دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته دندانپزشکی عمومی

عنوان :  بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشکده دندانپزشکی

پایان‌نامه جهت دریافت درجه دکترای دندانپزشکی عمومی

عنوان:

 بررسی تغییرات ابعادی بافت سخت و نرم پس از قرار دادن ایمپلنت فوری در مقایسه با ساکت دندان تازه کشیده شده 

اساتید راهنما:

دکتر کاظم فاطمی

دکتر  مهرداد رادور

سال تحصیلی 91-90

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: مروری بر متون و مقالات …………………………………… 1

کلیات………………………………………………………………………………………………….. 2

روند ترمیم ساکت دندان های خارج شده………………………………………………………. 2

تدابیر پس از کشیدن دندان………………………………………………………………………… 4

زمان های مختلف قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………………… 6

قراردادن فوری ایمپلنت……………………………………………………………………………… 7

تصحیح ریج در رابطه با قرار دادن ایمپلنت……………………………………………………… 8

مروری بر مقالات……………………………………………………………………………………. 14

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….. 23

اهداف و فرضیات……………………………………………………………………………………. 24

فصل دوم: مواد و روش ها…………………………………………….. 26

مواد و روش کار……………………………………………………………………………………… 27

روش تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی آماری…………………………………………………. 41

فصل سوم: یافته ها……………………………………………………. 42

یافته ها…………………………………………………………………………………………………. 43

بررسی بافت نرم……………………………………………………………………………………… 44

بررسی بافت سخت………………………………………………………………………………….. 50

فصل چهارم: بحث…………………………………………………….. 57

بحث……………………………………………………………………………………………………. 58

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………… 62

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………….. 63

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………. 63

منابع …………………………………………………………………………………………………… 64

فهرست جداول

جدول 3-1 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال………. 44

جدول 3-2 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط پالاتال، مزیوپالاتال و دیستوپالاتال….. 45

جدول 3-3 : تغییرات عمودی بافت نرم در نقاط دیستال و مزیال………………………….. 46

جدول 3-4 : تغییرات ابعادی افقی بافت نرم در 1، 3 و 7 میلیمتری از CEJ دو دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 48

جدول 3-5 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط باکال، مزیوباکال و دیستوباکال از CEJ

دو دندان مجاور………………………………………………………………………………………. 50

جدول 3-6 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط پالاتال،مزیوپالاتال و دیستوپالاتال

از CEJدو دندان……………………………………………………………………………………… 51

جدول 3-7 : تغییرات عمودی بافت سخت در نقاط دیستال و مزیال از CEJ دو دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 52

جدول 3-8 : تغییرات افقی بافت سخت در 1، 3 و 7 میلیمتری خطوط واصل CEJ دو دندان

مجاور   54

فهرست نمودارها

نمودار3-1: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدباکال در گروه تست و کنترل………. 44

نمودار3-2: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه میدپالاتال در گروه تست و کنترل…….. 45

نمودار3-3: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه دیستال در گروه تست و کنترل…………. 46

نمودار3-4: تغییرات عمودی بافت نرم در نقطه مزیال در گروه تست و کنترل………….. 47

نمودار 3-5: تغییرات افقی بافت نرم از 1 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 48

مودار 3-6: تغییرات افقی بافت نرم از 3 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور…. 49

نمودار 3-7: تغییرات افقی بافت نرم از 7 میلی متری خط واصل دو CEJ دندان مجاور.. 49

نمودار 3-6: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مبدباکال……………………………………….. 50

نمودار 3-7: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه میدپالاتال……………………………… 51

نمودار 3-8: تغییرات عمودی بافت سخت درنقطه دیستال…………………………………… 52

نمودار3-9: تغییرات عمودی بافت سخت در نقطه مزیال……………………………………. 53

نمودار 3-10: تغییرات افقی بافت سخت در 1 میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 55

نمودار 3-11: تغییرات افقی بافت سخت در 3 میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 55

نمودار 3-12: تغییرات افقی بافت سخت در 7 میلیمتری از خط واصل دو CEJ دندان

مجاور………………………………………………………………………………………………….. 56

چکیده :

مقدمه:

ایمپلنت گذاری فوری در دندان های تک ریشه دارای مزایایی است که از جمله می توان به حفظ استخوان موجود اشاره کرد.هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ریج پس از قراردادن فوری ایمپلنت درمقایسه با خارج کردن معمولی دندان و ترمیم ساکت دندانی به صورت طبیعی بود.

مواد و روش کار:

این مطالعه  بر روی 21 بیمار با دندان تک ریشه Hopeless جهت گذاشتن ایپملنت انجام شده است. پس از قالب گیری و تهیه قالب گچی بیماران در 2 گروه تست و کنترل به طوری تقسیم شدند که در هر گروه 12 ساکت دندانی قرار گرفت. در دو گروه دندان به صورت آتروماتیک خارج شد. بعد با کولینگوالی استخوان ناحیه در فواصل 1 و 3 و 7 میلیمتری از CEJ دو دندان مجاور و فاصله عمودی CEJ تا لبه ی کرست استخوان در 8 نقطه میدباکال، میدپاتال ، مزیال، دستیال ، دیستوباکال، دیستوپالاتال ، مزیوباکال، مزیوپالاتال اندازه گیری شد. در گروه تست در ناحیه ایمپلنت Biohorizone قرار داده شد ودر گروه کنترل ساکت ها برای ترمیم طبیعی به حال خود گذاشته شد. 4 ماه بعد در هر دو گروه فلپ کنار زده شد واندازه گیری ها عینا تکرار گردید اندازه گیری های بافت نرم نیز مشابه بافت سخت و با استفاده از کست ها و  استنت های ساخته شده مشابه قبل اندازه گیری و ثبت شد.


 

یافته ها:

تغییرات عمودی بافت نرم در تمام نقاط اندازه گیری شده در گروه تست نسبت به گروه کنترل کمتر بود  و این اختلاف فقط در ناحیه میدباکال معنی دار نبود و در سایر نقاط معنی دارد.

تغییرات ابعادی افقی بافت نرم نیز در 1 و3 و7 میلیمتری از CEJ دندان های مجاور در گروه تست کمتر از گروه کنترل بود.

تغییرات عمودی بافت سخت نیز در تمامی نقاط اندازه گیری شده در گروه تست کمتر از گروه کنترل بود. البته این تغییرات درنواحی میدباکال ومیدپالاتال معنی دار بود.

تغییرات افقی بافت سخت نیز در نواحی 1و 3 و 7 میلیمتری از CEJ دندان های مجاور در گروه تست کمتر بود که در ناحیه 7 میلیمتری این تغییر معنی دار نبود.

نتیجه گیری:

بر اساس یافته های مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری کرد که قراردادن ایمپلنت فوری در محل ساکت دندان تازه کشیده شده برای کاهش دادن تغییرات عمودی و افقی استخوان و نیز جهت کاهش تغییرات عمودی و افقی بافت نرم ناحیه موثر می باشد.

کلمات کلیدی:

ایمپلنت فوری – خارج کردن دندان- تغییرات ابعادی ریج الوئل

 

تعداد صفحه : 81

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@baharfile.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Categories: پزشکی

Related Posts

پزشکی

پایان نامه شناسایی نارسایی های قلبی با استفاده از رویکرد ترکیب اطلاعات

لینک پایان نامه در سایت ایران داک    دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تغییرات هماتولوژیک، بیوشیمیایی و پاتولوژیک در بزه...دانلود پایان نامه : بررسی Read more…

پزشکی

پایان نامه بیومکانیک: طراحی و تحلیل سیستم تثبیت جناغ سینه

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید سمینار ارشد مهندسی برق قدرت: اثرات تولید پراکنده (DG) در صنعت برق امروزسمینار ارشد مهندسی برق مخابرات: کاربرد آنتن های دایورسیتی پلاریزاسیون در WLANسمینار ارشد Read more…

پزشکی

پایان نامه توسعه الگوریتم‌های شناسایی آریتمی‌های قلبی با استفاده از داده‌های حاصل از سیستم‌های اندازه گیری مشخصات قلب، سیگنال الکتروکادیوگرام

دانلود متن کامل پایان نامه مطالب مشابه را هم ببینید دانلود پایان نامه ارشد رشته پزشکی : بررسی فراوانی ژنهای HSP70،HPa ، BaBA2 هلیکو ب...پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی ارتباط میان هورمون­های تیروئیدی، میزان آنزیم­ سوپر...پایان Read more…