دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

پایان‎نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی M.Sc

گرایش: زراعت

 عنوان:

بررسی اثر زئولیت و سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی  بر روی صفات کمی وکیفی  گیاه کلزا در شهرستان شیراز

 استادراهنما:

دکتر عبدالصمد کلیدری

 استادمشاور:

دکترمحمد مهدی رحیمی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات……………………………………………………………………………………………. 2

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 2

1-2- اهمیت تولید دانه های روغنی…………………………………………………. 4

1-3- تعریف دانه های روغنی…………………………………………………………. 4

1-4- تولید دانه های روغنی…………………………………………………………………………….. 5

1-5- فرضیات ………………………………………………………………………………………… 5

1-6- اهداف…………………………………………………………………………………………… 5

1-7 – تاريخچه و کلياتي درباره  کلزا……………………………………………………… 6

1-8- اهميت کلزا……………………………………………………………………………… 9

1- 8-1 – کلزا به عنوان علوفه………………………………………………………. 11

1- 8- 2- معيارهاي اقتصادي در توليد کلزا …………………………………… 12

1-9- طبقه بندي کلزا………………………………………………………………………… 13

1- 9-1- مشخصات گياه شناسي کلزا…………………………………………………… 13

1-9-2- دانه …………………………………………………………………………………….. 13

1-9-3- مواد متشکل دانه کلزا…………………………………………………………. 13

1- 9- 4- ريشه ……………………………………………………………………………. 14

1-9-5- ساقه……………………………………………………………………………….. 15

1-9-6-  برگ……………………………………………………………………………………….. 15

1- 9-7-گل آذين……………………………………………………………………………… 15

1-9-8- ميوه…………………………………………………………………………………………. 16

1-10- رشد کلزا……………………………………………………………………………. 16

1-11- موارد مهم در کشت کلزا…………………………………………………….. 18

1-11-1- انتخاب رقم …………………………………………………………………………… 19

1-11-2- آماده سازي زمين …………………………………………………. 19

1-11-3- کوددهي ………………………………………………………………….. 20

1-11-4- تاريخ کاشت…………………………………………………………………………….. 20

1-11- 5- ميزان بذر و تراکم بوته…………………………………………………………. 21

1 -11 -6 – عمق کاشت…………………………………………………………………….. 21

1-12- آبياري مزرعه ……………………………………………………………………… 23

1-13- برداشت کلزا…………………………………………………………………………….. 23

1-14- تعریف  و تاریخچه  کشف زئولیت………………………………………. 24

1-14-1- طبقه بندی زئولیت ها ……………………………………………………. 25

1-14-2- خواص زئولیت ها  ……………………………………………………….. 25

1-14-3- نقش زئولیت در کشاورزی………………………………………………….. 28

1-14-4- كاربرد زئولیت در كشاورزي ………………………………. 28

1-15- سوپرجاذب ها  ( هيدروژل ها)………………………………………………………. 29

1-15-1- ساختمان سوپر جاذب هاي استاکوسورب……………………………………. 31

1-15-2- مقدار کاربرد سوپر جاذب ها……………………………………………………… 31

1- 15-3- روش كاربرد سوپر جاذب ها…………………………………………………….. 32

فصل دوم: مروری بر پژوهش‎های پیشین…………………………… 34

2-1 – تنش………………………………………………………………………………………. 34

2-2 -تنش خشکي……………………………………………………………………………. 35

2-3 – نقش آب در گياه…………………………………………………………………………. 36

2 -4 – تنظيم اسمزي……………………………………………………………………. 38

2– 5- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکي …………………………………………. 39

2 -5-1- تاثير تنش خشکي بر تعداد دانه در خورجين……………………………. 41

2– 5-2- تاثير تنش خشکي بر تعداد خورجين در بوته……………………… 42

2 -5-3- تاثير تنش خشکي بر وزن هزاردانه …………………………………………… 44

2– 5-4- تاثير تنش خشکي بر مقدار و درصد روغن دانه ……………………. 45

2-5-5- تاثير تنش خشکي بر ارتفاع بوته……………………………………………….. 46

2-5-6- تاثير تنش خشکي بر شاخص برداشت ………………………………………… 47

2-5-7- اثر تنش خشکی بر ميزان کلروفیل a + b………………………………. 48

2-6- اثرات فیزیولوژیکی تنش آب……………………………………………………… 49

2-7- اثرات بیوشیمیایی تنش آب……………………………………………………………………. 49

2-7-1-حمايت آنتي اكسيداني در كلروپلاست ها…………………………….. 50

فصل سوم: مواد و روش‎ها………………………………………………………………………….. 53

3-1- مواد آزمایش………………………………………………………………………………………. 53

3-1-1- موقعیت جغرافیایی و مشخصات اقلیمی محل آزمایش……………………………. 53

3-1-2- خاک محل آزمایش……………………………………………………………….. 53

3-2- روش آزمایش………………………………………………………………………….. 54

3-2-1- نوع و مشخصات طرح آماری به کار رفته در تحقیقات مزرعه ای………………….. 54

3-2-2- عملیات آماده سازی زمین و پیاده نمودن طرح……………………………….. 55

3-2-3- معرفی رقم هائولا 401…………………………………………………. 55

3-2-4- عملیات کاشت………………………………………………………………………… 56

3-2-5- عملیات داشت………………………………………………………………………. 56

3-2-6- عملیات برداشت نهایی………………………………………………………………… 56

3-3- نمونه برداری و اندازه گیری صفات……………………………………………………… 56

3-3-1- اندازه گیری ارتفاع بوته…………………………………………………. 57

3-3-2- عملکرد دانه ………………………………………………………………….. 57

3-3-3- تعیین شاخص برداشت…………………………………………………. 58

3-3-4-  تعیین خصوصیت کیفی(درصد وعملکرد روغن دانه)……………………….. 58

3-3-5- اندازه گيري ميزان کلروفيل(a+b )………………………………………………….. 58

3-3-6- اندازه گیری میزان فعالیت SOD……………………………………………….. 58

3-3-7- اندازه گیری میزان فعالیت CAT…………………………………………….. 59

3-4- محاسبه آماری…………………………………………………………………. 59

فصل چهارم: نتایج ……………………………………. 60

4-1- اتفاع بوته……………………………………………………………………. 60

4-2- تعداد شاخه فرعی………………………………………………………… 64

4-3- کلروفیل برگ a+b………………………………………………….. 66

4-4- تعداد خورجین در بوته……………………………………………………….. 69

4-5- تعد اد دانه در خورجین…………………………………………………… 74

4-6- وزن هزاردانه………………………………………………………….. 77

4-7- عملکرد دانه……………………………………………………….. 80

4-8- عملکرد بیولوژیک……………………………………………………. 85

4-9- شاخص برداشت……………………………………………………………….. 87

4-10- درصد روغن …………………………………………………………… 89

4-11- عملکرد روغن…………………………………………………………. 93

4-12- آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) ………………………………….. 96

4-13- آنزیم کاتالاز (CAT) ………………………………………………………. 100

4-14- آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX)  …………………………….. 102

فصل پنجم: بحث و پیشنهادات……………………………….. 106

5-1- نتیجه گیری و بحث……………………………………………………… 106

5-2-پیشنهادات………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………….. 108

چکیده

 

     این پژوهش جهت بررسی اثر تنش خشکی در مراحل رشدی حساس کلزا و همچنین اثرات کاربرد زئولیت (10تن در هکتار) و سوپرجاذب (1کیلوگرم در هکتار) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی به صورت اسپیلت پلات در سه تکرار و در شهرستان شیراز صورت گرفته است و در پایان خصوصیات کمی و کیفی گیاه کلزا تحت تیمارهای ذکر شده مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج نشان داد که تنش خشکی به ویژه در مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی سبب کاهش عملکرد دانه، عملکرد روغن و میزان کلروفیل برگ شد. در صورتی که با کاربرد زئولیت و سوپرجاذب تمامی این صفات افزایش پیدا کرد. همچنین تنش خشکی موجب افزایش میزان آنزیم های آنتی اکسیدانت گشته ولی زئولیت و سوپرجاذب مصرفی اثر عکس داشته و صفات کاهش معنی داری نشان دادند. نتایج تجزیه آماری نشان داد که اثر متقابل تنش خشکی و کاربرد زئولیت و سوپرجاذب بر تمامی صفات معنی دار بود. حداکثر عملکرد دانه به عنوان مهم ترین صفت مورد بررسی از تیمار تنش در مرحله ساقه دهی و کاربرد ده تن در هکتار زئولیت + یک کیلوگرم در هکتار سوپرجاذب به میزان 4/3528 کیلوگرم در هکتار به دست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله گلدهی و عدم مصرف زئولیت و یا سوپرجاذب به میزان 2/1678 بود. لذا از نتایج به دست آمده در این آزمایش می توان چنین نتیجه گیری کرد که مرحله گلدهی و سپس خورجین دهی حساس ترین مراحل در گیاه کلزا می باشند و کاربرد زئولیت (ده تن در هکتار) و سوپرجاذب (یک کیلوگرم در هکتار) برای کاهش اثرات خشکی به عنوان بهترین تیمار مورد بررسی مشخص شد.            

 واژه های کلیدی: کلزا- تنش خشکی- زئولیت- سوپرجاذب- عملکرد دانه 

 کلیات

    • مقدمه

گياهان حدود 400 ميليون سال است كه از زمان ترك درياها و سكني گزيدن در خشكي‌هاي كره زمين همواره با تنش رطوبتي مواجه بوده اند. هنگامي كه خشكي روي مي‌دهد گياهان عالي هميشه مجبورند كه آن را تحمل نموده يا چرخه زندگيشان را جهت دوري جستن از آن تنظيم نمايند. برخلاف حيوانات آنها نمي‌توانند به مكان مناسب‌تري نقل مكان نمايند. بنابراين در تكامل گياهان خشكي زي، نياز آنها به جستجو، جذب، انتقال و نگهداري آب به عنوان يك نيروي محرك عمده عمل كرده است. با وجود اين، خشكي هنوز عمده‌ترين محدوديت در توليد محصولات زراعي است(علیزاده 1378).

   امروزه دسترسي و كنترل منابع آبي به يكي از مهمترين مسائل و موضوعات قرن اخير تبديل شده است. در گذشته آبياري معمولي ترين روش براي مقابله با كم آبي بود اما امروزه با كاهش شديد منابع آب، راه حل هاي ديگري مورد توجه قرار گرفته است. براي مثال محققان اصلاح نباتات در حال تحقيق بر روي يافتن گیاهان سازگارتر با محيط هاي مستعد بروز خشكي و نيز دستيابي به گياهان با بازده مصرف آب بالا و در عين حال ثبات عملكرد بالا مي باشند (Anonymous, 2010).

   طبق گزارش های سازمان مدیریت منابع آب ایران(1389، 1388)، كشور ایران به سبب واقع شدن بر روي كمربند خشك جهاني همواره در معرض خشكي مي باشد(بی نام، 1389). نزديك به دو سوم بارندگي ساليانه در سطح كره زمين تبخير شده و از دسترس خارج مي گردد و بيش از نيمي از آنچه باقي مي ماند بدون استفاده به سمت درياها جاري مي گردد، از سوي ديگر مقدار بارندگي و توزيع آن بسيار متغير است به طوري كه در يك سال با خشكسالي مواجه بوده و سال ديگر سيل جاري مي گردد. سهم آب در بخش كشاورزي در جهان، حدود هفتاد و پنج درصد است در حاليكه اين رقم در ايران 94 درصد است. 65 درصد مناطق خشک و 25 درصد مناطق نیمه خشک از اراضی کل کشور با متوسط بارندگی 252 میلی متر در سال، در معرض بسیاری از تنش های محیطی از جمله خشکی، شوری و درجه حرارت بالا است(حیدری شریف آباد،1382). 

   بررسي ها نشان داده است كه سطوح مختلف تنش خشكي مي تواند تاثيرات متفاوتي بر هر يك از صفات فنولوژيك، مرفولوژيك و فيزيولوژيك گياه بگذارد و گياهاني كه به اين لحاظ تغييرات و خسارات ناخواسته كمتري را متحمل مي گردند به لحاظ مقاومت به دوره هاي كم آبي ارجحيت داشته و پتانسيل بالاتري براي توليد در مناطق خشك و نيمه خشك (Pessarakli, 2006).

ارزیابی کلی از توان بخش کشاورزی نشان می دهد سطح زیر کشت و زمین های کشاورزی کشور چندان قابل افزایش نیست لذا بهترین راه مقابله با این وضعیت، تلاش در جهت افزایش عملکرد در واحد سطح با مدیریت صحیح در مصرف آب کشاورزی است(بقایی، 1383). در این راستا ضمن توجه به توسعه فیزیکی منابع تامین آب، بایستی بخش بزرگی از سیاست ها به کنترل مصرف آب در داخل مزارع معطوف شود. اتخاذ روش های مختلف به منظور استفاده صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنش های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری در رأس تحقیقات زراعی قرار دارد(اویسی، 1389). یکی از چالش­های اصلی در تلاش جهت رسیدن به تولید پایدار محصولات کشاورزی، تنش­های محیطی می­باشند. واکنش­های گیاهان به تنش­های محیطی پیچیده بوده و شامل بسیاری از انواع عکس العمل­های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی می­شود (کافی و همکاران، 1385). این قبیل واکنش­ها در گیاهان در معرض تنش در جهت غلبه یافتن، اجتناب و یا خنثی کردن اثرات تنش آغاز می­گردد. تحمل یا حساسیت در برابر یک نوع از شرایط پر تنش بستگی به ریخته ژنتیکی و بیوشیمیایی گونه­ها دارد(Levitt, 1980).

    در سطح جهانی به آبیاری علمی و دقیق جهت افزایش بازده آبیاری و کنترل دقیق مصرف آب در مراحل رشد گیاه توجه زیادی شده است معهذا آن بخش از مدیریت مصرف آب کشاورزی که مربوط به نحوۀ استفادۀ آب در داخل مزرعه است به دلیل پیچیدگی­های زیاد روابط آب، خاک، گیاه و هوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است(علیزاده 1378). بنابراین اتخاذ روش­هایی به منظور استفادۀ صحیح و بهینه از منابع آب و همچنین شناخت روابط آب در مراحل مختلف رشد، به همراه بررسی اثرات کمبود آب بر واکنشهای بیوشیمیایی و فیزیولوژیک گیاه، از لحاظ سازوکارهای مقاومت، تحمل و سازگاری اهمیت خاص داشته و بایستی مورد توجه جدی قرار گیرد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر زئولیت و سوپرجاذب به عنوان مواد جذب کننده رطوبت خاک و کاهش دهنده اثرات تنش خشکی در زراعت کلزا در شرایط کمبود آب می باشد.

  • اهمیت تولید دانه های روغنی

روغن یکی از مواد اصلی مورد نیاز انسان است و حدود 20 درصد از کالری روزانه مورد نیاز انسان، بسته به رژیم های غذایی متفاوت، توسط روغن تامین می شود. روغن مورد نیاز انسان از دو منبع حیوانی و گیاهی تامین می شود که در گذشته روغن های حیوانی سهم بیشتری را در تامین روغن مورد نیاز داشتند. روغن های گیاهی مصارف خوراکی کمی داشته و اغلب از روغن های گیاهی در مصارف صنعتی و سوخت استفاده می شد(سید شریفی، 1388).

    دانه های روغنی از محصولات با ارزش بخش کشاورزی به شمار می روند که به عنوان ماده اولیه صنایع روغن کشی و تامین کننده نیازهای چربی، پروتئین و ویتامین در حیات موجودات زنده نقش اساسی را ایفا می کنند. دانه های روغنی به عنوان گیاهان صنعتی، به دلیل کاربردهای فراوان در تغذیه انسان و کنجاله آن در تغذیه دام و طیور و مصارف متعدد صنعتی، از جایگاه ویژه ای در بین محصولات کشاورزی برخوردارند. چرخه صنعت روغن نباتی بر وجود دانه های روغنی استوار است(حاجی محمدی، 1388).

  • تعریف دانه های روغنی

دانه های روغنی به آن دسته از گیاهان اطلاق می شود که ذخیره روغن فقط در بخش اندوخته دانه صورت گیرد و مقدار روغن در دانه کم تر از 15 درصد نباشد. ولی، گیاهان روغنی به گیاهانی گفته می شود که ذخیره روغن و یا چربی در اندام های مختلف گیاهی نظیر میوه، هسته و ریزوم صورت می پذیرد. در کلیه دانه های روغنی نسبت روغن به پروتئین 2:1 است. هر یک از این دانه های روغنی به تیره های گیاهی گوناگون تعلق داردکه در شرایط آب و هوایی و اکولوژیک مناسب می توان از آن برای تولید روغن استفاده کرد. از جمله این دانه های روغنی، به آفتابگردان، کلزا، گلرنگ، پنبه دانه، بادام زمینی، سویا، بزرک و کنجد می توان اشاره کرد(Doney, 1990).

  • تولید دانه های روغنی

ظرفیت و امکانات تولید دانه های روغنی را در کشور می توان در سه بخش سطح زیر کشت، افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید مورد بررسی قرار داد. کشت دانه های روغنی در ایران از گذشته های دور رواج داشته و طی ده سال گذشته سطح زیر کشت آن حدود 20 درصد و میزان تولید آن حدود 120 درصد افزایش داشته است(بی نام، 1389).

    سطح زیر کشت انواع دانه های روغنی در کشور طی سه دهه گذشته همواره رشد داشته است و از 88000 هکتار در سال 1356 به 232000 هکتار در سال 1382 رسیده است      (بی نام.1390).

  • فرضیات:
  • با استفاده از زئولیت و سوپرجاذب آب کمتری برای تولید گیاه استفاده می شود.
  • استفاده از سوپرجاذب، آب مورد نیاز گیاه را در زمان قطع آبیاری تأمین خواهد کرد.
  • زئولیت مصرفی، سبب تأمین آب مورد نیاز گیاه در زمان قطع آبیاری خواهد شد.

اهداف:

در مجموع رئوس اهدافي که در اين پژوهش مورد ارزيابي قرار گرفت عبارتند از:

– بررسی اثرات کاربرد زئولیت برعملکرد و اجزای عملکرد کلزا.

– بررسی اثرات استفاده از سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کلزا.

مقایسه اثرات زئولیت و سوپرجاذب برعملکرد واجزای عملکرد گیاه کلزا.

1-7 – تاريخچه و کلياتي درباره  کلزا

در نوشته هاي سانسکريت هند که مربوط به 1500 سال قبل از ميلاد است و در نوشته هاي چيني مربوط به 247 سال قبل از ميلاد به خردل ها اشاره شده است. فن ويک و همکاران در سال 1983 بيان داشتند که فيثاغورث حدود 520 سال قبل از ميلاد، بقراط حدود 400 سال قبل از ميلاد و فليني 23 تا 79 سال بعد از ميلاد به استفاده از خردل براي مقاصد ادويه اي و دارويي اشاره کردند. گونه هاي روغني کلزا ارتباط نزديکي با خردل هايي که به صورت سبزي و چاشني مصرف مي شوند دارند و از ديرباز به دليل مزه تند و ترش و خصوصيات دارويي مورد توجه بشر بوده اند .داوني و رابلين در سال 1989 بيان نمودند که احتمالا جنس Brassica از جمله اولين گياهان اهلي است زيرا فرم هاي سبزي آن در دوره ننئو ليتيک به طور معمول مورد استفاده بوده اند. از بذرها ي کلزا جهت آذين بندي استفاده مي کردند (حجازي، 1379). کارل لينه گياهشناس معروف گزارش کرد که توليد کلزا در مقياس کوچک در سال 1750 ميلادي در کشور سوئد اتفاق افتاد و از آنجا به کشورهاي سوئيس، لهستان، روسيه و دانمارک انتشار پيدا کرد (عاشوري، 1380). از اوايل قرن شانزدهم زراعت تجاري کلزا در هلند ثبت شده است. در زمانهاي قديم در آسيا و نواحي مديترانه از روغن کلزا براي روشن کردن چراغ استفاده مي کردند. البته امروزه روغن کلزا به عنوان ماده غذايي استفاده مي شود. درنيمه دوم قرن 17 گونه هاي Brassica در اسکاتلند کشت شده و همراه با جو و کنجاله يولاف به مصرف مي رسيدند. در مورد زمان شروع استفاده از گونه هاي Brassica به عنوان يک منبع روغن تناقض وجود دارد. تگزپدي اظهار داشته است که احتمالا اولين بار از B.oleracea به عنوان روغن در اروپا استفاده شده است. اپليکويست اظهار داشته است که B.napus اولين بار در هلند و در قرن 17 به عنوان يک گياه روغني کشت شده است و سپس کشت آن به ساير بخش هاي اروپا گسترده شده است. شرودر- لمبکي شواهدي به دست آوردند مبني بر اينکه کلزا در هلند خيلي پيشتر از آنچه اپليکويست فکر مي کرد کشت مي شده است. نخستين نوشته درباره کشت و کار کلزا در اروپا مربوط به سال 1570 است که هرسباخ به کشت کلزاي زمستانه در منطقه رينلند آلمان به عنوان  منبع روغن چراغ و جايگزيني براي روغن زيتون و به عنوان روغن پخت و پز مردم فقير اشاره کرده است. با توسعه صنعت ماشين هاي بخار اين روغن به عنوان چرب کننده در موتورهاي بخار به کار گرفته شد با شروع جنگ جهاني دوم و در ابتداي سالهاي دهه 40 ميلادي و محاصره منابع تامين روغن اروپا و آسيا کمبود روغن هاي چرب کننده در آمريکاي شمالي که براي استفاده در موتورهاي بخار کشتي هاي جنگي ضروري بودند سبب توسعه کشت کلزا درکانادا گرديد قبل از آغاز جنگ کشت کلزا درکانادا تنها به صورت تحقيقاتي انجام مي شد. در بهار 1942 تحقيقات زراعي براي توليد اين دانه آغاز شده و در سال 1943 مقدار قابل توجهي از اين دانه در کانادا توليد گرديد. در آن زمان کلزاي کشت شده در کانادا از دو گونه مختلف بود. اولين گونهB.campestris  شلغم روغني بود که از مدت ها قبل از جنگ توسط يک کشاورز لهستاني کشت مي شد اين محصول به عنوان کلزاي لهستاني شناخته مي شد. دومين گونه B.napus کلزا بود که در سال 1943 از ايالات متحده خريداري و در کانادا کشت شده بود با توجه به ريشه آرژانتينی آن به عنوان کلزاي آرژانتيني معروف گرديد. در سال 1968 اولين رقم کلزا با ميزان اسيد اروسيک پايين در کانادا توليد شد .در سال 1973 متخصصان تغذيه دام اثرات نامطلوب ماده اي به نام گلوکوزينولات را که در بخش غير روغني دانه وجود داشت، اعلام نمودند و تلاش براي کاهش اين ماده آغاز شد دکتر بالدر استفانسن پژوهشگر دانشگاه مانيتوبا در سال 1974 اولين واريته کلزاي اصلاح شده Double low را که ميزان گلوکوزينولات و اسيد اروسيک آن کاهش يافته بود معرفي کرد. اين واريته اصلاح شده B.napus به عنوان رقم تاور Tower معروف گرديد. در اواخر دهه 70 اصطلاح کانولا توسط انجمن صنايع روغن کشي غرب کانادا  به ثبت رسيده و بر اساس آن تعريف، کانولا دانه اي بود که ميزان اسيد اروسيک در روغن حاصل از آن کمتر از 50% و ميزان گلوکوزينولات ها در کنجاله کمتر از 3 ميلي گرم در هر گرم بوده و از واريته هاي B.napus وB.campestris حاصل شده باشد. در سال 1986 اين تعريف اصلاح شد و ميزان اسيد اروسيک در روغن به حداکثر 2% و مقدار گلوکوزينولات هاي آليفاتيک حداکثر 30 ميکرومول در هر گرم وزن خشک بدون چربي دانه اعلام گرديد. هم اکنون کانادا به يک توليد کننده عمده کلزا تبديل شده است و دانه اصلاح شده کلزا در سراسر جهان به صورت گسترده کشت مي شود. مالکيت تجاري نام کانولا نيز در اختيار انجمن کلزاي کانادا مي باشد. زراعت کلزا در اروپا تثبيت گرديده و تقريبا يک سوم از کل توليد آن به قاره اروپا مربوط مي شود درحال حاضر اين محصول در بسياري از کشورهاي جهان کشت مي شود و از مهم ترين توليد کنندگان آن مي توان به چين، هندوستان، کانادا، آلمان، فرانسه و انگلستان اشاره نمود. تکامل اصلاح کلزا از کلزاي سنتي تا ارقام اصلاح شده بصورت زير مي باشد.

    کلزاي سنتي(Hear): حاوي 22 تا 60 درصد اسيد اروسيک در روغن و 100 تا 205 ميکرومول گلوکوزينولات در هر گرم کنجاله مي باشد.

ارقام يک صفر (Lear): معمولا واريته هاي کانادايي بوده و حاوي کمتر از 5 درصد اسيد اروسيک در روغن و 100 تا 205 ميکرومول گلوکوزينولات در هر گرم کنجاله مي باشد.

 ارقام دو صفر: نوع تکامل ارقام يک صفر بوده و حاوي کمتر از 2 درصد اسيد ارو سيک در روغن و 18 تا 30 ميکرومول گلوکوزينولات در هر گرم کنجاله مي باشد.

  ارقام سه صفر: نوع اصلاح شده ارقام شلغم روغني بوده و اصطلاحا به آنهايي Candle مي گويند که داراي حداقل ميزان اسيد اروسيک وگلوکوزينولات و فيبر مي باشند.

تعداد صفحه :138

قیمت : 14700تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --