دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان :بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه حقوق 

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی 

 

عنوان:

بررسی تطبیقی فرزند کشی در حقوق ایران و فقه امامیه و اهل سنت 

 

استاد راهنما:

دکتر ابوالحسن شاکری

  

استاد مشاور:

دکتر  سیدابراهیم قدسی

 

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

– بيان مساله 2

– اهميت وضرورت انجام تحقيق 2

– مرور ادبيات وسوابق تحقيق 3

– جنبه جديد ونوآوري تحقيق 3

_ اهداف تحقيق 3

– سوالات تحقيق 3

– فرضيه هاي تحقيق 3

-روش تحقيق 4

فصل اول – کلیات 5

1-1- تعريف وا‍‌ژه ها 5

1-1-1-مجازات 5

1-1-2-فرزند 6

1-1-3- قتل 6

1-1-4- حقوق ايران 6

1-1-5- فقه اماميه 7

1-1-6- فقه عامه 7

1-2- تاريخچه فرزند كشي ومجازات آن 7

1-2-1- دوران جاهليت قبل از اسلام 7

1-2-2- دوران بعد از اسلام 8

1-2-3- دوران قبل از انقلاب 9

1-2-4 – دوران بعد از انقلاب 9

1-3- مباني جرم فرزند كشي 9

1-3-1- حرمت خون انسان 10

1-3-2-کرامت انسان 14

1-3-3- اعتقادات دینی واسلامی 18

فصل دوم – مجازات فرزند کشی در حقوق ایران 20

2-1- بررسی جرم فرزند کشی در حقوق ایران 20

2-1-1- تعریف قتل ومجازات آن در حقوق ایران 23

2-1-2- اقسام فرزند کشی 24

2-1-2-1- فرزند کشی عمدی 24

2-1-2-2-فرزند کشی غیر عمدی 25

2-1-3-تفاوت بچه کشی با فرزند کشی 25

2-1-4-عناصر تشکيل دهنده جرم فرزندکشی 25

2-1-4-1-عنصرقانونی……………………………………………………………………………………………………..25

2-1-4-2-عنصرمادی ……………………………………………………………………………………………………..26

2-1-4-3-عنصرروانی…………………………………………………………………………………………………….26

2-1-5-عنصر مادی جرم فرزند کشی………………………………………………………………………………….26

2-1-5-1- وجود فرزند زنده 26

‌2-1-5- 2-فعل پدر 27

2-1-6-عنصر روانی جرم فرزند کشی 29

2-1-6-1-آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل(علم قاتل ) 29

2-1-6-2 – قصد فعل 33

2-1-6- 3 – قصد شخص معين 34

2-1-6-4 – قصد نتيجه 35

2-1-7- عنصر قانوني جرم فرزند كشي در حقوق ايران 36

2-2- بررسی مجازات فرزندکشی در حقوق ایران 37

2-2-1-ديه 37

2-2-2-تعزير 38

2-2-3- مستندات قانونگذار در وضع ماده 220 قانون مجازات اسلامی 38

فصل سوم- بررسی فرزند کشی در فقه عامه 41

3-1- فقه شافعي 41

3-2- فقه حنبلي 42

3-3- فقه حنفي 43

3-4- فقه مالكي 43

3-5- نتيجه گيري در جرم فرزندکشی از منظر فقه عامه 44

فصل چهارم –مجازات فرزند کشی در فقه امامیه 46

4-1-روایات 46

4-1-1- صحیحه حمران 46

4-1-2- صحیحه حلبی 47

4-1-3- صحیحه دوم حلبی 47

4-1-4- روایت فضیل بن یسار 48

4-1-5- روایت علاء بن الفضیل 48

4-1-6- روایت ابوبصیر 49

4-1-7- روایت اسحاق بن عمار 49

4-1-8- روایت جابر 49

4-1-9- صحیفه ظریف 50

4-1-10- روایت أنس بن محمد 50

4-2- بررسی روایات 50

4-2-1- دسته بندی روایات 51

4-2-2-بررسی الفاظ قاعده 51

4-2-3- مجازات تعزیر در قتل فرزند 51

4-2-4- مواردی که والد در صورت قتل فرزندش کشته می شود. 51

4-2-4-1-در صورتی که والد، معتاد به قتل فرزندش باشد 51

4-2-4-2-در صورتی که والد، محارب بوده ودر حین محاربه فرزندش را بکشد 52

4-2-4-3-در صورتی که والد با فرزندش زنا کند 52

4-2-4-4-در صورتی که والد فرزند رضاعی خود را به قتل رساند. 52

4-2-5- استدلال اماميه برعدم قتل پدر به دليل كشتن فرزند 53

4-2-5 -1-روايات و نصوص 53

4-2- 5-2-اجماع 53

4-2-5-3- شهرت 53

فصل پنجم –نقدی بر معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند 56

5-1-موافقین معافیت پدراز قصاص در قتل فرزند 56

5-1-1-دیدگاه موافقین شرط ابوت در عدم قصاص پدر 56

5-1-1-1- المقنع في الفقه 58

5-1-1-2- المقنعه في الاصول و الفروع 58

5-1-1-3- الكافي في الفقه 59

5-1-1-4- النهايه في مجرد الفقه و الفتاوي 59

5-1-1-5- فقه القرآن 59

5-1-1-6- اللمعه الدمشقيه 59

5-1-1- 7-الخلاف والمبسوط 59

5-1-1-8- جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام 60

5-1-1- 9-جامع المدارك في شرح المختصر النافع 60

5-1-1- 10-تحرير الوسيله 60

5-1-1-11- استفتا از مراجع درباره فرزندکشی 61

5-1-2- توجیه وضع قا نون معا فیت پدراز قصاص 62

5-1-3- نقد استدلالات موافقین شرط انتفای ابوت 63

5-1-4- شروط لازم برای قصاص قاتل 64

5-1-4-1- شروط ثبوت قصاص 64

5-1-4-2- شروط اجرای قصاص 65

5-1-4-3- مفهوم شرط معافیت پدر از قصاص وتاثیر آن درحقوق ایران 66

5-1-4-4- نظریه ای جدا از روایات ونقدی بر ماده 220 قانون مجازات اسلامی 68

5-2- مخالفین عدم قصاص پدر در قتل فرزند 70

5-2-1- دیدگاه مخالفین شرط انتفاء ابوت در قصاص (دیدگاه برخی از فقهای عامه ) 70

5-2-2-نظر آیت الله صانعی به عنوان مخالف عدم قصاص پدر 70

5-2-3- بررسی فلسفه معافیت قصاص پدر از قتل فرزند در فقه امامیه وعامه وکاربرد آن درحقوق ایران 72

5-2- 4-بررسی ارتكاب فرزند كشي با فعل غير مادي در فقه اماميه با فقه عامه 74

5-2-5- راه فرار قانونی برای قاتل از قصاص باتوجه به قانون انتفاء ابوت 75

5-2-6-پیشنهاد اصلاح ماده 220قانون مجازات اسلامی 76

نتیجه گیری 78

منابع 81

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….82

 

چکیده

پایان نامه مذکور به بررسی فقهی و حقوقی پدیده فرزند کشی در فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن با فقه عامه و حقوق ایران می­پردازد، در فقه امامیه و عامه و نیز قانون مجازات ایران پدر و جد پدری در قتل فرزند قصاص  نمی­شوند بلکه به تعزیر و پرداخت دیه محکوم می شوند. در قرآن آیه ای دال بر این حکم وجود ندارد بلکه روایات صحیحه­ای وجود دارد که عدم قصاص پدر در قتل فرزند را تایید می­کند. حکم قتل عمد قصاص است ولی یکی از استثنائاتی که وجود دارد قتل فرزند توسط پدر است، در قانون مجازات ایران ماده 220 به صراحت پدر و جد پدری را معاف از قصاص دانسته است، ولی این حکم معافیت از قصاص شامل مادرنمی­شودكه محل اشکال و اختلاف است وهمچنين اينكه معافيت از قصاص پدربخاطر رابطه ابوت وي بر فرزند است نه ولايت ايشان .

رهبر حكومت اسلامي ميتواند با توجه به مصلحت نظام وقوانين ثانويه حبس ابد براي قاتل در خواست نمايد ولي حكم قصاص نمي­تواند بدهد كه اين نيز باتوجه به حقوق بشر امروزي جاي سوال دارد.  فقه امامیه و عامه براساس کتاب و روایات و کلمات فقها استناد شده است، اکثر فقها الحاق جد پدری به حکم معافیت را پذیرفته­اند به اینصورت که هر کس عالماً و عامداً مرتکب قتل دیگری شود قصاص می­شود مگر والد که در صورت قتل ولد خویش قصاص نمی­شود که در اینجا منظور از والد پدر و پدر پدر و هرچه بالاتر رود که جد محسوب می­شود.

واژگان کلیدی:  مجازات –فرزند- قتل – حقوق ایران- فقه امامیه –فقه عامه.

 

 

مقدمه

هر جرمي به تناسب خود داراي مجازاتي است مجازات قتل همواره به عنوان يك عامل تسلي دهنده بازماندگان مقتول مدنظربوده است.

مجازات قتل، قصاص ودرمرحله خفيف­تر آن، تبديل قصاص به ديه مي­باشد كه اولياءدم اجراي آن را نسبت به قاتل خواستار ميباشند.

در بحت قصاص نفس اولياء دم معمولا نقش تعيين كننده اي در مورد مجازات قاتل دارند وباعفو ولي دم، قاتل زندگي خويش را ادامه داده وباعدم بخشش او زندگيش خاتمه پيدا ميكند.

معمولا علقه و رابطه­اي كه ميان پدر ومادر وفرزندان وجود دارد مانع هتك حريم جاني فرزندان از جانب والدين ايشان مي­شود لكن مواردي است كه به ندرت اتفاق مي­افتد كه مرتكب قتل، از اولياءدم (پدرومادر) است، يعني حيات فرزند را كساني از او سلب مي­كنند كه خود عامل بوجود آوردن آن بوده اند وبه عنوان سرپرست وولي قانوني او محسوب مي­شوند بنابراين بر طبق فقه اماميه وفقه عامه ونيز حقوق ايران كه برگرفته از فقه اماميه مي­باشد حكم قصاص در مورد ايشان مانند سايرين نبوده ومورد دقت ومداقه است.

قانون مجازات اسلامي در ماده 220 مقرر مي­دارد: «پدر يا جد پدري كه فرزند خودرا بكشد قصاص
نمي­شود وبه پرداخت ديه به ورثه مقتول وتعزير محكوم خواهد شد »

طبق اين قانون پدر از حكم قصاص نفص مبرا شده وبه پرداخت ديه وتعزير محكوم مي­شود كه مجازات تعزير از 3 تا 10سال حبس مي­باشد.

 – بيان مساله

با توجه به اینکه جرم فرزند کشی از دیدگاه اسلام به شدت نکوهش شده و خداوند متعال مردم را از کشتن فرزندان خویش منع کرده است حال چه به واسطه فقر وتنگدستی و یا عوامل دیگر ولی این مسئله با توجه به عدم قصاص برای پدر و جد پدری مقتول مغایرت دارد بطوری که گاهی اوقات سرزنش افکار عمومی از عدم مجازات پدر و جد پدری درصورت قتل فرزند خویش باعث می­شود انسان به فکر فرو رود که آیا این فرمان عدم مجازات پدر و جد پدری مقتول درقرآن آمده است یا خیر و هم­چنین اینکه آیا اهل سنت نیز به این دستور قرآن عمل می کنند یا خیر؟

تعداد صفحه :98

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --