دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

دانشگاه قم

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان:

بررسی تأثیر مبانی فکری ابن تیمیه و ابن قیم در تفسیرشان

استاد راهنما:

دکتر علی احمد ناصح

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

. تعريف مسأله و بيان سؤال هاي اصلي تحقيق……………………………………………………….. 1

2.سابقه و پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………. 1

3.ضرورت انجام تحقيق………………………………………………………………………………………. 1

4.فرضيه ها………………………………………………………………………………………………………. 2

5.هدف ها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق………………………………………………… 2

فصل اول: کلیات

بخش اول: زندگینامه ابن تیمیه…………………………………………………………………………………. 3

 1. شرح حال……………………………………………………………………………………………………… 3
 2. نظر بزرگان اهل سنت در مورد ابن تیمیه……………………………………………………………. 6

2-1. انتقاد تند ذهبی از ابن تیمیه………………………………………………………………….7

2-2. ابن حجر عسقلانی و نسبت نفاق به ابن تیمیه………………………………………… 8

2-3. سبکی بدعت گزار دانستن ابن تیمیه …………………………………………………… 8

2-4. گمراه و گمراه گر شمردن ابن تیمیه از سوی ابن حجر مکی……………………… 9

 1. آثار……………………………………………………………………………………………………………. 9

الف) در تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 9

ب) در عقاید……………………………………………………………………………………………….. 9

ج) در فقه………………………………………………………………………………………………….. 10

د) مؤلفات…………………………………………………………………………………………………. 10

بخش دوم: زندگینامه ابن قیم…………………………………………………………………………………. 10

 1. شرح حال………………………………………………………………………………………………….. 10
 2. شاگردان……………………………………………………………………………………………………. 13
 3. آثار ……………………………………………………………………………………………………….. 14

الف) در تفسیر…………………………………………………………………………………………….. 14

ب) در عقاید………………………………………………………………………………………………. 14

ج) درفقه……………………………………………………………………………………………………. 15

د) در عرفان……………………………………………………………………………………………….. 15

هـ)سایر مولفات………………………………………………………………………………………….. 15

بخش سوم: سلفیه…………………………………………………………………………………………………. 16

 1. معنای سلفیه……………………………………………………………………………………………….. 16

الف) تعریف سلفیه از دیدگاه موافقان……………………………………………………………… 16

ب) تعریف سلفیه از دیدگاه مخالفان……………………………………………………………….. 17

 1. تاریخچه سلفیه……………………………………………………………………………………………. 18
 2. روش فکری سلفیه………………………………………………………………………………………. 19
 3. ظهور وهابیت…………………………………………………………………………………………….. 20

بخش چهارم اهل حدیث………………………………………………………………………………………… 24

 1. زمینه های پیدایش اهل حدیث……………………………………………………………………….. 25

الف) مستندات نبوی……………………………………………………………………………………. 25

ب) مستندات اثری……………………………………………………………………………………… 26

 1. بزرگان اهل حدیث………………………………………………………………………………………. 29
 2. اصول اهل حدیث……………………………………………………………………………………….. 31

3-1. منع تأویل………………………………………………………………………………………… 31

الف) فرقه های اهل حدیث در منع تأویل……………………………………………………. 31

ب) منع تأویل در سیر تاریخی…………………………………………………………………. 32

ج) نظر ابن تیمیه در خصوص تأویل………………………………………………………….. 33

د) نظریه علامه طباطبایی………………………………………………………………………… 34

3-2. ظاهرگرایی……………………………………………………………………………………….. 36

3-3 دور دانستن ساحت عدل الهی از هرگونه اندیشه و نظر………………………………. 37

3-4. رویت خدا………………………………………………………………………………………… 38

3-5. ایمان هم قول است و هم عمل………………………………………………………………… 38

3-6. اعتقاد به افضلیت ابوبکر و عمر………………………………………………………………. 38

نقد وبررسی……………………………………………………………………………………………….. 38

فصل دوم: دیدگاه های تفسیری ابن تیمیه وابن قیم در اصول اعتقادات

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 41

بخش اول: توحید………………………………………………………………………………………………….. 42

 1. توحید صفاتی………………………………………………………………………………………………. 43

1-1 مرئی بودن خداوند……………………………………………………………………………….. 44

دلایل معتقدین به رویت……………………………………………………………………………. 45

الف) عقلی…………………………………………………………………………………………. 45

ب) نقلی……………………………………………………………………………………………. 45

نقد دلایل فوق………………………………………………………………………………………… 46

روایات در عدم رویت……………………………………………………………………………… 48

1-2. جسمانیت خداوند………………………………………………………………………………… 51

اقوال معتقدین……………………………………………………………………………………. 51

نقد وبررسی………………………………………………………………………………………. 53

1-3. اثبات جهت و مکان برای خداوند……………………………………………………………. 55

نظر موافقین……………………………………………………………………………………………. 55

نقد این نظر……………………………………………………………………………………………. 57

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………. 61

 1. توحید عبادی……………………………………………………………………………………………….. 62

2-1. طلب از اولیاء خدا و اعمالی که برای آنها پس از مرگشان انجام می شود………. 63

2-1-1. توسل به اولیاء…………………………………………………………………………… 63

استنادات ابن تیمیه و ابن قیم در مخالفت با توسل به اولیاء…………………………. 65

الف) قرآن کریم…………………………………………………………………………….. 65

نقد وبررسی………………………………………………………………………………….. 66

ب) دلیل دیگر……………………………………………………………………………….. 69

نقد دلیل فوق………………………………………………………………………………… 70

آیات قرآن در مورد توسل…………………………………………………………………… 71

الف) آیه توسل……………………………………………………………………………… 71

ب) آیه وحدت………………………………………………………………………………. 72

ج) آیه استغفار………………………………………………………………………………. 73

د) آیه مدح متوسلان………………………………………………………………………. 74

هـ) آیه طلب استغفار………………………………………………………………………. 75

روایات اسلامی و توسل………………………………………………………………………. 75

نتیجه بحث………………………………………………………………………………………… 78

2-1-2. شفاعت و طلب حاجت اخروی از ارواح مقدسه مثل مدد در قیامت……….. 79

انواع شفاعت……………………………………………………………………………………… 80

الف) شفاعت تکوینی………………………………………………………………………. 80

ب) شفاعت تشریعی……………………………………………………………………….. 81

نظر ابن تیمیه و هم کیشانش درمورد مسأله شفاعت………………………………….. 82

دلایل ابن تیمیه و شاگردانش در مورد مسأله شفاعت………………………………….83

الف) نهی صریح قرآن از پرستش غیر خدا………………………………………….. 83

نقد………………………………………………………………………………………………. 83

ب) ادعای اینکه در سیره صحابه و ائمه مذاهب چنین عملی نبوده است…….. 85

نقد………………………………………………………………………………………………. 85

دلایل و مدارک شفاعت……………………………………………………………………….. 88

الف) قرآن…………………………………………………………………………………….. 88

گروه اول: آیاتی که به طور مطلق شفاعت را نفی می کنند……………….. 89

گروه دوم: آیاتی که شفیع را منحصراً خدا معرفی می کنند……………….. 89

گروه سوم آیاتی که شفاعت را مشروط به اذن خدا می کنند…………….. 89

گروه چهارم آیاتی که شرایطی را برای شفاعت شونده بیان کرده اند…… 90

شروط شفاعت با استناد به آیات قرآنی…………………………………………. 90

قابلیت برای شفاعت شدن……………………………………………………….. 90

قابلیت برای شفاعت کردن………………………………………………………. 91

مأذون بودن از سوی خداوند…………………………………………………… 91

تأثیر شفاعت………………………………………………………………………… 91

ب) روایات…………………………………………………………………………………… 92

2-1-3. نذر، ذبح، صدقه، سوگند و…………………………………………………………… 93

نظر ابن تیمیه در مورد نذر و ذبح و قربانی……………………………………………… 93

پاسخ…………………………………………………………………………………………. …… 94

الف) سوگند دادن خدا به منزلت اولیاء……………………………………………………. 95

ب) سوگند به غیر خدا………………………………………………………………………… 96

دلایل بر جواز سوگند به غیر خدا………………………………………………………….. 96

2-2. اعمالی که در رابطه با قبر،پیکر مطهر و اشیاء مرتبط با اولیاء الهی می باشد….. 98

2-2-1. زیارت قبور……………………………………………………………………………… 98

دلایل ابن تیمیه برحرمت زیارت قبور……………………………………………………. 99

نقد………………………………………………………………………………………………… 102

احادیث زیارت قبور………………………………………………………………………….. 103

2-2-2. بناء برقبور………………………………………………………………………………. 106

2-2-3. تبرک به چزهای مقدس مثل تربت و ضریح مقدس………………………….. 108

نظر سلفیون در مورد تبرک………………………………………………………………… 109

دلایل نقلی تبرک……………………………………………………………………………… 109

الف) تبرک در قرآن……………………………………………………………………… 110

ب) تبرک در روایات ………………………………………………………………….. 111

نتیجه………………………………………………………………………………………………………. 115

بخش دوم: عدل…………………………………………………………………………………………………. 117

 1. جبر و اختیار…………………………………………………………………………………………….. 117

نظر ابن تیمیه……………………………………………………………………………………………. 118

نقد این نظر………………………………………………………………………………………………. 119

 1. ملاک حسن و قبح افعال………………………………………………………………………………. 120

اعتقاد ابن تیمیه و ابن قیم در این باب……………………………………………………………. 120

نقد………………………………………………………………………………………………………….. 121

بخش سوم: نبوت………………………………………………………………………………………………… 124

عصمت…………………………………………………………………………………………………………. 124

دیدگاه های مختلف در مورد عصمت انبیاء……………………………………………………… 125

 1. اصحاب حدیث و حشویه……………………………………………………………………. 125
 2. معتزله…………………………………………………………………………………………….. 126
 3. شیعه امامیه……………………………………………………………………………………… 126
 4. دیدگاه ابن تیمیه و هم فکرانش در خصوص عصمت پیامبران الهی……………… 126

نقد این نظر…………………………………………………………………………………………. 127

بخش چهارم: امامت…………………………………………………………………………………………….. 129

صفات امام……………………………………………………………………………………………………. 129

 1. عصمت………………………………………………………………………………………………… 129

دلایل قرآنی عصمت امام………………………………………………………………………… 130

الف) اطاعت از اولی الامر………………………………………………………………….. 130

تفسیر ابن تیمیه از آیه………………………………………………………………….. 130

پاسخ…………………………………………………………………………………………. 131

ب) آیه تطهیر………………………………………………………………………………….. 133

تفسیر ابن تیمیه از آیه………………………………………………………………….. 133

پاسخ…………………………………………………………………………………………. 134

ج) آیه ابتلاء……………………………………………………………………………………. 138

نحوه استدلال آیه برعصمت امام، همراه با نظرات مخالفین……………………. 138

 1. وجوب نصب وتعیین به نص…………………………………………………………………….. 142

2-1. دلیل عقلی…………………………………………………………………………………… 142

2-2. استنادات قرآنی……………………………………………………………………………. 142

آیه ولایت………………………………………………………………………………………. 142

نظر ابن تیمیه در مورد آیه…………………………………………………………………. 142

پاسخ……………………………………………………………………………………………… 145

3.افضلیت…………………………………………………………………………………………………. 152

نظر ابن تیمیه……………………………………………………………………………………….. 152

دلایل افضلیت امام………………………………………………………………………………… 153

الف) آیه « أفمن یهدی الی الحق احق أن یتبع….»…………………………………… 153

ب) آیه « قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون»………………………. 154

ج) روایت امام رضا(ع)……………………………………………………………………… 154

بخش پنجم: معاد…………………………………………………………………………………………………. 156

دیدگاه ابن تیمیه و ابن قیم در خصوص معاد………………………………………………………… 156

جمع بندی و نتیجه………………………………………………………………………………………………. 157

فهرست منابع  مآخذ…………………………………………………………………………………………….. 160

الف) منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 160

ب)منابع عربی……………………………………………………………………………………………….. 162

ج) منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………. 172

چکیده:

قرآن کریم کلام وحی و بهترین و جامع ترین کتاب آسمانی می باشد. که از دیر باز به عنوان منبع اصلی استخراج حقایق و معارف و احکام و دستورات دین مبین اسلام توجه بسیاری را به خود جلب کرده، تا آنجا که تفسير و بيان معانى آيات قرآنى، و كشف مقاصد و حقایق آنها، از عصر نزول قرآن شروع شده، و جزء قديمى‏ترين اشتغالات علمى دانشمندان اسلامى بوده، تا جایی که هم اکنون هزاران اثر در این زمینه نگاشته شده است. یکی  از فرقی که با نگرشی خاص به تفسیر آیات الهی پرداخته است اهل حدیث وسلفیه می باشد. تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی تأثیر اصول و مبانی فکری ابن تیمیه حرّانی و ابن قیم جوزی به عنوان دو تن از بزرگترین پیشوایان این فرقه، بر تفسیر آنها از کلام خداوند بپردازد. در این راستا در فصل اول این پایان نامه که به کلّيات بحث اختصاص يافته است، به بیان زندگی نامه و آثار تفسیری ابن تیمیه و ابن قیم و اصول و مبانی اهل حدیث وسلفیه پرداخته شده و در فصل دوم نیز، دیدگاه های تفسیری این دو در زمینه اصول اعتقادات به عنوان خط سیر اصلی فکری آنان در قالب بخشهای مختلف ارائه گردیده است. و در آن از عوامل انحراف آنها از معانی حقیقی آیات قرآن کریم سخن رانده شده است از جمله: اتکای افراطی به فهم مخاطبان عصر نزول(طریق سلف)، ظاهر گرایی و منع تأویل به معنای اصطلاحی آن و حجت دانستن معانی عرفی قرآن، پرهیز از عقل گرایی، انکار حقایق تاریخی و جرح و تعدیل مغرضانه روایات تفسیری. که پیامدهای این انحراف، به صورت مجموعه ای از تفاسیر نابجا و غیر صحیح از آیات الهی همچون تجسیم و… ظهور و بروز یافته است.

تعداد صفحه : 200

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --