دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی 

عنوان : بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران

 دانشکده حقوق و علوم سیاسی

عنوان:

بررسی تاثیر مهاجرت بر تغییر و تحول ارزش های فرهنگی و سیاسی مهاجران

؛ مطالعه موردی شهر تهران

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

استاد راهنما:

دکتر حشمت اله فلاحت پیشه

استاد مشاور:

دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………….14

فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………….15

1_1)طرح مساله……………………………………………………………………………………………………………….16-18

1_2)پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………18-25

1_3)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 25

1_4)اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..26

1_5)سئوال و فرضیه……………………………………………………………………………………………………….27-28

1_6)تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………28_29

1_7)متغیرهای وابسته…………………………………………………………………….29

1_8)متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………………………………29

1_9)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………29

1_10)موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………….29-30

1_11)سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………30

فصل دوم: چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………..31

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..32

2_1)نظریات مهاجرت…………………………………………………………………………………………………….32_33

2_1_1)نظریه جاذبه و دافعه……………………………………………………………………………………….33_34

مدل روانشتاین……………………………………………………………………………………………………………..34-35

مدل اورت اس لی………………………………………………………………………………………………………..35-37

نظریه لاوردی و راجرز…………………………………………………………………………………………….37

نظریه اسکوتز و شاستاد……………………………………………………………………………………………..38

2_1_2)نظریه الگوی اقتصاد دو بخشی توسعه……………………………………………………………….38-39

2_1_3)مدل سرمایه گذاری انسانی و هزینه و فایده………………………………………………………39-40

2_1_4)نظریه اقتصادی مهاجرت تودارو………………………………………………………………………….40-41

2_1_5)مدل شبکه ای…………………………………………………………………………………………………….41-42

2_1_6)مدل رفتاری………………………………………………………………………………………………………..43-44

2_1_7)مدل سیستمی…………………………………………………………………………………………………….44-45

2_1_8)مدل وابستگی…………………………………………………………………………………………………….45-47

2_1_9)نظریه محرومیت نسبی………………………………………………………………………………………47-48

2_2)نظریات ارزش ها………………………………………………………………………………………………………….. 48

2_2_1)ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………….48-52

2_2_2)نظام ارزشی ……………………………………………………………………………………………………………..52

2_2_3)نظریه ساختاری ارزشی شوارتز………………………………………………………………………….52-55

2_3)تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………………………………………55-58

2_3_1)عوامل موثر بر تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………………..58

2_3_2)نظریه سطح خرد تغییر ارزش ها………………………………………………………………………………58

2_3_3)نظریه ناسازگاری شناختی ………………………………………………………………………………..59-60

2_3_4)نظریه تغییر خودکار ارزش ها……………………………………………………………………………………60

2_3_5)نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………60_61

2_3_6)عوامل سطح کلان تغییر ارزش ها…………………………………………………………………………….61

2_3_6_1)جهانی شدن و تغییر ارزش ها………………………………………………………………………………61

2_3_6_2)نظام های سیاسی و تغییر ارزش ها……………………………………………………………………..62

2_3_6_3)مدرنیزاسیون و تغییر ارزش ها……………………………………………………………………..62-69

2_4)جمع بندی فصل و چارچوب مفهومی……………………………………………………………………..69-71

فصل سوم: روش شناسی…………………………………………………………………………………..73

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………73

3_1)روش تحقیق …………………………………………………………………………………………73

3_2)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………73

3_2_1)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل…………………………………………………..73

3_2_1_1)جنسیت………………………………………………………………………………………..73_74

3_2_1_2)پایگاه اقتصادی_اجتماعی ……………………………………………………………………………..74

3_2_1_2_1)تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………75

3_2_1_2_2)وضعیت اشتغال………………………………………………………………………………………………..75

3_2_1_2_3)درآمد……………………………………………………………………………………………………………….75

3_2_1_2_4)نوع مسکن………………………………………………………………………………………………………75

3_2_2)تعاریف نظری و عملیاتی متغیر های وابسته…………………………………………………….75_76

3_2_2_1)سبک زندگی………………………………………………………………………………………………………..76

3_2_2_1_1)فردگرایی…………………………………………………………………………………………………..76-77

3_2_2_1_2)تغییر ارزش ها نزد فرد…………………………………………………………………………….77-78

3-2_2_1_3)تغایر ارزش ها……………………………………………………………………………………………78-79

3_2_2_1_4)مصرف………………………………………………………………………………………………………79-80

3_2_2_2)ارزش های دینی………………………………………………………………………………………….80_81

3_2_2_2_1)نقض فردیت دینی…………………………………………………………………………………..81-82

3_2_2_2_2)دینداری……………………………………………………………………………………………………………82

3_2_2_3)ارزش های سیاسی……………………………………………………………………………………………….82

3_2_2_3_1)هویت اجتماعی…………………………………………………………………………………….. 82_83

3_2_2_3_2)وسایل ارتباط جمعی………………………………………………………………………………………83

3_2_2_3_3)حقوق شهروندی………………………………………………………………………………………83-84

3_2_2_3_4)مشارکت سیاسی……………………………………………………………………………………..84_85

3_2_2_3_5)اعتماد و گرایش سیاسی………………………………………………………………………….85_86

3_3)جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………86

3_4)حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………86-87

3_5)روایی یا اعتبار پرسشنامه………………………………………………………………………………87

3_6)ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………….87

3_7)آزمون t………………………………………………………………………………………………………….88

3_8)فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………………..88_89

3_9)جمع بندی فصل سوم……………………………………………………………………………………89

فصل چهارم: یافته ها و تحلیل یافته ………………………………………………………………..90

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….91

4_1)آمار توصیفی……………………………………………………………………………………..91 -101

4_2)آمار استنباطی……………………………………………………………………………….102_103

4_2_1)مقایسه نتایج پژوهش ما با نتایج کلی پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان……………………………………………………………………………………………………103_113

4_2_2)مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج آماری مربوط به جوانان تحصیلکرده در مقطع آموزش عالی پیمایش ارزش ها و نگرش های ملی ایرانیان……………………………………………………………………………………………..113_119

4_3)تحلیل فرضیات پژوهش…………………………………………………………………..120_130

4_4)نتیجه گیری…………………………………………………………………………………131-141

4_5)پیشنهادات………………………………………………………………………………………..142-143

پیوست ها…………………………………………………………………………………………144-152

منابع………………………………………………………………………………………………..153-158

چکيده:

     پديده مهاجرت قدمتي طولاني در زندگي بشر دارد. اولين گونه هاي سبک زندگي بشري با کوچ و مهاجرت دائمي توامان بود. شيوه معمول زندگي انسان اوليه کوچروي بود. آشنايي انسان با کشاورزي و يکجانشيني کم کم مهاجرت را در حاشيه قرار داد اما همچنان به عنوان يک شيوه زندگي، مورد توجه بخش قابل توجهي از انسان ها بود. انقلاب صنعتي و تحولاتي که در پي آن در حوزه اقتصاد شهري رخ داد باعث شد تا يکبار ديگر پديده مهاجرت در صدر توجهات قرار گيرد بويژه زماني که انقلاب صنعتي به کشورهاي جهان سوم راه يافت و به دنبال آن سيل جوانان روستايي جوياي کار روانه شهرهاي اين جوامع شدند، مهاجرت و پيامدهاي آن به يک معضل اجتماعي تبديل شد. از اين زمان بود که توجه به علل پيدايش و پيامدهاي اين پديده در حوزه علوم اجتماعي و انساني منجر به شکل گيري آثار علمي در اين زمينه گرديد آثاری که بزرگترین نقصشان تمرکز روی پیامدهای اقتصادی مهاجرت است و در حوزه پيامدهاي فرهنگي و سياسي آثار اندکي وجود دارد. به همين دليل اين پژوهش تلاش دارد با عطف توجه به پيامدهاي سياسي و فرهنگي مهاجرت در غنا بخشيدن به آثار علمي مربوط به مهاجرت کمک کند.

واژگان کليدي: مهاجرت، ارزش، تغيير ارزشي، ارزش هاي فرهنگي و سياسي.

 

1_1)طرح و بيان مسأله پژوهشي :

سال ها پيش زماني که يک  پژوهشگر علوم اجتماعي يا علوم سياسي قصد داشت ويژگي هاي يک جامعه را بررسي کند بيشتر به مختصات عيني و قابل مشاهده جامعه مي پرداخت و در تبيين و تحليل رفتار مردم آن جامعه از همين عينيات قابل مشاهده،استفاده مي کرد. اما با گذشت زمان و پيشرفت علوم اجتماعي و ورود نظريات جديد به عرصه اين علوم توجه پژوهشگران به نقش عوامل غير مادي جامعه نظير فرهنگ در شناخت جامعه معطوف شد. اين مسأله خود انقلاب بزرگي در شيوه پژوهيدن اجتماعي و سياسي ايجاد کرد و خيل عظيمي از پژوهش هاي جامعه شناختي- سياسي پديد آمدند که به موضوع مسائل غير مادي يک جامعه نظير فرهنگ سياسي، ارزش های یک جامعه و… مي پرداختند.

کم کم بحث پيرامون تأثير سنت ها، تاريخ ، ايده ها،اسطوره ها و در کل فرهنگ بر رفتار مردم يک جامعه به يک امر پذيرفته شده تبديل شد. با توجه به پژوهش هايي که در حوزه فرهنگ عمومي و فرهنگ سياسي صورت گرفته است به نظر مي رسد براي تحليل تأثير فرهنگ بر رفتار مردم مهمترين مقوله، نظام ارزشي يک فرهنگ و نقش آن در شکل دهي به رفتار مردم است. مردم جوامع گوناگون هر کدام در طول حيات خود به دنبال کسب امتيازات وارزش هايي و يا خلق پديده هایي مي روند که نظام اعتقادي جامعه شان آن را مطلوب تلقي مي کند و از ارزش ها و اموري دوري مي جويند که در جامعه شان به عنوان ارزش هاي منفي و نامطلوب تلقي مي شوند مانند رفتار متفاوت مردمان دولت – شهرهاي آتن در کسب دانش و اسپارت در تلاش براي کسب نيرو و توان جنگي يا تفاوت رفتارهاي ايرانيان و انگليسي ها و… . تأثيرات نظام ارزشي و اعتقادي که ملهم از جامعه است هم در حوزه عمومي و هم در حوزه خصوصي پررنگ است به گونه اي که شناخت آن مي تواند به شناخت و تحليل بسياري از رفتارهاي مردم جامعه در حوزه خصوصي و عمومي و همچنين سياسي کمک کند.

همچنين تغيير در نظام باورهاي يک اجتماع مي تواند به تغييرات گسترده اي در کنش هاي فردي و اجتماعي – سياسي افراد آن اجتماع بينجامد. عوامل مختلفي مي تواند در اين تغيير ارزش ها نقش داشته باشد. يکي از مسائلي که به نظر مي رسد مي تواند در فرايند تغيير ارزش ها نقش موثري داشته باشد پديده مهاجرت است. مهاجرت به معناي تغيير محل سکونت از يک مکان (مبدأ) به مکان ديگر (مقصد) است البته در بسياري از تعاريف از قيد زمان هم براي تعريف مهاجرت استفاده شده است.

اما بحث علمی پیرامون مهاجرت نوسانات زیادی داشته است. دیدگاه های گوناگون تلاش کرده اند تا با روش شناسی های مختلف به تبیین این پدیده بپردازند که حاصل آن شکل گیری طیف گسترده ای از نظریات پیرامون مهاجرت است. گروهی از نظریه پردازان خوش بین با رویکردی مثبت به مهاجرت نگریسته اند و آن را یکی از عوامل توسعه هر جامعه ای تلقی کرده اند. این دسته نظریات محصول دهه های 1950 و 1960 م. است، اما در پی تحولات بعدی که در این حوزه به وقوع پیوست بویژه در دهه های 1970 و 1980 م. رویکرد های خوش بینانه به مهاجرت جای خود را به نظریات بدبینانه ای داد که مهاجرت را نه عامل توسعه بلکه به عنوان یک چالش یا معضل بزرگ اجتماعی توصیف می کردند. معضلاتی که پروژه های توسعه ای جوامع را با مشکلات عدیده روبه رو می کند. این رویکرد منفی  شامل نظریات مارکسیستی و ساختارگرایی به مهاجرت می شد که توانست سیطره نگاه های خوش بینانه به همبستگی مهاجرت و توسعه را در عرصه تئوری های اجتماعی به انزوا بکشاند البته در سال های بعد این نوع نگاه منفی، کمی تعدیل شد. از دهه 1990 م. نظریات مربوط به مهاجرت یک شیفت پارادایمی را تجربه کرد که این روند در سال های پس از 2000 م. تقویت شد. در نتیجه شیفت پارادایمی نظریات مهاجرت، به جای رویکردهای کارگزار محور یا ساختار محور صرف، به اتخاذ رویکرد میانه ای روی آورده شد که ترکیبی از نظریات ساختار محور و کارگزار محور بود. به بیان دیگر در تبیین پدیده مهاجرت هر دو دسته عوامل ساختاری و کارگزاری مد نظر قرار گرفت. این رویکرد گرچه اتفاق تازه ای در زمینه نظریات مهاجرت به شمار می رود اما در یک نگاه کلی نظریات مهاجرت، همچنان از دو مشکل یا نقصان اساسی رنج می برند؛ یکی سیطره کارهای توصیفی در این حوزه است و دیگری پرداختن یک سویه به مهاجرت به این معنا که چه در تبیین علل مهاجرت و چه در بررسی پیامدهای آن، اولویت به مسائل اقتصادی داده شده است و کارهایی که از جنبه های دیگر به این مسئله بپردازند به شدت اندک هستند. اینکه آیا مهاجرت تنها به دلیل انگیزه های اقتصادی و مادی انجام می گیرد؟ و یا اینکه اساسا زمانی که مهاجرت رخ می دهد دامنه تبعات آن فقط به آسیب های اقتصادی نظیر کمبود نیروی کار در مبدا، افزایش بی رویه بیکاران در مقصد و… محدود می شود یا اینکه مهاجرت سایر حوزه های جامعه مثل بخش های سیاسی یا فرهنگی را نیز متاثر می سازد؟ موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. این مسائل نیاز به پژوهش های بیشتر با رویکردهای غیر اقتصادی و همچنین غیر توصیفی دارد مسئله ای که این پژوهش در صدد پرداختن به آن ها است.

1_2)پيشينه تحقيق:

يکي از مشکلات عمده اي که اين پژوهش با آن دست به گريبان است مسئله ي بين رشته اي بودن موضوع است . موضوع پژوهش حاضر همانگونه که در فصل کليات آمده است تنها به رشته علوم سياسي مربوط نمي شود و براي بررسي آن بايد به دانش هاي علوم اجتماعي و روانشناسي هم توجه کرد به همين دليل تقريباً مي توان ادعا کرد که موضوع بديع و تازه اي است و به همين علت پژوهش هايي که به موضوع اين پژوهش مرتبط باشند بسيار کم هستند.

به همين علت پژوهشگر ناچار شده است تا از قسمت هايي از پژوهش هاي مختلفي که هر کدام به جنبه اي از موضوع «تغيير ارزش هاي فرهنگي و سياسي براثر مهاجرت» پرداخته اند، استفاده کند که ممکن است ارتبط و همخوانی کمی با موضوع داشته باشند. در ادامه بخشي از پژوهش ها آمده است:

الف_ پژوهش مهاجرت و توسعه؛ابعاد نظری:

       در میان آثار لاتین یکی از پژوهش هایی که به بحث مهاجرت پرداخته پژوهشی با عنوان “مهاجرت و توسعه” است که در دانشگاه آکسفورد کار شده است. در این پژوهش که با هدف بررسی تئوریکی رابطه مهاجرت و توسعه انجام شده در طی هفت فصل به بررسی و تبیین مفصل نظریات مهاجرت می پردازد، البته هر جا که از نظریات مهاجرت یاد می کند به ارتباط بین مهاجرت و توسعه در قالب آن نظریه نیز می پردازد. در پژوهش نامبرده ابتدا به تئوری های کلی مهاجرت مانند نظریات نئوکلاسیک، ساختاری و توسعه نامتوازن اشاره می شود، پس از آن به تبیین نظریات مربوط به مهاجرت داخلی، نظریات شبکه ای و سیستمی مهاجرت پرداخته می شود. در ادامه با تقسیم بندی نظریه پردازان مهاجرت به دو دسته خوش بین و بدبین، دیدگاه های آنان و همچنین نظریات ساختاری و تکثرگرایی در این زمینه بررسی می شود. مهمترین بخش پژوهش بررسی مهاجرت های اجباری است و در آخر، دیدگاه های جدید پیرامون رابطه مهاجرت و توسعه بیان می شود که در این بخش اکثر نظریات حاصل روش های تجربی و پیمایشی است(Haas  ، 2008 ، 4_39).

    در اینجا لازم می دانم تفاوت پژوهش “مهاجرت و توسعه” را با پژوهش حاضر بیان کنم. در پژوهش مهاجرت و توسعه به نظریات توسعه پرداخته شده و هدف اصلی ارائه نظریات مهاجرت است و در کنار آن به تاثیر مهاجرت بر روی توسعه جوامع نیز پرداخته شده است اما در پژوهش حاضر هدف ارائه نظریات مربوط به مهاجرت نیست بلکه در غالب یک اثر علمی پیمایشی تلاش شده است تا تاثیر مهاجرت روی بخش های فرهنگی و سیاسی بررسی شود. به بیان دیگر پژوهش حاضر یک پژوهش جزیی تر است که به جای مفهوم کلی توسعه با مفهوم ارزش های فرهنگی و سیاسی سر و کار دارد.

ب_ پژوهش مهاجرت و فرهنگ:

    در این پژوهش که از سوی دانشگاه Bar_llan  حمایت شده به موضوع تاثیر مهاجرت بر فرهنگ پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا به طور اجمالی به مهاجرت پرداخته شده و استدلال شده است که مهاجرت روی فرهنگ جوامع مقصد مهاجرت تاثیر دارد. بخش اصلی پژوهش به مهاجرت های بین المللی اشاره دارد به ویژه مهاجرت هایی که به کشورهای اروپایی انجام می شود البته در کنار آن اشاره های کوتاهی به مهاجرت داخلی هم شده است. بحث تاثیر مهاجرت بر روی نرم ها و ارزش های اجتماعی مقصد مهاجرت که در پژوهش یاد شده کشورهای اروپایی هستند و نگرش مردم محلی(اروپاییان) به تغییراتی که مهاجران می توانند در ارزش هایشان ایجاد کنند نقطه ثقل مطالعه ی پژوهش فوق می باشد. در این پژوهش علل مهاجرت غیر اروپاییان به شهرهای اروپایی با نگاه اقتصادی تبیین شده است اما پس از بررسی علل مهاجرت، پژوهشگر به سراغ پیامدهای فرهنگی مهاجرت رفته است. در نظر او زمانی که مهاجرت رخ می دهد مهاجران به شدت آسیب پذیر هستند و نگرانی بومیان از اثرات فرهنگی مهاجران روی نرم ها و ارزشهایشان و تغییر این ارزش ها باعث درگیری و تنش میان بومیان و مهاجران می شود. پژوهشگر معتقد است در سال های منتهی به زمان انجام پژوهش گرایش اروپاییان به تعصبات ملی و ضد مهاجران افزایش چشمگیری داشته و سیستم آموزشی در کشورهای اروپایی هم علی رغم تلاشی که برای کاهش این تعصبات انجام داده اما در این زمینه ناکام بوده است. در انتهای پژوهش استدلال می شود که مهاجران می توانند نیروی کار مورد نیاز کشورهای اروپایی را تامین کنند و از این طریق به رفاه بیشتر در این کشورها کمک کنند اما نگرش غالب در میان اروپاییان این است که مهاجران هجمه و تهدید بزرگی علیه ارزش ها و اقتصاد اروپایی هستند (Epstei  ، 2010 ، 11_20 ).

     تفاوتی که پژوهش “مهاجرت و فرهنگ” با پژوهش ما دارد این است که پژوهش یاد شده به موضوع مهاجرت های بین المللی به کشورهای اروپایی اشاره دارد و وضعیت مهاجران را در آن کشور ها دنبال می کند؛ تاثیری که این مهاجران می توانند روی ارزش های اروپایی بگذارند و نگرانی که در میان اروپاییان درمورد تاثیر مهاجران غیر اروپایی روی فرهنگ اروپایی وجود دارد بحث مهم پژوهش است در حالی که در پژوهش ما اولا به مهاجرت های داخلی و نه بین المللی پرداخته شده است و در ثانی تاثیر مهاجرت بر روی ارزش های مهاجران و نه ارزش های مقصد مهاجرت، بررسی می شود.

پ-پايان نامه جامعه، فرهنگ و تجدد، بررسي جامعه شناختي موانع اجتماعي – فرهنگي توسعه در شهرستان فارس:

 اين پايان نامه با محور قرار دادن موضوع توسعه، به دنبال يافتن علل عقب ماندگي فرهنگي در شهرستان هاي استان فارس است. پژوهشگر که ملاک توسعه يافتگي را حرکت ارزش هاي سنتي در ميان مردم به سمت تغيير به ارزش هاي مدرن قرار داده است با استفاده از تئوري هاي نظريه پردازان ديدگاه نوسازي چون وبر، هانتينگتون ، پارسونز، مور و… سعي مي کند تا تعريف يا مدلي از ارزش ها و فرهنگ مدرن مورد نياز براي توسعه يک مجموعه انساني را طراحي و براساس آن به تحليل داده هاي ناشي از پرسشنامه بپردازد. در نهايت پژوهشگر به اين نتيجه مي رسد که بين متغيرهايي چون  تقديرگرايي، قوميت گرايي،آخرت گرايي، گذشته گرايي (سنت گرايي) و توسعه يافتگي رابطه همبستگي منفي وجود دارد يعني هرچه گرايش به ارزش ها و متغيرهاي گفته شده بيشتر باشد ميزان توسعه يافتگي کمتر است(صادقي ده چشمه، 1380 ، 90-98). پژوهش فوق معطوف به ارزش هاي فرهنگي بویژه سبک زندگی است در حالي که در پژوهش ما سبک زندگي تنها يکي از متغيرهاي وابسته است و علاوه بر آن به ارزش هاي سياسي هم پرداخته مي شود.

تعداد صفحه :160

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --