دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی 

گرایش : فلسفه دین 

عنوان :  بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

دانشگاه علامه طباطبائی

دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجه

بررسی تطبیقی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک

در باب بدن اخروی

پایان نامه‌ دوره کارشناسی ارشد رشته فلسفه دین  

استاد راهنما

جناب آقای دکتر محمد­رضا اسدی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر هدایت علوی تبار

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ملاصدرا بر اساس اصولی از جمله اصل جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء، حرکت جوهری و سیر نفس بین عوالم سه‌گانه و اثبات تجرّد قوه‌ی خیال، ضرورت وجود بدن اخروی و نحوه‌ی پیدایش آن و همچنین کیفیت آن را بیان می‌کند. طبق دیدگاه او بدن اخروی بدنی مثالی است که عینیت آن با بدن دنیوی براساس ملاک این‌همانی شخصی روشن می‌گردد. در این دیدگاه بدن مثالی بدنی جسمانی با ماده‌ی متفاوت و متناسب با عالم خیال است که با فاعلیت نفس خلق می‌شود. جان هیک نیز با اعتقاد به بازآفرینی انسان به عنوان واحد جسمی ـ روانی توسط قدرت پروردگار و ارائه‌ی نظریه‌ی بدل، وجود بدن اخروی را اثبات کرده و آن را بدلی مشابه بدن دنیوی با ماده‌ی متفاوت اما غیر روحانی معرفی می‌کند. او ملاک این‌همانی شخصی را حافظه می‌داند و به همین سبب بدن اخروی را بدنی جدید و غیر از بدن دنیوی تلقی می‌کند. در مقام مقایسه، دو دیدگاه دارای نقاط اشتراک و افتراقی هستند که بر اساس آن‌ها می‌توان دیدگاه جان هیک از فلاسفه‌ی سنت دینی مسیحی را به دیدگاه صدرالمتألهین بزرگ‌ترین فیلسوف اسلامی نزدیک دانست.

واژگان کلیدی: جسمانیة الحدوث و روحانیة البقاء، بدن مثالی، عینیت بدن اخروی و دنیوی، این‌همانی شخصی، بدل، واحد جسمی ـ روانی.

فهرست

مقدمه. 1

الف) اهمیت موضوع و طرح مسأله. 1

ب) ضرورت تحقیق.. 2

ج) سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق.. 2

د) روش تحقیق.. 3

و) پیشینه و سابقه‌ی تحقیق.. 3

کلیات.. 5

1) ديدگاه‌هاي مختلف در باب زندگي پس از مرگ… 5

1-1) معاد روحاني.. 5

1-2) معاد جسماني.. 6

1-3) معاد جسماني ـ روحاني.. 7

1-4) ديدگاه‌هاي مختلف در باب كيفيت بدن اخروي… 8

1-4-1) بدن اخروی عین بدن دنیوی است… 8

1-4-2) بدن اخروی، بدنی غیر از بدن دنیوی است… 9

1-4-3) بدن اخروی بدنی مثل بدن دنیوی است… 10

2) این‌همانی شخصی.. 10

2-1) اهمیت بحث این‌همانی شخصی.. 10

2-2) نکاتی در باب مسأله‌ی این‌همانی شخصی.. 11

2-3) ملاک‌های مطرح شده در باب این‌همانی شخصی.. 13

2-3-1) ملاک بدن.. 13

2-3-1-1) اشکالات ملاک بدن.. 14

2-3-2) ملاک نفس…. 16

2-3-2-1) اشکالات ملاک نفس…. 17

2-3-3) ملاک حافظه. 18

2-3-3-1) اشکالات ملاک حافظه. 19

2-3-3-2) ملاک حافظه و کارکردگرایی.. 21

بخش اول؛ دیدگاه ملاصدرا در باب بدن اخروی

فصل اول؛ دیدگاه ملاصدرا در باب زندگی پس از مرگ.. 25

1-1) اصول و مبانی دیدگاه. 25

1-1-1) مباحث مربوط به نفس…. 25

1-1-1-1) ماهیت نفس…. 25

1-1-1-2) انواع نفس…. 28

1-1-1-2-1) نفس نباتی.. 28

1-1-1-2-2) نفس حیوانی.. 29

1-1-1-2-3) نفس انسانی.. 29

1-1-1-3) دیدگاه ملاصدرا در باب رابطه‌ی نفس و بدن.. 31

1-1-1-3-1) نحوه‌ی حدوث نفس…. 31

1-1-1-3-2) نحوه‌ی تعلق نفس به بدن.. 32

1-1-1-3-3) حرکت جوهری نفس…. 34

1-1-1-4) وجودشناسی نفس…. 36

1-1-1-4-1) مراتب سه‌گانه‌ی نفس…. 37

1-1-1-4-2) عوالم سه‌گانه‌ی وجود. 38

1-1-1-4-3) مراتب انسان در عالم طبیعت… 39

1-1-1-5) خروج نفس از عالم طبیعت… 40

1-1-1-5-1) مرگ طبیعی و مرگ اخترامی.. 41

1-1-1-5-2) مرگ امری وجودی است… 42

1-1-1-5-3) رابطه‌ی نفس و بدن و تأثیر آن‌ها بر مرگ… 43

1-1-1-6) بقاء نفس…. 43

1-1-2) اصول ملاصدرا در اثبات بدن اخروی… 45

1-1-2-1) اصل اصالت وجود. 46

1-1-2-2) اصل عینیت تشخص و وجود. 46

1-1-2-3) اصل تشکیک در وجود. 47

1-1-2-4) اصل حرکت جوهری… 47

1-1-2-5) اصل حقیقت هر شیئی به صورت است نه ماده. 50

1-1-2-6) اصل عینیت وحدت شخصیه و نحوه‌ی وجود اشیاء 51

1-1-2-7) اصل هویت و تشخص بدن به نفس است نه ماده. 52

1-1-2-8) اصل تجرد قوه‌ی خیال.. 53

1-1-2-9) اصل قیام صدوری صور خیالی و ادراکی به نفس…. 54

1-1-2-10) اصل تحقق صور خیالی بدون مشارکت ماده. 56

1-2) نتیجه‌ی فصل اول.. 57

فصل دوم؛ دیدگاه ملاصدرا در باب این‌همانی شخصی.. 59

2-1) اهمیت بحث این‌همانی شخصی در دیدگاه ملاصدرا 59

2-2) وحدت نفس…. 59

2-3) ملاک این‌همانی شخصی از نظر ملاصدرا 60

2-4) نتيجه‌ی فصل دوم. 63

فصل سوم؛ كيفيت بدن اخروي و نسبت آن با بدن دنيوي در ديدگاه ملاصدرا 65

3-1) مثلیت بدن اخروی با بدن دنیوی… 65

3-1-1) بدن اخروی مثالي است… 65

3-1-2) بدن اخروی بدنی غیر از بدن دنیوی است… 68

3-2-1-1) تفاوت‌ ماده‌ی دنیوی و اخروی… 68

3-2) عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی… 72

3-3) مطابقت دیدگاه ملاصدرا با شرع و قرآن.. 76

بخش دوم دیدگاه جان هیک در باب بدن اخروی

فصل اول؛ دیدگاه جان هیک در باب زندگی پس از مرگ.. 83

1-1) دلایل اعتقاد به زندگی پس از مرگ… 83

1-1-1) تداوم رشد اخلاقی.. 83

1-1-2) اعتقاد به پروردگار (حکمت الهی) 86

1-2) اصول و مبانی دیدگاه جان هیک در باب زندگی پس از مرگ… 87

1-2-1) رد دیدگاه بقای روح.. 87

1-2-2) رد دیدگاه طبیعت‌انگارانه در باب انسان.. 89

1-2-3) انسان واحدی جسمی ـ روانی است… 90

1-2-4) تأثیر پذیری از دیدگاه پولس قدیس…. 91

1-2-5) نظریه‌ی مجموعه‌ها 92

1-3) نتیجه‌ی فصل اول.. 93

فصل دوم؛ دیدگاه جان هیک در باب این‌همانی شخصی.. 95

2-1) اهمیت بحث این‌همانی شخصی در دیدگاه جان هیک…. 95

2-2) این‌همانی شخصی در این جهان.. 95

2-3) این همانی شخصی در جهان پس از مرگ… 97

2-3-1) مبانی جان هیک در اثبات این‌همانی شخصی.. 98

2-4) این‌همانی از جهانی به جهان دیگر. 101

2-5) اشکالات دیدگاه جان هیک در باب اینهمانی شخصی.. 102

2-5-1) عدم ارتباط زمانی دو عالم.. 102

2-5-2) پیش فرض‌های معرفتی و دینی.. 104

2-5-3) تعدد بدل‌ها 104

2-5-4) نسخه بدل.. 107

2-5-5) نفی حرکت آنی.. 107

فصل سوم؛کیفیت بدن اخروی از دیدگاه هیک.. 111

3-1) بدن اخروی جسمانی است… 111

3-2) بدن اخروی بدل بدن دنیوی است… 113

3-3) بدن اخروی بدنی جدید است… 114

بخش سوم: بررسی تطبیقی و مقایسه‌ی دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی و نتیجه‌گیری

بررسی تطبیقی و نتیجه‌گیری.. 119

1-1) وجوه اشتراک دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی… 119

1-1-1) دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب زندگی پس از مرگ و تأثیر آن بر بدن اخروی… 119

1-1-2) دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در مورد ملاک این‌همانی شخصی و تأثیر آن بر بدن اخروی… 121

1-1-3) بررسی و مقایسه‌ی کیفیت بدن اخروی در دیدگاه ملاصدرا و جان هیک…. 121

1-2) وجوه افتراق دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی… 123

منابع. 125

مقدمه

  • الف) اهمیت موضوع و طرح مسأله

اعتقاد به وجود زندگی پس از مرگ و سؤال پیرامون مسائل مربوط به آن یکی از دغدغه‌های همیشگی انسان بوده است که ریشه‌ی آن به میل و علاقه‌ی او به بقاء و ترس از فانی شدن برمی‌گردد. به همین دلیل یکی از عناصر اصلی نظام اعتقادی ادیان به‌ویژه ادیان آسمانی همین مسأله است. پیروان ادیان توحیدی به دنبال اعتقاد به پروردگار و یگانگی او، معتقد به زندگی و حیات دیگری ورای این دنیا هستند. زیرا ضرورت چنین اعتقادی در نظام توحیدی آن‌ها به‌ویژه با توجه به تأکید کتب آسمانی بر این مسأله، روشن است. در واقع آن‌چه پیروان ادیان توحیدی را به سوی پژوهش و اندیشه روی این مسأله سوق می‌دهد، علاوه بر حس حقیقت جویی و اعتقاد به ضرورت مسأله، مبتنی بودن تعالیم و آموزه‌های دینی و دستورات زندگی بر آن است. بنابراین هیچ مکتب فلسفی و دینی‌ای از پژوهش و بررسی در این حوزه غافل نمانده و اندیشمندان زیادی در طول تاریخ به بحث و بررسی برای یافتن پاسخ‌های قابل قبول برای سؤالات خود پرداخته‌اند. چرا که پاسخ به پرسش‌های مربوط به زندگی پس از مرگ، در شکل‌گیری جهان‌بینی‌ها و معنا‌بخشی به زندگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که پرداختن به مسأله‌ای که در آینده اتفاق می‌افتد دشوار است، این مسأله بیش از هر مسأله‌ی دینی و اعتقادی دیگری مورد بحث و گفتگو و محل آراء و نظرات گوناگون و متضاد قرار گرفته است. در این میان می‌توان یکی از بحث برانگیزترین مسائل مرتبط با زندگی پس از مرگ را بحث بدن اخروی و پاسخ به سؤالات پیرامون آن دانست. بررسی اثبات ضرورت وجود بدن در جهان پس از مرگ، چیزی است که به دنبال تعمق بیشتر روی چیستی حقیقت وجودی انسان و اعتقاد به کامل نبودن او  بدون حضور بدن در جهان دیگر و وارد شدن اشکالاتی به اعتقاد به وجود بقای روحِ بدون بدن، مورد توجه بیشتری قرار گرفته و طبعاً به دنبال پرداختن به این مسأله، سؤالاتی در مورد نحوه‌ی پیدایش و کیفیت آن نیز مطرح می‌شود. تلاش برای پاسخ به این سؤالات، فیلسوفان و اندیشمندان دین‌دار را به خود مشغول کرده است. البته این مسأله بیش از همه در سنت اسلامی و توسط فیلسوفان و متکلمان مسلمان مطرح شده و مورد بحث و اختلاف بوده است. آن‌ها به دنبال پاسخ دادن به این سؤال بوده‌اند که آیا بدن اخروی عین بدن دنیوی است یا مثل آن؟ یا به عبارت دیگر بدن اخروی چه نسبتی با بدن دنیوی دارد که در صورت اعتقاد به هر یک از این موارد مشکلات و سؤالات دیگری برای آن‌ها مطرح بود که پاسخ به آن‌ها دشوار می‌نمود. در این میان دیدگاه ملاصدرا به سبب ابتکاری بودن، توسط محققین این مسأله مورد توجه بیشتری واقع شده است. بنابراین با توجه به اهمیت بحث بدن اخروی، آن‌چه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است، کوششی در جهت پاسخ به سؤالات مربوط به این بحث، از دیدگاه ملاصدرا و جان هیک است. به همین منظور برای توضیح دیدگاه این دو فیلسوف، لازم است دیدگاه‌های آن‌ها در باب زندگی پس از مرگ و این‌همانی شخصی را به عنوان دو مسأله‌ی مهم و اساسی بیان کنیم و سپس به بررسی کیفیت بدن اخروی بپردازیم.

  • ب) ضرورت تحقیق

با توجه به اهمیت بحث بدن اخروی در سنت اسلامی و پژوهش‌ها و تحقیقاتی که پیرامون آن انجام شده، می‌توان از دیدگاه ملاصدرا به عنوان کامل‌ترین دیدگاه نسبت به پیشینیان و یا حداقل قابل قبول‌ترین آن‌ها نام برد. زیرا ملاصدرا بر اساس اصول و مبانی حکمت متعالیه به اثبات عقلانی بدن اخروی پرداخته و با تبیین جدیدی که از آن ارائه می‌دهد پاسخی قابل قبول‌تر برای تمام مسائل مرتبط با اعتقاد به وجود بدن در جهان پس از مرگ فراهم می‌کند. به همین دلیل پرداختن به دیدگاه ملاصدرا و تطبیق دیدگاه ویژه‌ی او به عنوان بزرگترین فیلسوف نامدار سنت اسلامی با دیدگاه جان هیک، فیلسوف معاصر غربی در سنت دینی مسیحی می‌تواند قابل توجه باشد. زیرا با توجه به این‌که دیدگاه ملاصدرا در باب بدن اخروی بسیار مورد توجه و بررسی قرار گرفته ولی مقایسه‌ای بین آن با دیدگاه فلاسفه‌ای غیر از فیلسوفان مسلمان صورت نگرفته است. به همین سبب نوشتار حاضر به دنبال مقایسه‌ی دیدگاه ملاصدرا در باب بدن اخروی با دیدگاه جان هیک و پی بردن به این مسأله است که آیا دیدگاه یک فیلسوف مسیحی در مورد بدن اخروی و زندگی پس از مرگ می‌تواند به دیدگاه ملاصدرا نزدیک باشد و وجوه اشتراکی بین نظرات دو فیلسوف از دو سنت دینی متفاوت وجود داشته باشد یا خیر؟

  • ج) سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق

سؤال‌های اصلی

1) آیا از دیدگاه ملاصدرا و جان هیک، وجود بدن اخروی در جهان پس از مرگ ضرورت دارد یا خیر؟

2) کیفیت بدن اخروی از دیدگاه آن‌ها چیست؟

سؤال‌های فرعی

1) دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب زندگی پس از مرگ چیست؟

2) دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب ملاک این‌همانی شخصی چیست؟

3) آیا پاسخ این دو مسأله در پاسخ‌گویی به دو سؤال اصلی نقشی دارد یا خیر؟

فرضیه‌های اصلی

1) ملاصدرا و هیک معتقد به وجود بدن اخروی هستند.

2) از نظر ملاصدرا و هیک، بدن اخروی بدنی جسمانی است نه روحانی به معنای کاملاً بری از ماده.

فرضیه‌های فرعی

1) ملاصدرا معتقد به دیدگاه معاد جسمانی ـ روحانی در رابطه با زندگی پس از مرگ است، و جان هیک نیز معتقد به دیدگاه بازآفرینی واحد جسمی – روانی است.

2) ملاک این‌همانی شخصی از نظر ملاصدرا نفس و ماده­ی مبهم و از نظر جان هیک حافظه است.

3) براساس دیدگاه آن‌ها در مورد زندگی پس از مرگ هم ضرورت وجود بدن اخروی اثبات می‌شود و هم کیفیت آن مشخص می‌گردد. همچنین ملاک این‌همانی شخصی نیز تا حدودی در کیفیت بدن اخروی مؤثر خواهد بود.

  • د) روش تحقیق

روش تحقیق در این مجموعه کتابخانه‌ای است. در اینجا سعی می‌شود با توصیف دیدگاه ملاصدرا و جان هیک در باب بدن اخروی، به مقایسه‌ای اجمالی بین دیدگاه آن‌ها دست یابم. به همین منظور در این نوشتار پس از بیان کلیاتی در باب دیدگاه‌های مختلف در مورد زندگی پس از مرگ و همچنین ملاک‌های این‌همانی شخصی، در بخش اول در قالب سه فصل به توضیح دیدگاه ملاصدرا در مورد بدن اخروی پرداخته و در بخش دوم، دیدگاه جان هیک را مانند دیدگاه ملاصدرا در سه فصل و با شرح دیدگاه او در مورد زندگی پس از مرگ، ملاک این‌همانی شخصی و کیفیت بدن اخروی، بیان کرده‌ام و در پایان به مقایسه‌ی دیدگاه این دو فیلسوف در بخش سوم پرداخته‌ام.

  • و) پیشینه و سابقه‌ی تحقیق

در باب مسأله­ی معاد و زندگی پس از مرگ از دیدگاه فیلسوفان و متفکران مختلف، تحقیقات و آثار مختلفی فراهم آمده است؛ به­ویژه در مورد دیدگاه ملاصدرا در باب معاد جسمانی و همچنین مباحث مربوط به نفس، مقالات مختلفی نگاشته شده و موضوعات پایان‌نامه‌ها‌ی زیادی به این مسأله از دیدگاه ملاصدرا و یا مقایسه‌ی آن با دیدگاه برخی از فلاسفه‌ی مسلمان دیگر اختصاص یافته است که به چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

1) آثار حرکت جوهری و تشکیک وجود در بحث نفس و معاد انسان و مقایسه آن با دیدگاه­های ابن­سینا؛ پایان نامه دکتری؛ دانشگاه تهران: دانشکده الهیات و معارف اسلامی؛ به راهنمایی آیت­ا… سید حسن سعادت مصطفوی و دکتر قاسمعلی کوچنانی؛ نوشته­ی فروغ السادات رحیم پور. در این رساله نویسنده پس از بیان مباحثی از جمله حقیقت نفس، حدوث و قدم نفس و رابطه­ی نفس و بدن، وارد بحث حیات اخروی و معاد جسمانی می­شود.

2) انحاء جاودانگی انسان (تحلیل و بررسی بقای نفس در حکمت متعالیه)؛ پایان نامه دکتری؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات؛ به راهنمایی دکتر غلامرضا اعوانی؛ نوشته­ی ملیحه صابری نجف آبادی. در این رساله جاودانگی و بقای نفس در مرتبه­ی خیال مورد بررسی قرار گرفته است.

3) معاد جسمانی از نظر ملاصدرا و تطبیق با آیات و روایات اسلامی؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ مؤسسه حکمت و فلسفه ایران؛ نوشته­ی زهرا امرایی؛ در این رساله به موضوعاتی از جمله تجرد نفس، حدوث روحانی، حدوث جسمانی، معاد جسمانی، معاد، قرآن، حدیث و برزخ پرداخته شده است.

اما در مورد دیدگاه هیک در باب بدن اخروی تاکنون کاری با این عنوان انجام نشده است و فقط در مورد نظریه‌ی بدل او، مقایسه‌ای با دیدگاه متکلمان اسلامی در مورد اعاده‌ی معدوم صورت گرفته است.

1) بررسی مقایسه­ای نظریه­ی اعاده­ی بدن نزد متکلمان متقدم و نظریه­ی “بدل” جان هیک؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه امام صادق؛ به راهنمایی دکتر رضا اکبری؛ نوشته­ی مهدی ناجی. در این رساله نویسنده به توصیف دو نظریه­ی اعاده­ی بدن و بدل پرداخته، دلایل اعتقاد به نظریه­ها و همچنین مبانی آن­ها را بیان می­کند و پس از بررسی نقدهای وارده به مقایسه­ی دو نظریه می­پردازد و پس از بیان نکات اشتراک و افتراق به این نتیجه می­رسد که نظریه­ی بدل نسبت به اعاده­ی بدن از حیث سازگاری درونی و بیرونی ارجح می­باشد.

تعداد صفحه :145

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --