دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثر فاضلاب شهری  بر رشد گیاه آلوئه ورا

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد یاسوج

دانشکده کشاورزی، گروه زراعت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي «M.Sc»

گرایش: زراعت

 عنوان:

بررسی اثر فاضلاب شهری  بر رشد گیاه آلوئه ورا(Alveo vera .spp) در منطقه یاسوج

 استاد راهنما:

دکتر خدابخش پناهي كردلاغري

 استاد مشاور :

دکتر مهدی حسینی فرهی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

چکیده………………………………………………..

فصل اول:  مقدمه وکلیات……………………..

 

1

 

2

1-1- مقدمه………………………………… 3
1-2- اهمیت فاضلاب……………………… 5
1-3- منابع فاضلاب………………………………………. 6
  1-3-1-  فاضلاب خانگي………………………….. 6
1-3-2- مواد زاید صنعتي………………………………… 6
1-3-3- مواد زاید كشاورزي………………………………….. 7
1-3-4- مواد پاك كننده……………………………………………………. 7
1-4- گياه پالايي…………………………. 8
1-4-1- فناوری گياه پالايي……………………………………. 8
1-4-2- مزايا و محدودیت های روش گياه پالايي………… 9
1-4-       1-5- مشخصات گیاه شناسی آلوئه ورا…………………… 10
1-5-1- تاریخچه گیاه………………………………… 12
1-5-2- ترکیبات شیمیایی…………………………………………. 13
1-5-3- خواص دارویی………………………………………. 13
1-5-4- مضرات………………………………………… 14
1-5-5- مشخصات ظاهری………………………………… 15
1-5-5-1-  گل ها………………………………… 15
فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

 

1-5-5-2-ریشه ها………………………………………… 16
1-5-5-3-  نیازها و عوامل محیطی ……………………. 17
1-5-5-  1-5-6- منشاء، زیستگاه و دامنه پراکندگی گیاه………………. 19
1-5-6- 1-5-7- جادوی زمین آلوئه ورا…………………………. 20
1-5-7-     1-5-8- کاربرد گیاهان دارویی در کمک های اولیه……… 21
1-5-8-     1-5-9- آلوئه ورا در گذر زمان…….. 21
1-5-9-     1-5-10- جنس آلوئه ورا و گونه های آن…………….. 22
1-5-10-   1-5-11- تحقیقات و  کاربرد دارویی………… 23
1-5-11-        1-5-12-  گیاه قرن بیستم……………………… 26
1-5-12-        1-5-13-  آلوئه ورا در جزیره قشم……………… 27
1-5-13-   1-5-14- بازار تجاری و جهانی……………………… 27
1-5-14-   1-5-15- ترکیبات شگفت آور آلوئه ورا……………… 29
1-5-15-1- راز درمانگری برگ های آلوئه ورا………….. 30
1-5-15-        1-5-16- برگ و محتویات آن…………………… 31
1-5-16-    1-5-17- شیوه استفاده……………………… 31
1-5-17-        1-5-18- آشنایی با مواد موثر گیاهی………. 32
1-5-18-1- گلیکوزیدها………………………….. 32
1-5-18-2- ساپونین ها……… 32
1-5-18-3- تانن ها………………………. 33
1-5-18-4- رزین ها……….. 33
فهرست مطالب

عنوان

 

 

صفحه

3-6- صفات مورد اندازه گيري……………………………. 48
3-7- چگونگی اندازه گیری صفات مورد آزمایش…………… 48
3-7-1- روش اندازه گیری طول برگ……………………………………….. 49
3-7-2- روش شمارش تعداد برگ و پاجوش…………………. 49
3-7-3-  روش اندازه گیری زیست توده (وزن تر و خشک ریشه و اندام هوایی)………. 49
3-7-4-  روش اندازه گیری وزن تر و خشک برگ…………………………….. 50
3-8- محاسبات آماري …………………………….. 50
فصل چهارم:  نتايج و بحث و پيشنهادات……….. 51
4-1- مقدمه…………………………………. 52
4-2- اثر کاربرد فاضلاب شهری بر عملکرد گیاه آلوئه ورا…………… 52
4-2-1-  تعداد برگ…………………………… 54
4-2-2- طول برگ…………………………………………. 54
4-2-3-  وزن تر  اندام هوائی……………………………… 63
4-2-4-  وزن تر برگ………………………………. 66
4-2-5-  وزن تر کل………………………………. 69
4-2-6- وزن خشک برگ……………………………….. 72
4-2-7- تعداد پاجوش…………………………………. 76
4-3- نتیجه گیری……………………. 79
4-4- پیشنهادها……………………………………………….. 80
منابع و ماخذ

چکیده

به منظور بررسی تأثیر فاضلاب شهری بر رشد گیاه آلوئه ورا آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار در سال زارعی 93-92، در منطقه بویراحمد اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل، فاضلاب شهری در چهار سطح(آبیاری با آب معمولی(f1)، پساب فاضلاب تصفیه شده شهری(f2)، ترکیب پساب با آب معمولی به نسبت 2 به 1(f3) پساب فاضلاب با آب معمولی به نسبت 1 به  1(f4) و دور آبیاری در سه سطح(5 روز (a1)، 10 روز(a2) و 15 روز(a3)) اجرا شد. ویژگیهای رشد مانند تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد فاضلاب شهری تأثیر معنی داری بر تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها داشت. در سطوح مختلف دور آبیاری بیشترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، طول برگ، وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل) و تعداد پا جوش ها مربوط به تیمار تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(a3) بود. در سطح بر همکنشی بیشترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزن تر(اندام هوائی، برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:1 و تنش هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) و کمترین میانگین تعداد برگ، تعداد پا جوش، طول برگ و وزت تر(اندام هوائی، تر و خشک برگ و کل)، مربوط به تیمار پساب فاضلاب و آب معمولی به نسبت 1:2 و تنش هر 15 روز یک بار آبیاری(f3a3) بود. بیشترین اثر افزایشی فاضلاب شهری و دور آبیاری بر صفات کمی گیاه در سطح بر همکنشی، تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش  هر 5روز یک بار آبیاری(f4a1) به دست آمده است. به این ترتیب تیمار فاضلاب شهری به نسبت 1:1 و تنش هر 5 روز یک بار آبیاری(f4a1) باز خوردی عالی از ترکیب فاضلاب شهری و دور آبیاری برای زیست توده در گیاه آلوئه ورا می باشد.

واژه های کلیدی: فاضلاب شهری، آلوئه ورا(Alveo vera. SPP)، دور آبیاری.   

 

مقدمه و کلیات

 امروزه با توجه به رشد روز افزون صنایع و آلایندگی شدید پساب های شهری و همجواری مراکز شهری، شهری و کشاورزی در بیشتر نقاط کشور، ورود آلاینده های آلی و معدنی به خاک و هم چنین نفوذ این آلودگی ها به منابع آب سطحی و زیرزمینی  به یک نگرانی ملی تبدیل شده است. لذا یافتن راه حل هایی برای رفع این خطرات پیش از بروز فاجعه ای  زیست محیطی در بسیاری از نقاط کشور ضروری  می باشد (ذامیادی و همکاران، 1382). با افزایش سریع جمعیت جهان، فشار بر منابع محدود آب شیرین، افزایش می یابد. کشت آبی، بزرگترین بخش مصرف کنندۀ آب است و با نیازهای متناقص دیگر بخش ها مانند بخش های شهری و خانگی، مواجه می شود. با جمعیت فزاینده و آب کمتری که برای تولیدات کشاورزی در دسترس است، تضمین امنیت غذایی برای نسل های آینده، مبهم است. بخش کشاورزی با چالش هایی برای تولید بیش غذا با آب کمتر بواسطه افزایش بهره وری آب زراعی مواجه است (کیجنیتال، 2003)[1]. رشد روزافزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت های کشاورزی و شهری و همچنین خشکسالی های پی در پی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خشک در سال های اخیر موجب شده است که تقاضا برای آب افزایش شود و منابع آب با کیفیت مطلوب به اوج بهره برداری خود برسد و در نتیجه فشار بیش از اندازه به منابع آب وارد آید. در نتیجه استفاده از منابع دیگر همچون فاضلاب شهری در آبیاری گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر با استفاده بهینه از فاضلاب شهری در تغذیه گیاهان می توان تا حدود زیادی از تاثیر نامطلوب زیست محیطی ناشی از رها سازی آنها جلوگیری نمود. آب زیرزمینی و سطحی از مهمترین منابع طبیعی در جهان می باشد، در شرایط کنونی ايران، بخش قابل ملاحظه اي از مصارف آب کشور، به خصوص در بخش شرب، توسط منابع آب زیرزمینی وسطحی تأمین می گردد. بنابراین، حفاظت کیفی از منابع آب از اهمیت زیادي برخوردار است .در بسیاري از موارد آلودگی آب هاي زیرزمینی، بعد از آلوده شدن چاه هاي آب شرب شناسایی می شوند. رفع آلودگی آب زیرزمینی بسیار پرهزینه و فرآیندي طولانی است و اغلب زمانی آلودگی تشخیص داده می شود که رفع آلودگی آبخوان تقریباً غیر ممکن می گردد. یکی از راه هاي مناسب براي جلوگیري از آلودگی آب هاي زیر زمینی، شناسایی مناطق آسیب پذیر آبخوان و مدیریت  بهره برداري از منابع آب وکاربري اراضی است. آلودگي آب به دليل تخليه فاضلاب شهري و صنعتي، وجود فلزات سنگين سمي و مديريت نامناسب زباله ها ، سلامتي بشر را به صورت جدي تحت تأثير قرار مي دهد و با توجه به حجم عظيم فاضلاب هاي توليدي، تلاش براي دستيابي به نحوه دفع مناسب فاضلاب در محيط زيست ضروري مي باشد. متداول ترين فلزات سنگين يافت شده در فاضلاب ها، سرب، مس، روي، كادميم، كروم و نيكل هستند كه اين گونه فلزات به دليل سميت و عدم تخريب زيستي نه تنها براي گياهان و حيوانات بلكه براي انسان ها هم ايجاد مشكل كرده و مي توانند در بافت هاي زنده و در نهايت درزنجيره غذايي تجمع حاصل كنند. تكنيك هاي مختلفي براي كاهش مقدار يون هاي فلزي از فاضلاب ها وجود دارد كه هر كدام از آن ها داراي مزايا و مضراتي بر اساس سادگي، انعطاف پذيري، مؤثر بودن فرايندها، قيمت، مشكلات تكنيكي و نگهداري مي باشند. در نتيجه تكنيك هاي آسان، مؤثر، مقرون به صرفه و دوستدار محيط زيست براي تيمار فاضلاب ها مورد نياز است. آلودگی محیط زیست از منابع گوناگون صورت می‌گیرد. با پیشرفت تمدن بشری و توسعه فن‌آوری و ازدیاد روز افزون جمعیت، در حال حاضر دنیا با مشکلی به نام آلودگی در هوا و زمین روبرو شده است که زندگی ساکنان کره زمین را تهدید می‌کند. بطوری که در هر کشور حفاظت محیط زیست مورد توجه جدی دولتمردان است. امروزه وضعیت زیست محیطی به گونه‌ای شده است که مردم یک شهر یا حتی یک کشور از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر در امان نیستند، تجمع آلاینده ها  به چرخه زندگی انسان و دام ممانعت نمود (هشام و راشد، 2002)[2].

 لذا با توجه به موضوعات اشاره شده در این پژوهش سعی می گردد تاثیر آبیاری با فاضلاب شهری به صورت آبیاری با آب معمولی، پساب فاضلاب تصفیه شده شهری، ترکیب پساب با آب معمولی به نسبت 2 به 1 و پساب فاضلاب با آب معمولی به نسبت 1 به 1 و  دور آبیاری در سه سطح ( 5 روز، 10 روز و 15 روز ) را بر روی رشد و نمو گیاه «آلوئه ورا» مورد بررسی قرار داد.

اهمیت فاضلاب

رشد روز افزون جمعيت جهان، همگام با گسترش فعاليت هاي کشاورزي و صنعتي در جهت افزايش تامين مواد غذايي از يک سو و خشکسالي هاي پي در پي در سال هاي اخير از سوي ديگر، موجب شده است که منابع موجود آب شيرين در اکثر کشورهاي واقع در کمربند مناطق خشک به اوج بهره برداري خود برسد و بالطبع فشار بيش از اندازه به منابع آب وارد آيد. ايران جزء کشورهايي است که برداشت آب ازمنابع آب زيرزميني آن در مقايسه باساير کشورها به مراتب بيشتر است لذا در شرايطي که کشور به شدت از لحاظ کمبود منابع آب شيرين رنج مي برد و در دراز مدت بحران منابع آب به صورت يک مساله جدي مطرح است، بنابراين توجه به منابع غير متعارف آب يک ضرورت اجتناب ناپذير مي باشد (اروندي و مقدس، 1379). هرچند مواد و عناصر موجود در فاضلاب بسیار قابل توجه بوده و بررسی کلیه آن ها امری مشکل است، لیکن تعدادی از نمایه های شیمیایی و فیزیکی برای آن در نظر گرفته شده که قبل از استفاده برای کشاورزی بایستی مورد ارزیابی قرار گیرند (داي و ال. ال لودک، 1993) [3]. استفاده از فاضلاب به عنوان یک منبع غذایی گیاهی در تولیدات زراعی و یا به منظور حاصلخیزکردن خاک ها ازقدیم الایام در برخی نواحی آسیاه معمول بوده است. اما اطلاعات  مدون در این زمینه و بخصوص در مورد کاربرد پساب در کشاورزی مربوطه به سال 1351 در بنزولای آلمان و سال 1650 در ایدرن بورف اسکاتلند است (جی هارد، 1959؛ روچینگ، 1911؛ استنبیدج، 1975)[4]. با توسعه روش های تصفیه فاضلاب، توجه به استفاده از پساب حاصله از تصفیه خانه ها در کشاورزی افزایش پیدا کرد. بخصوص این که برخی از متخصصان براین باورند که بهترین روش برای دفع پساب پخش آن در اراضی کشاورزی است. زیرا با این روش چرخه مواد غذایی تکمیل شده و عناصری که در اثر زراعت از خاک خارج شده است دوباره به آن بازگردانده می شود(چیک، 1964)[5].

 بنابراین ایده اولیه استفاده از پساب در کشاورزی به سه دلیل عمده شکل گرفت که عبارتند از:

 1) جلوگیری از آلوده شدن رودخانه ها.

 2) استفاده از مواد غذایی موجود در آن برای زراعت.

3) حفاظت آب و استفاده مجدد از آن در مناطق کم آب نیز به آن اضافه شد.

منابع فاضلاب : مهمترین منابع تولید فاضلاب به شرح زیر می باشد:

 1-3-1- فاضلاب خانگي

 آلودگي آب ها توسط فاضلاب هاي خانگي یا محل نگهداری چهار پایان از متداولترین نوع آنهاست. این نوع آلودگی ها كه عموماُ خطرناك هستند باعث نا پاكي آب های زیر زمیني وخاک مي شوند. بدین ترتیب كه در اثر نفوذ مواد آلوده و جذب نشدن در جریان حركت داخل زمیني خود را به  سفره هاي آب دار مي رسانند (عبدالهی منصورخانی، 1392).

1-3-2- مواد زاید صنعتي

یكي از انواع آلودگي ورود مواد زاید و آلوده كارخانه ها به جریان هاي آب سطحي و زیرزمیني مي باشد. حتي در مواردي كه از آب در كارخانه ها به عنوان عامل سرد كننده استفاده مي شود ریختن  مجدد آب گرم به رودخانه ها باعث پایین آوردن مقدار اكسیژن موجود در آب و در نتیجه بهم زدن تعادل حیاتي آب مي شود. فاضلاب های صنعتي موجب انهدام موجودات آبزي چه گیاهي و چه حیواني و نیز عوامل طبیعي موجود در آب كه براي تصفیه آن وظیفه بسیار مهمي را به عهده دارند مي گردند .مواد زاید كارخانه ها عبارت است ازمواد جامد چون نسوج درختان، پوست حیوانات، ذرات مواد معدني، مواد شیمیائي چون نمك هاي آهن، روي مس، كرم، سیانور، محلول هاي اسید ي، فنل، سولفور، نمك های آمونیوم، قیر و هیدرو كربورهاي دیگر، مواد رنگي، چربی ها، مواد لعابي، موادپاك كننده قلیائي، موادسلولزي، مواد آلي و بالاخره مواد زایدي كه از كارخانه هاي لبنیات سازي خارج مي شود و به سبب دارا بودن مواد پروتئیني فراوان محیط بسیار مساعدي براي رشد انواع میكروب ها و در نتیجه آلودگي آب مي باشد (عبدالهی منصورخانی،  1392).

1-3-3- مواد زاید كشاورزي

 افزایش میزان محصولات كشاورزي سبب ازدیاد مصرف كود هاي شیمیائي وسموم دفع آفات گیاھي گردیده كه درنتیجه مقداري از آن وارد آب شده و در زمین نفوذ مي كند. سموم ممكن است در جریان نفوذ توسط خاك جذب شده و یا در زمین هایي كه قدرت جذب پایین باشد وارد سفره هاي آب گردد (عبدالهی منصورخانی، 1392).

1-3-4- مواد پاك كننده

تمام این مواد بدلیل خاصیت كم كردن قدرت كشش سطحي آب و  قدرت رطوبت دهي، كف كردن، و بالاخره امو لسیونه شدن قدرت پاك كنندگي دارند .این مواد كه در منازل، صنایعي چون رنگ رزي، مواد معدني، امولسیون هاي پو شاننده جاده ها وغیره مصرف دارند. با ریختن به رودخانه ها باعث ایجاد كف فراوان مي شوند (سالت و همکاران، 1998).

  • گياه پالايي

 1-4-1- فناوری گياه پالايي

گياه پالايي يك فناوری نسبتا نوظهور و مقرون به صرفه است که در آن از گیاهان سبز جهت خارج كردن مواد آلاینده ازآب و خاک استفاده می شود(سالت و همکاران، 1998)[6]. اين فناوری را همچنين مي­توان براي پالايش برخي از عناصرآلاینده از آب يا حتي هوا بكار برد. برخی گياهان قادر به جذب آلاينده ها به درون سيستم آوندی خود بوده و برخی ديگر، این ترکيبات را تجزيه نموده و يا آن ها را به ترکيبات متابوليزه شده کمتر سمی، تغيير شکل می دهند. گياهان، با جذب آلودگی توسط ريشه ها، آن ها را درون ساختار سلولی و يا برگ و ميوه ذخيره می کنند. ريشه های گياهان قادر به ترشح آنزيم هايی هستند که فعاليت ميکروبی را افزايش داده و زمینه را برای جذب برخی آلاینده ها مهیا می سازند(عبدی کوپایی، 2007؛ پرادهان و کونراد، 1998؛ تی سائو، 2003)[7].

از گیاه پالایی می­توان برای حذف موادآلاینده ی جامد، مایع وگازی استفاده کرد. همچنین در زمینه خاک های آلوده در کشاورزی و رسوبات (علف کش، آفت کش، فلزات سنگین)، و در صنایع (مواد آلی، فلزات) و ضایعات معدند(فلزات) استفاده نمود (اولسون و ریردون، 2003؛ ریدینتی، 2002؛ راک، 2003)[8].

 آب های آلوده ای که می توان از فرایند گیاه پالایی در آن ها استفاده نمود شامل فاضلاب خانگی و فاضلاب شهری (مواد غذایی ، فلزات)، رواناب کشاورزی و آب زهکش (مواد مغذی کود شیمیایی، فلزات، آرسنیک، سلنیوم، سموم دفع آفات آلی و علف کش)، فاضلاب های شهری (آلی و معدنی)، شیرابه دفع زباله، زهکشی معادن (فلزات)، و آب های زیرزمینی(فلزات و ترکیبات آلی) است (فررو و همکاران، 2000؛ راک، 2003). در حال حاضر روش های متنوعی برای کاهش آلودگی آب و خاک ابداع گردیده است که از آن جمله می توان به شست و شوی خاک های آلوده به فلزات سنگین توسط ا سید یا تصفیه پساب های شهری در تصفیه خانه ها اشاره کرد. مجموعه این روش ها وقت گیر و پر هزینه بوده و در نهایت موجب آلودگی بخش دیگری از محیط زیست می گردند. در این بین یافتن راه حلی مطمئن که ضمن رفع آلودگی، کم هزینه و نسبتا سریع بوده و اثرات جانبی آن سلامت محیط را با خطر مواجه نسازد، بسیار مهم می باشد. علاوه بر این، با توجه به بحران کم آبی، استفاده بهینه از آب و فاضلاب برای برخی مصارف زراعی، شهری و شهری تا حدودی به رفع مشکلات ناشی از کمبود آب نیز کمک خواهد کرد (تی سائو، 2003)[9].

مزايا و محدودیت های روش گياه پالايي

از مزاياي روش گياه پالايي مي توان به مواردي همچون عدم آلودگی های ثانويه نظير آلودگی صوتی، عدم نياز به تکنيک های پيچيده مهندسی برای اجرا و قابليت استفاده برای گستره وسيعی از آلودگی ها و سادگي و ارزان بودن روش، اشاره نمود. با اينكه گياه پالايي از لحاظ هزينه، اجرا و عوارض زيست محيطي بر ساير روش هاي پالايش خاك ارجحيت دارد، ولي داراي محدوديت هايي نيزمي باشد، از جمله اینکه براي كاهش غلظت آلاينده ها، گاهی به زمان طولاني نياز است و همچنین به علت اثرات سميت در مكان هاي آلوده،استقرار پوشش گياهي نیز مشکل خواهد بود. پالايش خاك هاي آلوده به فلزات به سختي انجام مي گيرد و يك چالش بزرگ محسوب مي گردد زیرا بر خلاف آلاينده هاي آلي، فلزات قابل تجزيه نيستند و معمولا آلودگي زدايي خاك هاي آلوده به فلزات، نياز به شناسایی و استقرار گیاهان ویزه و تخصصی برای جدا سازي فلزات سمي از اين گونه محيط ها دارد. این در حالی ا ست که در سایر تكنولوژي ها از جمله حفاري خاك و يا آبشويي خاك که بر پايه جداسازي فيزيكي و شيميايي آلاينده ها طراحي شده اند، هزينه پالايش خاك بسيار زیاد و بستگی به غلظت آلاينده، خصوصيات خاك و شرايط محيط دارند (فلچاس و لاتادی، 2003؛ نگری و همکاران، 2003)[10].

نکته بسیار مهم در گیاه پالایی، انتخاب گیاهانی است که ضمن پالایش پساب و خاک های آلوده، امکان تکمیل دوره رشد آن ها در شرایط آلودگی نیز وجود داشته باشد. پساب و لجن فاضلاب دارای مقادیر زیادی از عناصر کم مصرف و فلزات سنگین نیز می باشند.

هنگامی که این مواد به زمین اضافه می شوند، گیاه این عناصر را نیز جذب می کند. جذب عناصر کم مصرف و فلزات سنگین به مقدار زیاد به وسیله گیاه می تواند سبب آلودگی زنجیره غذایی انسان و دام شود، لذا برای پیشگیری از انتقال آلاینده ها به چرخه غذایی انسان در اثر جذب بیش از حد توسط گیاهان، برخی از کشورها و سازمان بهداشت جهانی[11] قوانینی وضع کرده اند و حدودی را نیز برای غلظت مجاز عناصر و ویژگی های مختلف پساب مقرر نموده اند (سینق و استئیننز، 1994)

مشخصات گیاه شناسی آلوئه ورا[12]

خانواده: Asphodelaceae

نام علمی: Aloe vera

نام انگلیسی: Aloe, Barbados aloe, Curacao aloe

نام فرانسوی: Aloes

  نام فارسی: صبر، صبر زرد.  

نام های محلی: زنبق بیابانی، لاله صحرایی، لاله بیابانی، گل سگله، گل قبر، چادورا، شاخ بزی، صبر تلخ، گیاهی است از خانواده آسفودیلاسه (زنبق) که به صورت علفی، چند ساله، تک لپه و همیشه سبز است. نام این گیاه از زبان عربی به سایر زبان ها وارد شده و ممکن است از کلمه عربی alloch یا عبری allal گرفته شده باشد. در زبان عربی آلوئه به معنی « ماده تلخ درخشان» و « تند و تیز و تلخ» است. علت این نام گذاری به طعم و مزه مایع داخل برگ گیاه مربوط می شود (کوبیتزکی، 1998؛ مهدی زاده، 1388).

این گیاه خاص مناطق آفریقایی است که به علت رویش آن در مناطق بیابانی به آن زنبق بیابانی، لاله صحرایی یا لاله بیابانی هم می گویند و در آفریقا فرشته بیابان نامیده می شود.

در برخی کشورها با نامهایی چون گیاه جاودانگی، گیاه دارویی، گیاه ملکه و … نیز نامیده می شود. در آمریکای جنوبی به آن گیاه جادویی می گویند. این گیاه به وسیله برخی از دانشمندان به عنوان گیاهی از ابدیت، عصای بهشت و اکسیر جهانی شناخته شده است. در برخی از کشورها نیز به دلیل خواص دارویی اش به آن گیاه هزار درمان نام داده اند. علاوه بر این دارای اسامی متعددی مانند«صبر تلخ» یا «شاخ بزی» است و در استان بوشهر با نامهای محلی گل سگله، گل قبر یا چادورا شناخته می شود (کوبیتزکی[13]، 1998؛ مهدی زاده، 1388).

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --