دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ی کشاورزی، گروه زراعت

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی«M. Sc. »

گرایش: زراعت

 عنوان:

بررسی تأثیر تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد

و شناخت تراکم مطلوب ­­­­­­

استاد راهنما:

دکتر عیسی افشار

 استادان مشاور:

مهندس محمد کاظم شفازاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2

فصل اول: کلیات

1-1- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2- سطح زیر کشت و تولیدات ……………………………………………………………………………………… 5

1-3- اهمیت و دانۀ غلات از نظر غذایی……………………………………………………………………………. 6

1- 3-1- دانه (میوه)……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-3-2- لایه آلئورون…………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-3- آندوسپرم ……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-3-4- جنین ……………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4- رشد و نمو غلات……………………………………………………………………………………………………….. 7

1-4-1- جوانه زدن……………………………………………………………………………………………………………… 7

1-4-2- پنجه زنی……………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-4-3- تشکیل ساقه (ساقه رفتن )……………………………………………………………………………….. 14

1-4-4- مرحله سنبله رفتن (خوشه رفتن)……………………………………………………………………. 15

1-4-5- مرحله گل دادن و باروری…………………………………………………………………………………… 16

1-4-6- مرحله تشکیل و رسیدن دانه…………………………………………………………………………….. 17

1-4-7-  ورس (خوابیدگی غلات)…………………………………………………………………………………… 18

1-5- اهمیت اقتصادی گندم……………………………………………………………………………………………. 18

1-6- نواحی کشت گندم در دنیا……………………………………………………………………………………… 19

1-7- تقسيم بندي گندم بر مبناي خصوصيات ژنتيكي……………………………………………19  

1-7-1- گندمهای تک دانه یا Einkorn (دیپلوئید)……………………………………………………. 20

1-7-2- گندمهای جفت دانه (تتراپلوئید)……………………………………………………………………….. 20

1-7-3- گندمهای معمولی یا نان (دهگزاپلوئید)…………………………………………………………….. 20

1-8- ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی دانه گندم:……………………………………………………………20   

1-8-1- کربوهیدرات………………………………………………………………………………………………………… 20

1-8-2- مواد پروتئینی……………………………………………………………………………………………………… 21

1-8-3- مواد چربی…………………………………………………………………………………………………………… 21

1-8-4- مواد سلولزی……………………………………………………………………………………………………….. 21

1-8-5- مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………. 21

1-8-6- ویتامین ها…………………………………………………………………………………………………………… 22

1-9- دانه گندم…………………………………………………………………………………………………………………. 22

1-9-1- خفتگی بذر (خواب بذر)…………………………………………………………………………………….. 22

1-10- تراکم بوته ها………………………………………………………………………………………………………… 22

1-10-1 تراکم و ساقه های حامل سنبله گندم…………………………………………………………….. 24

1-11- گروه های گندم و واکنش به عوامل محیطی……………………………………………………. 25

1-11-1- گندم و واکنش به نور و حرارت ………………………………………………………………… ….25

1-11-2رطوبت………………………………………………………………………………………………………………… 25

1-11-3- خاک………………………………………………………………………………………………………………….. 26

1-11-4- تناوب زراعی…………………………………………………………………………………………………….. 26

1-11-5- کود……………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مروری بر تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………….. 29

فصل سوم: مواد و روشها

3-1- مواد و روشها……………………………………………………………………………………………………………. 35

3-1-1- انواع مشخصات محل آزمایش……………………………………………………………………………. 36

3-1-2روش های اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 37

3-2- خصوصیات خاک…………………………………………………………………………………………………….. 40

3-3- مشخصات ارقام………………………………………………………………………………………………………… 41

3-4- عملیات داشت…………………………………………………………………………………………………………. 41

3-4-1- مبارزه با آفات و بیماریها……………………………………………………………………………………. 41

3-5. عملیات برداشت……………………………………………………………………………………………………….. 42

3-6- اندازه گیری …………………………………………………………………………………………………………….. 44

3-6-1. وزن کاه با سنبله…… 45

. 3-6-2. وزن کاه…… 45

3-6-3. ارتفاع گياه…………………………………………………………………………………………………………….. 45

3-6-4. بوته هاي خشك شده………………………………………………………………………………………….. 45

 3-7. اندازه گیری شاخص برداشت…… 45

3-8. اندازه گیری صفات…… 46

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 نتایج و بحث…………………………………………………………………………………………… 48

4 –2 – اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر صفات مورد بررسی قبل از تنش………………….. 49

4–3- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی…………….. 50

4–4 – اثر ارقام مختلف بر صفات مورد بررسی بعد از تنش…………………………………………. 52

4–5- اثر ارقام مختلف بر میانگین صفات مورد بررسی بعد از تنش……………………………. 53

4–6- اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم بر صفات مورد بررسی……………… 58

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………… 70

پیشنهادات……………………………………………………………………. 72

منابع………………………………………………………………………………. 73

چکیده

 

براي بررسي تأثير تراکم های مختلف کشت گندم در شرایط دیم بر روی تغییرات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد و شناخت تراکم مطلوب بر روی دو رقم گندم کوهدشت و دهدشت آزمايشي به صورت فاکتوريل و در قالب طرح پايه بلوکهاي کامل تصادفي با 12 تيمار و در 4 تکرار در شهرستان گچساران ، در مرکز آموزش کشاورزی امامزاده جعفر در سال زراعی 91-90 به مرحله اجرا درآمد. فاکتورهاي آزمايشي عبارت بودند از فاکتور A، ارقام گندم دیم (دهدشت و کوهدشت) و فاکتور B ، تراکم در 6 سطح (50 و 100 و 200 و 300 و 400 و 500 ) در متر مربع. نتایج تجزیه واریانس بر روی صفات مورد بررسی نشان داد که دو رقم دهدشت و کوهدشت از نظر طول سنبله، در سطح احتمال یک درصد و در صفت عرض پهنک برگ در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر طول سنبله، عرض پهنک برگ، طول ساقه و طول پهنک برگ معنی دار نبود. اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر طول پهنک برگ در سطح احتمال آماری یک درصد معنی دار بود. همچنین نتایج جدول تجزیه واریانس نیز نشان داد که دو رقم گندم دهدشت و کوهدشت از نظر ضریب پنجه، تعداد بوته خشک شده در متر مربع و وزن هزار دانه در سطح احتمال یک درصد و در صفات ضریب پنجه غیر مثمر، تعداد دانه در سنبله، وزن کاه و ارتفاع بوته در سطح احتمال پنج درصد با هم اختلاف معنی دار آماری دارند. همچنین ارقام مورد استفاده از نظر ضریب سنبله بارور، عملکرد دانه در مترمربع، عملکرد تک بوته، وزن سنبله با کاه، وزن دانه در متر مربع و تعداد دانه در متر مربع و عملکرد دانه در هکتار، با هم تفاوتی نداشتند.

    همچنین اثر سطوح مختلف تراکم بذر بر ضریب پنجه مثمر، ضریب پنجه غیر مثمر و  وزن کاه در سطح احتمال پنج درصد و تعداد بوته خشک شده در متر مربع در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده و بر سایر صفات تاثیر معنی داری نداشت.

    اثر متقابل سطوح مختلف تراکم بذر و نوع رقم مورد استفاده بر ارتفاع بوته و تعداد بوته خشک شده در متر مربع  تاثیر معنی داری داشت. درهر دو رقم بیشترین عملکرد مربوط به تراکم 500 بوته در متر مربع بود. با افزایش تراکم دانه در هر دو رقم تعدا پنجه مثمر، وزن هزار دانه کاهش یافت.

کلمات کليدي: گندم، تراکم، شرایط دیم، عملکرد، اجزای عملکرد و صفات مورفولوژیک

 مقدمه:

 غلات نقش ويژه و مهمي در الگوي مصرف هر کشوري را در دنيا دارد و به همين دليل از دير باز حکومتهاي حاکم بر دنيا برخوردي فعال در جهت ازدياد غلات بويژه گندم مورد نياز کشور خود کرده اند. از سقراط نقل مي کنند که گفته است، نظامي مي تواند بر آتن حکومت کند که قادر باشد نان آنرا براحتي تأمين کند. جمعيت دنيا در  7000 ـ 60000سال قبل از ميلاد   10-5 ميليون نفر و در  ابتداي قرن بيستم حدود 5/1 ميليارد نفر در سال 1960 بالغ بر 3 ميليارد نفر بوده است و در سال 1965 رشد جمعيت دنيا 2% بوده است که بعداً در سالهای  (1977-1970)  به 9/1% و در سالهاي (90-1988) به 6/1 درصد کاهش يافته است. چنانچه رشد جمعيت بدین ترتیب ادامه یابد، جمعیت دنیا در سال 2025.  احیاناً به 2/8 میلیارد نفر خواهد رسید. بیش از ⅔ جمعیت دنیا در ممالک در حال توسعه زندگی می کنند و بیش از 20% جمعیت ممالک توسعه نیافته در قحطی به سر می برند و متجاوز از 50% فقر غذایی دارند که خود عامل مهم بیماری و ناتوانایی جسمی است. افزایش جمعیت دنیا یکی از مسائل مهم قرن آینده خواهد بود. یکی از مهمترین تولیدات غذایی برای انسان غلات می باشند تقریبا 55% از پروتئین ها و 15% از چربی ها،70% از گلو سید ها و به طور کلی 55-50% کالری مصرف شده توسط انسان در دنیا به وسیله غلات تامین می گردد.   (نورمحمدي و همكاران، 1389).

گندم به عنوان مهمترين محصول استراتژيك همواره نقش اساسي درامنيت اقتصادي كشور هارا  ايفا نموده است. هزاران سال است كه گياه گندم و خواص بي همتاي آن شناخته شده است. گذشت زمان و تنوع زيستي گياه باعث گرديده تا مبدأ اصلي اجداد گندم امروزي مورد ترديد قرار گیرد.

طبقه بندي گياه گندم نانوايي به صورت زير است :

قلمرو             : گياهان          = Plantae

بخش             : گل داران       = spermatophyta

زير بخش         : نهان دانگان     = angiosperm

رده               : تك لپه اي ها  = monocotyledon

راسته             : گرامينالس      = Graminales

خانواده يا قبيله  : تري تي سه آ  = Triticeae 

جنس            : گندميان        = Triticum

گونه              : گندم نان       = Aestivum

متخصصان گندم را به 16 گونه تقسيم و بر حسب اينکه سلولهاي به وجود آورند ه آن داراي 7 و 14 يا 21 جفت کروموزوم باشند و آنرا به سه گروه تقسيم مي کنند بنابراين جنس گندم 16 گونه دارد. مهمترين گونه های  زراعی که قابليت فرآوري را دارندشامل T.dorumو T.vulgare يا T.aestiveumو T.cumpactumمي‌باشند.(کريمي،1371) . 

 1-1 تاریخچه:

 اسناد و پژوهشهای باستانشناسی نشان داده اند که از قدیم الایام استفاده از غلات بویژه گندم برشته، به عنوان غذا برای انسان، همواره معمول بوده است. قدمت گندم را به 15 – 10 هزار سال قبل از میلاد مسیح در خاورمیانه و بخصوص فلات ایران نسبت می دهند .  (نورمحمدي و همكاران، 1389).

1-2 سطح زیر کشت و تولیدات :

    غلات گروهی از گیاهان زراعی متعلق به قبیله پوآسه ( گرامینه ) هستند و از هزاران سال پیش تاکنون در تغذیه انسان و دام دارای اهمیت زیادی می باشند. در این گروه از گیاهان زراعی،گندم، ذرت، چاودار، یولاف، ذرت  خوشه ای، ارزن و برنج قرار دارند و در ممالک مختلف دنیا بنا به ویژگیهای آب و هوایی، مسائل اقتصادی ، خاک و ….. دارای اهمیتهای متفاوتی هستند و بعضی از آنها در ممالکی که آشنایی زیادی با آنها ندارند اصلاً کشت و کار نمی شوند و یا در سطح بسیار کمی کاشته می شوند، همانند یولاف و چاودار در ایران . غلات به دلیل اهمیت بسیار زیادی که در تغذیه انسان و دام دارند بیشترین سطح زیر کشت را در میان تمامی گیاهان زراعی دارا  می باشند.

جدول شماره (1-1) بیانگر سطح زیر کشت، میانگین عملکرد و کل تولید جهانی می باشد. سطح زیر کشت گندم،جو، ذرت و برنج افزایش داشته و ذرت خوشه ای، ارزن ثابت مانده ولی چاودا و یولاف کاهش یافته است

جدول شماره 1-1سطح زیر کشت غلات، میانگین محصول در هکتار و تولید جهانی غلات

 ( 1993 FAO )

ناحیه سطح زیر کشت        

( هزار هکتار)

میانگین عملکرد

( کیلو گرم در هکتار )

کل تولید                                                 ( هزار تن )
1993 1990 81-1979 1993 1990 81-1979 1993 1990 81-1979
آفریقا 78379 71379 64665 1208 1233 1112 94702 88019 71954
آمریکای شمالی 93197 102313 104704 3690 3929 3531 343883 401938 369614
آمریکای جنوبی 33094 34434 37615 2507 1984 1776 82981 68334 66847
آسیا 307341 310822 304044 2938 2776 2106 902883 862876 640251
اروپا 62511 66262 70195 4158 4272 3522 259925 283072 247217
اقیانوسیه 14873 13538 16196 1974 1804 1354 29354 24426 21964
دنیا 691182 704209 718458 2741 2772 2210 1894298 1952174 1588303

جدول 1-2 حاکی از آن است که عملکرد ذرت در همین تاریخ یعنی سالهای 81-1979 میانگین عملکرد از 3340 کیلوگرم به 3658 کیلوگرم در هکتار در سال 1990 افزایش پیدا کرده است. بخش عمده این افزایش به علت استفاده از رقم های  ذرت دو رگه یا (هیبرید) بوده است. از نظر ارزش انرژی (کربوهیدرات) که از غلات حاصل می شود ذرت با تولید 837 کیلو ژول در هکتار، برنج با 737  کیلوژول در هکتار، ذرت خوشه ای با 477 کیلو ژول در هکتار و گندم با 460 کیلوژول در هکتار به ترتیب دارای مقامهای اول و چهارم می باشد.

جدول شماره 1-2. وضعیت جهانی غلات، ( سطح زیر کشت، تولید و مقدار محصول )            ( 1993 ، FAO )

غلات درصد سطح زیر کشت درصد تولیدات محصول میانگین محصول

 ( Kg. ha )

1990 81-1979 1990 81-1979 1990 81-1979
گندم 8/32 7/32 6/30 28 2586 1886
جو 3/10 3/11 3/9 8/9 2500 1940
یولاف 9/3 4 1/2 3 1900 1660
چاودار 3/2 1/2 2 5/1 2420 1660
برنج ( شلتوک ) 8/20 20 5/26 25 3540 2760
ذرت 3/18 9/17 1/25 6/26 3658 3340
ذرت خوشه ای 6 3/6 9/2 1/4 1366 1441
ارزن 6/5 7/5 5/1 9/1 820 670

 1-3. اهمیت دانه غلات از نظر غذایی :

از روزگاران قدیم و از هنگامی که بشر خود را شناخت و یاد گرفت که چگونه برای برطرف کردن گرسنگی خود می تواند بعضی از گیاهان را رشد دهد و بویژه از دانه آنها استفاده کند، روز به روز به اهمیت بذر افزوده شده است، زیرا که بذر اصولاً بزرگترین منبع غذایی در دنیا شناخته شده است، آندوسپرم ( بافت غذایی تکامل یافته دانه ) و لپه ها در گیاهان دو لپه ای که در حقیقت برای رشد و گسترش جنین و جوانه به مصرف می رسد به بشر این امکان را داده است که از آنها به عنوان غذای روزانه استفاده کند. (نورمحمدی و همکاران، 1389) .

تعداد صفحه :91

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --