دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی(M.A)

عنوان : بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات

هرمزگان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی(M.A)

گرایش : جامعه شناسی

عنوان:

بررسی تاثیر رسانه های ارتباط جمعی بر سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن شهر بندرعباس

استاد راهنما:

دکتر محمود رئوفی

 

استاد مشاور:

دکتر هدایت الله نیکخواه

 

سال تحصیلی 1393-1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………….7

1-4- هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………..8

1-4-1-اهداف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………8

 

فصل دوم- مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1-بخش اول: رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1-انواع ارتباط…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2-رسانه های گروهی……………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-3-پیدایش رسانه ها………………………………………………………………………………………………………………….14

2-1-3-1-رسانه های چاپی………………………………………………………………………………………………………………14

2-1-3-2-رسانه های الکترونیکی(رادیو و تلویزیون)……………………………………………………………………………17

2-1-3-3-رسانه های جدید الکترونیک(رسانه های تله ماتیک)……………………………………………………………..18

2-1-4- شکل گیری فرهنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………….19

2-1-5- نظریه های رسانه…………………………………………………………………………………………………………………20

2-1-5-1-نظریه جامعه توده وار……………………………………………………………………………………………………….20

2-1-5-2-نظریه مارکسیسم(کلاسیک)……………………………………………………………………………………………….21

2-1-5-3-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه………………………………………………………………………………………………..22

2-1-5-4-نظریه مکتب فرانکفورت……………………………………………………………………………………………………23

2-1-5-5-نظریه کارکردگرایی ساختاری…………………………………………………………………………………………….24

2-1-6-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی…………………………………………………………………………………25

2-2-بخش دوم: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………….27

2-2-2-ماهیت سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………..29

2-2-3-طبقه­بندی سرمایۀ اجتماعی…………………………………………………………………………………………………….31

2-2-4-انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………33

2-2-5-نظریه های سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-1-جمیز کلمن……………………………………………………………………………………………………………………..36

2-2-5-2-فرانسیس فوکومایا…………………………………………………………………………………………………………….38

2-2-5-3-پیر بورديو……………………………………………………………………………………………………………………….40

2-2-6-سرمایه اجتماعی در خانواده…………………………………………………………………………………………………..44

2-2-6-1- سرمایه اجتماعی درون خانواده………………………………………………………………………………………….46

2-2-6-2-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده……………………………………………………………………………………….47

2-3- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………..49

2-4- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق……………………………………………………………………………………………56

2-4-1- پژوهش­های انجام شده در داخل کشور………………………………………………………………………………….56

2-4-2- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………….60

2-4-3-  جمع­بندی تحقیقات انجام شده…………………………………………………………………………………………….63

 

فصل سوم- مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….65

3-2- روش سنجش…………………………………………………………………………………………………………………………65

3-3- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………….66

3-3-1- متغیر مستقل: رسانه جمعی…………………………………………………………………………………………………..66

3-3-2-متغیر وابسته: سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-1- اعتماد …………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-3-2-2- شبکه روابط اجتماعی و پیوندهای خانوادگی………………………………………………………………………71

3-3-2-3-مشارکت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………73

3-4- فرضیه­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………76

3-4-1- فرضیه های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-4-2- فرضیه های فرعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..76

3-5- واحد تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-6- سطح مشاهده………………………………………………………………………………………………………………………….77

3-7- جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………..77

3-8- شیوه نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….78

3-9- پایایی و روایی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………79

 

فصل چهارم- تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1-توصيف شاخص های دموگرافيک (بررسی ويژگی های عمومی)……………………………………………………82

4-1-1 -وضعیت جنسیت آزمودنی ها ……………………………………………………………………………………………….82

4-1-2- وضعيت سن آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………………84

4-1-3-وضعيت میزان تحصیلات آزمودنی ها……………………………………………………………………………………..85

4-1-4 -وضعیت تاهل آزمودنی ها…………………………………………………………………………………………………….87

4-1-5- وضعيت اشتغال آزمودنی ها………………………………………………………………………………………………….88

4-2- وضعیت متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………91

4-2- 1- نمره های مؤلفه های متغیر سطح استفاده از رسانه هاي الکترونيکي………………………………………….91

4-2-2- وضعيت متغیر سرمايه اجتماعي…………………………………………………………………………………………….93

4-2-3-وضعيت متغیر اعتماد اجتماعي……………………………………………………………………………………………….95

4-2-4- وضعيت متغیر شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي…………………………………………………………………..96

4-2-5-وضعيت متغیر تعامل اجتماعي……………………………………………………………………………………………….98

4-2- 6- نمره های متغیر سرمايه اجتماعي و مؤلفه های آن…………………………………………………………………100

4-3-فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….103

4-3-1-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………103

4-3-2- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

4-3-3- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………104

4-3-4- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………105

4-3-5-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

4-3-6-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………107

4-3-7- بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

4-3-8- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….109

4-3-9-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و شبکه روابط و پیوندهای خانوادگی رابطه وجود دارد…………………………………………………………………………………………………………………………….110

4-3-10-بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………111

4-3-11- بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

4-3-12-بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و تعامل اجتماعی رابطه وجود دارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………112

 

فصل پنجم- بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1-نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 122

5-1-1:نتایج مشخصات فردی پژوهش……………………………………………………………………………………………..122

5-1-2-نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………123

5-1-3- نتایج فرضیه های اصلی……………………………………………………………………………………………………..124

5-1-2-نتایج فرضیه‌های فرعی………………………………………………………………………………………………………..125

5-2- بحث و بررسی……………………………………………………………………………………………………………………..128

5-3-محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………132

5-4-پیشنهادات پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………133

5-4-1-پیشنهادات کاربردی…………………………………………………………………………………………………………….133

5-4-2-پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………………………………………………134

 

فهرست منابع

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………….136

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..141

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………………….144

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..150

چکیده:

در راستای بررسی بررسی رابطه بین  رسانه های ارتباط جمعی برمیزان سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس به بررسی  میزان  استفاده از رسانه های ارتباط جمعی ، سرمایه اجتماعی ، اعتماد اجتماعي ، شبکه روابط و پيوندهاي خانوادگي ، تعامل اجتماعي ، رابطه رسانه های ارتباط جمعی بر میزان سرمایه اجتماعی مورد سنجش واقع شد.

تحقیق حاضر از نوع توصیفی -همبستگی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خانواده های ساکن بندرعباس در سال 1392 می باشند. جامعه آماری  پژوهش کلیه خانوارهای ساکن بندرعباس در سال 1392 را تشکیل می دادند که حجم نمونه شامل 384 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد برای تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss از جدول فراوانی ،درصد،نمودارهای ستونی آزمون، ضرایب همبستگی تاوbکندال  و اسپیرمن  و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید.

یافته ها حاکی از آن بود بین متوسط میزان استفاده از اینترنت در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون داخلی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بین متوسط میزان استفاده از تلویزیون خارجی در طول هفته و سرمایه اجتماعی رابطه وجود ندارد. متغیرهای میزان استفاده از تلویزیون داخلی و میزان استفاده از تلویزیون خارجی می تواند سرمایه اجتماعی را پیش بینی کنند.

مقدمه

وسایل ارتباط‌ جمعي ‌به تمام‌ ابزارهاي‌ غير شخصي‌ ارتباط گفتـه مي‌شود كه‌ به وسيله آن، پيام‌هاي‌ ديداري‌ و يا شنيداري‌ به طور مستقيم به مخاطبان‌ انتقال‌ مي‌يابند. تلويزيون‌، راديو، سينما، اينترنت‌، ماهواره‌ و مجلات‌، روزنامه ها ‌ و… در زمره وسايل ارتباط‌ جمعي‌ محسوب‌ مي‌شوند. افراد باید برای زندگی جمعی از اهداف، مقاصد، آگاهی هاو همچنین از تفکر و برداشت دیگران مطلع گردند تا به ارائه واکنشی در برابر آنان قادر گردند همچنین آگاه سازي جامعه و آموزش همگاني و توسعه مشاركت در پرتو رشد وشتاب روزافزون وسایل ارتباط جمعی  اهميت فراوان دارد و نقش اطلاع رساني به مردم وبالا بردن فهم و شعور سياسي جامعه از اهم وظايف وسايل ارتباط جمعي است(معتمد نژاد، 109:1385).  وسایل ارتباط جمعی در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده‌اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی وسایل ارتباط جمعی استفاده می‌کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با وسایل ارتباط جمعی بزرگ می‌شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش‌ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از وسایل ارتباط جمعی دریافت می‌کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه­پذیری نسل‌ها از طریق وسایل ارتباط جمعی انجام می شود و نفوذ و تأثیروسایل ارتباط جمعی تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی­براین باورند که وسایل ارتباط جمعی اولویت ذهنی وحتی رفتاری ما را تعیین می‌کنند واگرچگونه­فکرکردن را به مایاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکرکنیم رابه مامی‌آموزند (دادگران، 126:1385). بی­گمان در مورد همه مسایل جهان، بزرگترین رسالت اطلاع رسانی بر دوش وسایل ارتباط جمعی است. امروزه وسایل ارتباط جمعی باگسترش مرزهای جغرافیایی، فرهنگی و سیاسی، هویت انسان معاصر را نیز تحت تاثیر قرار داده­اند، به طوری که می توان هویت انسان مدرن را هویت رسانه ای شده نام گذاشت. افزایش نقش وسایل نوین ارتباط جمعی دربخش های مختلف زندگی بشری سبب شده است ازآنهادرتحولات گوناگون استفاده شود و نقش وسایل ارتباط جمعی درآگاهی، هموار سازی وگسترش بحرانها برجسته گردد(آشنا،88:1380 ).

 

1-2-بیان مسئله

خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي اساس تشكيل جامعه و حفظ روابط انساني را برعهده دارد. پيوندهاي درون خانواده ها مكان هايي براي شكل گيري الگوهاي رفتاري نوجوانان است كه آنان را در بسياري از تصميمات رفتاري و روابط اجتماعي راهنمايي مي كند (رايت و فيتزپاتريك،2006: 1386). خانواده دارای کارکردهای مهمی از جمله : بازتولید نیروی انسانی، تامین نیازهای عاطفی و سلامت روانی ، ارتقای ظرفیت تحمل و مدارا، نقش سازنده در تامین یکپارچگی اجتماعی از طریق جامعه پذیری و تربیتی فرزندان و ارائه الگوها و هنجارهای اخلاقی و رفتاری می باشد.  همگی اینها تضمین کننده نقش اجتماعی خانواده و رابطه این نهاد مهم با «سرمایه اجتماعی» است؛ تا آنجا که می توان از واقعیتی تحت عنوان «سرمایه خانواده» سخن گفت(روحانی، 1389: 14).

سرمايه اجتماعي به ارزشها و هنجارهايي مربوط است که از پيوندها و روابط متقابل گروهي و اجتماعي تفاهم شده مردم نشأت گرفته و به نوبه خود پديدآورنده آن پيوندها و روابط نيز محسوب ميشوند (سجادي،1388: 16). سرمايه اجتماعي شبكه هايي با هنجارهاي اعتماد و عمل متقابل است كه با ساختار روابط اجتماعي خاص بين كنشگران مشخص مي شود. بنابراين كيفيت خاصي به روابط اجتماعي مي بخشد و همبستگي جمعي را تقويت مي كند. سرمايه اجتماعي بين افراد و گروه هاي مختلف جامعه نوعي همكاري و اعتماد اجتماعي ايجاد مي كند و در افراد نوعي احساس تعلق و وابستگي به گروه و جامعه به وجود مي آورد. هم چنين سرمايه اجتماعي كيفيت خاصي از ساختار روابط اجتماعي افراد است كه كنش افراد را در موقعيت هاي مختلف تسهيل مي كند. سرمايه اجتماعي مي تواند نگرشها و طرز تلقي افراد نسبت به اقوام موجود در جامعه و مليت خود را تحت تاثير قرار دهد.اصولاً شرط برقراري ارتباط با ديگران در جوامع مدرن اين است كه افراد پيوندهاي خود را وراي اجتماعات محلي گسترش دهند و اين منوط به آن است­كه بر خلاف آن چه در جوامع سنتي رايج است افراد كساني را كه دوست نيستند، دشمن نبينند و غريبه،دشمن تلقي نگردد و افراد يكديگر را به عنوان يك شخص منحصر به فرد كه داراي ­قابليت هاي خاص خود است ببينند و خاص گرايي در روابط جاي خود را به عام گرايي دهد (انعام ، 6:1381). رابرت پاتنام كه یکی از برجسته ترین نظریه پردازان سرمایه اجتماعی معتقد است که واژه سرمایه اجتماعی و نظریه­سرمایه اجتماعی درواقع چارچوبی برای تفکر بسیار دقیق و حتی­ ریاضی­وار درباره روابط اجتماعی را ایجادمی­کند(پاتنام،1384: 118). این مفهوم به افراد وگروه ها این توانایی را می دهد تا شبکه ای از روابط اجتماعی را نسبت به یکدیگر حفظ و تداوم بخشند.

مطالعات مردم شناسان و جامعه شناسان بيانگر اثرات منفي مدرنيزم و ارتباط آن در تضعيف و تغيير اخلاق و سرمایه اجتماعي در خانواده هاي ايراني است . علايم اين بحران را مي توان در سست شدن روابط متقابل ميان خانواده هايي كه تحت عنوان یک شبكه خويشاوندي قرار داشتند و به وجود آمدن فرد گرايي منفي و غير عقلاني و رشد انواع آسيب هاي اجتماعي در جامعه ايران دريافت. كاهش مبادلات اجتماعي ميان خانواده ها و ضعف روابط خانوادگي خود آسيب هاي اجتماعي رواني فراواني خواهد داشت. تحقيقاتي كه در زمینه سنجش و مطالعه سرماية اجتماعي در ايران صورت گرفته ، نيز وضعيت سرماية اجتماعي را نامطلوب ارزيابي مي كنند كه حا كي از فضاي بي اعتمادي گسترده درسطح جامعه است(تاجبخش و همکاران، 1382؛ شارع پور، 1380).

در اين بين نقش رسانه هاي جمعي در ترويج سرمایه اجتماعي و سوق دادن آحاد جامعه به سمت مشاركت اجتماعي اهميت فراواني مي باشند. رسانه عبارت است از وسيله انتقال پيام، معلومات و اطلاعات به توده هاي مردم(اساس، 1385). به طور كلي، منظور آن دسته از وسايل ارتباطي است كه در تمدنهاي جديد به وجود آمده و مورد استفاد ه اند و ويژگي اصلي آن ها قدرت و توانايي زياد و شعاع عمل وسيع است. می توان راديو ، تلويزيون، سينما، كاست، اينترنت و تلفن را در رديف رسانه هاي الكترونیك و روزنامه، مجله و كتاب را در رديف رسانه هاي چاپي قرار دارد(كازنو، 1367).

رسانه های جمعی با توجه به گستردگی و نفوذ خود در جامعه نقش خاصی در سرمایه اجتماعی دارند، کارکرد رسانه ها در اطلاع رسانی و آگاه کردن افراد از واقعیت های محیط، آموزش هنجارها و ارزشها رایج و اجتماعی کردن افراد، ایجاد همدلی و انسجام اجتماعی در بین افراد را میتوان از عوامل اصلی فرآیند جامعه پذیری دانست. رویکردها و رهیافت های متعدد نشان دهنده توانایی تاثیر بسیار فراوان رسانه ها در فرایند زندگی افراد در جامعه می باشند، علاوه بر آن، رسانه ها به اشکال متفاوت موجب شکل گیری سرمایه اجتماعی-افزایش یا کاهش- شده و به تصورات افراد از محیط شکل می دهند. رسانه ها می توانند با ارائه تصویری زشت یا زیبا از جامعه به شکل گیری الگوهای کنش در بین مخاطبان کمک کنند- این الگوهای کنش به افراد کمک می کنند- تا در موقعیتهای متفاوت کنشهای گوناگونی را که باعث شکل گیری اعتماد یا مشارکت مدنی می شود را از خود بروز دهند(حسین پور و معتمدنژاد، 1390: 131).

با توجه به اینکه تقویت سرمایه اجتماعی در هرخانواده و جامعه ای می تواند موجب ایجاد و استحکام پیوندهای اجتماعی شده و حس مشارکت و اعتماد اجتماعی را افزایش دهد، بررسی علل تقویت سرمایه اجتماعی از مسائل مهم در جوامع می باشد. با عنایت به نقش قابل ملاحظه رسانه ها بر مولفه های سرمایه اجتماعی، در این پژوهش ما برآنیم تا نقش رسانه های جمعی در وضعیت سرمایه اجتماعی خانواده های ساکن بندرعباس را  مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه : 169

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --