دانلود پایان نامه ارشد : بررسی جامعه شناختی جهت گيری های دينی دانشجويان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعي

عنوان : بررسی جامعه شناختی جهت گيری های دينی دانشجويان دانشگاه های دولتی شهر اصفهان

دانشکدة اقتصاد و علوم اجتماعي

گروه آموزشي علوم اجتماعي

 پايان­نامه براي دريافت درجه کارشناسي ارشد در رشته  پژوهش علوم اجتماعي

 عنوان:

 بررسي جامعه شناختي جهت گيري­­هاي ديني دانشجويان دانشگاه­هاي دولتي شهر اصفهان

 استاد راهنما:

دکتر اسماعيل بلالي

 استاد مشاور:

دکتر محمدرضا ذوقي پايدار

19 آبان 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چكيده:
دين به عنوان يکي از نهاد هاي اجتماعي در تقسيم بندي جامعه ¬شناسان جايگاه خاصي دارد و به عنوان يک بعد مهم از زندگي انسان مورد توجه قرار گرفته است. هر انساني بسته به تجربياتي که از زندگي¬اش کسب مي¬کند و با توجه به خصوصيات، نگرش¬ها و عقايدي که دارد، به شيوه خاصي دين¬داري مي¬کند و از زاويه ديد خودش به مسائل ديني نگاه مي¬کند. به همين دليل براي پي بردن به نوع و جهت¬گيري ديني دانشجويان بايد زندگي ديني آنان را مورد ارزيابي قرار داد. مسئله اين پژوهش تنوع و تکثري است که در مقوله دين¬داري در زمانه کنوني حادث شده است. اين مطالعه با پذيرش اين پيش¬فرض که دين¬داري به مثابه امري متنوع و متلون خارج از دوگانه دين دار يا بي دين بودن افراد است سعي دارد ضمن نشان دادن انواع جهت گيري ديني در بين دانشجويان دانشگاه ¬هاي دولتي شهر اصفهان، به بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر آن نيز بپردازد. براساس نظريات مطرح شده توسط وبر، ملکيان، سروش، جان هيک و آلپورت پيرامون انواع جهت¬گيري ديني، جهت¬گيري¬هاي ديني سکولاريستي، پلوراليستي، بنيادگرايي، دروني، بيروني، اين¬جهاني، آن جهاني، مصلحت انديش، معرفت انديش و تجربت¬انديش انتخاب شدند. همچنين با توجه به نظريات مطرح شده توسط وبر، مرتن، نظريات پردازان سرمايه اجتماعي از جمله پاتنام، بورديو و کلمن و براساس نظريات ارتباطات از جمله نظريه کاشت، نظريه برجسته¬سازي و نظريه شکاف آگاهي، متغيرهايي از قبيل پايگاه اقتصادي – اجتماعي، سرمايه اجتماعي، نوع گروه مرجع، نوع مصرف رسانه¬اي و شبکه ارتباطي به عنوان عوامل مؤثر بر جهت گيري هاي ديني دانشجويان شناخته شدند. اطلاعات پژوهش با روش پيمايشي، از نمونه¬اي با حجم 386 نفر از جامعه آماري 48992 نفري دانشجويان دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان با روش نمونه¬گيري احتمالي طبقه¬اي متناسب با حجم انتخاب و جمع¬آوري شده و مراحل آماري آن با استفاده از نرم افزارهاي spss16و Amos22 انجام شده است. براي بررسي اعتبار و پايايي پژوهش از اعتبار صوري، سازه¬اي و تجربي و ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شده است. نتايج تحقيق گوياي آن است که اکثريت پاسخگويان ديدگاهي ضد سکولاريستي داشته و به نوعي موافق بنيادگرايي بوده اند. همچنين نتايج بررسي اعتبار تجربي پژوهش نشان داد که بين سکولاريسم با جهت¬گيري¬هاي ديني بنيادگرايي، آن¬جهاني، دروني، معرفت انديش و تجربت انديش رابطه معکوس و بين سکولاريسم با جهت¬گيري¬هاي ديني پلوراليسم و مصلحت¬انديش رابطه مستقيم از نظر آماري وجود دارد. نتايج تحليلي پژوهش مؤيد اين مطلب است که متغير پايگاه اقتصادي – اجتماعي بيش¬ترين رابطه را با جهت¬گيري ديني سکولاريستي، بتا (0.145) و کم ترين رابطه را جهت گيري ديني بنيادگرايانه، بتا (0.125-) دارد. همچنين در مورد نوع رسانه بايد گفت که بين ميزان استفاده از تلويزيون خارجي  با جهت گيري هاي ديني بنيادگرايانه، آن¬جهاني، دروني، معرفت انديش و تجربت انديشانه رابطه معکوس وجود دارد. همچنين بين ميزان استفاده تلويزيون داخلي و جهت گيري هاي ديني سکولاريسم و مصلحت انديشانه رابطه معکوس و معناداري از نظر آماري وجود دارد. از ديگر متغيرهاي مستقل پژوهش مي¬توان به سرمايه اجتماعي اشاره کرد. بين اين متغير با جهت گيري هاي ديني بنيادگرايانه، دروني، بيروني، اين¬جهاني، معرفت-انديشانه و تجربت انديشانه رابطه مستقيم و با جهت گيري هاي ديني سکولاريستي، پلوراليستي و مصلحت انديشانه رابطه معکوسي وجود دارد. درمورد نوع گروه مرجع نيز بايد به اين نکته اشاره کرد که بين اين متغير با جهت گيري هاي ديني سکولاريسم، پلوراليسم و مصلحت انديشانه رابطه معکوس و با جهت¬گيري¬هاي ديني بنيادگرايانه، تجربت انديشانه، اين جهاني و دروني رابطه مستقيمي دارد. نتايج جداول برازش مدل نمودارهاي تحليل مسير نيز گوياي آن هستند که تمامي نمودارهاي ترسيم شده، از نظر برازش، در حد مطلوبي قرار دارند.

فهرست مطالب
فصل اول: کليات تحقيق
1-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-2بيان مسئله: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3سؤالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-4ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5-1هدف اصلي……………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-5-2اهداف فرعي……………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل دوم :  ادبيات تحقيق
2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-2مرور تحقيقات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………….. 15
2-2-1تحقيقات داخلي………………………………………………………………………………………………………………………. 15
2-2-2تحقيقات خارجي ……………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-3نتيجه گيري از پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 20
2-3مباني نظري………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-1جهت¬گيري ديني…………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-3-1-1جهت¬گيري¬هاي  ديني از نظر آلپورت………………………………………………………………………………… 21
2-3-1-2جهت¬گيري¬هاي ديني از نظر جان هيک…………………………………………………………………………….. 22
2-3-1-3جهت¬گيري¬هاي ديني از نظر عبدالکريم سروش …………………………………………………………………23
2-3-1-4جهت¬گيري¬هاي ديني از نظر مصطفي ملکيان…………………………………………………………………… 25
2-3-1-5جهت¬گيري¬هاي ديني از نظر ماکس¬ وبر…………………………………………………………………………….. 28
2-3-2گروه مرجع  و جهت¬گيري ديني……………………………………………………………………………………………… 29
1-2-3-2کولي……………………………………………………………………………………………………………………………………  30
2-3-2-2تاموتسوشيبوتاني…………………………………………………………………………………………………………………. 31
2-3-2-3رابرت مرتن………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-3-2-4نتيجه گيري از نظريات گروه مرجع……………………………………………………………………………………..34
2-3-3پايگاه اقتصادي- اجتماعي و جهت¬گيري ديني………………………………………………………………………. 35
2-3-4ارتباطات جمعي و جهت¬گيري ديني………………………………………………………………………………………. 37
1-4-3-2نظريه برجسته سازي………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-3-4-2نظريه کاشت……………………………………………………………………………………………………………………….. 40
2-3-4-3نظريه شکاف آگاهي…………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-4-4نتيجه¬گيري از نظريات ارتباطات…………………………………………………………………………………………. 43
2-3-5سرمايه اجتماعي  و جهت¬گيري ديني…………………………………………………………………………………….. 44
2-3-5-1پير بورديو……………………………………………………………………………………………………………………………. 45
2-4چارچوب نظري…………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-5فرضيه هاي پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… 50

فصل سوم: روش شناسي پژوهش
3-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55
3-2روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………… 55
3-3تکنيک¬ها و ابزارهاي گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………. 56
3-4جامعه آماري و حجم نمونه پژوهش ……………………………………………………………………………………………..56
3-5سهميه بندي حجم نمونه عملياتي………………………………………………………………………………………………. 62
3-6اعتبار و پايايي  پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 62
3-6-1اعتبار سازه¬اي مقياس جهت¬گيري¬هاي ديني………………………………………………………………………….. 62
3-6-1-1اعتبار سازه¬اي جهت¬گيري ديني بنيادگرايي……………………………………………………………………….. 62
3-6-1-2اعتبار سازه¬اي جهت¬گيري¬هاي ديني سروش……………………………………………………………………… 63
3-6-1-3اعتبار سازه¬اي جهت¬گيري¬هاي ديني آلپورت……………………………………………………………………… 64
3-6-1-4اعتبار سازه¬اي جهت¬گيري¬هاي ديني وبر…………………………………………………………………………….. 65
3-6-1-5اعتبار سازه¬اي جهت¬گيري¬هاي ديني هيک………………………………………………………………………… 65
3-6-1-6اعتبار سازه¬اي جهت¬گيري ديني سکولاريسم……………………………………………………………………… 66
3-6-2بررسي اعتبار تجربي ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………… 67
3-6-3پايايي ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-6-3-1پايايي متغيرهاي مستقل تحقيق………………………………………………………………………………………… 70
3-6-3-2پايايي متغير وابسته تحقيق………………………………………………………………………………………………… 70
3-7تعاريف مفهومي و  عملياتي متغيرهاي پژوهش …………………………………………………………………………..70
3-7-1تعريف مفهومي و عملياتي متغير  وابسته پژوهش………………………………………………………………….. 70
3-7-1-1جهت¬گيري………………………………………………………………………………………………………………………….. 70
3-7-1-2جهت¬گيري ديني………………………………………………………………………………………………………………… 71
3-7-1-3تعريف مفهومي و عملياتي جهت¬گيري ديني سکولاريسم…………………………………………………. 71
3-7-1-4تعريف مفهومي و عملياتي جهت¬گيري ديني بنيادگرايي…………………………………………………… 72
3-7-1-5تعريف مفهومي و عملياتي جهت¬گيري ديني پلوراليسم…………………………………………………….. 72
3-7-1-6تعريف مفهومي و عملياتي جهت¬گيري¬هاي ديني آلپورت………………………………………………….. 73
3-7-1-7تعريف عملياتي جهت¬گيري¬هاي ديني سروش…………………………………………………………………… 73
3-7-1-8تعريف مفهومي و عملياتي جهت¬گيري¬هاي ديني وبر………………………………………………………… 73
3-7-2تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي مستقل پژوهش………………………………………………………….. 73
3-7-2-1تعريف مفهومي و عملياتي شبکه ارتباطي………………………………………………………………………….. 73
3-7-2-2تعريف مفهومي و عملياتي سرمايه اجتماعي………………………………………………………………………. 74
3-7-2-3تعريف مفهومي و  عملياتي ميزان مصرف رسانه¬اي……………………………………………………………. 74
3-7-2-4تعريف مفهومي و  عملياتي نوع گروه مرجع………………………………………………………………………. 75
5-2-7-3تعريف مفهومي و  عملياتي پايگاه اقتصادي- اجتماعي والدين………………………………………….. 75
3-8فنون مورد استفاده در تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………. 77
فصل چهارم: يافته هاي پژوهش
4-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 81
4-2توصيف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. 82
4-2-1توصيف پاسخگويان …………………………………………………………………………………………………………………..82
4-2-2بررسي وضعيت دانشجويان در مقياس هاي مختلف جهت¬گيري ديني…………………………………. 83
4-2-2-1مقياس سکولاريسم……………………………………………………………………………………………………………… 83
4-2-2-2مقياس بنيادگرايي………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-2-2-3مقياس تکثرگرايي……………………………………………………………………………………………………………….. 88
4-2-2-4مقياس جهت¬گيري دروني…………………………………………………………………………………………………… 89
4-2-2-5مقياس جهت¬گيري ديني بيروني………………………………………………………………………………………… 91
4-2-2-6مقياس جهت¬گيري ديني اين¬جهاني…………………………………………………………………………………… 92
4-2-2-7مقياس جهتگيري ديني آن¬جهاني……………………………………………………………………………………… 93
8-2-2-4مقياس مربوط به جهت¬گيري ديني مصلحت¬انديش…………………………………………………………… 94
4-2-2-9مقياس مربوط به جهت¬گيري ديني معرفت¬انديش…………………………………………………………….. 96
4-2-2-10مقياس مربوط به جهت¬گيري ديني تجربت¬انديش………………………………………………………….. 98
4-2-2-11نتيجه¬گيري از توصيف انواع جهت¬گيري ديني………………………………………………………………… 99
4-2-3توصيف متغيرهاي مستقل پژوهش………………………………………………………………………………………. 100
4-2-3-1سرمايه اجتماعي……………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-2-3-2ميزان مصرف رسانه¬اي ………………………………………………………………………………………………………102
4-2-3-3نوع گروه مرجع…………………………………………………………………………………………………………………. 102
4-3-2-4پايگاه اقتصادي – اجتماعي والدين………………………………………………………………………………….. 103
4-2-3-5شبکه ارتباطي…………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-3تحليل داده هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………… 105
4-3-1فرضيه اول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 105
2-3-4فرضيه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
3-3-4فرضيه سوم……………………………………………………………………………………………………………………………. 110
4-3-4فرضيه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………… 113
5-3-4فرضيه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
6-3-4فرضيه ششم………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-3-6-1رابطه بين شبکه ارتباطي و جهت¬گيري¬هاي ديني دانشجويان………………………………………… 118
4-3-6-2ارتباط بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي و شبکه ارتباطي………………………………………………… 119
7-3-4فرضيه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
4-3-7-1رابطه بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي و نوع گروه مرجع………………………………………………. 120
8-3-4فرضيه هشتم…………………………………………………………………………………………………………………………. 121
4-3-8-1ارتباط بين پايگاه اقتصادي – اجتماعي و ميزان سرمايه اجتماعي…………………………………. 121
9-3-4فرضيه نهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
4-3-10يافته هاي جانبي تحقيق……………………………………………………………………………………………………. 122
4-3-10-1بررسي رابطه ميان جنسيت و جهت¬گيري¬هاي  ديني………………………………………………….. 123
4-3-10-2بررسي رابطه ميان سن و جهت¬گيري¬هاي ديني…………………………………………………………… 124
4-3-10-3بررسي رابطه ميان وضعيت تأهل و جهت¬گيري¬هاي ديني ……………………………………………124
4-3-10-4بررسي رابطه ميان مقطع تحصيلي و جهت¬گيري¬هاي ديني …………………………………………124
4-3-10-5بررسي رابطه ميان نوع دانشگاه محل تحصيل و جهت¬گيري¬هاي ديني……………………….. 125
4-3-10-6بررسي ارتباط بين رشته تحصيلي و جهت¬گيري¬هاي ديني………………………………………….. 126
4-4تحليل مسير……………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
1-4-4جهت¬گيري ديني سکولاريسم………………………………………………………………………………………………. 127
4-4-2جهت¬گيري ديني پلوراليسم………………………………………………………………………………………………….. 128
4-4-3 جهت¬گيري ديني بنيادگرايي………………………………………………………………………………………………. 130
4-4-4جهت¬گيري ديني دروني……………………………………………………………………………………………………….. 131
5-4-4جهت¬گيري ديني بيروني………………………………………………………………………………………………………. 132
4-4-6جهت¬گيري ديني اين¬جهاني………………………………………………………………………………………………….. 133
4-4-7جهت¬گيري ديني آن¬جهاني…………………………………………………………………………………………………… 134
4-4-8جهت¬گيري ديني مصلحت¬انديش…………………………………………………………………………………………. 135
4-4-9جهت¬گيري ديني معرفت¬انديش……………………………………………………………………………………………. 136
4-4-10جهت¬گيري ديني تجربت¬انديش…………………………………………………………………………………………. 137
فصل پنجم:  نتايج تحقيق
5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 142
5-2نتايج توصيفي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………. 142
5-3نتايج تحليلي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 144
5-4پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………. 151
5-4-1پيشنهادات پژوهشي……………………………………………………………………………………………………………… 151
5-4-2پيشنهادات کاربردي……………………………………………………………………………………………………………… 152
5-5محدوديت¬هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 153
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………..155
ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………….166

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :207

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --