دانلود پایان نامه ارشد : بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی 

عنوان : بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران

دانشگاه علامه طباطبایی

گروه برنامه ریزی توسعه منطقه ای

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی امکان کاربرد زیست منطقه گرایی در تعیین زیست منطقه های ایران

نمونه : منطقه غربی خراسان رضوی

استاد راهنما :

دکتر محمد شیخی

استاد مشاور:

دکتر مظفر صرافی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده 

در کشور پهناور ایران تنوع منابع،اقلیم وقومیت ها نشان از این دارد که توسعه منطقه ای نه تنها یکسان رخ نخواهد داد، که فرآیندهای منجر به توسعه نیز متفاوت خواهند بود این تفاوت در فرآیندها می بایست نشات گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد. مهمترین مولفه های این یکپارچه سازی برای هر واحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشد. این پژوهش در پی یافتن آن پهنه های فضایی است که مناسبترین قلمرو این یکپارچگی باشند .

در ازای پهنه های گفته شده در کشور تجارب مختلفی از تقسیمات سرزمینی را منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پی برقرای سطحی از یکپارچگی، و نتیجه معمولا در ارائه تعاریف مختلفی از منطقه و در پی آن تقسیمات متعدد منطقه ای خلاصه شده است که منجر به تغییرات مداوم در کالبد سرزمین از قبیل مرزها و محیط فیزیکی مناطق شده، تغییراتی که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزمینی مردمانش وبه گونه ای غیرارگانیک انجام پذیرفته است. خطوطی که در نتیجه این تقسیمات غیرارگانیک برچشم انداز کشور ترسیم می شوند حقیقت طبیعت سرزمین را نامرئی وغیرقابل مشاهده ساخته است. چنانچه آغاز توسعه را فرایندی محلی – مردمی بینگاریم تعیین پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست .

پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به دو سوال در حوزه های نظری و کاربردی صورت گرفته است: سوال اول) در پرتو دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای آیا امکان کاربرد نظریه زیست منطقه گرایی در ایران وجود دارد ؟ سوال دوم) در صورت امکان کاربرد ،آیا آنگونه که در ادبیات این نظریه ادعا می شود آیا تعیین محدوده / تحدید حدود زیست منطقه ها به عنوان یک واحد فضایی امکان پذیر است؟ به منظور پاسخ دهی به سوالات مذکور، از روش های اسنادی دربخش تئوری وروش ناحیه بندی کارتوگرافیکی (هم پوشانی لایه های مختلف اطلاعاتی در محیطGISدر بخش عملی استفاده شده است.

نتایج تحقیق، امکان کاربرد این نظریه را از لحاظ تئوری وعملی در ایران تایید می کنند. در این خصوص زیست منطقه گرایی مهمترین فاکتورهای لازم را جهت منطقه بندی مطلوب وپایدار سرزمینی پوشش می دهد و در بعد عملی نیز با توجه به مجموعه داده های در دسترس امکان نمایش زیست منطقه ها به عنوان تجلی فضایی نظریه زیست منطقه گرایی مورد تایید مطالعه حاضر قرار گرفت .

کلید واژگان : توسعه پایدار، منطقه، منطقه بندی، زیست منطقه گرایی، زیست منطقه

تشکر و قدردانی :

پس از لطف و عنایت پروردگار که نعمت تحصیل علم را به من ارزانی نمود،

سپاسگزارم از استاد گرامی ام جناب آقای دکتر محمد شیخی که یاری ها و راهنمایی های بی دریغشان در رسیدن به اهداف این پژوهش راهگشای من بود .

تشکر و سپاس فراوان خود را تقدیم استاد گرامی ام جناب آقای دکتر مظفر صرافی می نمایم که در تمام مدت انجام این پروژه همواره از راهنمایی وهمراهی ایشان در تمامی زمینه ها اعم از یافتن منابع و مقالات مورد نیاز و رفع مشکلات وموانع موجود بر سر راه پیشرفت پروژه این مطالعه برخوردار بوده ام و انجام موفقیت آمیز این پروژه بدون مساعدت ولطف ایشان میسر نبود .

 محبت استاد گرامی جناب آقای دکتر محمود ضیایی که وقت ارزشمند خود را صرف بررسی وارزیابی این پایان نامه نمودند نیز قابل تقدیر وسپاس فراوان است .

همچنین لازم می دانم از جناب آقای محمدرضا راجی که زحمت بخش نرم افزاری این مطالعه را برعهده داشتند قدردانی نمایم .

در اینجا ضروری می دانم از دیگر اساتید ارجمندم که در دانشگاه از کلاس ها، درسها وایده هایشان استفاده نمودم و بخش بزرگی از اطلاعات ناچیز خود را مرهون زحمات ایشان هستم نیز تشکر کنم .

 

  فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………1

1-2 طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………6

1 – 4اهداف مبنای پژوهش…………………………………………………………………………………………7

1-4-1 اهداف اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………..7

1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش………………………………………………………………………………………………7

1-5 سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………7

1-6پیشینه تجربی زیست منطقه گرایی ……………………………………………………………….8

1-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………9

1-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….11

 فصل دوم : مبانی و چارچوب نظری پژوهش              

2-1 تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………….17

2-1-1 توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………..17

2-1-2منطقه بندی…………………………………………………………………………………………………….18

2-1-3منطقه……………………………………………………………………………………………………………….19

2-1-4 زیست منطقه گرایی……………………………………………………………………………………….20

2-1-5 مفهوم زیست منطقه………………………………………………………………………………………………21

2-2 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………22

2-2-1 توسعه و فضا…………………………………………………………………………………………………..22

2-2-1-1 مفهوم فضا……………………………………………………………………………………..24

2-2-1-2 فضا و توسعه فضایی…………………………………………………………………………………26

2-2-2تئوری توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………….27

2-2-2-1چشم انداز توسعه پایدار منطقه ای…………………………………………………………………….29

2-2-3سرمایه اجتماعی و هویت منطقه ای……………………………………………………………….. 32

2-2-4 هویت مکان……………………………………………………………………………………………………34

2-2-5 مناسبات اجتماعات محلی و مکان………………………………………………………………………….37

2-2-6منطقه و انواع آن……………………………………………………………………………………………….. 38

2-2-6-1منطقه وحوزه همگن…………………………………………………………………………………………….40

2-2-6-2منطقه کارکردی………………………………………………………………………………………………42

2-2-6-3منطقه برنامه ریزی………………………………………………………………………………….43

2-2-6-4منطقه کانونی………………………………………………………………………………………………..44

2-2-7منطقه بندی وتحدید حدود مناطق……………………………………………………………………..44

2-2-8. زیست منطقه گرایی……………………………………………………………………………………47

2-2-8-1 مروری برتاریخچه زیست منطقه گرایی……………………………………………………………..50

2-2-8-2ساختار زیست منطقه………………………………………………………………………………………..54

2-3 منطقه بندی در ایران(مروری بر تجارب منطقه بندی کشور)…………………………………….57

-23-1سابقه منطقه بندی درایران………………………………………………………………………………….57

-23-2 مهم ترین منطقه بندی ها………………………………………………………………………………….60

1-2-3-2 . منطقه بندی های طبیعی…………………………………………………………………….60

3-2-2-1-1منطقه بندی اهلرز…………………………………………………………………………60

3-2-2-1-2منطقه بندی جاماب………………………………………………………………………….60

2-2-3-2 منطقه بندی های اجرایی………………………………………………………………..62

2-3-2-2-1 منطقه بندی آموزش وپرورش……………………………………………….62

2-3-2-2-2 منطقه بندی جهاد سازندگی……………………………………………………………..62

2-3-2-2-3 تعیین مناطق محروم………………………………………………………………………….63

2-3-2-2-4 تعیین مناطق خدمات رسانی…………………………………………………………..64

2-3-2-2-5 منطقه بندی طرح جامع کشت………………………………………………………………….66       

  2-3-2-2-6 منطقه بندی طرح جامع تولید وتوزیع پروتئین……………………………………………………..67

2-3-2-2-7 منطقه بندی شرکت مخابرات…………………………………………………………………….68

2-3-2-2-8 منطقه بندی وزارت نیرو……………………………………………………………………………69

2-3-2-3 منطقه بندی به منظور تعیین مناطق برنامه ریزی…………………………………………………………69

2-3-2-3-1منطقه بندی بتل……………………………………………………………………………………69

2-3-2-3-2منطقه بندی طرح کالبدی ملی………………………………………………………………..70

2-3-2-3-3منطقه بندی ستیران………………………………………………………………………………72

2-3-2-3-4منطقه بندی کلان کشور………………………………………………………………………..74

2-3-2-3-5منطقه بندی گزارش ملی توسعه انسانی……………………………………………………73

2-3-2-4  منطقه بندی سیاسی – اداری  کشور…………………………………………………………………..75

2-3-2-4-1آمایش سیاسی مناطق در ایران ……………………………………………………………75

2-3-2-4-2منطقه بندی ایالتی………………………………………………………………………………77

2-3-2-4-3تقسیمات کشوری…………………………………………………………………………………….79

2-3-2-4-4نقش آمایش سیاسی فضادرتوسعه مناطق………………………………………………81

2-3-3 بررسی پوشش تئوریک زیست منطقه گرایی………………………………………………………………82

2-4 جمع بندی و استنتاج……………………………………………………………………………86

2-5چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………….89

2-6 مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………91

2-7  مدل تحلیلی پژوهش………………………………………………………………………..92

فصل سوم : متدلوژی و روش شناسی پژوهش

3متدلوژی و روش شناسی پژوهش………………………………………………………………..93

3-1 انواع روش های تعیین مناطق…………………………………………………………….93

3-1-1تعیین محدوده مناطق قراردادی………………………………………………………………….93

3-1-1-1روش شاخصهای وزن دار………………………………………………………………………93

3-1-1-2روش تحلیل عوامل…………………………………………………………………………………96

3-1-2تعیین محدوده مناطق کارکردی………………………………………………………………..96

3-1-2-1روش تحلیل جریان ها…………………………………………………………………………………..96

3-1-2-2روش آنالیز جاذبه…………………………………………………………………………….97

3-1-3بررسی و جمع بندی روشهای معرفی شده…………………………………………………………99

3-2معرفی روش پژوهش…………………………………………………………………………100

3-2-1 روش اسنادی………………………………………………………………………………….101

3-2-2ناحیه بندی کارتوگرافیکی……………………………………………………………………………..101

3-3 معرفی محدوده مطالعاتی…………………………………………………………………………..101                 

3-4مجموع داده های اطلاعاتی………………………………………………………………………101

3-4-1 تکنیک ترکیب لایه های اطلاعاتی……………………………………………………………102

فصل چهارم : معرفی منطقه مورد مطالعه

  1. 4. معرفی منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………..105

4-1 اوضاع تاریخی منطقه خراسان………………………………………………………………….106

4-1-1اوضاع خراسان در ادوار تاریخی…………………………………………………………………………..106

4-2پیشینه فرهنگی منطقه خراسان ……………………………………………………………111

4-2-1قبایل وطوایف………………………………………………………………………………………………..111

4-2-2مذهب در منطقه ………………………………………………………………………………………………112

4-3 جغرافیای طبیعی منطقه…………………………………………………………………….113

4-3-1ناهمواری ها……………………………………………………………………………………………114

4-3-2 ترکیب تیپ اراضی منطقه………………………………………………………………………………115

4-3-3ترکیب خاک در منطقه……………………………………………………………………………………..116

4-3-4اقلیم منطقه…………………………………………………………………………………………………………117

4-3-5 ترکیب پوشش اراضی منطقه……………………………………………………………………………..118

4-3-6منابع آب……………………………………………………………………………………………………..119

4-3-6-1منابع آب سطحی………………………………………………………………………………………….119

4-3-6-2منابع آب زیرزمینی…………………………………………………………………………………….120

4-3-6-3 حوزه های آبریز……………………………………………………………………………………….120

4-4 شهرستان کاشمر……………………………………………………………………………………123

4-4-1وسعت،حدود وموقعیت جغرافیایی………………………………………………………..123

4-4-2 مروری بر پیشینه تاریخی منطقه………………………………………………………………………………124

4-4-3 موقعیت جغرافیایی ترشیز………………………………………………………………………………..127

4-4-4 زیرساخت های محیط طبیعی………………………………………………………………………….130

4-4-4-1 .وضعیت طبیعی وتوپوگرافی …………………………………………………………………130

4-4-4-2 بررسی ویژگی های اقلیمی شهرستان کاشمر……………………………………………………..132

4-5 تشریح فرایند پروژه عملی پژوهش……………………………………………………………………….135

4-5-1 مجموع داده های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………..136

4-5-2 ساختار مناطق ومکانیزم آماده سازی لایه های اطلاعاتی…………………………………………..137

4-5-2-1 منطقه اکولوژیک…………………………………………………………………………………….137

4-5-2-2 منطقه توپوگرافیک……………………………………………………………………………………138

4-5-2-3 منطقه اقلیمی………………………………………………………………………………………..139

4-5-2-4 منطقه اقتصادی…………………………………………………………………………………………140

4-5-2-5منطقه تاریخی………………………………………………………………………………………141

4-5-2-6منطقه فرهنگی……………………………………………………………………………………….142

4-5-3 ترکیب لایه های اطلاعاتی به منظور معرفی زیست منطقه………………………………………….143

4-5-4 ساختار زیست منطقه نهایی…………………………………………………………………………………..144

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

6-1  تحلیل و نتیجه گیری………………………………………………………………………………..162

6-2 پاسخ به سوالات پژوهش……………………………………………………………………………..164

6-3 محدودیت های پژوهش………………………………………………………………..166

6-4 پیشنهادات پژوهش.…………………………………………………………………………………166

6-4-1پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………167

6-4-2 پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………….167

              پیوست : ……………………………………………………………………………………….168

فهرست منابع : ……………………………………………………………………..174

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………. .181

صفحه عنوان انگلیسی……………………………………………………………….182

. مقدمه

    در کشور پهناور ایران با منابع، قومیت ها و اقلیم های متفاوت توسعه منطقه ای نه تنها نمی تواند یکسان رخ دهد که فرآیندهای منجر به توسعه نیز متفاوت خواهند بود. تفاوت در فرآیندها می بایست نشات گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد از سویی مهمترین مولفه های یکپارچه سازی برای هرواحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشد. در ازای پهنه های گفته شده در کشور تجارب مختلفی از تقسیمات سرزمینی را منطقه بندی های صورت گرفته تا کنون ارائه داده اند، هرکدام در پی برقرای سطحی از یکپارچگی، و نتیجه معمولا در ارائه تعاریف مختلفی از منطقه و در پی آن تقسیمات متعدد منطقه ای خلاصه شده است که منجر به تغییرات مداوم در کالبد سرزمین از قبیل مرزها و محیط فیزیکی مناطق شده، تغییراتی که عمدتا بدون توجه به تعلقات سرزمینی مردمانش وبه گونه ای غیرارگانیک انجام پذیرفته است. خطوطی که در نتیجه این تقسیمات غیرارگانیک برچشم انداز کشور ترسیم می شوند حقیقت طبیعت سرزمین را نامرئی وغیرقابل مشاهده ساخته و سایر انواعی که زمین و منابعش را با آنان سهیم هستیم نادیده می گیرند. چنانچه آغاز توسعه را فرایندی محلی – مردمی بینگاریم تعیین پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی در همیاری منطقه ایست.

پذیرفتن این اصل که تنها راه ادامه زندگی برروی این کره خاکی تجدید نظر در رویه ای است که تاکنون به سوی توسعه مناطق پیموده ایم، مستلزم تعریف دوباره ای از رابطه انسان با طبیعت خواهد بود طبیعتی که به راحتی به نام توسعه آن را نادیده گرفته ایم.در این راستا و در حرکت به سوی توسعه پایدار منطقه ای، به نگرشی نوین نیازمندیم تا مبتنی برآن تفکر سازمان دهی فضای سرزمین را برمبنایی متفاوت نسبت به آنچه تاکنون دنبال می شده است استوار سازیم پژوهش حاضر در پی یافتن پهنه های فضایی است که بهترین قلمرو این یکپارچگی باشند و بر این اساس تئوری زیست منطقه گرایی مبنای نظری این پژوهش برای رسیدن به هدف فوق خواهد بود .

این مطالعه با معرفی تئوری زیست منطقه گرایی به عنوان یکی از دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای  در پی آن است که با تاکید عمده بر مکان و محیط زیست مفهوم متفاوتی از منطقه را ارائه دهد، مفهومی فراتر از یک مکان فیزیکی که به طور خاص اشاره به مکان زندگی(Life – Place)  هرفرد دارد. بنابراین نه مفهوم اداری-رسمی منطقه را برای درک آن کافی دانسته و نه منطقه رابرمبنای اهداف کاربردی متفاوت، آنچنان که موردنظر سازمان های گوناگون است تعریف می کند. منطقه موردنظر این رویکرد منطقه ای خواهد بود برای زندگی که علاوه بربعد مکانی مفهوم تعلق منطقه ای را در پیوند با تاریخ منطقه همراه خود خواهد داشت. ازاین رو زیست منطقه گرایی را نگاهی دیگر به جهان می دانیم که با تعریف مناطق آغاز شده و تاکید برتوسعه در ظرفی مشخص وجه تمایزآن از سایر نظریات محیط زیست گرایان است. تاکید زیست منطقه گرایی بر مکان واجتماعات زیستی قطعا روال کنونی در برخورد با موضوعات اکولوژیکی وانسانی را تغییر خواهد داد.

با توجه به مطالب فوق، پژوهش حاضر در راستای پاسخگویی به دو سوال در حوزه های نظری و کاربردی صورت گرفته است: سوال اول) در پرتو دیدگاههای نوین توسعه منطقه ای آیا امکان کاربرد نظریه منطقه گرایی زیستی در ایران وجود دارد ؟ سوال دوم) در صورت امکان کاربرد ،آیا آنگونه که در ادبیات این نظریه ادعا می شود امکان تعیین محدوده / تحدید حدود زیست منطقه ها به عنوان یک واحد فضایی وجود دارد؟ پاسخ به این دو سوال، علاوه بر شناخت رویکرد کلی تئوری زیست منطقه گرایی در مقابل سیاست های منطقه بندی کشور، می تواند پوشش تئوریک و کاربردی این نظریه را در شرایط ایران مورد آزمون قرار داده و در قیاس با تفکراتی که تا کنون به منطقه بندی های متعدد کشور انجامیدند یافته های قابل توجهی را در تحلیل نظری وکاربردی این نظریه در امر منطقه بندی ارائه نماید.

با توجه به این امر که در کشور ما از تئوری مورد بحث و ریشه های نظری آن که قطعا بر سیر تکامل این نظریه بسیار موثر بوده، معرفی کاملی صورت نگرفته و به منظور شناخت و تحلیل فاکتورهای موثر بر تعیین منطقه در تئوری راهنمای پژوهش، مبنای نظری و فروض پایه زیست منطقه گرایی را در بخش دوم به عنوان بخشی از مبانی نظری مطالعه معرفی خواهیم کرد. به منظور بررسی مفهوم منطقه در نظام تقسیماتی و منطقه بندی کشور بر اساس تجارب و مطالعاتی که تا کنون صورت گرفته بخش سوم پژوهش حاضر، به مروری نسبتا جامع بر مهمترین مطالعات نظری و کاربردی پیشین در حوزه منطقه بندی کشور اختصاص یافته است. در بخش چهارم، مبحث روش شناسی پژوهش عنوان شده است مجموع داده های اطلاعاتی و روش تلفیق داده ها در بخش عملی پژوهش معرفی شده اند. بخش پنجم معرفی منطقه مورد مطالعه می باشد که دراین فصل تلاش شده برای آشنایی بیشتر با ناحیه مشخصات کلی از آن بر اساس اصول مطرح شده در نظریه زیست منطقه گرایی ارائه شود مجموع داده های اطلاعاتی مورد استفاده و تکنیک ترکیب آنها در پایان این فصل به طور کامل تشریح شده ودر نهایت مجموع نقشه هایی که از ترکیب وتلفیق این لایه های اطلاعاتی حاصل شده اند در پایان بخش به نمایش درآمده اند . و در بخش پایانی نیز ضمن ارائه نتیجه گیری نهایی از کاربرد تئوریک وتکنیکی این نظریه، سوالات اصلی پژوهش پاسخ داده خواهند شد .

به لحاظ روش شناختی، تحقیق حاضر بر پایه رویکردهای مطالعه اسنادی و ناحیه بندی کارتوگرافیک انجام شده است. با توجه به ناشناخته بودن تئوری زیست منطقه گرایی در کشور ما به منظور شناخت کامل این نظریه و فاکتورهای موثر بر تعریف زیست منطقه در الگوی موردنظر و مقایسه پایه نظری این تئوری، با آنچه در رویکرد های جاری نظام تقسیماتی ومنطقه بندی ایران صورت پذیرفته از منابع علمی- از جمله کتب، مقالات علمی و طرح های پژوهشی- استفاده شده است. همچنین در بخش کاربردی تحقیق و به منظور امکان سنجی کاربردی این نظریه در تعیین مناطق و تعیین حدود زیست منطقه در محدوده مورد مطالعه از روش های هم پوشانی لایه های اطلاعاتی استفاده شده است. در این راستا نرم افزار GIS به عنوان مناسب ترین ابزاری که به طور همزمان نمایش گرافیکی و تحلیل داده های ورودی را امکان پذیر می نمود، مورد استفاده قرار گرفت.از مهمترین دستورات کاربردی نرم افزار فوق که امکان ریز پهنه بندی منطقه مبتنی بر اصل همگنی نقاط وسپس تعیین پهنه های مورد نظر براساس اصل مجاورت را امکان پذیر می نمود دستور Combine و  Overlayبود که به عنوان تکنیک های همپوشانی متناسب با هدف این مطالعه انتخاب گردید .

1-2.طرح مسئله

تمدن انسانی بخشی از جهان طبیعی است. درطول زمان و وابسته به حفاظت از طبیعت برای تداوم خویش. ارتباط متقابل بین انسان وطبیعت در طی زمان ویژگی خاصی به هر منطقه بخشیده به طوریکه آن را متمایز از سایرنقاط کرده است از این رو به منظور حفظ ویژگی های خاص هرنقطه ، شناخت و درک عمیق از سامانه های طبیعی آنجا ضروری است .

دستاورد ورود جوامع به عصراطلاعات گسسته شدن پیوندهای دیرین انسان با محیط پیرامونش بوده است و آنچه در گذشته پیوند جوامع را به یکدیگر و به طبیعت پیرامون سبب می شده ، جای خود را به عناصر تازه ای داد که محصول جوامع صنعتی بودند. ایجاد مناطق یکنواخت بدون همخوانی بانیازهای زیستی ساکنانشان که تعاملات گذشته جوامع با محیط پیرامون را به فراموشی سپرده اند محصول روابط جدید جهانی است. پذیرفتن این اصل که تنها راه ادامه زندگی برروی این کره خاکی تجدید نظر در رویه ای است که تاکنون پیموده ایم مستلزم تعریف دوباره ای از رابطه انسان با طبیعت مادر خواهد بود.

در سرزمین پهناور ایران نیز وجود قومیت ها، منابع و اقلیم های متفاوت، نشان از این دارد که  توسعه منطقه ای نه تنها یکسان رخ نخواهد داد که فرایندهای منجربه توسعه نیز متفاوت خواهند بود. این تفاوت در فرایندها می بایست نشـأت گرفته از تفاوت های هر منطقه و یکپارچگی پهنه های متفاوت باشد. مهمترین مولفه های این یکپارچه سازی برای هرواحد متفاوت اجتماع، محیط طبیعی و اقتصاد (رابطه بین اجتماع ومحیط طبیعی) می باشند. پژوهش حاضر در پی یافتن این پهنه های فضایی است که بهترین قلمرو این یکپارچگی می باشند.

 در طول زمان و بنا به اهداف گوناگون در ازای پهنه های گفته شده تقسیمات منطقه ای مختلفی مختلفی در کشور صورت گرفته است که، از مهمترین آنها تقسیم کشور به مناطق اداری تحت عنوان”تقسیمات کشوری” می باشد که با هدف عمده “تسهیل در اعمال حاکمیت دولت” از یکسو و”انتظام فعالیت های بخشی” ازسوی دیگر انجام شده ودر پی آن سطحی از یکپارچگی بنابر قدرت فائقه از بالا برقرار می شود. اما چنانچه آغاز توسعه را فرایندی مردمی – محلی بینگاریم تعیین واحدها یا پهنه های گفته شده مبنای متفاوتی برای یکپارچگی خواهند داشت که هدف عمده آن توسعه اجتماعات محلی درهمیاری منطقه ایست .

در دهه های اخیر نظام حکومتی متمرکز و تقسیمات استانی برخاسته از آن به عنوان عامل اصلی یا حداقل یکی از منابع اصلی کمتر توسعه یافتگی ایران مورد حمله تئوریک واقع شده است .این هجوم ها از یک سو مبتنی بر تقاضاهای فشرده ومستمر برخی شهرستان ها ونمایندگان آنها برای ایجاد اصلاح بوده واز سوی دیگر دربرگیرنده چالشهای متعددی است که به دلایل گوناگون در برابر تقسیمات استانی وسیستم تمرکز گرا ایجاد شده است.واقع مطلب آن است که حداقل از سال 1345،منطق تقسیمات کشوری،عمدتا از مناسبات قدرت(جغرافیای قدرت)نشات گرفته است؛ گاه بحران های بزرگ شهری منطقه ای(جغرافیای حمایت) نیز به یاری این مناسبات شتافته وموجب تغییراتی در آن شده اند.مکانیزم تبدیل شدن اردبیل به استان،آشوب خودجوش وخونین مردم قزوین وپایکوبی مردم استان گلستان،تنها نمایانگر بخشی از روند مکانیزم جغرافیای قدرت و حمایت بوده است.[1]

«الگوی تقسیمات کشوری ایران وتعیین محدوده های داخلی عمدتا متاثر از عوامل جغرافیایی وتاریخی مانند عوامل توپوگرافی،فاصله و دسترسی،وسعت اقلیم،ساختار انسانی وقومی،تهدیدات بیرونی سنت تاریخی،فئودالیزم،اعمال نفوذ سیاسی،بیشترین سهم رادر تعیین واحدها ومحدوده بندی آنها به عهده داشته است.الگوی تقسیمات کشوری وسازمان سیاسی فضا در ایران کنونی مطلوب نبوده وپاسخگوی نیازهای سکنه واداره بهینه کشور نمی باشد وتجدید نظر اساسی در قانون تقسیمات کشوری والگوی سازمان دهی سیاسی فضا را طلب می کند.»(حافظ نیا،284:1381)

گرایش مسلط در الگوی تقسیماتی موجود،به سمت پارامتر جمعیت بوده است که گاهی اوقات با عامل سیاسی همراه شده است،اعم از نیروها وفشارهای سیاسی(جغرافیای قدرت و حمایت مدعی تقسیمات بیشتر وجزئی تر وارتقای سطوح).این عوامل به همراه برخی ملاحظات ژئوپولیتیک وامنیتی باعث پدیدار شدن الگوی نامتوازن تقسیمات کشوری در ایران شده است.با توجه به اهمیت موضوع وتاثیر آن درکلیه برنامه ریزی های دولت،ناگزیر از تحقیقات جامع و کارشناسانه درباره آن ودستیابی به نتایج علمی وسپس الگودهی وتقسیم بندی علمی وهمه جانبه کشور خواهیم بود .[2]

  میرشکاریان، یحیی (1386) “تحلیل عوامل موثر بر ناپایداری مرزهای تقسیمات کشوری ایران پس از انقلاب اسلامی” ،پایان نامه کارشناسی ارشد، 122[1]

 همان ،صفحه 101[2]

تعداد صفحه :202

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --