دانلود پایان نامه ارشد: بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4»

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی 

گرایش : مردم شناسی

عنوان : بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران  «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4»

دانشگاه آزاد اسلامي-واحد تهران مرکز

دانشکده روان­شناسي و علوم اجتماعي، گروه علوم اجتماعی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد( M.A)

گرايش: مردم شناسی

 

عنوان:

بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران  «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4»

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                           صفحه

چکیده

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه……………………………………………………………………………… 2

بيان موضوع……………………………………………………………………… 3

اهميت و ضرورت……………………………………………………………….. 5

پيشينه تحقيق……………………………………………………………………… 7

هدفهاي پژوهش………………………………………………………………….. 9

سوالهاي پژوهش………………………………………………………………… 10

تعريف مفاهيم……………………………………………………………………. 10

صندوق قرض الحسنه…………………………………………………………… 11

پایگاه اقتصادی- اجتماعی……………………………………………………….. 12

وضعیت جغرافیایی شهر تهران…………………………………………………. 12

منطقه مورد مطالعه……………………………………………………………… 14

 

فصل دوم-ادبیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. 18

درآمدی بر همياري……………………………………………………………… 19

تعريف همياري………………………………………………………………….. 21

انواع همیاری……………………………………………………………………. 23

گونه آمیزی یاریگریها ………………………………………………………….. 24

خود- همیاری……………………………………………………………………. 24

خود-دگریاری……………………………………………………………………. 27

پیشینه تعاون و همیاری ………………………………………………………… 28

پیشینه همیاری در ایران………………………………………………………… 29

همياري در ادبيات فارسي و ضرب المثلها……………………………………… 30

نگرش ادیان به همیاری…………………………………………………………. 32

نگرش دین اسلام به قرض الحسنه……………………………………………… 34

مفهوم قرض……………………………………………………………………… 34

همدلی …………………………………………………………………………… 38

همدردی در قرآن………………………………………………………………… 40

همدردی در سیره امامان………………………………………………………… 41

شیوه های همیاری در کشورهای دیگر …………………………………………. 42

چین باستان………………………………………………………………………. 43

یونان باستان…………………………………………………………………….. 44

همياري………………………………………………………………………….. 45

انجمنهای نژادی…………………………………………………………………. 47

اسامي گوناگون همياري…………………………………………………………. 49

همياري در گروه هاي انساني…………………………………………………… 50

همياري در جوامع سنتي………………………………………………………… 53

آيين هاي همياري……………………………………………………………….. 58

کارکردهای همیاری……………………………………………………………… 64

کارکرد اجتماعی…………………………………………………………………. 65

کارکرد اقتصادی………………………………………………………………… 66

کارکرد فرهنگی…………………………………………………………………. 66

کارکرد روانی…………………………………………………………………… 66

چهارچوب نظری……………………………………………………………….. 66

مکتب کنش متقابل نمادین……………………………………………………….. 67

نظر دوركيم در مورد همياري…………………………………………………… 68

شیوه های دیگر از همیاری……………………………………………………… 69

فصل سوم-روش تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. 71

روش پژوهش…………………………………………………………………… 71

جامعه مورد بررسي……………………………………………………………. 71

نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………. 71

روش تحلیل داده ها……………………………………………………………… 72

صندوق قرض الحسنه…………………………………………………………… 72

نحوه تشکیل صندوق قرض الحسنه…………………………………………….. 72

کارکردهای صندوق قرض الحسنه………………………………………………. 72

گروه های دیگر همیاری………………………………………………………… 75

مرکز خیریه شماره 1……………………………………………………………. 76

برگزاری مراسم ختم انعام……………………………………………………….. 77

شورایاری……………………………………………………………………….. 77

وظایف انجمن شورایاری محله………………………………………………….. 78

  

فصل چهارم-یافته های تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………….. 81

بررسی سؤال اول پژوهش……………………………………………………… 81

بررسی سؤال دوم پژوهش………………………………………………………. 82

بررسی سؤال سوم پژوهش……………………………………………………… 82

بررسی سؤال چهارم پژوهش…………………………………………………… 83

بررسی سؤال پنجم پژوهش…………………………………………………….. 83

بررسی سؤال ششم پژوهش…………………………………………………….. 83

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………… 86

یافته ها………………………………………………………………………….. 87

پیشنهادها………………………………………………………………………… 89

محدودیت ها…………………………………………………………………….. 91

منابع ……………………………………………………………………………. 93


فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

 جدول3-1: گروههای شرکت کننده در همیاری…………………………………. 74

جدول3-2: میزان تحصیلات اعضای گروه های همیاری………………………. 74

جدول 4-1: کارکردهای صندوق قرض الحسنه…………………………………. 84


فهرست نقشه و نمودار

عنوان                                                                                         صفحه

 نقشه 1-1 منطقه 4 تهران ………………………………………………………. 16

نمودار 2-1 گونه آمیزی برخی یاریگریهای سنتی……………………………… 26


چکیده

مقاله حاضر با هدف بررسی«همیاری های اقتصادی(خانوادگی) در تهران «مطالعه موردی مجیدیه شمالی منطقه 4» با روش مشاهده مشاركتي، مصاحبه در جامعه آماری کلیه شهروندان مجیدیه شمالی و حجم نمونه شامل سه گروه و 50 نفر(اعضای گروهها) که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس و از بین گروههای تشکیل دهنده قرض الحسنه انتخاب شده اند، انجام شده است. سه گروه به نامهای گروه کیازاد، گروه رفیعی و گروه پویا اقدام به تشکیل صندوقهای قرض الحسنه بین خانمهای محل نموده اند که افراد در هر سن و به هر میزان تحصیلات در آن شرکت نموده اند. مبالغ ماهانه جهت قرعه کشی در هرگروه متفاوت می باشد.گروه کیازاد ده هزار تومان، گروه رفیعی 200 هزار تومان و گروه پویا 5 هزار تومان در هر ماه از افراد عضو جمع آوری می کنند،چند مرکز و شیوه همیاری دیگر مشاهده شده است: مرکز خیریه که فعالیت آن شامل تهیه جهیزیه، سیمونی، کمک به ازدواج جوانان و غیره  بوده و نوع دیگری از همیاری محلی به صورت برگزاری مراسم ختم انعام و جمع آوری پول برای نیازمندان از شیوه های بارز همیاری در مجیدیه شمالی می باشد. این همیاری کارکردهای روانی، اعتقادی،اقتصادی و اجتماعی را در بر می گیرد و روحیه تعاون و همیاری را تقویت می بخشد. نهادهای شورایاری که با کمک شهرداری تشکیل می شود، نیز جایی است برا یهمیاری و کمک به مشکلات شخصی مردم محله. انسان موجودی است اجتماعی و جامعه پذیری در نهاد وی قرار دارد. سازگاری با مشکلات و همزیستی با افراد بشر انسان را در مقابله با تنگناهای زندگی یاری داده است و برجسته ترین کارکرد این همیاری ها کارکرد اجتماعی و اعتقادی آن می باشد.مراکز خیریه شامل عموم بوده وافراد بیشتری را پوشش می دهد و صندوق های قرض الحسنه محدود به افراد سهیم در آن می باشد.

 

مفاهیم کلیدی: همکاری، قرض الحسنه،کارکرد اجتماعی، روانی، اقتصادی، انسجام اجتماعی

 

مقدمه                                                                     

انسان موجودی است اجتماعی و اجتماعی بودن وی مستلزم ایجاد و گسترش رابطه با دیگران است. روابط انسان ها برای این که در جهت تأمین نیازهای اساسی، به برخورداری از یک زندگی سالم روانی-اجتماعی و رو به رشد بینجامد، و باید بر اساسی استوار شود که همه جنبه های مادی،معنوی ،دنیوی واخروی وی را مدّ نظر قرار دهد و دغدغه تأمین سعادت جامع و همه جانبه انسان را داشته باشد. در عصر حاضر «شهرنشینی» به مثابه یکی از پدیده های اجتماعی، یکی از ضروریات زندگی به حساب می آید. شهروندان عموماً با سلایق و انگیزه های مختلف در جامعه شهری فعالیت می کنند. زندگی شهری جهت گسترش، تداوم و بقای خود مستلزم همکاری و همیاری تمامی مردم در تمام سطوح و ازهر طبقه می باشد.چرا که محیط زندگی در شهر بر طبق نیازهای همگان شکل می گیرد، لذا بر شهروندان لازم می باشد تا با وظایف شهروندی خود آشنا باشند، از امور شهر و منطقه و محله خود آگاهی داشته و نسبت به میزان توانمندی های خود در رفع مشکلات کوشا باشند، یکی از مهمترین جریاناتی که می تواند شهروندان هر محله را درگیر مسائل مربوط به محله خود بنماید، افزایش مشارکت مردم در امور محله و امور مربوط به خودشان است.

پیش شرط مشارکت مردم در امور مرتبط، خود باوری و اعتماد به تحول است. دگرگونی و تغییر بالتبع نخست، باید از اندیشه و بینش جمعی گذر کند و سپس عاطفه و احساس عمومی را برانگیزد و پس از آنکه بارور شد، به تغییر رفتار بینجامد(آقا بخشی، 1382). نخستین گام برای جلب مشارکت مردم حساس سازی آنها به مسائل و کیفیت زندگی جمعی و آگاه سازی آنها از برنامه های رشد و توسعه است، زیرا تا زمانی که مردم ضرورت یک مسئله را درک نکنند در فعالیت های مربوط به آن مشارکت نخواهند کرد و در صورت مشارکت و حضور فیزیکی در عرصه عمل به تدریج مشارکت از مفهوم و محتوای اصلی خود منحرف می شود. اما گذر از دو مرحله حساس سازی و آگاه سازی، افراد را برای حضور در فعالیت های جمعی به منظور تحلیل بهتر مسائل و راههای برون رفت از آن را مشکل، آماده می سازد، زیرا تا زمانی که افراد متحول نشوند، تحولی پدید نخواهد آمد. لازمه مشارکت طلبی مؤثر شهروندان، مقتدر سازی افراد است. حال اگر قدرت را عبارت از توانایی افراد در پیش بینی، کنترل و مشارکت در  محیط بدانیم، آن گاه می توان گفت مقتدرسازی فرآیندی است که طی آن افراد و اجتماعات می توانند چنین قدرتی را به کار گیرند و آن را به طور مؤثر در تغییر زندگی خود و محیط شان اعمال کنند. مقتدرسازی این گروه به معنای بسیج کردن توان های موجود در اجتماع است. ورود به این مرحله موجب تغییر رفتار افراد شود. این مرحله را می توان«توانمند شدن» نامید. این تغییر رفتار در واقع همان انجام مشارکت به به عنوان یک تمایل بلکه به عنوان وظیفه ای اجتماعی است. در این میان همکاری با سازمان های غیرحکومتی، سازمان های اجتماع و محله محور می تواند نقش مؤثری را ایفا کند. با توجه به نقش مردم در تقویت روحیه تعاون و افزایش هر چه بیشتر مشارکت آنان، تحقیق حاضر قصد دارد تا به بررسی شیوه های همیاری در منطقه 4 شهر تهران بپردازد.

 

بيان موضوع :

اصولا همياري به معناي يكديگر را ياري كردن، همدستي و دستگيري است و معادل عربي آن«تعاون» مي باشد. همياري مي تواند موجب ارتباط افراد يك جامعه و پيدايش روحيه برادري و نوع دوستي در بين آنها شود. همياري در فرهنگ روستايي سابقه طولاني دارد. زيرا در مناطقي كه عدم مساعدت طبيعت، نيروي انساني را وادار به سعي و كوشش بيشتري كرد، همكاري نمايان تر است.تعاون و همياري پديده پيچيده اي نبوده و داراي سابقه طولاني است او در دوره هاي مختلف زندگي انسان هميشه بعنوان راه و وسيله مناسبي براي رفع مشكلات مورد استفاده قرار گرفته است و در آينده نيز بشر از آن سود خواهد برد.

بسياري از انديشمندان علوم اجتماعي بر اين عقيده اند كه انسان حيواني است اجتماعي.انسان به دليل فطرت اجتماعي خود و همچنين نياز و ضرورتهاي زندگي خود، از همان ابتدا در قالب گروه ها و جوامع به دور هم جمع شده و براي بقاء‌و دوام زندگي خويش با مساعدت و همكاري با يكديگر بر مشكلات خود غلبه كرده اند.

همیاری و یاری گری در جامعۀ شهری ایران خود به خودی و اختیاری نیست، بلکه بر پایۀ قواعد اجتماعی سنتی موجود شکل می­گیرد. این همیاری و یاری­گری براثر نفوذ مذهب در بین اجتماع شهری حالت فعال داشته به طوری که خود مردم دشواریهای اجتماعی را حل می­کردند و مساجد، زورخانه­ها، بازار و قهوه­خانه ها مرکز حل و فصل مشکلات اجتماعی بود.

نقش و نفوذ شبکه­های خویشاوندی در جامعۀ شهری ایران بر کسی پوشیده نیست که
می­توانند در امر یاری­گری و همیاری به یکدیگر دارای کارکردهای گوناگون باشند. بنابراین می­توان گفت که وقف، مسجد، گروه­های خویشاوندی، محلات، بازار و اصناف همگی از عوامل مهمی هستند که هستۀ اصلی نهاد مشارکت و یاری­گری جامعۀ شهری ایران بر حول آنها استوار است و اساس تعاون و رفتار شهرنشینان را تشکیل می­دهد.

در جامعه­های سنتی نیروی مؤثر در هماهنگی زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی همانا گروه خویشاوندی است که به عنوان سازمانی همه کاره در سیاست، اقتصاد، آموزش، مذهب و تأمین نیازهای روانی تمام اعضایش تأثیر به سزای دارد؛ امّا به موازات گسترش شهرنشینی و پیچیدگی فزایندۀ ساختاری جوامع، نهاد خویشاوندی به تدریج اهمیت خود را از دست می­دهد و روابط اجتماعی به گونۀ «نخستین» که براثر عواطف انسانی و صمیمیت قرار دارد، جای خود را به روابط رسمی، خشک و حسابگرانه به گونۀ «دومین» می­دهد.

به عنوان مثال می­توان صندوقهای قرض الحسنۀ مردمی (غیررسمی) را نام برد که نمادی از همیاری اقتصادی در جامعۀ شهری امروز است.

این رفتار گروهی خردمندانه و خودجوش که معمولاً ناشی از عدم برقراری تعادل در دخل و خرج مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم درآمد با هر عنوان شغلی که دارد، دلالت بر همدلی، هم اندیشی، همت جمعی و به بیان دقیق تر همیاری در بین شهروندان در رفع نیازمندیهای یکدیگر دارد.

همچنین این همیاری ها در مراسم های گوناگون از جمله در مراسم مرگ و میر و عزاداریها، جشن­ها و عروسی­ها، تولد و خرید خانه، خرید جهیزیه و خرید سیسمونی نیز دیده می­شود که همه افراد از جان و دل و از سر اشتیاق به هم یاری می­رسانند و کمک می­کنند.

در پایان پی بردن به این مسئله که کارکرد و نقش این همیاریها در زندگی اجتماعی انسانها چه تأثیری دارد ، موجب کندوکاو در این مورد شده است.و به دنبال پاسخ دادن به این سؤال اساسی است: کارکرد و نقش همیاری در زندگی انسانها چیست؟

 

اهميت و ضرورت:

هر خانواده­ای از منابع متعدد درآمد کسب می­کند که این درآمد محدود است یعنی مقدار معینی است و به هر مقدار که اراده کند، در اختیارش نیست و در عوض مخارجی دارد که برای انجام آن از درآمدهایش استفاده می­کند. افراد برای ادامه زندگی به کالاهای زیادی نیاز دارند و باید درآمد را به مصرف انواع کالاهای مورد نیاز مثل غذا، پوشاک، مسکن، آموزش، تفریحات و … اختصاص دهد. درست است که نیازهای افراد بی­نهایت است؛ اما همانطور که شما هم بارها در زندگی با آن برخورد کرده­اید، درآمدهای خانواده محدود است و همیشه مقدار محدودی از نیازهایش را می­تواند برآورده کند. این جا اولین سؤال در مبحث اقتصاد خانواده به وجود می­آید و آن این است که چگونه این درآمد را باید به مصرف انواع کالاها و خدمات اختصاص دهد؟

اصل هنر اقتصاد هم چگونگی تخصیص منابع محدود در دسترس جهت تأمین نیازهای محدود انسان ها است. مدیریت منابع مالی خانواده از مهم ترین وظایفی است که اغلب برعهده زنان مدیر و باتدبیر است.

یاری گری اجتماعی دستیابی آسان تر و مطلوب تر به مقاصد مشترک، از روزگاران کهن کم و بیش در همۀ جوامع انسانی معمول و مرسوم بوده و نقش ارزنده ای در بهبود مناسباتی انسانی داشته است. موضوع یاری گری اجتماعی با عنوان ضرورتی اساسی برای بهبود امور، کاهش مسائل و مشکلات و ضامن بقای انسانها مورد توجه ادیان الهی بوده و به اشکال مختلف محل تأکید و توصیف قرار گرفته است. یاری گری اجتماعی می­تواند در تحقق رشد و شکوفایی جامعه نقشی بسزا یافا کند. بدیهی است با گسترش فرهنگی همیاری، وحدت و همدلی بر جامعه حاکم و ابتکارها و خلاقیتها پدیدار می­گردد. بدون تردید در جهان امروز برای کسب توفیق و سرافرازی در کلیه مسایل اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به یاری گری اجتماعی نیازمند است.

مقصد اعلی و هدف والای همیاری، جمع ارزشهای اخلاقی با هدفهای اقتصادی و رفع حوایج مشترک افراد در نظامی مبتنی بر فضیلت است. قلمرو شمول نظام همیاری، تمام رشته­های فعالیت اقتصادی خانواده است و استقرار آن با تشکیل و توسعۀ تدریجی گروه­های همیاری، از طریق گروها و افرادی که احساس احتیاج به این نوع نیازهای خانوادگی را دارند، میسر می­گردد.

مطالعه و توجه به شيوه هاي همياري و تقويت آن مي توان گامي در جهت سازماندهي و مديريت بردارد.

همكاري و مشاركت نيز از جمله مسائلي است كه در چند دهه اخير و همزمان با طرح مقوله برنامه ريزي، به عنوان يكي از محورهاي برنامه مدنظر بوده است از سالهاي 1960 و 1970 به بعد كه توسعه مفهومي گسترده تر پيدا كرده است، مشاركت نيز از اهميت بيشتري برخوردار شد. تا جائيكه بعضي از صاحبنظران توسعه را مترادف با همكاري و مشاركت مي دانند.

موضوع همكاري مردم در روند توسعه، مورد توجه بسياري از دولتمردان كشورهاي در حال توسعه است، چرا كه توسعه فقط رشد نيست و صرفاً شامل سرمايه گذاريهاي كلان نمي شود، بلكه اين سرمايه گذاري بايد به استفاده بهينه از منابع انساني همراه باشد و اين مهم از طريق مشاركت صورت مي گيرد. بنابراين مشاهده مي شود كه همكاري و مشاركت در اساسي ترين مسائل اجتماعي تأثيرگذار است.

 

تعداد صفحه : 87

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --