دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1)مقدمه

شواهد نظری و تجربی نشان می دهند که تصمیمات تامین مالی و بطور واضح تر، ساختار سرمایه شرکتها بر عملکرد جاری و آتی آنها تاثیر گذار است. مديران بايد با در نظر گرفتن استراتژی هاي موجود ساختار سرمايه اي را انتخاب كنند كه هزينه سرمايه كمتري نياز داشته باشد تا شركت بازدهي بهتري داشته باشند، به عبارتي ساختار بهينه سرمايه زماني اتفاق ميافتد كه هزينه سرمايه آن به حداقل ممكن رسيده باشد(تانگ و جانگ، 2007). مارکیدز و ویلیامسون(1996) نشان دادند که تصمیمات تامین مالی شرکتها و انتخاب آنها بین تامین مالی از طریق بدهی یا سرمایه، بطور چشمگیری متاثر از ویژگی های دارییهای آنها می باشد. در شرکتهایی که استراتژی رقابتی را پیش گرفته اند؛ ساختار داراییها، غیراختصاصی می باشد و می توان آنها را از طریق منابع بدست آمده از بدهی، تهیه نمود. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی بالاتری دارند. این در حالی است که در شرکتهای دارای توان رقابتی پایین، داراییها، اختصاصی می باشند و باید از طریق منابع حاصل از آورده سهامداران، تهیه شوند. زیراکه در زمان تسویه شرکت، امکان نقدشوندگی کمتری دارند(پارک و جانگ،2013).

موضوع تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه با سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. اين فصل باعنوان كليات تحقيق، نگاهي كلي به پژوهش مي نمايد و خواننده را با آنچه قرار است تجزيه و تحليل گردد آشنا ميسازد. بر این اساس، در فصل حاضر، ابتدا مساله اصلی و ضرورتهای انجام تحقیق تبیین می شود. سپس فرضیات تحقیق و کلیاتی از جامعه آماری مورد مطالعه و روش های موردنظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات بتشریح می شود. در پایان فصل، متغیرها و واژه هاي كليدي، ارائه و بلحاظ عملیاتی تعریف می شوند.

 

1-2)بيان مسئله

حداكثر كردن ارزش بانکها مستلزم اجراي طرحهاي سودآور است، در جهان امروز با توجه به شرايط بازار رقابت تعيين روش تامين مالي مناسب براي افزايش سودآوري و ادامه حيات بانکها امري ضروري است. سرمايه گذاران نيز باتوجه به جدايي مالكيت از  مديريت، نياز به منابع مالي وسيع در بانکها و همچنين علاقه دارندگان منابع مالي به استفاده از منابع خود جهت افزايش ثروت به تجزيه و تحليل عملكرد بانک ها و ساختار سرمايه آنها می پردازند تا به سرمايه گذاري صحيح دست يابند(بیگلر، 1385).

بنگاههاي اقتصادي نيز براي ورود به تجارت و ادامه فعاليت در آن نياز به سرمايه دارند ،منابع تامين مالي به صورت هاي گوناگون تقسيم گرديده است مانند، منابع تضمين شده و منابع تضمين نشده اما در بيشتر تحقيقات منابع تامين مالي بانکها براساس سياست تامين مالي آنها به دو بخش منابع مالي دروني و منابع مالي بيروني تقسيم مي شوند كه اين منابع مي تواند به روش كوتاه مدت يا بلند مدت مورد استفاده قرار گيرد.لازمه تامين سرمايه از منابع دروني، سودآوري گذشته بانک است كه از محل انباشت سودهاي گذشته كه منبعي مناسب جهت تأمين مالي بانک فراهم مي آيد، يعني به جاي تقسيم سود بين سهامداران سود را در فعاليتهاي عمدتاً عملياتي بانک جهت كسب بازده بيشتر بكار ميگيرند و در منابع مالي بيروني از محل بدهي ها و سهام اقدام به تامين مالي مي نمايد(آبور، 2005).

تامين كنندگان منابع مالي، سرمايه گذاران(سهامداران و اعتبار دهندگان) مي باشند كه هر گروه بدنبال منافع خود هستند، آنچه كه تامين كنندگان را تشويق مي كند تا منابع خود را در فعاليت مشخصي به كار گيرند، عملكرد مطلوب آن فعاليت است، كه بدنبال آن ارزش بانک و در نتيجه ثروت سهامداران افزايش مي يابد. از طرفي هزينه هاي تامين مالي متفاوت مي باشد.اهرم مالی میزان استفاده بانک از بدهی(استقراض) در ساختار سرمایه را نشان می دهد و بانکهایی که بخش عمده ای از ساختار سرمایه آنها از طریق بدهی تامین شده است؛ اصطلاحا بانکهای اهرمی نامیده می شوند. از ديدگاه بانک هزينه تامین مالی از طریق بدهي كمتر است چون بدهي مستلزم پرداخت بهره به بستانكاران مي شود و از نظر قوانين مالياتي چنين هزينه اي قابل قبول است .از طرفي ديگر افزايش بي رويه بدهي ريسك ورشكستگي را افزايش مي دهد و باعث كاهش ارزش سهام بانک مي شود. از ديدگاه ديگر، استفاده بيش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزايش بازده مورد انتظار سهامداران و در نهايت باعث افزايش هزينه تامين مالي مي شود. بنابراين مديران بايد با در نظر گرفتن استراتژی هاي موجود ساختار سرمايه اي را انتخاب كنند كه هزينه سرمايه كمتري نياز داشته باشد تا بانک بازدهي بهتري داشته باشند، به عبارتي ساختار بهينه سرمايه زماني اتفاق ميافتد كه هزينه سرمايه آن به حداقل ممكن رسيده باشد(فسبرگ و قوش، 2006).

در مجموع، می توان تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری را بواسطه منابع حاصله از تصمیمات ساختار سرمایه و هزینه تامین مالی ناشی از آن دانست. چگونگی بکارگیری این منابع، بطور بالقوه سودآوری و ارزش بانک را تحت تاثیر قرار می دهد و موجبات موفقیت یا شکست بانک را فراهم می آورد. بر این اساس، سوال اساسی تحقیق حاضر به شرح  زیر مطرح شده است.

بین ساختار سرمایه با سودآوری بانکها چه ارتباطی وجود دارد؟

 

1-3)ضرورت انجام تحقيق

بانکها نقش عمده اي در اقتصاد كشورها دارند. زيراكه افراد زيادي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن سرمايه گذاري مي كنند. از اين نظر توجه به عوامل موثر بر عملكرد آنها مي توان در تعيين راهبردهاي تصميم گيري براي سرمايه گذاران مفيد باشد. در اين تحقيق به ساختار سرمایه بانکها به عنوان یک عامل موثر در سودآوری آنها توجه شده است. بنابراین، اولین ضرورت تحقیق حاضر، تبین سودآوری بانکها از جنبه ساختار سرمایه آنهاست. از طرف دیگر، بانکها به منظور كسب مزيت رقابتي، از منابع خود در جهت بهبود موقعيت نسبي خويش نسبت به رقبا استفاده مي كنند و ارتقاي موقعيت شركت سبب شكل گيري فرصت هاي بهتري در آينده مي شود. بکارگیری منابع خارج از شرکت در جهت سودآوری و ارزش آفرینی، موضوعی است که بطور بالقوه مورد توجه تامین کنندگان سرمایه شرکتها می باشد.

 

تعداد صفحه : 118

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --