دانلود پایان نامه ارشد : بررسي میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : بررسي میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزي

دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : تحقيق در ارتباطات

عنوان : بررسي میزان اعتبار اخبار ساعت 21 سیما شبکه اول

در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

استاد راهنما :

دكتر باقر ساروخانی

استاد مشاور :

دكتر محمود شهابی

بهار 1382

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

1-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن…………………………………………………………………… 1

1-2بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3بيان اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-1 هدف كلي……………………………………………………………………………………………………… 3

1-3-2 اهداف جزئي………………………………………………………………………………………………….. 4

1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-4-1 سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2 فرضیه………………………………………………………………………………………………………… 5

1-5تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی…………………………………………………………………….. 6

فصل دوم :……………………………………………………………………………………….. 9

تدارک نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 9

بخش اول………………………………………………………………………………………… 9

2-1 خبر………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-1تعريف خبر……………………………………………………………………………………………………. 9

2-1-2 ارزش‌های خبري…………………………………………………………………………………………… 11

2-1-2-1 دربرگيري ………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-3  برخورد، اختلاف و درگيري …………………………………………………………………………. 12

2-1-2-4. استثنا و شگفتي…………………………………………………………………………………………. 12

2-1-2-5. بزرگي و فراواني تعداد و مقدار ………………………………………………………………………. 13

2-1-2-6  مجاورت ……………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2-7. تازگي ………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1-2ارزش‌های دوازده‌گانه……………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2-1 تواتر:…………………………………………………………………………………………………….. 15

2-1-2-2 آستانه:……………………………………………………………………………………………………. 16

-2-1-2-3 فقدان ابهام:……………………………………………………………………………………………… 17

2-1-2-4 معنی‌دار بودن……………………………………………………………………………………………. 17

2-1-2-5 همخواني و هماهنگي:…………………………………………………………………………………… 18

2-1-2-6 غیرمنتظره بودن:……………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-7. استمرار:………………………………………………………………………………………………… 19

2-1-2-8. تركيب:………………………………………………………………………………………………….. 19

2-1-2-9. ارجاع يا تمثل به ملل برگزيده…………………………………………………………………………. 20

2-1-2-10. برگزيده اشخاص به ارجاع:………………………………………………………………………… 21

2-1-2-11. شخصیت‌سازی:……………………………………………………………………………………… 22

2-1-2-12. منفي گرايي:…………………………………………………………………………………………… 23

2-1-3 عناصر خبری……………………………………………………………………………………………… 26

خبرنویسی در رسانه‌های جمعی……………………………………………………………………………………. 28

2-4-1-4 سبک‌های خبرنويسي…………………………………………………………………………………… 32

–           2-1-4-1 سبك هرم وارونه:……………………………………………………………………………… 33

–           2-1-4-2 سبك تاريخي……………………………………………………………………………………. 33

–           2-1-4-3 سبك تاريخي به همراه ليد…………………………………………………………………….. 34

–           2-1-4-4  سبك پايان شگفت‌انگيز………………………………………………………………………. 34

–           2-1-4-5  سبك بازگشت به عقب و سبك تشريحي……………………………………………………… 34

بخش دوم:……………………………………………………………………………………… 35

–           2-2-3-1تعریف سانسور…………………………………………………………………………………. 45

–           2-2-3-2انواع سانسور………………………………………………………………………………….. 48

–           2-2-3-3آثار و پیامدهای سانسور………………………………………………………………………. 51

بخش سوم:…………………………………………………………………………………….. 52

2-3 مخاطب شناسی………………………………………………………………………………………………… 52

2-3-1تعریف مخاطب……………………………………………………………………………………………… 53

2-3-2نقش شناخت مخاطب در ارسال خبر………………………………………………………………………. 54

2-3-3سنت‌های مخاطب پژوهی…………………………………………………………………………………… 55

2-3-3-1  مشخصات سنت‌های ساختارگرا در مخاطب پژوهی………………………………………………… 55

2-3-3-2مشخصات سنت‌های رفتارگرا در مخاطب پژوهی:……………………………………………………. 56

2-3-4سنت‌های فرهنگی و تحلیل دریافت…………………………………………………………………………. 57

2-3-5عوامل انگیزشی در مخاطبان………………………………………………………………………………. 58

2-3-6تغییر انگیزه در مخاطبان…………………………………………………………………………………… 58

2-3-7نقش نیازها در جذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………….. 59

2-3-8نقش نگرش‌ها برجذب مؤثر خبر…………………………………………………………………………… 62

2-3-2 نقش اعتبار در خبر………………………………………………………………………………………… 66

عوامل ایجاد اعتبار برای خبر……………………………………………………………………………………… 69

بخش چهارم……………………………………………………………………………………. 75

2-4 تئوری های ارتباطات اقناعی………………………………………………………………………………….. 75

–           2-4-1 اقناع:………………………………………………………………………………………………. 75

–           2-4-2 تاریخچه متقاعدسازی:…………………………………………………………………………… 76

–           2-4-3    مفهوم متقاعدسازی……………………………………………………………………………. 76

–           2-4-4  ویژگی های متقاعد سازی………………………………………………………………………. 77

–           2-4-5 نظریه های متقاعدسازی:………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-1مدل کوشش درخور :…………………………………………………………………………… 78

–           2-4-5-2-مدل استشهادی – نظام دار :………………………………………………………………….. 80

–           2-4-6تلویزیون و متقاعدسازی:…………………………………………………………………………. 84

2-5نقش اعتبار در خبر…………………………………………………………………………………………….. 86

2-5-1 عوامل ایجاد اعتبار برای خبر…………………………………………………………………………….. 89

2-5-1-1 منبع در خبر( موثق بودن)……………………………………………………………………………… 89

2-5-1-2 عینی و واقعی بودن خبر………………………………………………………………………………… 91

2-5-1-3 جذابیت در ارائه خبر……………………………………………………………………………………. 92

2-5-1-4 شکل ارائه اخبار:……………………………………………………………………………………….. 92

2-5-1-5 قابل درک بودن………………………………………………………………………………………….. 93

2-5-1-6 ارضاء نیازهای خبری مخاطبان………………………………………………………………………. 93

2-5-2 عوامل اختلال در اعتبار خبر……………………………………………………………………………… 94

2-5-2-1 عدم صداقت در فرایند انتشار خبر……………………………………………………………………… 94

2-5-1 مبالغه و اغراق در فرایندانتشار خبر:…………………………………………………………………….. 95

2-5-2-3 تحریف:……………………………………………………………………………………………………. 95

2-5-2-4 سانسور:………………………………………………………………………………………………….. 96

2-5-2-5 عدم بی طرفی در ارائه اخبار:………………………………………………………………………….. 96

بخش ششم:…………………………………………………………………………………….. 98

2-6 ساختار خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………… 98

2-6-1 هدفمندي، جامع‌نگرى و وحدت موضوع………………………………………………………………….. 98

2-6-2 پلاتو………………………………………………………………………………………………………… 99

2-6-3 گفتار متن خبر (نريشن)…………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-1نريشن کامل:……………………………………………………………………………………………. 102

2-6-3-2نريشن جزئى:………………………………………………………………………………………….. 102

2-6-4 جلوه‌هاى صوتى………………………………………………………………………………………….. 103

2-6-5 جلوه‌هاى تصويرى……………………………………………………………………………………….. 104

2-6-6 انسجام صدا و تصوير……………………………………………………………………………………. 105

2-6-7پرداخت تکنيکى خبر…………………………………………………………………………………….. 106

2-6-8  مدت خبر……………………………………………………………………………………………….. 106

2-6-9 انواع خبر تلویزیون………………………………………………………………………………………. 107

2-6-10 خبرنويسي براي راديو و تلويزيون…………………………………………………………………….. 110

بخش هفتم……………………………………………………………………………………. 113

2-7چارچوب نظري……………………………………………………………………………………………… 113

2-7-1شکل‌‌گیری افکار عمومی در مدل نئول-نئومن (مدل مارپیچ سکوت)………………………………….. 113

2-7-2 نظریه سوزن تزریقی (گلوله جادویی)……………………………………………………………………. 116

2-7-3فرایند ارتباط در سوزن تزریقی…………………………………………………………………………… 117

2-7-5 نظريه نياز جويي…………………………………………………………………………………………. 120

2-7-6 الگوي هماهنگي و ناهماهنگي شناختي…………………………………………………………………. 121

بخش هشتم…………………………………………………………………………………… 123

2-8پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 123

فصل سوم :………………………………………………………………………………….. 125

روش شناسائی تحقیق (متدولوژی)………………………………………………………………………………. 125

مقدمه : ( شماي تحقيق )…………………………………………………………………………………………… 125

فصل چهارم :…………………………………………………………………………………. 128

4-1تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………………….. 128

4-1-1 جمع بندي و توصيف يافته ها:…………………………………………………………………………… 128

4-1-1-1توصيف جدول 4-1………………………………………………………………………………….. 129

4-1-1-2توصيف جدول 4-2………………………………………………………………………………….. 130

4-1-1-3توصيف جدول  4-3…………………………………………………………………………………. 132

4-1-1-4توصيف جدول 4-4………………………………………………………………………………….. 132

4-1-1-5توصيف جدول 4-5………………………………………………………………………………….. 133

-1-1-6توصيف جدول شماره4-6……………………………………………………………………………… 134

4-1-1-7توصيف جدول شماره4-7…………………………………………………………………………… 135

4-1-1-8  توصيف جدول شماره4-8…………………………………………………………………………. 137

4-1-1-9  توصيف جدول 4-9………………………………………………………………………………… 138

4-1-1-10  توصيف جدول 4-10……………………………………………………………………………. 138

4-1-1-11  توصيف جدول 4-11……………………………………………………………………………. 139

4-1-1-12  توصيف جدول 4-12……………………………………………………………………………. 140

4-1-1-13  توصيف جدول 4-13……………………………………………………………………………. 141

4-1-1-14  توصيف جدول 4-14……………………………………………………………………………. 142

4-1-1-15  توصيف جدول 4-15……………………………………………………………………………. 143

4-1-1-16  توصيف جدول 4-16……………………………………………………………………………. 144

4-1-1-17  توصيف جدول 4-17……………………………………………………………………………. 145

4-1-1-18  توصيف جدول 4-18……………………………………………………………………………. 146

4-1-1-19  توصيف جدول 4-19……………………………………………………………………………. 147

4-1-1-20  توصيف جدول4-20…………………………………………………………………………….. 148

4-1-1-21  توصيف جدول 4-21……………………………………………………………………………. 150

4-1-1-22  توصيف جدول 4-22……………………………………………………………………………. 151

4-1-1-23  توصيف جدول 4-23……………………………………………………………………………. 152

4-1-1-24  توصيف جدول 4-24……………………………………………………………………………. 153

4-1-1-25  توصيف جدول 4-25……………………………………………………………………………. 154

4-1-1-26  توصيف جدول 4-26……………………………………………………………………………. 155

4-2-1 جمع بندی تحلیل یافته ها:………………………………………………………………………………… 156

4-2-1رابطه بين سن پاسخگويان  با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………………………………… 157

–           4-2-2رابطه بين سالتحصيلي پاسخگويان  با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21……………. 159

–           4-2-3رابطه بين نوع علاقه پاسخگويان  با ميزان اعتماد آنها به اخبار ساعت 21…………….. 161

–        4-2-7رابطه بين تنظيم اخبار بر اساس گرايشات سياسي وجناحي  با ميزان اعتماد پاسخگويان به اخبار ساعت 21      168

فصل پنجم:…………………………………………………………………………………… 169

نتیجه گیری وپیشنهادات…………………………………………………………………………………………… 169

5-1 نتيجه گيري………………………………………………………………………………………………….. 169

5-2 پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 171

–           5-2-1 پيشنهادات به مسئولان بخش اخبار شبکه 1 سیما………………………………………….. 171

5-2-2 پيشنهادات به سياستگذاران و برنامه ريزان رسانه ای کشور………………………………………… 172

5-2-3 پيشنهادات براي پژوهش‌هاي بيشتر……………………………………………………………………… 173

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 174

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 175

منابع فارسي :……………………………………………………………………………………………………… 175

منابع انگلیسی:  183

جدول  4-1  توزيع فراواني دانشجويان بر حسب سن……………………………………………………. 129

جدول 4-2توزيع بر حسب وضعيت تأهل………………………………………………………………….. 130

جدول 4-3توزيع بر حسب مقطع تحصيلي………………………………………………………………… 131

جدول 4-4توزيع بر حسب وضعيت اشتغال……………………………………………………………….. 132

جدول 4-5توزيع بر حسب  تماشاي اخبار………………………………………………………………… 133

جدول4-6توزيع بر حسب علت پاسخ منفي (تماشا نكردن اخبار تلويزيون)……………………………… 134

جدول  4-8توزيع بر حسب نوع علاقه…………………………………………………………………….. 136

جدول  4-9   توزيع بر حسب منابع اخذخبر(نوع رسانه)………………………………………………… 137

جدول 4-10توزيع بر حسب شيوه انعكاس خبري………………………………………………………… 138

جدول 4-11توزيع بر حسب ميزان علاقه به اخبار هيجان انگيز………………………………………….. 139

جدول 4-12 توزيع بر حسب انعكاس اخبار التهاب آور………………………………………………….. 140

جدول 4-13توزيع بر حسب تحريف مبالغه وتناقض گويي……………………………………………….. 141

جدول 4-14 توزيع بر حسب اخبار مربوط به احزاب سياسي……………………………………………. 142

جدول  4-15توزيع بر حسب ميزان تماشاي اخبار ساعت 21…………………………………………… 143

جدول  4-16توزيع بر حسب نقاط قوت………………………………………………………………….. 144

جدول 4-17توزيع بر حسب نقاط ضعف………………………………………………………………….. 145

جدول  4-18توزيع بر حسب ميزان بيان رويداد هاي داخل ايران……………………………………….. 146

جدول 4-19توزيع بر حسب گرايشات سياسي وجناحي…………………………………………………. 147

جدول 4-20توزيع بر حسب موارد مورد توجه خبر ساعت 21…………………………………………. 148

جدول 4-21توزيع بر حسب محتواي اخبار ساعت 21………………………………………………….. 149

جدول 4-22توزيع بر حسب توانايي گويندگان……………………………………………………………. 151

جدول 4-23توزيع بر حسب مدت زمان اخبار……………………………………………………………. 152

جدول 4-24توزيع بر حسب گزارشهاي تصويري…………………………………………………………. 153

جدول 4-25توزيع بر حسب ميزان اعتماد به اخبار ساعت 21………………………………………….. 154

جدول 4-26پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 155

جدول 4-27توزيع جمعيت نمونه براساس سن وميزان اعتبار اخبار……………………………………… 156

جدول 4-28توزيع جمعيت نمونه براساس سالتحصيلي وميزان اعتبار اخبار…………………………….. 158

جدول 4-29توزيع جمعيت نمونه براساس نوع علاقه وميزان اعتبار اخبار……………………………….. 160

جدول 4-30توزيع جمعيت نمونه براساس پخش بيطرفانه وميزان اعتبار اخبار………………………….. 162

جدول 4-31توزيع جمعيت نمونه براساس پخش بيطرفانه وميزان اعتبار اخبار………………………….. 164

جدول 4-32توزيع جمعيت نمونه براساس پخش بيطرفانه وميزان اعتبار اخبار  167

-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن

با نگاهی گذرا به تاریخ زندگی بشر، می‌توان به این نتیجه دست پیدا کرد که در هیچ زمانی مانند امروز امکان دسترسی به اطلاعات و اخبار گوناگون وجود نداشته است و این روندی است که باگذشت زمان هر چه بیشتر شتابان می‌شود. در این میان وسایل ارتباط‌جمعی (روزنامه- رادیو- تلویزیون- سینما) با انتشار اخبار و پیام‌های گوناگون، مهم‌ترین نقش را به عهده داشته‌اند و با انتقال اطلاعات و معلومات جدید و مبادله افکار، درراه پیشرفت فرهنگ  و تمدن بشری، گام‌های مثبتی را برداشته‌اند، این خصیصه وسایل ارتباط‌جمعی باعث شده که برجسته‌ترین متفکران و صاحب‌نظران علوم ارتباطات، عصر کنونی را عصر ارتباطات نام دهند.

مهم‌ترین ویژگی رسانه جنبه آگاهی دهندگی و توانایی قدرت عمل در نشر پیام در طیف وسیع و گسترده است. بنابراین خبر از مهم‌ترین بخش‌های آگاهی‌دهنده در این رسانه‌ها خواهد بود. زیرا در ایجاد آگاهی سیاسی – اجتماعی – اقتصادی که ضرورت حفظ حیات و تحول جامعه به شمار می‌روند، نقش عمده‌ای را ایفا می‌کند. خبر در صدر برنامه‌های تلویزیونی قرار دارد و در بین شبکه‌های تلویزیونی دنیا به جبران رقابت این رسانه‌ها درزمینه اطلاع‌رسانی تبدیل‌شده است؛ در حال حاضر شبکه‌های تلویزیونی با شکل تازه‌ای از خبررسانی مواجه هستند، تمام سعی و تلاش آن‌ها در ارائه آخرین اخبار و اطلاعات جهان به مخاطبان است، به‌طوری‌که این شبکه‌ها، خبرپراکنی را به‌مثابه یک میدان توسعه و رقابت برای فعالیت‌های خود در نظر گرفته‌اند. با توسعه شبکه‌های تلویزیونی در جهان و ورد اینترنت – ماهواره تلویزیونی به صحنه، مرحله تازه‌ای از شیوه اطلاع‌رسانی است زیرا در این برهه دیگر دروازه‌بانی و یک‌سو بودن اخبار معنا ندارد زیرا مخاطب به دلیل دسترسی داشتن به منابع مختلف اطلاعاتی به مقایسه اخبار از منابع مختلف می‌پردازد.

در این زمان بیشترین تکیه به عنصر گیرنده با مخاطب است، این مخاطب است که تعیین می‌کند رسانه از چه شیوه‌هایی و جه نوع اخباری را منعکس سازد.

گرداندن وسایل ارتباط امروز در تمامی مراحل فرایند تهیه و پخش خبر مخاطب حاضر و ناظر خویش می‌بیند.

از سویی دیگر طی چند سال اخیر با گسترش مطبوعات به همان نسبت گسترش رشته تخصصی بنام ارتباطات و روزنامه‌نگاری در کشور ما و پرورش نیروهای متخصص در این زمینه موجب شده چند وقت یک‌بار اخبار را از دید کارشناسانه این رخداد بررسی کنیم لذا در این تحقیق سعی شده تا نگرش دانشجویان دختر این رشته در مورد اخبار سیما بررسی شود

 

1-2بیان مسئله

خبر محصول باارزش وجودشان رسانه و عامل معنا بخشی به پدیده‌ها و رخدادهاست، این فعالیت رسانه‌ای از چنان اهمیتی برخوردار است که آن را طبیعی‌ترین کارکرد رسانه دانسته‌اند و بخش عمده‌ای از توان، منابع مالی و امکانات هر رسانه اعم از دیداری، شنیداری و مکتوب به آن اختصاص می‌یابد.

یکی از نکات موردتوجه در ارائه خبر در نظر گرفتن مخاطب است؛ زیرا هرگونه ارتباط باهدف تأثیرگذاری بر مخاطب صورت می‌گیرد، ازاین‌رو سیاست‌گذاران رسانه‌ها درصدد دستیابی به آن هستند، ازآنجاکه مخاطبان امروز انتخاب‌گرند و گستره وسیع شبکه‌های مختلف رسانه‌ای، قدرت انتخاب آنان را بالابرده و در چنین شرایطی اعتبار رسانه تا حدود زیادی به میزان رضایت و اقناع مخاطبان وابسته است.

در تحقیق حاضر به جهت اینکه دانشجویان در منحنی پذیرش به‌عنوان گروه نفوذمندان به‌حساب می‌آیند و این قشر از جامعه به جهت تحصیل‌کرده بودنشان منزلت و احترام خاصی در میان خانواده‌ها دارند و در اکثر انتخابات عناصر فعال و تأثیرگذار هستند، یکی دیگر از عوامل توجه به این قشر در این پژوهش این است که دانشجویان به‌عنوان جوانانی کنجکاو و تحلیل‌گر می‌باشند که ازلحاظ فرصت مطالعه نیز وقت کافی برای مطالعه و تفکر دارند ازلحاظ پختگی نیز در سنی قرار دارند که به بلوغ فکری رسیده‌اند.

با توجه به مطالب گفته‌شده، کوچک‌ترین بی‌تفاوتی نسبت به نیازها و دیدگاه‌های این قشر در جمع‌آوری، تنظیم و ارائه اخبار، موجب بی‌اعتنایی اخبار در میان اقشار جامعه خواهد بود و درنتیجه  جز اتلاف وقت و هزینه و سرمایه برای گرداندگان رسانه نتیجه‌ای نخواهد داشت.

نیازهای این قشر از مخاطبان خود تابعی از شرایط سنی، شغلی، تحصیلی، اجتماعی علایق مختلف است که برای ارتقاء کیفیت اخبار باید آن شرایط و علایق را شناخت و بر اساس آن برنامه‌ریزی کرد.

 

 

 

1-3بيان اهداف تحقيق

1-3-1 هدف كلي

شناخت میزان اعتبار اخبار ساعت 21 شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

1-3-2 اهداف جزئي

در كنار اهداف كلي به اهداف جزئي اين تحقيق می‌پردازیم :

 • شناخت میزان بهره‌برداری از اخبار ساعت 21 شبکه اول توسط دانشجویان دختر رشته ارتباطات
 • شناخت اخبار موردعلاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات
 • شناخت مهم‌ترین منبع کسب خبر برای دانشجویان دختر رشته ارتباطات
 • دستیابی به میزان علاقه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به اختیار جنجالی و هیجان‌انگیز
 • بررسی دیدگاه دانشجویان دختر رشته ارتباطات به میزان بی‌طرفی اخبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد نقاط ضعف اختبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان اعمال گرایش‌های سیاسی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول
 • بررسی نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد میزان تأثیر لحن و چهره گوینده در افزایش اعتماد به اختبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد مدت‌زمان اخبار شبکه اول ساعت 21
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار و گزارش‌های تصویر در خبر شبکه اول ساعت21
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد لزوم پخش اخبار گزارش‌های تصویری خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول
 • دستیابی به نظرات دانشجویان دختر رشته ارتباطات در مورد شیوه‌های مطلوب ارائه خبر در اخبار ساعت 21 شبکه اول

 

1-4سؤالات و فرضیه‌های تحقیق

1-4-1 سؤالات تحقیق

 • آیا بین سن دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معناداری وجود دارد؟
 • آیا بین سال ورود دانشجویان دختر رشته ارتباطات و میزان اعتماد آنان به اخبار ساعت 21 شبکه اول رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
 • آیا بین میزان علاقه به اخبار سیاسی شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
 • آیا بین میزان رعایت بی‌طرفی در اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان دختر ارتباطات رابطه معنی‌دار وجود دارد؟
 • آیا بین میزان نقاط ضعف اخبار ساعت 21 شبکه اول با میزان اعتماد دانشجویان دختر رشته ارتباطات به آن پخش خبری رابطه معنی‌داری وجود دارد؟
 • آیا بین میزان اعمال گرایشات سیاسی جناحی در تنظیم اخبار ساعت 21 شبکه اول و میزان اعتماد دانشجویان به این بخش خبری رابطه معنی‌دار وجود دارد؟

تعداد صفحه : 202

قیمت : 14700 تومان

———–

——-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

--  --