دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش : علوم اقتصادی

عنوان : بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

دانشگاه رازی

دانشكده علوم اجتماعی

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ي اقتصاد

گرايش علوم اقتصادی

عنوان:

بررسی اقتصادی و تعيين اولويتهای سرمايه گذاری صنعتی در استان کرمانشاه

استاد راهنما:

دكتر علی فلاحتی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

با توجه به اهميت بخش صنعت در برنامه های توسعه اقتصادی، در اين تحقيق سعی شده در چارچوب مفاهيم و تكنيك های اقتصاد منطقه ای، تحليلی علمی و كارشناسی از ساختار صنعت استان كرمانشاه ارائه گردد و ضمن شناسايی صنايع برخوردار، اولويت های سرمايه گذاری صنعتی استان تعيين گردند تا با استقرار آن دسته از صنايعی كه از اولويت و مزيت بالاتری نسبت به ساير صنايع استان برخوردار هستند، بستر مناسبی برای توسعه صنعتی استان فراهم شود. روش تحقيق، اسنادی و جامعه آماری، كليه كارگاه های صنعتی با ده نفر كاركن و بيشتر موجود در استان كرمانشاه طبق كدهای I.S.I.C. دو رقمی در سال 1383 می باشد. ابزار تجزيه و تحليل، تلفيقی از تاكسونومی عددی و تحليل عاملی است.

نتايج نشان می دهد كه صنايع كانی غيرفلزی، توليد مواد و محصولات شيميايی، توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی و توليد منسوجات از بيشترين ميزان سودآوری، صنايع مواد غذايی و آشاميدنی، توليد منسوجات، توليد ساير محصولات كانی غيرفلزی و توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترين توان اشتغال زايی و صنايع كانی غير فلزی، توليد منسوجات، صنايع مواد غذايی و آشاميدنی، توليد مواد و محصولات شيميايی و توليد ماشين آلات مولد و انتقال برق و دستگاه های برقی از بالاترين ميزان اولويت سرمايه گذاری صنعتی در استان برخوردار می باشند.

1-1 مقدمه

نابرابري هاي منطقه اي و عدم تعادل بين مناطق به دليل داشتن تبعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي موضوع مهمي در بيشتر کشورهاي در حال توسعه است. بدون شک براي يک کشور درحال توسعه، توسعه اقتصادي خوب، همان توسعه متوازن مناطق خواهد بود. منابع در همه جا محدود و تمام شدني هستند، بنابراين هدف ما بايد حفظ آنها بوده و تا حد امکان کاري کنيم که از منابع موجود در زماني طولاني تر به نفع نسل هاي آينده، استفاده شود. در واقع، نيل به پيشرفت و توسعه فراگير در آينده مستلزم شناخت مناطق مختلف در مجموعه اقتصاد کشور است. کشور ما نيز، به دليل داشتن شرايط غير همگن و امکانات طبيعي متنوع، از اين قاعده مستثني نيست. در نتيجه، موفقيت در اين امر مستلزم توجه به معيارهاي توسعه بر اساس توانمندي هاي موجود هر استان در تدوين برنامه هاي توسعه ملي و منطقه اي بوده و در اين راستا قابليت هاي استان هاي مختلف بايد شناسايي گردد. بنابراين اين فصل به بررسي موضوع و روش تحقيق، اهداف، اهميت، کاربرد نتايج تحقيق، سؤال هاي ويژه تحقيق و محدوديت هاي پژوهش مي پردازد.

1-2 شرح تحقيق

1-2-1 موضوع تحقيق 

امروزه افزايش توان توليدي، نيازمند توجه ويژه به بخش صنعت و افزايش سرمايه گذاري در اين بخش است. به هر حال اتخاذ سياست هاي توسعه صنعتي مناسب در مناطق مختلف و مستعد، مي تواند ضامن توسعه تجارت و گسترش بازار هاي تجاري براي توليدات صنعتي باشد. در جامعه ايران متأسفانه تأمين نيازها به اقتضاي زمان و بدون يك مطالعه و آينده نگري جامع انجام شده است. در حالي كه در سيستم پويا، برآورد نيازها و اولويت هاي آن در مقياس كشور، مناطق و استان هاي مختلف با توجه به وضع موجود، قابليت ها و امكانات آن صورت مي گيرد. اينها از جمله مسائلي هستند كه مديريت در سطوح مختلف بايستي براي آينده نگري مد نظر قرار دهد و بر اين اساس در محدوده يك سيستم جامع رشد و توسعه،  برنامه ريزي لازم را تهيه و تنظيم نمايد.

امروزه بر همه كارشناسان و مديران بالايي و مياني دولت ها آشكار گرديده است كه بدون               داشتن نگاه كارشناسـي و استفاده از يافته هاي تحقيقاتي، امكـان برنامه ريزي و مديريت دستگاههاي اداری و  نيز تحول آفريني در اقتصاد مناطق امكان پذير نيست. استان كرمانشاه نيز به عنوان يك منطقه با اهميت در كشور و داراي جمعيت و مركزيت مناسب، نمي تواند به دور از اين ديدگاه، مديريت و برنامه ريزي گردد. اهميت برنامه ريزي در بخش صنعت با توجه به ارتباطات پيشين و پسين بسيار بالا در اين بخش، بيشتر از ديگر بخشهاي اقتصادي است. در اين استان وضعيت سرمايه گذاري و تجارب گذشته آن نشان مي دهد كه عموماً روش انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري به صورت سليقه هاي مديريتي و با كمترين دخالت نتايج مطالعات علمي صورت گرفته است. اين موضوع تا آنجا پيش رفته كه حتي در برنامه هاي توسعه اول، دوم، سوم و چهارم استان كه براي سرمايه گذاري در بخش صنعت، پيشنهادات بسياري ارائه گرديده، هيچ گونه مأخذي مبني بر استناد پيشنهادات به يك كار علمي از قبل انجام شده وجود ندارد. همچنين در برنامه هاي جديد دولت براي توسعه بنگاه هاي كوچك و زودبازده، مشاهده مي گردد كه روش انتخاب طرح ها به گونه اي غير علمي و غير اقتصادي در حال اجرا بوده و تقريباً تنها عامل مؤثر انتخاب طرح، دارا بودن طرح توجيهي و سرعت در ارائه آن به كار گروه اشتغال استان مي باشد. بر اين اساس نياز به تدوين و اجراي يك طرح پژوهشي با روشهاي علمي قابل قبول براي بررسي زمينه هاي داراي مزيت سرمايه گذاري صنعتي در استان آشكار مي گردد. اين مطالعه به دنبال اين نياز تعريف گرديده و قصد دارد تا با بررسي وضعيت عمومي بخش صنعت در كنار استفاده از روشهاي تاكسونومي عددي و تحليل عاملي به زمينه تحليلي و كارشناسي دست يابد كه با استفاده از آن مي توان تا حدودي اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي را بدست آورد.

1-2-2 اهداف تحقيق

1- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص سودآوري.

2- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص اشتغال.

3- شناسايي قابليت ها و تعيين اولويت هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با تأكيد بر شاخص تركيبي سودآوري و اشتغال (شاخص هاي سرمايه گذاري).

1-2-3 اهميت تحقيق 

بخش صنعت يكي از مهم ترين بخش هاي اقتصادي در ايجاد رشد و توسعه است. صنعت براي بخش هاي ديگر راه را هموار مي سازد به طوري كه بدون ياري صنعت، فعاليت بخش هاي ديگر در دنياي كنوني تقريباً دشوار و حتي غير ممكن است. بنابراين با توجه به نقش كليدي صنعت دست يابي هر جامعه اي به توسعه اقتصادي، بدون دست يابي به رشد بخش صنعت ميسر نيست. اهميت اين مطالعه در اين است كه برنامه ريزي و توسعه بخش صنعت را هدفمند نموده و امكان انتخاب استراتژي هاي توسعه را بر اساس شاخص هاي     با اهميتي چون اشتغال زايي و سودآوري امكان پذير مي نمايد.

1-2-4 كاربرد نتايج تحقيق 

1- رهنمون ساختن تحليل گران و برنامه ريزان صنعتي استان در راستاي تعيين اولويت سرمايه گذاري ها و تخصيص اعتبارات صنعتي با توجه به مزيت هاي نسبي و اولويت هاي تعيين شده.

2- تعيين قطب هاي رشد به منظور توسعه فعاليت هاي اقتصادي و تمركز سرمايه گذاري در منطقه و همچنين اتخاذ سياست ها و اقدامات تشويقي.

3- شناسايي توليدات و صنايعي كه از سودآوري و اشتغال زايي بالاتري نسبت به بقيه برخوردارند و    سياست گذاري تشويق توليد اين قبيل صنايع و هدايت منابع و امكانات از صنايعي كه فاقد مزيت مي باشد، به سوي اين فعاليت ها.

4- كاربرد ديگر نتايج تحليلي ارايه الگوي مناسبي جهت استفاده از منابع محدود مالي در جهت رشد و تقويت توليد صنعتي براي دست يابي به مزيت هاي نسبي استان در امر صادرات صنعتي مي باشد.

1-2-5 سؤال های ويژه تحقيق 

از آنجا كه در اين تحقيق در ابتدا حدس و گماني نسبت به نتايج حاصل نمي توان ارائه داد، لذا به صورت محتوايي و تنها بر اساس سؤالات مشخص تحقيق پيش خواهيم رفت. اين موضوع با اهميت است كه روش انتخاب شده به گونه اي است كه تنها از آن مي توان در حيطه مشخص و تلاش براي يافتن پاسخ سؤالات استفاده نمود. لذا با توجه به اين موضوع سؤالات اصلي اين تحقيق به صورت زير ارائه مي گردد:

1- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه به شاخص سودآوري كدام است؟

2- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه شاخص اشتغال كدام است؟

3- اولويت ها و گرايش هاي سرمايه گذاري صنعتي استان كرمانشاه با توجه به شاخص تركيبي اشتغال و سودآوري (شاخص هاي سرمايه گذاري) كدام است؟

1-2-6 روش انجام تحقيق

نوع مطالعه به صورت اسنادي و توصيفي است و جامعه آماري مورد بررسي شامل كليه كارگاههاي صنعتي با ده نفر كاركن و بيشتر صنايع استان كرمانشاه و كل كشور (سال 1383) بر اساس طبقه بندي آيسيك (ISIC) دو رقمي مي باشد.

ابزار تجزيه و تحليل در اين تحقيق فنون آماري به ويژه تاكسونومي عددي و تحليل عاملي مي باشد. براي پردازش داده هاي خام از نرم افزارهاي Excel  وSpss  استفاده خواهد شد.

تاكسونومي عددي از جمله روش هايي است كه قادر است با تلفيق مجموعه اي از شاخص ها، يك مجموعه را به زير مجموعه هاي كم و بيش همگن تقسيم كرده و ميزان درجه برخورداري هر صنعت را مشخص سازد. اين روش علي رغم كاربردهاي فراوان آن داراي محدوديت ها و نقايصي است. به طوري كه نتايج آن براي شاخص هاي همبسته داراي تورش بوده، و همچنين براي همه شاخص ها وزن يكساني در   نظر مي گيرد. براي رفع اين مشكلات از روش تحليل عاملي استفاده مي شود. تحليل عاملي از تكنيك هاي آماري چند متغيره مي باشد، كه از پايه تئوريكي بسيار قوي برخوردار است. به كمك تحليل عاملي مي توان تعداد زيادي  متغير را به تعداد كمتري از عوامل تقليل داد، به طوري كه اين عامل ها از همديگر مستقل،      و هر يك تركيب خطي از شاخص هاي اوليه مي باشند. بارزترين مشخصه اين روش، قابليت كاهش حجم داده مي باشد، علاوه بر اين براي هر كدام از شاخص ها وزن مناسبي تعيين مي كند. پس در ابتدا با تكنيك   تحليل عاملي، هم خطي بين شاخص ها رفع، و شاخص هاي اوليه به تعدادي فاكتور يا عامل خلاصه،            و به هر يك وزن مناسب داده مي شود. سپس با به كارگيري تكنيك تاكسونومي عددي درجه برخورداري صنايع مختلف تعيين مي شود. در نهايت با استفاده از همين درجه برخورداري، صنايع را بر اساس سه  شاخص سودآوري، اشتغال و شاخص تركيبي سودآوري و اشتغال (اولويت سرمايه گذاري) رتبه بندي      مي كنيم.

1-2-7 ابزار گردآوری داده ها

ابزار گردآوري داده ها از طريق مطالعه و استخراج از گزارشهاي موجود مركز آمار ايران، سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت صنايع مي باشد.

1-2-8 محدوده تحقيق

الف) قلمرو مكاني تحقيق:

هدف اين تحقيق شناسايي و رتبه بندي صنايع كارگاهي با ده نفر كاركن و بيشتر استان كرمانشاه بر اساس كدهاي آيسيك دو رقمي است.

ب) قلمرو زماني تحقيق:

آمارهاي استخراج شده توسط طرح آمارگيري كارگاههاي بزرگ صنعتي كشور (استان كرمانشاه) در سال 1383 است.

1-3 محدوديت های تحقيق

مهمترين محدوديت در اين تحقيق روش تاكسونومي عددي  مي باشد. بدين معني كه به كارگرفتن روش تاكسونومي عددي به تنهايي، ما را با مشكل هم خطي مواجه مي سازد. اين مشكل باعث بروز اطلاعات اضافي شده و موجب كاهش كارايي برآوردها مي شود. بنابراين براي رفع اين محدوديت مي بايست از روش تحليل عاملي استفاده شود كه اين خود ما را با مشكل و محدوديت در انتخاب و تعداد شاخص ها، مواجه   مي سازد. بدين مفهوم كه مي بايست از يكسري شاخص هايي استفاده كرد كه تحليل عاملي، ورود آنها به تحليل را مجاز مي شمارد.

مهمترين محدوديت بعدي در ارتباط با رتبه بندي فعاليت هاي مختلف صنعتي مي باشد. بدين معني كه روش تاكسونومي، فاصله برخورداري يا توسعه يافتگي هاي مختلف صنعتي از جهات مختلف سودآوري، اشتغال زايي و يا اولويت سرمايه گذاري صنعتي را به صورت يك مقدار كمي نشان نمي دهد. بلكه بر اساس يك معيار رتبه اي و در حالت مقايسه اي نمايان مي سازد. در واقع نمي توان پي برد كه ميزان سود فعاليت صنعتي داراي رتبه اول چه مقدار بيشتر از فعاليت هاي ديگر و با رتبه هاي پايين تر مي باشد.

به طور خلاصه مي توان گفت كه روش مذكور فاصله كمي بين فعاليت هاي صنعتي را مشخص نمي سازد، بلكه فاصله رتبه اي بين آنها را آشكار مي نمايد.

1-4 واژگان كليدی

1- برنامه ريزي منطقه اي:

برنامه ريزي منطقه اي فرآيند ي است، در جهت مشارکت مردم و مناطق در برنامه ريزي و فراهم آوردن موجبات برنامه ريزي از جهت انطباق با برنامه هاي کلان ملي و ويژگي هاي منطقه اي  (زياري، 1378).

2- تحليل عاملي:

يكي از روش هاي آماري است كه در تركيب شاخص ها، ضمن تعيين ابعاد آنها، مشكلات ناشي از ناهمساني واحد سنجش، اهميت نسبي و تناسب شاخص ها را بر طرف مي كند (طاهري، 1375).

3- روش تاكسونومي عددي:

اين روش قادر است كه يك مجموعه را بر اساس يك سري شاخص هاي داده شده به زير مجموعه اي همگن تقسيم كند. همچنين قادر است كه اعضاي مجموعه را طبقه بندي نمايد (نوربخش، 1356).

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --