دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی- اجتماعی با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی 

عنوان : بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی-  اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر 

دانشگاه شهید باهنر کرمان 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

بخش علوم اجتماعی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

بررسی رابطه برخی عوامل فرهنگی-  اجتماعی  با افت تحصیلی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان

استاد راهنما:

 دکتر عبدالحمید کرباسی

استاد مشاور:

 دکتر سعیده گروسی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

پژوهش حاضر كوشش مي‌كند ضمن مرور رويكردهاي مختلف در باب آموزش و پرورش با اتخاذ رويكردهاي جامعه شناختي به بررسي رابطه برخي عوامل فرهنگي- اجتماعي با افت تحصيلي دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر بپردازد. در اين تحقيق از روش پيمايشي استفاده شده است كه، با انتخاب 222 نفر به عنوان نمونه از جامعه دانشجويان ايثارگر دانشگاه شهيد باهنر كرمان و با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام گرفت. در اين بررسي از نظريه سرمايه فرهنگي پيربورديو و نظريه سرمايه اجتماعي شبكه به عنوان پشتيبان استفاده شده است.

يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد، بين شاخص فعاليت‌هاي فرهنگي و معدل دانشجويان رابطه وجود دارد و همچنين بين شاخص دانش فرهنگي و معدل، و رشته تحصيلي و جنسيت و وضعيت تأهل دانشجويان رابطه وجود دارد. بر اساس اين بررسي 9/17 درصد از دانشجويان ايثارگر در وضعيت مطلوب تحصيلي قرار دارند و 4/55 درصد از ان‌ها از نظر تحصيلي در حد متوسط هستند و 2/25 درصد از دانشجويان ايثارگر در حد ضعيف يا افت تحصيلي مي‌باشند.

همچنين بين مؤلفه‌هاي سرمايه اجتماعي شبكه يعني حمايت اطلاعاتي، حمايت مالي، حمايت عاطفي و حمايت مشورتي خانواده‌ها و بنياد شهيد با معدل دانشجويان ايثارگر رابطه معني‌داري وجود نداشت. به‌طور كلي براي مشخص كردن منابع فرهنگي مرتبط با رشته‌هاي مختلف دانشگاهي و سازوكارهاي مناسب براي دسترسي بيشتر و بهتر اين منابع نياز به تحقيقات بيشتر در قالب پايان‌نامه كارشناسي ارشد و دكتري است.

كليد واژه: سرمایه اجتماعی شبکه- سرمایه فرهنگی- افت تحصیلی- ایثارگر.

فهرست مطالب صفحات
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه 2
بيان مسئله 3
اهميت تحقيق 6
هدف‌هاي تحقيق 8
فصل دوم: مباني نظري پژوهش
بخش اول: ادبيات موضوع
تاريخچه آموزش و جايگاه آموزش در ايران باستان 10
انقلاب اسلامي و آموزش عالي 12
تاريخچه بنياد شهيد و امور ايثارگران 13
آموزش عالي؛ تعاريف و كاركردها 16
بخش دوم: پيشينه نظري
نظريه‌هاي فلسفي 20
نظريه‌هاي روانشناسي اجتماعي 29
نظريه‌هاي زيست شناسي (تكاملي) 47
نظريه‌هاي جامعه‌شناسي 49
چارچوب نظري انجام پژوهش 67
فصل سوم: روش‌شناسي پژوهش
مقدمه 71
روش پژوهش 71
تعاريف نظري و عملياتي متغيرها و مفاهيم 72
جامعه آماري 79
فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش(تجزيه و تحليل داده‌ها)
مقدمه 82
يافته‌هاي توصيفي 82
يافته‌هاي تحليلي 113
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
نتيجه گيري 127
پيشنهادات 133
منابع فارسي 134
ضمائم 135

مقدمه

دانشگاه به عنوان دروازۀ ورود به آينده در ادارۀ حال و آينده هر جامعه ای نقش مهمی بر عهده دارد وتربيت نيروی انسانی کارا و موثر از اهم وظايف آن است که در پرتو آموزشهای علمی و عملی به فعليت در می‌آيد . پذيرفته شدگان در دانشگاه ارزشهای اجتماعی و تجربه‌های فرهنگی سابق و سنتی خود را با آموخته های جديد پربارتر می نمايند و انتظار می رود اصول آن را برای ساختن کشوری آباد و پيشرفته به کارگيرند، بنابراين به منظور باز توليد آموزش و پرورش متناسب با زمان و جامعه خود در وهله اول بايد بتوان تصويری پی در پی از آينده درست کرد . پيش بينی درباره مشاغل و حرفه هايی که ممکن است تا پنجاه سال آينده مورد نياز باشند . درباره انواع خانواده و روابط انسانی که بعدها برقرار می شود ، انواع مسائل اخلاقی که در آينده پديد خواهد آمد و انواع فن آوری که مورد نياز خواهد بود . تنها با ايجاد و انتقال دانش های جديد و مهارت‌ها و ارزش‌ها و باورهای درست در قالب سرمايه فرهنگی افراد، ابتدا در خانواده و سپس در مدرسه و دانشگاه و گفتگو دربارۀ آنها و با به نظم کشيدن و پيوسته نو کردن آنها اساس مهارت‌های ادراکی  و عاطفی را که مردمان آينده برای تاب آوردن در برابر تغييرات پرشتاب به آن نياز دارند بوجود آورد. از جمله نيروهای انسانی شايسته و جوان که برای اداره کشور و حفاظت از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بايد در دانشگاه آموزش ببينند فرزندان شاهد وايثارگر هستند . برای صيانت و پاسداری از انقلاب اسلامی هزينه های سنگينی پرداخت شده و برای ادامه راه جامعه نيازمند نيروهای جوان و مومن و متخصصی است که حقيقتاً ارزشها واهدف انقلاب اسلامی را باور داشته  وهم مجهز به دانش ومهارتهای جديد ومتناسب زمان خود باشند. بنابراين برخورداری از مهارتهای علمی ومنابع فرهنگی برای فرزندان شاهد وايثارگر ضروری و اساسی است و اين امر می‌تواند به بهترين وجه در دانشگاه محقق شود. فراهم کردن امکانات وشرايط تحصيل در دانشگاه برای فرزندان شاهد و ايثارگر می تواند شاخص مناسبی برای تداوم ارزش های انقلاب اسلامی باشد.

بيان مسئله

اين عقيده که گسترش آموزش و پرورش می تواند فرصتهای برابری را افزايش دهد مدتها در کانون اعتقاد و باور جامعه بوده است به عبارت ديگر باور بر اين بوده که آموزش و پرورش رسمی نقش اساسی در ايجاد جامعه شايسته سالار دارد جامعه ايي که در آن امتياز ارثی نقشی اندک و استعداد و تلاش نقش اصلی و عمده را دارند از مدتها قبل به آموزش و پرورش رسمی به عنوان ابزاری برای کاهش امتيازات دانش آموزان طبقه ممتاز و افزايش شانس برای محصلين و دانشجويان طبقه فقير جهت يافتن موقعيت عادلانه در جامعه نگريسته می شد . به عبارت ديگر فرض بر اين بوده که ابتدا آموزش و پرورش و بدنبال آن آموزش عالی می تواند به ايجاد جامعه‌ای مبتنی بر استعداد کمک کند و فرصت بيشتری برای دستيابی به مشاغل بالا را ارائه نمايد.

اما گزارشهای مربوط به برابری فرصت آموزشی در چند دهه اخير نشان داده که در تبيين پيشرفت و موفقيت تحصيلی ، تفاوتهای موجود بين شرايط خانوادگی و خاستگاههای طبقانی آنها بمراتب مهمتر از تفاوتهای موجود بين مدارس يا دانشگاه آنهاست اين بدان معنا نيست که امکانات و منابع موجود در مدرسه و دانشگاه هيچ تأثيری ندارند بلکه به اين معناست که اين دو هر کيفيتی که داشته باشند دارای تأثير بيشتر بر دانش آموزانی است که از محيط خانوادگی بهتری برخوردارند. منابع و امکاناتی که خانواده برای تعليم و تربيت فرزند خود فراهم می نمايد با منابع و امکانات موجود در مدرسه و دانشگاه ارتباط می يابد . مسئله افت تحصيلی در نظام آموزش و پرورش در بسياری از کشورهای جهان به صورتی حاد مطرح و منابع و امکانات اغلب کشورها هم محدود میباشد و از طرفی صرفه جويی در مصرف و تخصيص اين منابع به بخش های مختلف اقتصادي‌_اجتماعی نيز الزامی است .

در کشور ماهم افت تحصيلی يکی از مهمترين مسائل و مشکلات کنونی نظام آموزشی است، متناسب نبودن محتوای آموزشی بسياری از کتب درسی با نيازها و استعداد دانش آموزان و ابراز نارضايتی معلمان از وضعيت معيشتی از عوامل درون بخشی و مؤثر بر افت تحصيلی است.

يکی از پديده های مهم که گريبان‌گير جامعه می شود وقوع جنگ است که می تواند بر جامعه و خانواده تأثيرات عميقی بر جای گذارد در شرايط عادی فوت يا طلاق والدين می‌تواند باعث غييبت يکی از والدين در خانواده شود در اين موقعيت خانواده کامل تبديل به يک خانواده ناقص می‌شود، وقوع اين حالت در شرايط جنگی می تواند با کشته شدن، اسارت يا مصدوم و معلول شدن يکی از والدين رخ دهد بديهی است اين وضعيت موجب تضعيف حمايت خانواده از فرزندان خود شده و عدم موفقيت تحصيلی از پيامدهای آن است . در اين رابطه تحقيق کلمن به اين نتيجه رسيد که تأثير مستقل مدرسه بر موفقيت تحصيلی چندان زياد نيست بلکه عامل مهم همانا محيط خانواده و دوستان دانش آموز است اين نتيجه گيری دلالت بر اين داشت که بين شرايط اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی خانواده و موفقيت تحصيلی رابطه قوی وجود دارد(شارع پور، 1387 ، صفحه 247 )

گزارش برنامه عمران سازمان ملل در سال 2001 حاکی از آن است که آموزش و پرورش ايران در جهت نيل به اهداف توسعه علمی – فرهنگی و انسانی موفقيت مورد انتظار را نداشته است و از زمره کشورهايی به شمار آمده که نتوانسته درآمد خود را به درستی در راه توسعه انسانی به کارگيرد(سلبيلی 1384  به نقل از اکرمی 1388 ).

 در کنار ناکامی نظام آموزشی مشکل افت تحصيلی در مدارس و عملکرد ضعيف دانش آموزان در فرآيند دوره های آموزشی عمومی و عالی مشکلات را دو چندان کرده و هر ساله موجب هدر رفتن ميلياردها  ريال بودجه کشور می شود و سرمايه انسانی جامعه را از آموزش وپرورش خارج می کند.

بر اساس آخرين آمار مجموعه هزينه های برآورد شده ناشی از شکست تحصيلی بر دولت و خانواده ها حدود 2335 ميليارد تومان در بين سال های 1370 تا 1383 بوده است و در سال 1383 به حدود 111 ميليارد تومان در دوره آموزش عمومی و در سال 1384 مجموع هزينه های تحميل شده بر دولت ناشی از ترک تحصيل 4/126 ميليارد تومان و حدود 169 ميليارد تومان هزينه ناشی از تکرار پايه در همين سال که درمجموع به 4/295 ميليارد تومان بوده است . نرخ افت تحصيلی از سال 1380 تا سال 1386 در  دوره ابتدايی 4/46 درصد و در کل دوره راهنمايی2/44درصد است(سرابی.به نقل ازاکرمی1388 صفحه 5).

ويلام گلاسر معتقد است که اگر يک دانش آموز صرف نظر از سابقه زندگيش، بتواند در مدرسه موفق شود برای موفقيت در زندگی نيز شانس فوق العاده ای دارد و در صورتی که در يکی از مراحل آموزشی خود با شکست مواجه شود ، مدرسه ابتدايی _ دبيرستان يا دانشگاه شانس او برای موفقيت در زندگی به مقدار زيادی کاهش پيدا می کند(ويليام گلاسر ، به نقل از علی اکبر سيف 1388 صفحه 13 ).

درباره تأثير خاستگاه اجتماعی والدين بر موفقيت تحصيلی در کشورهای مختلف روندهای متفاوتی مشاهده شده است. برای بررسی تأثير خاستگاه خانواده بر فرزندان بايد هم منابع مالی و هم به منابع فرهنگی توجه داشت. درکشور ما جنگ تحميلی موجب خسارات بی شمار اقتصادی، اجتماعی و نظامی به کشور عزيزمان جمهوری اسلامی گرديد و از همه مهمتر صدمات و لطماتی بود که به نيروی انسانی وارد شد. بيش از 700 هزاز مجروح و جانباز و 350 هزار شهيد و در حدود 70 هزار آزاده از پيامدهای اين جنگ بود . در اين شرايط تأسيس نهادی برای ارائه خدمات حمايتی به خانواده ايثارگران ضرورت پيدا کرد به همين دليل حضرت امام فرمان تأسيس بنياد شهيد را صادر کردند . از جمله برنامه های حمايتی بنياد شهيد و امور ايثارگران ارائه خدمات فرهنگی و آموزشی به جامعه ايثارگران است از اهداف آموزشی اين نهاد تقويت بنيه علمی و روحيه خود اتکايی و اعتماد به نفس دانشجويان ايثارگر است .اگر از ديدگاه جامعه شناسی آموزش وپرورش به موضوع نگاه کنيم دانش آموزان و دانشجويان ايثارگر به خاطر از دست دادن سرپرست خانواده بيشتر در معرض شکست تحصيلی قرار دارند ، لذا ارائه کمک های آموزشی و فرهنگی برای اين قشر در اولويت قرار می گيرد .

بنابراين برقراری رابطه ايی کارآمد و مستمر با دانشجويان ايثارگر می تواند عاملی مهم در کاهش افت تحصيلی آنها باشد. زيرا شهادت ويا اسارت والدين  باعث اختلال در کانون امن خانواده آنها شده است. و يا اينکه پدر خانواده در اثر مجروح شدن در جبهه و روند طولانی مدت درمان نتوانسته است پيگير مسائل ومشکلات تحصيلی فرزندان خود باشد. همچنين احتمالاً کم سوادی والدين، مشکلات اقتصادی، ازدواج مجدد و ناموفق و برخی ناهماهنگيهای درون خانواده از عوامل ديگری هستند که مزيد بر علت شده اند. هريک ازاين عوامل می تواند زمينه ساز افت تحصيلی دانشجويان ايثارگر باشد.

همچنين توزيع سرمايه فرهنگی نيز در جامعه يکسان و برابر بين گروههای اجتماعی مختلف صورت نگرفته است(بورديو ، 1973 به نقل از شارع پور1388صفحه84 ).

ميزان سرمايه فرهنگی که دانش آموز از خانواده خود به دست می آورد به پايگاه اقتصادی‌_اجتماعی خانواده او بستگی دارد، سرمايه فرهنگی به همراه سرمايه اقتصادی و اجتماعی به اعضاء طبقه بالای جامعه امکان می‌دهد تا موقعيت خود را در جامعه باز توليد کنند( بورديو، 1997 ).

بخشی از تأثير خانواده بر موفقيت تحصيلی ناشی از برخورداری برخی از دانشجويان از منابع فرهنگی بيشتر است، منظور از منابع فرهنگی آشنايی دانشجو با قواعد حاکم بر فرهنگ و تجليات هنری يا فرهنگ متعالی است و فرهنگ متعالی يعنی تمايز اجتماعی از طريق انجام دادن فعاليت‌هايی که با درجه بالايی از تفکر همراه است. اين دسته از افراد می‌توانند از آمادگی فرهنگی خود در خدمت اهداف آموزشی استفاده کنند. پژوهشگران اجتماعی می دانند که ارتباط داشتن با ساير افراد هم از نظر سودمندی و هم از نظر احساسات اجتماعی حائز اهميت است. هر چه رابطه ما با شخصی نزديک تر و قوی تر باشد، بيشتر از حمايت های آنها بهره مند می شويم و احتمال کمک های مهم در بحران های زندگی از سوی آنها   بيشتر می شود( هالی‌برت، هانيس‌‌ويگر،‌2000 ).

تعداد صفحه :157

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --