دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت آموزشی

گرایش : مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “MA “

رشته  : مدیریت آموزشی

گرایش:مدیریت آموزشی

عنوان: بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه 2 شهر بندرعباس

استاد راهنما:دکتر محمد نور رحمانی

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                صفحه

چکیده

مقدمه

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-تعریف و بیان مساله

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-3-اهداف تحقیق

1-3-1-اهداف کلی

1-3-2-اهداف جزئی

1-4-سؤالات تحقیق

1-5-فرضيه‏هاي تحقیق

-6-تعريف متغیرها

1-6-1-تعاریف مفهومی

1-6-2-تعاریف عملیاتی

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق

2-1-1-ارتباطات (مهارت هاي ارتباطي) و چارچوب مفهومي آن

2-1-2-هدف و اهميت ارتباطات

2-1-3-فرايند  و انواع ارتباطات

2-1-4-ويژگي هاي ارتباطات

2-1-5-مهارت هاي ارتباطي مديران

2-1-6-تعاريف مهارتهاي ارتباطي

2-1-7-مهارت هاي ارتباطي و مؤلفه هاي آن

2-1-8-انگيزش پيشرفت تحصيلي

2-1-9-پيشرفت

2-1-10-اهداف پيشرفت

2-1-11-منشا نياز به پيشرفت

2-1-12-مدل پيشرفت اتكينسون

2-1-13-نظریه مک کللند

2-1-14-انگیزه پیشرفت

2-1-15-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت

2-1-16-ويژگي هاي دانش آموزان داراي انگيزش پيشرفت

2-1-17-عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

2-1-18-پیشرفت تحصیلی

2-1-19-عوامل مهم تاثیر گذار بر پیشرفت تحصیلی

2-1-20-اُفت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان

2-1-21- افت تحصیلی چرا؟

2-1-22-خانواده عامل کلیدی در افت تحصیلی دانش آموز

2-1-23-به نیازهای فرزندانتان توجه کنید

2-1-24-پیشنهادهایی به والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان :

2-1-25-نظریه های پیشرفت تحصیلی

2-1-26- گانیه

2-1-27- بلوم

2-1-28-عوامل مؤثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

2-1-29-  تجربه معلمان

2-1-30-آماده كردن درس و نمره دادن

2-1-31- مهارت ها

2-1-32- تحصيلات عمومي

2-1-33- تحصيلات در زمينه تعليم و تربيت

2-1-34-مدارس شهري و روستايي

2-1-35-دستور العمل برای والدین در باره پیشرفت تحصیلی فرزندان

2-1-36-  توصیه به والدین در مورد مقایسه دانش آموزان

2-1-37-مشکلات مرتبط با تکالیف مدرسه

2-1-38- نقش اولياء در پيشرفت تحصيل كودكان

2-2-پیشینه تحقیق

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقيق

3-2-جامعه آماري ,نمونه آماري  و روش نمونه گيري

3-3-روش و ابزار جمع آوري  اطلاعات

3-4-روايي

3-5-پايایي

3-6-روشهاي  تجزيه  و تحليل  اطلاعات

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه

4-2-توصیف داده های پژوهشی

4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

4-3-پاسخگویی به سوالات پژوهشی

4-3-1-پاسخگویی به سوال پژوهشی1

4-4-آزمون فرضیه های تحقیق

4-4-1-آزمون فرضیه1

4-4-2-آزمون فرضیه2

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری

5-2-پیشنهادات

5-2-1-پیشنهادات اجرایی

5-2-2-پیشنهادات پژوهشی

5-2-3-محدودیت های تحقیق

فهرست منابع و مآخذ

منابع فارسی

منابع انگلیسی

پیوست ها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول4-1-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

جدول4-2-:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب ناحیه آموزش و پرورش

جدول4-2-:نتایج آزمونt تک نمونه ای در خصوص پاسخگویی به سوال پژوهشی1

جدول4-3-:خلاصه مدل رگرسیونی

جدول 4-4-:نتایج تحلیل واریانس

جدول 4-5-ضرائب

جدول4-6-:خلاصه مدل رگرسیونی

جدول 4-7-:نتایج تحلیل واریانس

جدول 4-8-:ضرائب

چکیده

هدف از اجرای این تحقیق تعیین رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دورهدوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس می باشد. فرضيه‏هاي تحقیق عبارتند از:1-بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.2- بین مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس  رابطه وجود دارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس به تعداد4471 نفر(1460نفر پسر و 3011نفر دختر) و روش نمونه گیری نیز تصادفی طبقه ای(بر حسب جنسیت) می باشدو همچنین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد351نفر(115نفر پسر و 236نفر دختر) تعیین شد.در این تحقیق مهارتهای ارتباطی معلمان به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان متغیر ملاک می باشد.ابزار تحقیق شامل پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کوئین دام(2004) می باشد و سپس بوسیله نرم افزار   اس پی اس اس  داده ها تجزیه و تحلیل شدند. در تحقیق حاضر پایایی پرسشنامه مورد نظر87/0 به دست آمد. روشهای آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی( درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار )و آمار استنباطی(T تک نمونه ای ،رگرسیون ساده و چند متغیری) می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی توسط معلمان دوره دوم مقطع  متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس در حد مطلوب می باشد.بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.بین کلیه مؤلفه های مهارت های ارتباطی معلمان(بجز مؤلفه ارتباط توأم با قاطعیت) و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس رابطه وجود دارد.

مقدمه

معلماني كه از مهارتهاي ارتباطي ضعيفي برخوردارند كمتر از سوي اطرافيان خود پذيرفته مي شوند و با مشكلات كوتاه مدت و بلند مدت زيادي روبرو مي شوند. اين مشكلات كدامند و چگونه مي توان با آنها مقابله كرد ؟ معلمان چگونه با دانش آموزان و سایر همکاران ارتباط برقرار کنند ؟ و مجهز به چه مهارتهای ارتباطی باشند ؟ منظور از مهارتهای ارتباطی معلمان چیست ؟ آيا حدود اختيارات معلم در كلاس و مهارتهای ارتباطی وي  با دانش آموزان تعريف شده است ؟  تا چه اندازه  معلمان با وظایف خود در حوزه مهارتهای ارتباطی آشنا هستند؟ چه عواملی در افزایش مهارتهای ارتباطی معلمان مؤثر است؟ چگونه می توان آن را بهبود بخشيد؟ اينها پرسشهاي اساسي در مطالعه مهارتهاي ارتباطي معلمان مي باشد و اين پژوهش در پي آن است كه به آنها پاسخ گويد . در برقراری ارتباط با دانش آموزان در کلاس ، معلم با موانع و عوامل زیادی  روبروست . آگاهی و تسلط معلم بر این موارد و مهارت های ارتباطی در جهت تحقق اهداف آموزشی امری اجتناب نا پذیر است . معلمي هنري است ظريف و حساس  كه با  كمترين  لغزش و خطا خسارت جبران ناپذيري بر شخصيت فراگير وارد شده و قطعاً هرگونه رفتار صحيح و سنجيده موجب آينده اي درخشان براي او مي شود. طبق ديدگاه گلاسر ،  بدون شكوفايي محبت و ارزش وجود، تشكيل يك هويت موفق نا ممكن است (قبادی,1382). در سالهای اخیر تحقیقاتی انجام شده است که تأثیر برخی مهارتهای حرفه ای و نیز ارتباطی معلم بر آموزش و شخصیت دانش آموزان را نشان داده است. لیکن تحقیقات متنوع و وسیعی درباره میزان آشنايي معلمان با مهارتهای ارتباطی انجام نیافته است . علی رغم اینکه ما در دنیایی اجتماعی زندگی می کنیم، اکثراً آگاهی اندکی از چگونگی تجزیه و تحلیل تجارب اجتماعی و بهبود بخشیدن به مهارت برقراري روابط اجتماعی مان داریم . به علاوه، در آموزش رسمی نیز، تلاش چندانی در این زمینه صورت نگرفته است. کمال مطلوب این است که مدرسه باید محيطي از تعاملات اجتماعي  باشد که در آن، هم کارکنان و هم دانش آموزان  از آنچه در تعاملات اجتماعی شان روي می دهد، بسیار مطلع باشند و از نقشی که این تعاملات در فرمول بندي نظریات آنها نسبت به خود و دیگران دارد، آگاه شوند (فونتانا ، 1995).مهمترين مهارتي كه يك معلم بدان نياز دارد ودر واقع اين مهارت پيش نياز يا پايه ساير مهارتهاي روان شناختي ديگر مي باشد مهارت«ايجادارتباط»است . زیرا ایجاد ارتباط تنها وسیله دریافت اطلاعات از دانش آموزان است. سوءبرداشت ها و سوءتفاهم ها فقط از طریق برقراری ارتباط تصحیح می شود و نیز هیجان‌های منفی نظیر خشم تنها از طریق برقراری ارتباط سالم مهار می شود. تمامی آسیب‌های فردی و اجتماعی ریشه در ارتباط نا سالم دارند.هرچند هر حرفه ای مستلزم آموزشهای فنی و تخصصی است لیکن در برخی مشاغل از جمله حرفه معلمی  ارتباط و تعامل دوجانبه و چند جانبه ستون فقرات آن را تشکیل می دهد . صرف برخورداری از دانش حرفه ای و دانش اندوزی در این شغل پایان بخش رسالت نیست . بلکه انتقال این دانش در یک شبکه ارتباطی تجلی و تحقق می یابد . ناتوانی در برقرای ارتباط مؤثر و فقدان مهارتهای ارتباطی با دانش آموزان موجب شکست در فرایند آموزش می شود . از این رو بررسی میزان آشنایی معلمان با مهارتهای ارتباطی می تواند راهگشای ارتقای مهارتهای ارتباطی آنها در فرآیند تدریس و آموزش باشد .اصلی ترین عامل موفقیت معلمان، مهارت در برقراری ارتباط مفیداست. آنها که به نوع بخصوصی از مهارتهای ارتباطی مثل سخنرانی در جمع نیاز دارند، هرچه مهارتهای ارتباطی فرد قوی تر باشد، به موفقیت بیشتری دست پیدا خواهد کرد و آینده ی شغلی درخشانتری خواهد داشت(اردبیلی,1385). در این تحقیق رابطه بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس بررسی می شود.

-تعریف و بیان مسأله

 

وجود ارتباطات انسانی برای رفع نیازها و دستیابی به اهداف,لازم به نظر می رسد.به طوری که حتی وجود ارتباطات سالم و مؤثر در بین نیروهای انسانی یک جامعه می تواند علاوه بر افزایش بازدی آن ها,عامل مهمی در حرکت آن جامعه به سمت پیشرفت و توسعه باشد.ارتباط مؤثر یعنی اینکه بدانیم چه کنیم و چگونه با افراد روابط حسنه داشته باشیم تا جامعه ای سالم ایجاد کنیم(قبادی,1382).روابط انسانی خو روابطی است که به سلامت روانی,اجتماعی و ذهنی منجر می شود(اردبیلی,1385).ارتباطات میان فردی نیز نوعی از ارتباطات انسانی است که معمولاٌ بین دو یا چند نفر برقرار می شود.این نوع ارتباطات در کلاس های درس از اهمیت زیادی برخوردار است.معلمان برای بهینه کردن شرایط محیط,می بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنند.ممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کلاسی مطلوب تری باشند,محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هر فردی احساس خوبی داشته باشد(اسپالدینگ,چریل ال(1373).برقراری ارتباط مناسب با دانش آموزان,در موفقیت معلمان بسیار مؤثر است.توان برقراری ارتباط مؤثر با دانش آموزان,غالباٌ میزان شایستگی و احتمال موفقیت معلم را تعیین می کند.از جمله مهم ترین مهارت های مورد نیاز معلمان کلاس در درس,می توان به مهارت های توجه کردن,گوش دادن,تشویق کردن,محترمشمردن,حل و فصل اختلاف ها و سخنرانی اشاره کرد.صرفاٌ با صحبت کردن نمی توانیم با دیگران ارتباط مؤثر برقرار نماییم به عنوان مثال در مدیریت کلاس,سکوت راحت ترین مهارت برای استفاده است,در حالی که از همه کمتر مورد استفاده قرار می گیرد(علم الهدایی,1381).چنانچه معلمان بخواهند در روابط انسانی موفق باشند,باید انواع ارتباط و مهارت های اساسی ارتباط را مد نظر قرار دهند.در حالیکه معلمان می توانند از مجموعه ای از دانش و مهارت در تدریس استفاده کنند,ایجاد ارتباط خوب با دانش آموزان مربوط به شخصیت و خصوصیات مؤثری است که معلم به دانستن آنها نیاز دارد(فرهنگی,1382)

سؤال اصلی این تحقیق این است که بین مهارت های ارتباطی معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس متوسطه ناحیه2 شهر بندرعباس چه رابطه ای وجود دارد.

 

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در واقع جنبه های مؤثر روابط میان فردی اساسی در کلاس برای یادگیری دانش آموزان از جنبه های فهم ذهنی کم اهمیت تر نیستند.مسلم است که چگونگی کیفیت رابطه معلم و دانش آموز تا حد زیادی روی یادگیری او تأثیر می گذارد.این مهم است که دانش آموزان نظر مثبتی از معلمان شان داشته باشند,چرا که رهبری معلمان در کلاس درس اثر زیادی در ایجاد محیط آموزشی مؤثر دارد و کیفیت رفتار میان فردی معلم و ارتباط با دانش آموزان نشانه ای است از کیفیت رهبری در کلاس درس.رفتار میان فردی معلم و خوب بودن او جنبه های مهم از محیط کلاس هستند.معمان برای بهینه کردن شرایط محیط,می بایستی تلاش کنند تا محیط یادگیری قوی ایجاد کنندممکن است معلمان قادر به ایجاد محیط کلاسی مطلوب تری باشند,محیطی موافق که از طریق روابط میان فردی مثبت شناسایی شده باشد که در آن هرفردی احساس خوبی داشته باشد.توانایی های معلم که توسعه روابط انسانی صحیح با دانش آموزان را ممکن می کند و نیز ظرفیت او برای ایجاد کلاسی دموکراتیک و موافق,خصوصیات مهمی برای تدریس کارآمد است(زندی,1382)

انجام این تحقیق می تواند اطلاعات مفید و ارزنده ای در اختیار مسئولین آموزش و پرورش قرار دهد تا بتوانند میزان بکارگیری مهارت های ارتباطی معلمان را شناسایی کنند و ارتباط آن را با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به دست آورند.

تعداد صفحه : 132

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --