متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش : جزا

عنوان : بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انسانی

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش

حقوق جزا

عنوان

بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. آنچه ما در این رساله بدان می پردازیم شناخت حقوق معنوی کودکان و سپس بررسی آسیب های پیش روی این حقوق و در نهایت بیان رویکرد حقوقی قانونگذار ایران نسبت به این آسیب ها است.

کلمات کلیدی: حقوق معنوی کودک آسیب شناسی حقوق کودکان قوانین ایران

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        شماره صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….1

بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..3

اهداف  تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

سؤالات و فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3

 

فصل اول : مفهوم شناسی

1-1 کودک……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

1-1-1ارکان کودک انگاری…………………………………………………………………………………………………………………….8

1-1-1-1 آغاز کودکی…………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1-1-1 پایان کودکی……………………………………………………………………………………………………………………….13

2-1-1 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….18

2-1 کودکان نامشروع…………………………………………………………………………………………………………………………..19

3-1 کودکان عقب مانده ذهنی………………………………………………………………………………………………………………20

4-1  کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………………………..22

5-1 کودک فرزندخوانده……………………………………………………………………………………………………………………….22

6-1 آسیب و آسیب شناسی…………………………………………………………………………………………………………………..23

7-1 آسیب های معنوی………………………………………………………………………………………………………………………..24

8-1 بزه………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

9-1 حقوق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..26

1-9-1 اصطلاح فقهی…………………………………………………………………………………………………………………………27

2-9-1 اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………….28

10-1 کودک آزاری………………………………………………………………………………………………………………………………30

 

فصل دوم: ماهیت و انواع آسیب های معنوی کودکان

1-2 ماهیت خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2 مصادیق و انواع خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………………..35

2-2- 1 مصادیق حـقوق مـعنوی کودک……………………………………………………………………………………………….37

1-1-2-2 حق هویت…………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-1-2-2 حق آموزش‌ و پرورش…………………………………………………………………………………………………………..42

3-1-2-2 حـق آزادی………………………………………………………………………………………………………………………….46

4-1-2-2 حق تمامت جسم و روان……………………………………………………………………………………………………….49

2-2-2 کودک آزاری……………………………………………………………………………………………………………………………50

1-2-2-2 : انواع کودک آزاری …………………………………………………………………………………………………………….51

2-2-2-2 علل کودک آزاری………………………………………………………………………………………………………………..54

3-2-2-2 نتایج کودک آزاری……………………………………………………………………………………………………………….57

 

فصل سوم: جبران خسارات معنوی

1-3 ادله فقهی جبران خسارات معنوی کودک…………………………………………………………………………………………60

1-1-3 قاعده لاضرر و جبران‌ خسارت معنوی کودک………………………………………………………………………………60

1-1-1-3 مستندات قاعده لاضرر………………………………………………………………………………………………………….60

2-1-1-3 انطباق عنوان ضرر با خسارت به حقوق معنوی کودک……………………………………………………………..62

3-1-1-3 انطباق‌ عنوان‌ ضرار با خسارت به حـقوق معنوی کودکان………………………………………………………….63

4-1-1-3 بررسی دلالت قاعده لاضرر بر اثبات جواز جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان با عنایت به نظریات فقها در زمینه این قاعده ………………………………………………………………………………………………………………………..65

2-1-3 شمول قاعده نفی عسروحرج و جبران‌ خسارت به حقوق معنوی کودکان…………………………………………75

1-2-1-3 مفهوم حرج………………………………………………………………………………………………………………………….75

2-2-1-3 انطباق عنوان حرج‌ بر‌ خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………76

3-2-1-3 دلالت و شمول لفظی قاعده نـفی عـسروحرج بـر جبران خسارت به حقوق معنوی کودکان…………77

3-1-3 بنای عقلا و جبران خسارت به حقوق مـعنوی کودکان…………………………………………………………………79

1-3-1-3 مفهوم بـنای عقل………………………………………………………………………………………………………………..79

2-3-1-3 کیفیت استدلال به بـنای عـقلا در‌ جـبران‌ خسارت به حـقوق مـعنوی کودکان…………………………80

2-3 جبران خسارت معنوی کودک در حقوق موضوعه: ……………………………………………………………………………81

3-3 شیوه جبران خسارت معنوی…………………………………………………………………………………………………………..84

1-3-3 شیوه ی جبران خسارت معنوی در فقه………………………………………………………………………………………..84

2-3-3 شیوه جبران خسارت معنوی در حقوق…………………………………………………………………………………………86

3-3-3 تطابق شیوه ی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده……………………………………………………………………….87

 

فصل چهارم : رویکرد حقوق و قوانین موضوع ایران نسبت به خسارات معنوی کودکان

1-4 رویکرد قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………………………….91

2-4 رویکرد قوانین مدنی………………………………………………………………………………………………………………………93

1-2-4 همبستگی خانواده و حمایت از کودکان……………………………………………………………………………………….94

2-2-4 نگهداری و تربیت کودکان…………………………………………………………………………………………………………95

1-2-2-4حضانت………………………………………………………………………………………………………………………………..95

2-2-2-4 حضانت اطفال در معرض خطر………………………………………………………………………………………………97

3-2-4 حق بر نفقه………………………………………………………………………………………………………………………………99

4-2-4 حقوق کودکان نامشروع…………………………………………………………………………………………………………..100

5-2-4 حقوق کودکان بی سرپرست…………………………………………………………………………………………………….101

6-2-4 حقوق کودکان فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………….103

1-6-2-4شرایط فرزند خوانده…………………………………………………………………………………………………………….105

2-6-2-4 آثار فرزند خواندگی…………………………………………………………………………………………………………….105

3-4 رویکرد کیفری……………………………………………………………………………………………………………………………107

1-3-4 حمایت کیفری ویژه از کودکان………………………………………………………………………………………………..108

1-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جسمی کودکان…………………………………………………………………………….108

2-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت روانی کودکان………………………………………………………………………………113

3-1-3-4 حمایت کیفری از سلامت جنسی کودکان…………………………………………………………………………….116

2-3-4 حمایت کیفری در برابر رفتارهای تهدید کننده سلامت و حقوق اجتماعی……………………………………..119

1-2-3-4 حق حضانت………………………………………………………………………………………………………………………119

2-2-3-4 حق بر آموزش و پرورش…………………………………………………………………………………………………….119

3-2-3-4 حق بر سلامت و بهداشت…………………………………………………………………………………………………..120

4-2-3-4 بهره برداری از کودکان برای تکدی گری…………………………………………………………………………….120

5-2-3-4 مصرف، خرید و فروش مواد مخدر……………………………………………………………………………………….120

 

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………….121

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………122

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….127

  

مقدمه

بیان مسأله

عدم رشد بدنی، عقلی و روانی کودک، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی، مکتب های تربیتی، نظام های حقوقی، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها، و جبران خسارتهای مادی، عاطفی و اخلاقی او، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است.حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد؛ حق تابعیت، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند.  با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی، اخلاقی، مدنی و کیفری دانسته است.استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه می نماییم.

حقوق کودک یکی از زمینه های مهم حقوقی است که از دیدگاه های متفاوت و در رشته های مختلف حقوق مورد بحث و بررسی واقع شده و دارای ابعاد حقوقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داخلی و بین المللی است. این حقوق هم در سطح بین المللی(۱۹۸۹) و هم در سطح داخلی(۱۳۷۲) مورد توجه خاص قرار گرفته است، به طوریکه علاوه بر تاکیدی که در اسلام به حقوق کودک شده است، در قانون اساسی ایران(اصل ۲۱) و در قوانین مدنی و جزایی نیز پاره ای مقررات حمایتی در این زمینه آمده است. اما ، قوانین  جایگاهش کجاست!!!!  قوانین باید اجرا بشود نه اینکه مسکوت باشد.ایران باید الگوی رفتاری  برای سایر ملل باشد. رسا ترین الگوهای رفتاری را از دین مبین اسلام استخراج و به منصه سیاست گزاری های تقنینی بکشاند از یافته های سایر ملل بهترین بهره برداری را بکند مشاهده کردیم همچنان کودکان بسیاری از نعمت آموزش محرومند، بسیاری از کودکان در ایران فاقد شناسنامه و در حقیقت فاقد هویت اند، بسیاری از آنان هنوز مورد تجاوز جنسی حتی از جانب پدران خود قرار می گیرند، فحشای کودکان در خانواده های بی سرپرست  یا تک سرپرست بیداد می کند چه کسی این کودکان را از نگاه هرزه آلود جوانی که به سن بلوغ رسیده و امکان ازدواج را هم ندارد مصون نگاه می دارد نمونه های هولناک را طی نوشتار بیان خواهم داشت تا نظاره گر تجاوزات آشکار به کودکان بی سرپرست یا تک سرپرست باشیم. این ها جرایم سر بسته هستند! گزارش نمی شوند! علت  شیوعش چیست! آسیب  شناسی بشوند!!! بیکاری جوان امروزی؟ اوقات فرغت سازماندهی نشده جوانان؟ عدم توجه مساله ازدواج جوانان؟ عدم آموزش کنترل غرایز جنسی جوانان!! آموزش باید باشد! جوان امروز حقوق جنسیش نادیده گرفته شده! نادیده گرفته شده!!!!!!! کودکان در معرض خطر هستند!! کودکان امروز  مردان و زنان جامعه ی فردای ما هستند!! که از طغیان غرایز اطرافیان ضربه های هولناک می بینند. آسیب را بشناسیم!! علت یابی بشود!!  کودکان بسیاری به خاطر فقر و بدبختی همچنان زیر سن قانونی به سر کار می روند و حتی به کار های سخت و طاقت فرسا گماشته می شوند، همچنان کودکان بسیاری در خیابان های تهران و سایر شهرستان ها با گدایی روزگار می گذرانند و…که مهمترین دلایل این امر به دولت بر می گردد. زیرا:

اولا: دولت آموزش بدهد  کدام خانواده صلاحیت دارا شدن فرزند را دارد! خانواده متزلزل امروز ما کودک به چه کارش می آید! اول آموزش در تمام ابعاد اخلاقی در خانواده لازم است ! خانواده منشاء قدرت ایران است نباید متزلزل بشود!  که این عدم آموزش  باعث می شود خانواده ها در بسیاری از موارد ساده ترین حقوق کودک را نادیده بگیرد. ثانیا:دولت به وظایف خود در همان حدی که خود پذیرفته و در قوانین داخلی اش آورده، عمل نمی کند، از جمله کارسخت برای  کودک، پذیرفتن کودک به عنوان یک موجود مستقل، توجه به نهاد خانواده و پیشگیری بهتر از درمان است!!

آموزش را در تمام سطوح تربیتی و بهداشتی  به خانوادها اعلام بدارید! قبل از ازدواج ! بعد از ازدواج!!! بعد از طلاق!!!

لذا این عوامل باعث شده که مسایل و مشکلات کودکان در ایران از حالت بهنجار خود خارج شده و نیازمند عزم و اراده ملی و همگانی برای جبران مافات خود باشد.

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به دغدغه ی کنونی بشر، کرامت انسانی و حفظ حقوق بشر می باشد، به نظر می رسد انجام این تحقیق بنیادین بتواند به یکی از مسایل پاسخ دهد و با توجه به خلاء ها و ضعف هایی که در این زمینه وجود دارد، بتوان با پیشنهاد راه حل های مختلف و استفاده از نظر قانونگذاران وحقوق دانان کشور های مختلف به پیشبرد این هدف کمک کرد. از طرف دیگر ارتباط بررسی آسیب های معنوی کودکان در حقوق ایران، جز  مباحثی است که در حقوق کمتر به آن  پرداخته شده است، به طوری که ادبیات حقوقی در این زمینه از غنای کافی برخوردار نمی باشد. مسأله ی حمایت از کودکان از طریق نگاه قانونگذار از مهمترین مباحث حقوقی یک کشور می تواند باشد، زیرا هر آنچه را که قانون تأیید کند به نوعی همگان مجبور به رعایت آن می شوند، از این رو باید به این مساله توجه کرد که توجه قانونگذار می تواند بسیاری از نیاز های کنونی جامعه را در این زمینه پاسخ دهد، پس برای توجه قانونگذار به این مساله، ضرورت انجام این تحقیق بیشتر نمود پیدا می کند.

 

اهداف  تحقیق

1- استحکام بنیان خانواده

2- استحکام بنیان حکومتی کشور جمهوری اسلامی ایران

3- اجرای عدالت نه مکتوب کردن عدالت

4- پیشگیری از آسیب های معنوی کودکان از طریق ارایه ی الگوهای تربیتی

 

سؤالات و فرضیه‏های تحقیق

سوال های تحقیق

1- ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  به چه صورتی است؟

2- حمایت معنوی کودکان چه تأثیری بر رویکرد اجتماعی آنان می تواند داشته باشد؟

3- علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان چیست؟

فرضیه های  تحقیق

1-ارتباط آسیب های معنوی کودکان با سیاست گذاری های تقنینی  رابطه مستقیم دارد.

2- کودکان به  عنوان رکن مهم جامعه محسوب شوند و شان آن ها همانند انسان بالغ یکسان و محترم شمرده شود.

3-علل و عوامل موثر درگسترش آسیب های معنوی کودکان

1 . از هم گسیختگی بنیان خانواده

2 . بروز حوادث تاثیر گذار در روند زندگی

3 . طلاق یا مرگ یکی از والدین

4 . حضور افراد بیگانه در لباس ناپدری و نامادری

5 . فقر شدید مالی

6 . فقر فرهنگی

7 . نبود وضعیت شغلی مناسب

8 . نبود فرصت تحصیلی

9 . تعداد زیاد فرزندان خانواده

10 . سرگردانی یا آوارگی

11 . سرکوبی نیاز های اولیه ی کودکان

12 . سرکوبی آمال و آرزوهای کودک

 

تعداد صفحه : 139 

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               info@elmyar.net

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --

پایان نامه ها

 

مطالب مشابه را هم ببینید

Related Posts

حقوق

پایان نامه با موضوع:مبانی فقهی و حقوقی نظریه تعامل گرایی در جرم شناسی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : کلیات تحقیق       از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع Read more…

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد درباره: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

دانشگاه آزاد اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان دانشکده حقوق پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A) گرایش حقوق جزا و جرم شناسی عنوان: قتل از روی ترحم در فقه شیعه و Read more…

حقوق

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع: حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تدابیر حمایتی قانونگذار

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه : چکیده ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی Read more…