دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک

گرایش : اتمی – مولکولی

عنوان : بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده علوم ، گروه فیزیک

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش : اتمی – مولکولی

عنوان:

بررسی اثر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو فلزی

استاد راهنما:

دکتر محمد صبائیان

استاد مشاور:

دکتر حمید نادگران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات طرح

1-1 بيان مسئله و هدف‌هاي تحقيق…………………………………………………………….. 2

1-2- اهميت موضوع تحقيق و انگيزش انتخاب آن…………………………………………. 2

1-3  سؤالات و فرضيه‌هاي تحقيق……………………………………………………………… 3

a1–3 سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………… 3

b1–3 فرضيه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………….. 3

1–4- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي كليدي…………………………………………… 4

1-5- مدل تحقيق…………………………………………………………………………………… 4

1-6- روش تحقيق ………………………………………………………………………………… 4

1-7- قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………. 4

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 6

2-1- روش‌هاي توليد نانو مواد………………………………………………………………….. 6

2-1-1- روش بالا به پايين……………………………………………………………………….. 6

2-1-2- روش پايين به بالا……………………………………………………………………….. 7

2-2- روش‌هاي توليد نانو طلا و نقره………………………………………………………….. 7

2-2-1- سنتز فاز بخار…………………………………………………………………………….. 7

2-2-2- الكتروشيميايي……………………………………………………………………………. 7

2-2-3- سنتز فوتوليز ……………………………………………………………………………… 8

2-2-4- كاهش شيميايي…………………………………………………………………………… 8

2-3- خواص نانوذرات……………………………………………………………………………. 9

2-4- كاربرد نانوذرات…………………………………………………………………………….. 10

2-4-1- نانو ذرات غیرفلزی……………………………………………………………………… 10

2-4-2-  نانوذرات فلزي………………………………………………………………………….. 10

2-4-2-1- نانو طلا و كاربردهاي آن…………………………………………………………… 10

2-4-2-2- نانو نقره و كاربردهاي آن…………………………………………………………… 11

2-5- فرمول بندی کلاسیکی……………………………………………………………………… 11

2-6- تابع دي‌الكتريك گاز الكترون‌هاي آزاد…………………………………………………. 17

2-7- انتشار گاز الكترون آزاد و پلاسمون حجمي…………………………………………… 22

2-8- فلزات و گذارهای ميان باندي……………………………………………………………. 24

2-9- پلاريتون‌هاي پلاسمون سطحي در فصل مشترك فلز و عايق……………………… 25

2-10- معادله‌ي موج……………………………………………………………………………….. 26

2-11- پلاريتون‌هاي پلاسمون سطحي در يك سطح مشترك منفرد:…………………….. 29

2-12- پراكندگي به وسيله دوقطبي‌هاي القا شده‌ي پراكنده‌گرهاي كوچك……………… 33

2-13- پراكندگي از طريق يك كره‌ي دي‌الكتريك كوچك………………………………… 34

2-14- پراكندگي از طريق كره‌ي كاملاً رساناي كوچك…………………………………….. 36

2-15- تئوري پراكندگي مای…………………………………………………………………….. 38

2-16- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………….. 38

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………. 43

3-2- ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………… 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1 تغییرات سطح مقطع پراکندگی بر حسب طول موج در شعاع های مختلف……… 51

4-2 تغییرات بیشینه مقطع پراکندگی در اندازه های مختلف ذره نقره……………………. 60

4-3 تغییرات بیشینه سطح مقطع پراکندگی بر حسب دما در شعاع­های مختلف………. 62

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….. 66

5-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………. 67

منابع………………………………………………………………………………………………….. 68

چکیده:

ضريب شكست فلزات نجيبي نظير نقره و طلا‌، تابع حساستري‌-‌‌ نسبت به دي‌الكتريك‌ها-‌ از دماست. در اين كار، اثر تغييرات دما بر سطح مقطع پراكندگي نانو ذرات نقره، بررسي شد. نانو ذرات فلزي نقره‌اي كروي شكل با قطرهاي30،35،40،45،50،55 و60 نانومتر تحت تابش نور با قطبش TM در بازه طول‌موجي 300nm تا 400nm قرار گرفتند و سپس سطح مقطع پراكندگي آنها محاسبه شد. براي بررسي اثر تغيير دما بر سطح مقطع پراكندگي، دماي نانو ذرات در بازه‌‌هاي 30 K از 300K تا 510K تغيير داده شد. نتايج محاسبات كه با استفاده از روش عددي عناصر محدود در دو بعد به دست آمده‌ اند، نشان مي‌دهند كه اولاً قلّه سطح مقطع پراكندگي از شعاع  30nmتا 45nm با افزايش دما افزايش مي‌يابد. اين در شرايطي است كه قله‌هاي نمودارها در دماهاي مختلف، به هم نزديك مي‌شوند. سپس از شعاع 50nm تا 60nm با افزايش دما، قله‌ي سطح مقطع پراكندگي، كاهش مي‌يابد. پهناي نمودارها نيز بر حسب طول‌موج، با افزايش شعاع نانو ذره از 30nm تا 45nm افزايش يافته و سپس با ادامه روند افزايش در شعاع، كاهش مي‌يابند. نتيجه‌ي نهايي اين تحقيق اينست كه قله‌ي سطح مقطع پراكندگي از شعاع تقريبا 35nm تا 55nm، از حساسيت كمتري نسبت به دما برخوردار است. تغيیرات با دما پايين‌تر از شعاع 35nm و بالاتر از 55nm بسيار شديدتر است.

فصل اول: کلیات طرح

1-1- بیان مسئله و هدف های تحقیق

نانو تكنولوژي، دست‌يابي به فناوري كاربرد ذراتي با ابعاد نانومتر است كه به نانوذرات موسومند. دليل انتخاب اين مقياس براي كار بر روي مواد، خواص خارق‌العاده‌اي است كه در ذراتي با اين اندازه ظاهر مي‌شوند و امروزه به شدت مورد توجه دانشمندان قرار گرفته اند. نگاه به فرآيندهاي شيميايي و بيولوژيكي از ديد نانومتري، يعني در ابعاد اتمي اطلاعاتي به دست مي‌دهد كه راحت‌تر مي‌توان مسير تشکیل آن را مشخص و خواسته‌ها و نظرات شخصي را در آن اعمال نمود]1[. آن چه كه امروز تحت عنوان نانوتكنولوژي مطرح است آشنا شدن و كنترل كردن بسياري از پديده‌ها در ابعاد اتمي و آنگسترومي است. پيشرفت‌ هاي اخير در ساخت تيوپ كربن، موتورهاي بيومولكولي، حسگرهای با ابعاد باكتري، فيلترهاي ميكروني و ديگر موارد، موجبات تغيير و تحول در علوم مختلف از جمله كامپيوتر، فيزيك، الكترونيك، هوا فضا، شيمي و محيط زيست و ديگر علوم را فراهم کرده است]2[. از اين ميان، نانوذرات فلزي طلا و نقره به دليل خواص منحصر به فردشان مورد توجه هستند. يكي از جالب‌ترين جنبه‌هاي نانوذرات فلزي اين است كه خواص نوري آن‌ها به شدت به اندازه و شكل ذره وابسته است. نور منعكس شده از طلاي توده‌اي زردرنگ است، اما فيلم‌هاي نازك طلا، نور آبي از خود عبور مي‌دهند. با كاهش اندازه اين فيلم تا حدود 3nm، اين رنگ تدريجاً به ارغواني، قرمز و سرانجام نارنجي تبديل مي‌شود. اين اثرات، نتيجه‌ي تغييراتی موسوم به تشديد پلاسمون سطحي – فركانسي كه در آن الكترون‌هاي نوار رسانش در پاسخ به ميدان الكتريكي متناوب يك پرتو الكترومغناطيس برخوردي نوسان مي‌كنند- است. با اين حال تنها فلزات داراي الكترون‌هاي آزاد (الزاماً طلا، نقره، مس و فلزات قليايي) در طيف مرئي داراي تشديد پلاسمون هستند و به همين علت چنين تغییر رنگ‌ شديدي را از خود نشان مي‌دهند]3[ و]4[.

2-1- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

امواج پلاسمون سطحي كه در فصل‌هاي بعدی مورد بحث قرار خواهند گرفت، يكي از مباحث نو و جديد در حيطه نانواپتيك هستند. از سال 1990 تعداد سالانه مقالات در مورد پلاسمون‌هاي سطحي هر 5 سال، دو برابر شده است]5[، اين رشد سريع با پيشرفت و تجاري كردن کدهای محاسباتی نيرومند، تكنيك‌هاي ساخت نانو و تكنيك‌هاي تحليل فيزيكي، امكان بيش‌تري به مهندسين و محققين با ارائه ابزار لازم براي طراحي ساخت و تحليل خواص اپتيكي نانو ساختارهاي فلزي، فراهم مي‌كند]5[.

اين گرايش جديد استفاده‌هاي قابل توجهي در بحث حس‌گرها، آنتن‌ها، گيرنده‌ها و ادوات نوري در مقياس نانو دارد]6[. بررسی اثرات تغییر دما بر سطح مقطع پراکندگی ذرات نانو، می تواند در جهت توسعه مفاهیم نظری، جهت کاربردهای آتی موثر باشد. تا جایی که به اطلاعات ما بر می گردد این بررسی برای اولین بار انجام می شود. موضوع پراكندگي نور از ذرات نانو فلزي تحت اثرات دمايي، گسترش موضوع و فرمول‌بندي نظري و تلاش در جهت شناخت اين پديده از انگيزه‌هاي انتخاب اين موضوع مي‌باشد.

3-1- سوالات و فرضیه های تحقیق

a13 سؤالات تحقيق:

– چرا از ذرات فلزي در مقياس نانو در اين تحقيق استفاده مي‌شود؟

– چرا نانو ذرات نقره در اين روش كاربرد بيش‌تري دارند؟

– تغييرات دما چه تأثيري مي‌تواند در سطح مقطع پراكندگي اين ذرات ايجاد كند؟

– آیا تغییرات مشاهده شده، قابل توجه هستند؟

– آيا اندازه نانو ذرات فلزي در ميزان پراكندگي تأثير دارد؟

– پديده پلاسمون و پلاسمون سطحي چيست و تحت چه شرايطي رخ مي‌دهد؟

b13  فرضيه‌هاي تحقيق:

فرضيه‌هاي اين پژوهش شامل موارد زير است:

– قطر ذرات به اندازه ای است که مدل های کلاسیکی می توانند پدیده پراکندگی نور را بخوبی توصیف کنند.

– معادلات موج ماکسول بدرستی می توانند جهت بررسی سطح مقطع پراکندگی نانو ذرات فلزی مورد استفاده قرار گیرند.

– روش عناصر محدود روشی مناسب جهت بررسی این پدیده بصورت عددی است.

4-1- تعاريف عملياتي متغيرها و واژه‌هاي كليدي

نانوذرات فلزي: طبق تعريف عمومي نانوذرات، ذراتي با ابعاد 1 تا 100 نانومتر هستند.

پلاسمون: در فيزيك، به نوسانات پلاسمايي تشكيل شده در سطح فلز، پلاسمون گويند. یا، عملكرد الكترون‌هاي آزاد بر روي سطح فلزات، پديده‌اي است كه پلاسمون ناميده مي‌شود]6[.

امواج پلاسمون سطحي: فصل مشترك ميان ماده‌اي با ثابت دي‌الكتريك مثبت و ماده‌اي با ثابت دي‌الكتريك منفي مثل فلزات مي‌تواند باعث انتشار امواج الكترومغناطيسي ويژه‌اي شود كه امواج پلاسمون سطحي خوانده مي‌شوند و در محدوده‌ي نزديك سطح باقي مي‌مانند]6[.

5-1- مدل تحقیق

 بر اساس حل معادله موج ماکسول در یک منطقه که شامل ذره فلزی در زمینه خلاء است، مي‌باشد.

6-1- روش تحقیق

روش تحقيق به صورت نظري و با استفاده از روش‌ عددي، عناصر محدود و با استفاده از نرم افزار Comsol Multi Physics صورت گرفته است.

7-1- قلمرو تحقیق

تحقيق با توجه به آخرين يافته‌ها در ادبيات مربوطه، از طريق مطالعات كتابخانه‌اي، بررسي پايان‌نامه‌هاي مرتبط و مقالات ژورنال های تخصصی در این زمینه ها و جستجو در اينترنت صورت می گیرد.

تعداد صفحه : 83

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --