دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته 

 دانشكده کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc.»

گرایش : زراعت

 عنوان :

 بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” برکیفیت ، عملکرد تک بوته و عملکرد واحدسطح درکشت شلغم(Brassica rapa L.).

  استاد راهنما:

دکتر عیسی افشار

استاد مشاور :

مهندس غضنفر محمدی نیا

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

 چکیده………………………………………………………..

 فصل اول:  مقدمه وکلیات………………

 

1

 

2

1-1- مقدمه………………………………………………. 3
 1-2- فرضیه های تحقیق………………………… 5
 1-3- اهداف تحقیق……………………… 5
1-4- کلیات گیاه شناسی شلغم………………………… 6
 1-5- مشخصات شلغم مورد مطالعه……………. 8
1-5-1-گل ها………………………………….. 8
 1-5-2- ریشه………………………………………… 9
1-5-3- ارتفاع گیاه………………. 13
1-5-4- برگ………………………       13
1-5-5- ساقه……………………….    14
1-5-6- طول عمر………….. 14
1-5-7- تركيبات شيميايي شلغم رقم Brassica rapa L…….. 15
1-5-8- خواص دارويي شلغم رقم Brassica rapa L….. 16
1-5-9- قسمت های مورد استفاده شلغم Brassica rapa L.. 17
1-5-10-  مضرات شلغم Brassica rapa L…………. 1
فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

1-6- کشت و تولید شلغم(شرایط آب و هوایی کشت شلغم)…………. 19
1-7- شرایط اقلیمی برای کشت و تیمار نمودن شلغم………….. 19
1-8- طریقه بذر……………………………………………………………………. 20
1-9- وقت بذر شلغم……………………………………………. 20
1-10- مقدار کود……………………………………………….. 21
1-11- آبیاری…………………………………………………………… 21
1-12- جمع آوری و نگهداری محصولات…………………………………. 22
 1-13- تجارت شلغم……………………………………………… 22
1-14- اهميت جهاني گونه های براسیکا( شلغم)…………………… 23
1-15-  مهمترین عوامل  انتخاب شلغم و افزايش توليد…………….. 24
1-16- دلایل بررسی تاریخ کاشت شلغم………………. 25
1-17- کود های شیمیایی و محلول پاشی با بر…………………………… 25
1-17-1-  خواص شیمیایی بر) (B………………………………. 26
 1-17-1-1- کودهای عناصرکم محلول پاشی………….. 28
1-17-1-2-  بر در  خاک ها…………………….. 29
 1-17-1-3- فراکسیون ها……………………….. 29
1-17-1-4-  بر در گیاهان………………………….. 30
1-17-1-5-  دلایل بررسی بر در گیاهان(شلغم) 30
فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

فصل دوم:  مروری بر تحقیقات انجام شده…………………….. 33
 2-1- تحقیقات انجام شده……………………………… 34
2-1-1- تحقیقات انجام شده در خارج کشور……… 34
2-1-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور………….. 42
فصل سوم:  مواد وروش ها……………….. 51
3-1- موقعيت جغرافيايي محل آزمايش………………………. 52
3-2-آب وهوای منطقه……………………………………..   52
 3-3- خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک……………………… 54
3-4- مشخصات طرح آزمایش……………………………… 55
3-5- تيمار هاي آزمايش……………………………………. 57
3-6- مراحل اجرای آزمایش……………………….   58
3-7- صفات مورد اندازه گيري………………………………   59
3-7-1- عملکرد غده ها (کیلو گرم در هکتار)……….. 59
3-7-2-  عملکرد وزن تر برگ(کیلو گرم در هکتار)………….. 59
3-7-3- عملکرد وزن خشک برگ(کیلو گرم در هکتار)…. 59
3-9- محاسبه های آماري………………………….. 6
فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

فصل چهارم:   نتايج و بحث و پيشنهادات…………………………. 61
4- نتايج و بحث و پيشنهادات………………………………………….. 62
4-1- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر عملکرد غده درگیاه شلغم…………………  62
4-2- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر وزن تر برگ درگیاه شلغم……  63
4-3- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر وزن خشک برگ درگیاه شلغم………… 64
4-4- اثرتیمارهای تاریخ کشت بر وزن مخصوص درگیاه شلغم…..  65
4-5- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر عملکرد غده درگیاه شلغم…….. 66
4-6- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر وزن تر برگ درگیاه شلغم.. 67
4-7- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر وزن خشک برگ درگیاه شلغم.. 68
4-8- اثرتیمارهای دفعات محلول پاشی کود بر بر وزن مخصوص درگیاه شلغم…… 69
4-9- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر عملکرد غده….. 70
4-10- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر وزن تر برگ……… 71
4-11- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر وزن خشک برگ……. 72
4-12- اثر متقابل سطوح تاریخ کشت و دفعات کود پاشی بر بر وزن مخصوص………. 73
4-13- همبستگي بين صفات مورد بررسي………………………………. 77
4-14-  نتیجه گیری………………………………………………. 78
4-15- پیشنهادها…………………………………………. 81
فهرست منابع………………………………………………………….

چکیده

این پژوهش به‌ منظور بررسی تاریخ کاشت و محلول پاشی “بر” بر کیفیت، عملکرد تک بوته و تولید در واحد سطح شلغم (Brassica rapa L.) در نجف آباد یاسوج بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو تیمار زمانی و کود در چهار تکرار انجام شده کود “بر” در چهار سطح یک بار، دو بار، سه بار و چهار بار محلول پاشی با غلظت یک در هزار (گرم کود خالص در هکتار) و تاریخ کاشت در روزهای 1، 8، 15 و 22 خرداد انجام شد. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد تاریخ کشت زودتر باعث افزایش معنی دار عملکرد غده، وزن تر برگ و خشک برگ شلغم(Brassica rapa L.) گردید(p<%1). اما کاربرد کود  “بر” باعث افزایش معنی دار عملکرد غده، وزن تر برگ، وزن خشک برگ و وزن مخصوص  شلغم نگردید(p>%1). بیشترین اثر افزایشی تاریخ کشت بهاره بر عملکرد غده، وزن تر و خشک برگ شلغم اغلب در سطح، ) D4تاریخ کشت چهارم)، به دست آمده است. همچنین اثر متقابل تیمارهای تاریخ کشت- محلول پاشی کود”بر” بر وزن تر برگ، وزن خشک برگ در گیاه شلغم درسطح برهمکنشی)D4B4تاریخ کشت چهارم + چهار بار محلول پاشی “بر”)، دارای بیشترین اثر افزایشی می باشد. به این ترتیب سطح D4B4، بازخوردی عالی از ترکیب تیمارهای تاریخ کشت بهاره و تعداد کودپاشی “بر” می باشد. جالب این که وزن مخصوص شلغم در این سطح کمترین میانگین را دارد و با سایر صفات  مورد بررسی در این تحقیق دارای رابطه ی معکوس می باشد. در اکثر صفات مورد ارزيابي کاربرد تاریخ چهارم کشت(22/03/91 ) به همراه محلول پاشی کود “بر” (بیش از یک بار4،3،2 بار) سبب افزایش عملکرد و اجزای عملکرد شلغم گردید. عملكرد غده شلغم همبستگي مثبت و معني­داري با وزن خشک برگ (**982/0=r)، و  همچنین  عملكرد غده همبستگي مثبت و معني­داري با وزن تر برگ (**940/0=r)، داشت. در ضمن همبستگي وزن مخصوص با عملكرد غده، وزن خشک برگ، وزن تر برگ منفی می باشد.(حدود**85/0- =r)

کلمات کلیدی:

 شلغم .Brassica rapa L، تاریخ کاشت، “بر”، عملکرد.

مقدمه:

متوسط افت عملکرد سالانه شلغم به واسطه عدم تاریخ کشت مناسب در جهان حدود 17 درصد بوده که تا بيش از 70 درصد در هر سال مي تواند افزايش يابد. ازسال1998،  25  ميليون هکتار از اراضي جهان به کشت ارقام شلغم وخردل اختصاص داشته است. اعتقاد بر اين است که زراعت شلغم و خردل در اروپا از اوايل قرون وسطي آغاز گرديده و از اوايل قرن شانزدهم زراعت و تجارت شلغم راپا و شلغم ناپوس در هلند ثبت شده است. در آن زمان از روغن اين گياه بعنوان سوخت چراغ وروان کننده ماشينهاي بخار استفاده مي گرديده است. کشت تجاري شلغم از سال 1942 در قسمت شمالي قاره امريکا يعني کشور کانادا شروع گرديده وامکان استفاده از روغن خوراکي در سال 1948 مورد توجه قرار گرفت و منجر به استخراج روغن خوراکي در سالهاي 1956 و 1957 گرديده است. در سال 1968 اولين رقم شلغم با ميزان اسيد اروسيک پايين در کانادا توليد شده و هم اکنون کانادا به يک توليد کننده عمده شلغم تبديل گرديده است. زراعت شلغم در استراليا از سال 1969 آغاز و رقمهاي مورد کشت متعلق به هر دو گونه شلغم .Brassica rapa L و شلغم براسیکا ناپوس مي باشد که از ژاپن و کانادا به اين کشور وارد گرديده اند. در سالهاي 1972 تا 1977 ميزان اسيداروسيک روغن رقمهاي شلغم Brassica rapa L و شلغم براسیکا ناپوس به کمتر از 2 0/0 کاهش يافت.

در سال 1974 رقم Tower بعنوان اولين رقم دو صفر شلغم که هم ميزان اسيداروسيک و هم ميزان گلوکوزينولات آن پايين بود معرفي شد. در سال 1981 توليد رقمهاي شلغم با ميزان گلوزينولات بالا تقريبا متوقف گرديد . در دو دهه گذشته در ايران آزمايشهاي به نژادي و به زراعي متعدد و متنوعي در بخش تحقيقات دانه هاي روغني موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر بر روي گياه شلغم صورت گرفته است. جمهوري اسلامي ايران با 17240 هکتار اراضي زير کشت شلغم حدود 06/0  درصد زمينهاي زير کشت شلغم جهان را در اختيار دارد و با توليد 17010تن سهمي برابر 04/0   درصد از توليد شلغم  جهان را به خود اختصاص داده است. در استان کهگیلویه و بویراحمد آمار دقیقی ازکشت شلغم وجود ندارد و در حال حاضرعمده کشت آن در مناطق سردسير استان مي باشد. در شهرستان یاسوج نيز روند افزايشي در توليد شلغم طي چند سال اخير به وجود آمده است. حدود 7/96 درصد از اراضي ايران در محدوده آب و هوايي خشک و نيمه خشک قرار گرفته که از اين مقدار 7/2 درصد جزء مناطق بسيار خشک، 7/64 درصد جزء مناطق خشک و 3/29 درصد جزء مناطق نيمه خشک قرار دارد. لذا استفاده صحيح از منابع موجود و فاکتورهای مؤثر کشاورزي به اولويت مهم اين بخش تبديل شده است. تا حداکثر بهره‌ وری به دست آید.

تمام عملیات اجرائی در خصوص پرورش گیاهان رسیدن به هدف بهره وری از آن است که بسته به نوع پرورش، خواسته‌های پرورش‌دهنده و همچنین نیاز جامعه متفاوت می باشد. لذا هر پرورش دهنده‌ای حداکثر سعی و تلاش خویش را معطوف می‌دارد تا با استفاده از امکانات صنع بشر و مواد طبیعی اعم از پتانسیل‌های منطقه‌ای و بهره‌وری بهینه از پتانسیل ژنتیکی بالقوه گیاه بتواند همه آن ها را در یک راستا همخوان کرده و با بالفعل کردن آن ها حداکثر بهره‌وری کمی و کیفی را داشته باشد. در این میان می‌توان بیان نمود هدف اصلی و بنیادی کاشت شلغم تولید غده سالم (بدون پوکی) می‌باشد. نظر به اینکه «تاریخ کشت مناسب» و عوامل مؤثر در آن می تواند به یک عامل مثبت تبدیل شده و منجر به تأثیر گذاری معنی داری در تولید کمی و کیفی این محصول در واحد سطح بشود. به همین دلیل استفاده از “تاریخ کشت مناسب” و محلول پاشی با عنصر” بر” می تواند تأثیر به سزائی در  افزایش تولید غدد سالم و فاقد پوکی این محصول داشته باشد. در این تحقیق« بررسی تاثیر تاریخ کاشت و محلول پاشی کود “بر” بر کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحدسطح شلغم[1] درمنطقه یاسوج» در همین راستا انجام گرفت.

فرضیه های تحقیق:

1- کود “بر” با عث جلوگیری از پوکی در غده شلغم شده و باعث محکم شدن و بالا رفتن وزن غده می شود.

2- تاریخ کشت نامطلوب باعث ورود زود هنگام به مرحله زایشی و پوکی غده شلغم می شود.

3- اثر متقابل تاریخ کشت شلغم و محلول پاشی کود “بر” بر کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحد سطح شلغم می تواند معنی دار باشد.

هدف :

به طور کلی هدف از اجرای این تحقیق به طور خاص بررسی تأثیر تاریخ کشت و محلول پاشی باعنصر” بر” در افزایش کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحد سطح در گیاه شلغم می‌باشد. ولی هدف خاص این آزمایش بررسی دو فاکتور فوق بر روی عملکرد کمی شلغم با موضوع قرار دادن موارد ذیل می باشد که می تواند اهداف علمی و کاربردی مسئله را پوشش دهد .

  1. تعیین مناسب ترین مراحل کاربرد کود “بر” بر عملکرد شلغم.
  2. بررسی اثر تاریخ کاشت گیاهی بر روی کیفیت و عملکرد تک بوته و عملکرد واحد سطح در شلغم.
  3. بررسی اثر کاربرد محلول پاشی کود “بر” در زمان های مختلف و دفعات متفاوت بر عملکرد شلغم.
  4. تعیین مناسب ترین تیمار کودی”بر” و بهترین تاریخ کاشت(اثر متقابل) برای دستیابی به حداکثر عملکرد و جلوگیری از پوکی وافزایش وزن غده شلغم.
  5. امکان بهره مندی از افزایش عملکرد در واحد سطح با بکارگیری امکانات و دانش نوین و یافته های تحقیقاتی جهت کشاورزان منطقه .

1-4- کلیات گیاه شناسی شلغم:

شلغم   Var.rapa) Brassica rapa L.)در كتب طب سنتی با نام « شلجم » كه معرب « شلغم » است نامبرده شده است.جینور(135)، شلغم به فرانسوی Navet و انواع علوفه ای آن را Raves و Rabioules گویند و به انگلیسی غده آن را Turnip و برگ های سبز آن   green Turnip نامیده می شود.

Brassica napus L. Var. nappus

شلغم غده ای جزء تیره Cruciferae جنس Brassica و دارای گونه های مختلفی است . گونه هایی با ریشه مدور و شلغمی شكل و ریشه دراز که  Brassica rapa L. Var.rapa  و Brassica napus Var. napobrassica   و سرانجام گونه های علوفه ای، ترب، تربچه و خردل سفید و غیره جزء این جنس می باشند که برای استفاده از اندام های رویشی کشت  می گردند.

 Brassica napus L. var.napus   یا کلزا  و var.silvstris Brassica rapa یا شلغم روغنی جزء گیاهان روغنی می باشند (Geisler Gerhard 1980 ) .  برخی از گیاه شناسان شلغم را به نام علمی     L. Var. Rapa Brasssica rapa و نوعی از آن به نام Chou navet یا كلم سوئدی (Rutabagas ) را Brassica rapa یا B. napo brassica نامگذاری كرده اند و اصولأ در نامگذاری جنس Brassica اتفاق نظر بین تمام گیاه شناسان وجود ندارد(اصلانی،1383).

شلغم[2] گیاهی است دو ساله با برگ های کشیده و بیضی شکل و کمی خشن ناصاف پوشیده از تك وتوك كرك پراكنده یا بدون كرك ، با بریدگی های زیاد به رنگ سبز و سفید.محل اصلی و اولیه این گیاه مشخص نیست. گل های این گیاه به صورت خوشه ای و روی شاخه های متعدد که برروی ساقه قرار دارند بوجود می آیند. رنگ گل ها زرد و به شکل صلیب می باشد. غلاف حامل دانه های آن پهن و طویل و هریک دارای ۱۵ تا ۲۰ دانه می باشد. ریشه آن متورم و به دو شكل گرد و پهن ویا دراز به رنگ سفید با لكه ای بنفش و یا كاملا سفید است. میوه آن غلافی باریك دراز كه در آن چند دانه سیاه قرار دارد. تكثیر شلغم ا زطریق كاشت تخم آن صورت می گیرد. واریته های زودرس در ایران از اویل بهار تا اواسط بهار كاشته می شوند و پس از ۵۰ -۴۰ روز قبل از این كه گرمای شدید تابستان برسد برداشت می شود. ، زیرا شلغم در هوای گرم خوب رشد نمی كند و برعكس در هوای سرد خوب رشد می کند و ارقام دیر رس در اواخر تابستان كاشته می شود  كه برداشت ریشه در پاییز صورت می گیرد و معمولا پس از دو ماه ریشه آن آماده برداشت خواهد بود. قسمت برجسته و گوشتی این گیاه به صورت پخته مورد محلول پاشی قرار می گیرد .(Bowman et al.,2000) طعم آن گاهی ملایم و شیرین و گاهی تند است. این گیاه انواع مختلفی دارد که بعضی از آن ها برای محلول پاشی و خوراک حیوانات اهلی و برخی دیگر برای محلول پاشی در غذاهای انسان استفاده می شود. انواعی که برای محلول پاشی خوراک انسان هستند عبارتند از: شلغم سفید بلند، شلغم سفید بشقابی، شلغم سفید کُرَوی، شلغم زرد، شلغم قرمز میلون، شلغم خاکستری یا سیاه، آب و هوا و خاک این گیاه در مناطق مرطوب و معتدل به خوبی عمل می آید و احتیاج به آب فراوان دارد. بهترین خاک برای کشت این گیاه زمین هایی هستند که شنی رُسی باشند. این گیاه را با توجه به درجه حرارت محیط از اول فروردین ماه تا اول تیرماه می کارند تا محصول پیش رس به دست آورند. ولی برای کشت عادی مناسب ترین زمان کشت شلغم، پائیز و اوایل شهریور ماه است، که محصول بهتری عاید می شود. در کشت عادی بایستی مراقبت شود که بذر انواع پیش رس را در ماههای شهریور و مهرماه و بذر انواع دیر رس را از مردادماه تا شهریورماه بکارند. کاشت این گیاه به صورت دستپاش ( کرتی ) یا ردیفکاری ( خطی ) صورت می گیرد. واضح است در صورتی که از روش ردیفکاری استفاده شود، از نظر زیبائی سطح کشت و آبیاری و سایرعملیات زراعی مزیت دارد.نحوه کاشت به این طریق است که بذر را به یکی از دو روش فوق در زمین اصلی می پاشند، سپس با دندانه بذر را زیر خاک نموده آنگاه آبیاری می کنند. وجین کردن و تُنُک کردن و تعداد دفعات آبیاری اثر مستقیم در رشد گیاه خواهد داشت. زمانی که بوته ها چند برگه شدند، بوته های اضافی را از زمین خارج می سازند، به طوری که فاصله بین دو بوته از یکدیگر ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر و فاصله خطوط در ردیفکاری ۲۰ سانتیمتر باشد(.(Bowman et al.,2000 در تابستان و روزهای گرم آب بیشتری به زمین می دهند تا محصول آبدار و خوش طعم گردد. برای بذرگیری ازبوته های شلغم، در پائیز که برداشت انجام می شود، از میان شلغم ها، سالمترین و بهترین آن ها را از نظر اندازه و ترکیب نگهداری و در محلی سرپوشیده زیر خاک یا ماسه خشک نگهداری می کنند. به ترتیبی که آن ها یخ نزنند و برای جلوگیری از یخ زدن روی خاک را با کاه و یا برگ های خشک و یا پوشال می پوشانند. در اوایل فروردین ماه آن ها را خارج ساخته و در زمینی که قبلا آماده کرده اند و دارای خاک خوب و قوی باشد به فاصله ۴۰ تا ۵۰ سانتیمتر از یکدیگر می کارند. برای آن که بخواهند بذر انواع مختلف این گیاه را تهیه کنند بایستی هرنوع آن را به فاصله زیاد و جدا از نوع دیگر بکارند. به این منظور بایستی مزرعه مناسبی داشت تا از تداخل انواع مختلف پرهیز شود و از دورگه شدن بذر شلغم ها جلوگیری گردد. اما اگر منظور فقط بذرگیری از یک نوع باشد نیازی به این احتیاط ها نیست. پس از آن که بوته های شلغم به گل رفت نوک خوشه های گل را قطع می کنند، تا غلاف های پائینی بهتر تغذیه نموده و تقویت شوند. زمانی که غلاف ها زرد شدند آن ها را با شاخه از بوته قطع نموده و در سایه خشک می کنند. سپس به طور ملایم آن ها را تکان می دهند ( به زمین می کوبند ) تا بذرها از داخل غلاف خارج شوند. آنگاه بذرها را جمع آوری کرده در ظرف مناسبی نگهداری می کنند(.(Bowman et al.,2000

 1-4-1- انواع ارقام شلغم:

 شلغم از لحاظ شرایط اقلیمی ونموی به دو گروه اصلی وچندین زیر گروه فرعی تقسیم شده است که عبارتنداز:

1-4-1-1- انواع معتدله:

 ارقام معتدله شلغم که برای نشو ونموی خود به آب وهوای ملایم نیازمند است نموی آن سریع و زود رس ودارای کیفیت عالی(مزه شیرین واشتها آور) بوده است و برای تولیدبه هوای معتدله ضرورت دارد.انواع مهم شلغم معتدله شامل:

الف.پرپل تاب[3]

ب.وایت گلاوب[4]

ج.گولدن بال[5]

د.جاپانیس وایت[6]

ه.پوتاشیم

و.فاسورس

ی. نایتروجن

1-4-1-2- انواع گرمسیری: ارقام گرمسیری شلغم که برای نمو خود به آب وهوای گرم نیاز دارند. از نگاه قدرت حاصل دهی زیاد ولی حاصل داده شده دارای کیفیت ضعیف، نموی آن بطی، دیرس، مزه آن تند بوده و در مناطق معتدله نیز نمو می کند.

انواع مهم شلغم گرمسیری شامل:

الف. پوساکانچین

ب. پوساسوتی

ج. پوساسوارنیما: پوساسوارنیما یک نوع شلغم جدید است که از لقاح نوع شلغم گلدن بال و نوع عمومی آن جاپانیس وایت به وجود آمده است که بعد از 45-60 روز آماده رشد ونمو است که به شکل طویل و مدور بوده ودر مقابل امراض و آفات مقاومت دارد.

به استناد بررسي هاي انجام گرفته توسط فرندسن[7]و اولسن[8] ثابت گرديده که شلغم يک هيبريد آمفي ديپلوييد طبيعي بوده و حاصل تلاقي شلغم روغني و کلم مي باشد. پنج گونه از جنس براسيکا که در سطح جهان به عنوان دانه روغني کشت مي شوند عبارتند از :

  • گونه شلغم (Brassica rapa)ژنوم AC،19=n:

اين گونه کلزاي معمولي است که عموما در اروپا و کانادا کشت مي شود و در کانادا به کلزاي(شلغم روغنی) آرژا نتيني معروف است زيرا براي اولين بار از آنجا به کانادا وارد شده است. داراي ارقام بهاره و پائيزه با عدد کروموزومي ۳۸ بوده و مهمترين گونه جنس براسيکا، محسوب مي شود.

  • شلغم روغني(Brassica rapa) ژنوم A،10=: n قبلا” اين گونه campestris ناميده مي شد. درکانادا به کلزاي لهستاني معروف است، زيرا براي اولين بار از آنجا وارد کانادا شده است . اين گونه يکي ازگونه هاي بدون غده شلغم واقعي مي باشد.ارقام بهاره و زمستانه اين گونه با عدد کروموزومي برابر ۲۰ به‌عنوان منبع مورد کشت و کار قرار مي گيرند.

تعداد صفحه :114

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --