه و مسالک الافهام (شهید ثانی)، و المبسوط (سرخسی)، کنزل العرفان فی فقه القرآن(فاضل مقداد) و… و از کتاب های حقوقی استفاده شده، ترمینولوژی حقوق، ادله اثبات دعوی (بهرام بهرامی)، اثبات و دلیل اثبات (ناصر کاتوزیان)، حقوق جزای عمومی (ایرج گلدوزیان)، حقوق جزای عمومی (هوشنگ شامبیاتی) و…. اشاره نمود.

و همچنین از لوح فشرده مکتبه اهل البیت (ع) نیز استفاده زیادی در این پایان نامه شده است.

تعداد صفحه : 141

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --